Hướng dẫn chơi Vampire (các lối build deck khác)

Hướng dẫn chơi Vampire (các lối build deck khác)

Bài viết này nói về các cách chơi của Vampire.
Sơ lược về deck

 Vampire là bộ bài gồm các quái thú Zombie có lối chơi “hút máu” người chơi. Lối chơi của bộ bài chủ yếu là phá bài trên sân và phá deck của đối thủ hoặc sử dụng các quái thú của đối phương để hạ gục chính chủ nhân của mình.

Trong bài viết này, mình sẽ gợi ý cho bạn một số lối xây dụng bộ bài bằng những lá bài hỗ trợ tốt cho zombie như Dragonecro, Red-Eyes Zombie,…

Vampire Familiar (Core)

SR Rarity
Vampire Familiar
SR Rarity
Vampire Familiar
Vampire Familiar
DARK 1
Vampire Familiar
Ma cà rồng nô dịch
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


 • Tự triệu hồi lại được khi ở dưới mộ.
 • Khi được triệu hồi, lấy 1 quái thú Vampire lên tay.

Vampire Retainer (Core)

SR Rarity
Vampire Retainer
SR Rarity
Vampire Retainer
Vampire Retainer
DARK 2
Vampire Retainer
Ma cà rồng thân thuộc
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


 • Tự triệu hồi lại được khi ở dưới mộ.
 • Khi được triệu hồi, lấy 1 phép, bẫy Vampire lên tay.

Vampire Duke (Core)

UR Rarity
Vampire Duke
UR Rarity
Vampire Duke
Vampire Duke
DARK 5
Vampire Duke
Công tước ma cà rồng
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


 • Hồi sinh Vampire.
 • Combo cùng với Kingdom.

Vampire Scarlet Scourge (Core)

UR Rarity
Vampire Scarlet Scourge
UR Rarity
Vampire Scarlet Scourge
Vampire Scarlet Scourge
DARK 6
Vampire Scarlet Scourge
Ma cà rồng mang họa đỏ
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


 • Hồi sinh Vampire.
 • Cướp quái thú của đối phương.

Vampire Vamp và Vampire Red Baron (Boss)

R Rarity
Vampire Vamp
R Rarity
Vampire Vamp
Vampire Vamp
DARK 7
Vampire Vamp
Nữ ma cà rồng trẻ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


R Rarity
Vampire Red Baron
R Rarity
Vampire Red Baron
Vampire Red Baron
DARK 6
Vampire Red Baron
Ma cà rồng nam tước đỏ
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Vampire" mà bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


 • Cướp quái thú của đối phương.

Vampire's Domain (Core)

N Rarity
Vampire's Domain
N Rarity
Vampire's Domain
Vampire's Domain
Spell Continuous
Vampire's Domain
Khu vực ma cà rồng

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


  • Bạn có thể triệu hồi thường 2 quái thú Vampire 1 lượt.
  • Hồi lp.

  Vampire Kingdom (Core)

  R Rarity
  Vampire Kingdom
  R Rarity
  Vampire Kingdom
  Vampire Kingdom
  Spell Field
  Vampire Kingdom
  Đế quốc ma cà rồng

   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


   • Tăng ATK cho quái thú zombie.
   • Bắn phá bài trên sân khi có một lá bài được gửi từ deck đối thủ xuống mộ.

   Vampire's Desire (Core)

   R Rarity
   Vampire's Desire
   R Rarity
   Vampire's Desire
   Vampire's Desire
   Spell Normal
   Vampire's Desire
   Ma cà rồng khát khao

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
    ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


    • Gửi Vampire từ deck xuống mộ, thay đổi level quái thú.
    • Triệu hồi Vampire từ mộ.

    Vampire Awakening (Core)

    SR Rarity
    Vampire Awakening
    SR Rarity
    Vampire Awakening
    Vampire Awakening
    Trap Normal
    Vampire Awakening
    Ma cà rồng thức dậy

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


     • Triệu hồi Vampire từ deck.

     Vampire Takeover (Core)

     R Rarity
     Vampire Takeover
     R Rarity
     Vampire Takeover
     Vampire Takeover
     Trap Normal
     Vampire Takeover
     Ma cà rồng chuyển chỗ

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


      • Kích hoạt Kingdom từ deck.
      • Triệu hồi Vampire từ mộ.      Cách chơi Vampire

       

      Deck mẫu

      Level Tuning
      Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 2 quái thú trên sân của bạn và chọn cấp độ quái vật từ 1 đến 4. Cấp độ quái thú được chọn sẽ bằng với số bạn đã chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Level Tuning

      Cần 6 UR

      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Vampire Duke
      UR Rarity
      Vampire Duke
      UR Rarity
      Vampire Scarlet Scourge
      UR Rarity
      Abyss Dweller

      Main: 25 Extra: 7

      UR Rarity
      Gozuki
      UR Rarity
      Gozuki
      Gozuki
      EARTH 4
      Gozuki
      Ngưu đầu quỷ
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


      R Rarity
      Samurai Skull
      R Rarity
      Samurai Skull
      Samurai Skull
      DARK 4
      Samurai Skull
      Samurai tử vong
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


      UR Rarity
      Vampire Duke
      UR Rarity
      Vampire Duke
      Vampire Duke
      DARK 5
      Vampire Duke
      Công tước ma cà rồng
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


      SR Rarity
      Vampire Familiar
      SR Rarity
      Vampire Familiar
      Vampire Familiar
      DARK 1
      Vampire Familiar
      Ma cà rồng nô dịch
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


      R Rarity
      Vampire Red Baron
      R Rarity
      Vampire Red Baron
      Vampire Red Baron
      DARK 6
      Vampire Red Baron
      Ma cà rồng nam tước đỏ
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Vampire" mà bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


      SR Rarity
      Vampire Retainer
      SR Rarity
      Vampire Retainer
      Vampire Retainer
      DARK 2
      Vampire Retainer
      Ma cà rồng thân thuộc
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


      UR Rarity
      Vampire Scarlet Scourge
      UR Rarity
      Vampire Scarlet Scourge
      Vampire Scarlet Scourge
      DARK 6
      Vampire Scarlet Scourge
      Ma cà rồng mang họa đỏ
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


      SR Rarity
      Enemy Controller
      SR Rarity
      Enemy Controller
      Enemy Controller
      Spell Quick
      Enemy Controller
      Điều khiển địch

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
       ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       Forbidden Chalice
       Spell Quick
       Forbidden Chalice
       Chén thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        R Rarity
        Vampire Kingdom
        R Rarity
        Vampire Kingdom
        Vampire Kingdom
        Spell Field
        Vampire Kingdom
        Đế quốc ma cà rồng

         Hiệu ứng (VN):

         Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


         R Rarity
         Vampire's Desire
         R Rarity
         Vampire's Desire
         Vampire's Desire
         Spell Normal
         Vampire's Desire
         Ma cà rồng khát khao

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
          ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


          N Rarity
          Vampire's Domain
          N Rarity
          Vampire's Domain
          Vampire's Domain
          Spell Continuous
          Vampire's Domain
          Khu vực ma cà rồng

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


           SR Rarity
           Vampire Awakening
           SR Rarity
           Vampire Awakening
           Vampire Awakening
           Trap Normal
           Vampire Awakening
           Ma cà rồng thức dậy

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


            R Rarity
            Vampire Takeover
            R Rarity
            Vampire Takeover
            Vampire Takeover
            Trap Normal
            Vampire Takeover
            Ma cà rồng chuyển chỗ

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


             UR Rarity
             Abyss Dweller
             UR Rarity
             Abyss Dweller
             Abyss Dweller
             WATER
             Abyss Dweller
             Cư dân vực sâu
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


             SR Rarity
             Adreus, Keeper of Armageddon
             SR Rarity
             Adreus, Keeper of Armageddon
             Adreus, Keeper of Armageddon
             DARK
             Adreus, Keeper of Armageddon
             Kẻ cai quản cõi tận thế, Ardeus
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 1700


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 5
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


             R Rarity
             Crimson Knight Vampire Bram
             R Rarity
             Crimson Knight Vampire Bram
             Crimson Knight Vampire Bram
             DARK
             Crimson Knight Vampire Bram
             Ma cà rồng đỏ cao quý Bram
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Thây ma Cấp 5
             Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn, nhưng chỉ quái thú đó mới có thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crimson Knight Vampire Bram" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 Zombie monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon that target to your field, but only that monster can attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Crimson Knight Vampire Bram" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the next turn after this card you controlled was destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Special Summon this card in Defense Position.


             SR Rarity
             Diamond Dire Wolf
             SR Rarity
             Diamond Dire Wolf
             Diamond Dire Wolf
             EARTH
             Diamond Dire Wolf
             Sói răng khủng Diawolf
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


             R Rarity
             Number 18: Heraldry Patriarch
             R Rarity
             Number 18: Heraldry Patriarch
             Number 18: Heraldry Patriarch
             LIGHT
             Number 18: Heraldry Patriarch
             Con số 18: Con dấu phù hiệu Plain Coat
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi Chuỗi, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu 2 hoặc nhiều quái thú có cùng tên trên sân: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; chọn 1 quái thú trong số những con có cùng tên, và phá huỷ tất cả những quái thú khác có tên đó. Trong khi lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân, đối thủ của bạn không thể Triệu hồi quái thú có cùng tên với bất kỳ (các) quái thú nào được chọn cho hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 2 "Heraldic Beast" từ Deck của bạn đến Mộ.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per Chain, during either player's turn, if 2 or more monsters with the same name are on the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose 1 monster among those with the same name, and destroy all other monsters with that name. While this card remains face-up on the field, your opponent cannot Summon monsters with the same name as any of the monster(s) chosen for this card's effect. If this card is sent to the Graveyard: You can send 2 "Heraldic Beast" monsters from your Deck to the Graveyard.


             R Rarity
             Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
             R Rarity
             Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
             Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
             EARTH
             Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
             Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
             • ATK:

             • 2200

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             SR Rarity
             Number 70: Malevolent Sin
             Number 70: Malevolent Sin
             DARK
             Number 70: Malevolent Sin
             Con số 70: Tội ác tử thần
             • ATK:

             • 2400

             • DEF:

             • 1200


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


              

             Gozuki và Samurai Skull (Hỗ trợ)

             UR Rarity
             Gozuki
             UR Rarity
             Gozuki
             Gozuki
             EARTH 4
             Gozuki
             Ngưu đầu quỷ
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 800


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


             R Rarity
             Samurai Skull
             R Rarity
             Samurai Skull
             Samurai Skull
             DARK 4
             Samurai Skull
             Samurai tử vong
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


             Hai quái thú này giúp bạn gửi các quái thú zombie từ bộ bài xuống mộ.

             Vampire Duke, Vampire Kingdom và Vampire Grace (Lối chơi 1)

             UR Rarity
             Vampire Duke
             UR Rarity
             Vampire Duke
             Vampire Duke
             DARK 5
             Vampire Duke
             Công tước ma cà rồng
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


             R Rarity
             Vampire Kingdom
             R Rarity
             Vampire Kingdom
             Vampire Kingdom
             Spell Field
             Vampire Kingdom
             Đế quốc ma cà rồng

              Hiệu ứng (VN):

              Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


              R Rarity
              Vampire Grace
              R Rarity
              Vampire Grace
              Vampire Grace
              DARK 6
              Vampire Grace
              Ma cà rồng kiều diễm
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


              Sử dụng Duke, Grace để combo cùng với Kingdom bắn phá bài của đối phương.

              Vampire Vamp (Lối chơi 2)

              R Rarity
              Vampire Vamp
              R Rarity
              Vampire Vamp
              Vampire Vamp
              DARK 7
              Vampire Vamp
              Nữ ma cà rồng trẻ
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


              Dùng Vamp để cướp quái thú của đối thủ và otk họ.

              Vampire Red Baron và Vampire Scarlet Scourge (Lối chơi 3)

              R Rarity
              Vampire Red Baron
              R Rarity
              Vampire Red Baron
              Vampire Red Baron
              DARK 6
              Vampire Red Baron
              Ma cà rồng nam tước đỏ
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Vampire" mà bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


              UR Rarity
              Vampire Scarlet Scourge
              UR Rarity
              Vampire Scarlet Scourge
              Vampire Scarlet Scourge
              DARK 6
              Vampire Scarlet Scourge
              Ma cà rồng mang họa đỏ
              • ATK:

              • 2200

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


              Chiến thắng bằng quái thú của đối phương.              Vampire - Dragonecro Dragonic Fusion!

                

              Vampire Red Baron (Boss)

              R Rarity
              Vampire Red Baron
              R Rarity
              Vampire Red Baron
              Vampire Red Baron
              DARK 6
              Vampire Red Baron
              Ma cà rồng nam tước đỏ
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Vampire" mà bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


              (1)
              Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters.

              (2)

              At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.

               

              Red Baron có thể đổi một quái thú Vampire bạn điều khiển với 1 quái thú của đối thủ. Bạn có thể đổi Familiar hay Retainer (2 quái thú có sức công thấp) để chiếm 1 quái thú của đối phương (kể cả quái thú úp).

              Hiệu ứng (2) của Red Baron tương tự như Scarlet Scourge.

              Crimson Knight Vampire Bram (Boss)

              R Rarity
              Crimson Knight Vampire Bram
              R Rarity
              Crimson Knight Vampire Bram
              Crimson Knight Vampire Bram
              DARK
              Crimson Knight Vampire Bram
              Ma cà rồng đỏ cao quý Bram
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Thây ma Cấp 5
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn, nhưng chỉ quái thú đó mới có thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crimson Knight Vampire Bram" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 Zombie monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon that target to your field, but only that monster can attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Crimson Knight Vampire Bram" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the next turn after this card you controlled was destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Special Summon this card in Defense Position.


              2 Level 5 Zombie monsters

              (1)

              You can detach 1 material from this card, then target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon that target to your field, but only that monster can attack for the rest of this turn.

              You can only use this effect of "Crimson Knight Vampire Bram" once per turn.

              (2)

              Once per turn, during the Standby Phase of the next turn after this card you controlled was destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Special Summon this card in Defense Position.

               

              Bram có thể giúp bạn chủ động triệu hồi quái thú từ mộ đối phương dễ dàng hơn Red BaronScarlet Scourge, tuy nhiên chỉ có quái thú được Bram triệu hồi tấn công trong lượt đó.

              Các quái thú của đối thủ có thể được dùng để hiến tế cho Duke, Scarlet Scourge hay sử dụng để làm nguyên liệu xyz, Vampire’s Desire hoặc một vài skill như Level Tuning sẽ giúp bạn điều chỉnh level của các quái thú đó.

              Bạn có thể sử dụng những hiệu ứng này để chiếm một quái thú có thể combo khi ở dưới mộ của đối phương. Sử dụng chúng làm nguyên liệu xyz mà không cần phải detach trả lại quái thú đó về mộ sẽ gây cho đối phương sự khó khăn khi họ bắt buộc phải tiêu diệt quái thú xyz của bạn trước khi muốn lấy lại quái thú của họ.

              Dragonecro Nethersoul Dragon (Boss)

              UR Rarity
              Dragonecro Nethersoul Dragon
              UR Rarity
              Dragonecro Nethersoul Dragon
              Dragonecro Nethersoul Dragon
              DARK 8
              Dragonecro Nethersoul Dragon
              Rồng âm phủ Dragonecro
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Zombie
              Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


              2 Zombie monsters

              Must first be Fusion Summoned.

              (1)

              Monsters cannot be destroyed by battle with this card.

              (2)

              At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.)

              You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".

               

              Dragonecro Nethersoul Dragon là một quái thú dung hợp có thể ra dễ dàng với nguyên liệu là 2 quái thú zombie.

              Quái thú này có thể dùng để trị những quái thú khác có sức công lớn. Quái thú chiến đấu với Dragonecro sẽ không thể bị tiêu diệt nhưng sau đó, bạn sẽ được triệu hồi 1 token có sức công là sức công gốc của quái thú mà Dragonecro đã battle và quái thú của đối phương sẽ trở thành 0 ATK. Bằng cách này bạn có thể dễ dàng gây sát thương cho đối phương khi phải đối đầu với những quái thú không bị tiêu diệt bởi battle hoặc bạn có thể gây sát thương cho đối phương mà không phải đưa quái thú đối phương xuống mộ tránh để chúng kích hoạt hiệu ứng.

              Dragon's Mirror (Skill)

              SR Rarity
              Dragon's Mirror
              SR Rarity
              Dragon's Mirror
              Dragon's Mirror
              Spell Normal
              Dragon's Mirror
              Gương rồng

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Rồng từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 Dragon Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.


               (1)

               Fusion Summon 1 Dragon Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.

                

               Dragonecro có thể được triệu hồi bằng Dragon’s Mirror.

               Skills: Dragonic Fusion

               At the beginning of the Duel, add 'Dragon's Mirror' to your Deck and shuffle it. Then, add 'Five-Headed Dragon' to your Extra Deck. This Skill can only be used once per Duel. Can be used when your Life Points decrease by 1500. Return 1 card from your hand to your Deck and add 'Dragon's Mirror' to you hand from your Deck.

                

               Sử dụng skill để có thể lên được Dragonecro dễ hơn. Với những lần trả cost cho Familiar hay Retainer để kích hoạt hiệu ứng của chúng, bạn có thể dễ dàng đáp ứng đủ điều kiện của skill và lấy được Dragon’s Mirror lên tay. Skill có một bất lợi là bạn sẽ được thêm 1 Dragon’s Mirror vào bộ bài lúc đầu game nên bạn sẽ có khả năng rút lên lá bài này ở những lượt đi đầu và nó sẽ thành 1 lá bài chết trên tay của bạn.

               Deck Mẫu

               Dragonic Fusion
               Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 'Dragon's Mirror' vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, thêm 'Five-Headed Dragon' vào Extra Deck của bạn.
               Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Dragon's Mirror' vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
               Dragon's Mirror
               Five-Headed Dragon
               Dragonic Fusion

               Cần 4 UR

               UR Rarity
               Gozuki
               UR Rarity
               Gozuki
               UR Rarity
               Vampire Duke
               UR Rarity
               Dragonecro Nethersoul Dragon

               Main: 20 Extra: 7

               UR Rarity
               Gozuki
               UR Rarity
               Gozuki
               Gozuki
               EARTH 4
               Gozuki
               Ngưu đầu quỷ
               • ATK:

               • 1700

               • DEF:

               • 800


               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


               R Rarity
               Samurai Skull
               R Rarity
               Samurai Skull
               Samurai Skull
               DARK 4
               Samurai Skull
               Samurai tử vong
               • ATK:

               • 1700

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


               UR Rarity
               Vampire Duke
               UR Rarity
               Vampire Duke
               Vampire Duke
               DARK 5
               Vampire Duke
               Công tước ma cà rồng
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


               SR Rarity
               Vampire Familiar
               SR Rarity
               Vampire Familiar
               Vampire Familiar
               DARK 1
               Vampire Familiar
               Ma cà rồng nô dịch
               • ATK:

               • 500

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


               R Rarity
               Vampire Red Baron
               R Rarity
               Vampire Red Baron
               Vampire Red Baron
               DARK 6
               Vampire Red Baron
               Ma cà rồng nam tước đỏ
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Vampire" mà bạn điều khiển; chuyển điều khiển của những quái thú. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster your opponent controls and 1 other "Vampire" monster you control; switch control of those monsters. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


               SR Rarity
               Vampire Retainer
               SR Rarity
               Vampire Retainer
               Vampire Retainer
               DARK 2
               Vampire Retainer
               Ma cà rồng thân thuộc
               • ATK:

               • 1200

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


               R Rarity
               Vampire Vamp
               R Rarity
               Vampire Vamp
               Vampire Vamp
               DARK 7
               Vampire Vamp
               Nữ ma cà rồng trẻ
               • ATK:

               • 2000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


               SR Rarity
               Enemy Controller
               SR Rarity
               Enemy Controller
               Enemy Controller
               Spell Quick
               Enemy Controller
               Điều khiển địch

                Hiệu ứng (VN):

                Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
                ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


                R Rarity
                Vampire Kingdom
                R Rarity
                Vampire Kingdom
                Vampire Kingdom
                Spell Field
                Vampire Kingdom
                Đế quốc ma cà rồng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


                 R Rarity
                 Vampire's Desire
                 R Rarity
                 Vampire's Desire
                 Vampire's Desire
                 Spell Normal
                 Vampire's Desire
                 Ma cà rồng khát khao

                  Hiệu ứng (VN):

                  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                  ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                  N Rarity
                  Vampire's Domain
                  N Rarity
                  Vampire's Domain
                  Vampire's Domain
                  Spell Continuous
                  Vampire's Domain
                  Khu vực ma cà rồng

                   Hiệu ứng (VN):

                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


                   SR Rarity
                   Vampire Awakening
                   SR Rarity
                   Vampire Awakening
                   Vampire Awakening
                   Trap Normal
                   Vampire Awakening
                   Ma cà rồng thức dậy

                    Hiệu ứng (VN):

                    Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                    R Rarity
                    Vampire Takeover
                    R Rarity
                    Vampire Takeover
                    Vampire Takeover
                    Trap Normal
                    Vampire Takeover
                    Ma cà rồng chuyển chỗ

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


                     UR Rarity
                     Dragonecro Nethersoul Dragon
                     UR Rarity
                     Dragonecro Nethersoul Dragon
                     Dragonecro Nethersoul Dragon
                     DARK 8
                     Dragonecro Nethersoul Dragon
                     Rồng âm phủ Dragonecro
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Zombie
                     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                     SR Rarity
                     Adreus, Keeper of Armageddon
                     SR Rarity
                     Adreus, Keeper of Armageddon
                     Adreus, Keeper of Armageddon
                     DARK
                     Adreus, Keeper of Armageddon
                     Kẻ cai quản cõi tận thế, Ardeus
                     • ATK:

                     • 2600

                     • DEF:

                     • 1700


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 5
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


                     R Rarity
                     Crimson Knight Vampire Bram
                     R Rarity
                     Crimson Knight Vampire Bram
                     Crimson Knight Vampire Bram
                     DARK
                     Crimson Knight Vampire Bram
                     Ma cà rồng đỏ cao quý Bram
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Thây ma Cấp 5
                     Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến sân của bạn, nhưng chỉ quái thú đó mới có thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crimson Knight Vampire Bram" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 5 Zombie monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon that target to your field, but only that monster can attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Crimson Knight Vampire Bram" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase of the next turn after this card you controlled was destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Special Summon this card in Defense Position.


                     R Rarity
                     Digital Bug Rhinosebus
                     R Rarity
                     Digital Bug Rhinosebus
                     Digital Bug Rhinosebus
                     LIGHT
                     Digital Bug Rhinosebus
                     Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
                     • ATK:

                     • 2600

                     • DEF:

                     • 2200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
                     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


                     R Rarity
                     Inzektor Exa-Beetle
                     R Rarity
                     Inzektor Exa-Beetle
                     Inzektor Exa-Beetle
                     DARK
                     Inzektor Exa-Beetle
                     Người côn chùng bọ hung sừng Y
                     • ATK:

                     • 1000

                     • DEF:

                     • 1000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 6
                     Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


                     R Rarity
                     Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                     R Rarity
                     Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                     Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                     EARTH
                     Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                     Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                     • ATK:

                     • 2200

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                     SR Rarity
                     Number 70: Malevolent Sin
                     SR Rarity
                     Number 70: Malevolent Sin
                     Number 70: Malevolent Sin
                     DARK
                     Number 70: Malevolent Sin
                     Con số 70: Tội ác tử thần
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Cấp 4
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                                             Vampire - Sacred Soldier

                       

                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier (Boss)

                     UR Rarity
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     UR Rarity
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     LIGHT 8
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     Lính hỗn mang - Kiếm sĩ thiêng
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2500


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ của bạn và 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lá bài bị loại bỏ đó xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh Cấp 7 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished LIGHT or DARK monsters and 1 card your opponent controls; return that banished card to the GY, and if you do, banish that card your opponent controls. You can only use this effect of "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" once per turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 Level 7 or lower Warrior monster in your GY; add it to your hand.


                     (1)

                     When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished LIGHT or DARK monsters and 1 card your opponent controls; return that banished card to the GY, and if you do, banish that card your opponent controls.

                     You can only use this effect of "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" once per turn.

                     (2)

                     When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 Level 7 or lower Warrior monster in your GY; add it to your hand.

                      

                     Scarlet Soldier là một quái thú chủ lực đối với deck này với hiệu ứng 2 trong một cho phép bạn loại bỏ 1 lá bài trên sân đối thủ và trả một quái thú LIGHT hoặc DARK đang bị loại bỏ trở lại mộ.

                     Với khả năng tự triệu hồi của Familiar, Retainer hoặc Plaguespreader, hay khả năng spam quái thú từ mộ của Duke, Scarlet Scourge kết hợp cùng với Vampire’s Domain, bạn dễ dàng có được những quái thú để thực hiện triệu hồi hiến tế Sacred Soldier.

                     Sử dụng hiệu ứng (1), bạn có thể trục xuất những quái thú khó chịu của đối thủ (mang hiệu ứng không thể bị tiêu diệt) cũng như ngăn chúng xuống mộ không thể thực hiện hiệu ứng trong mộ.

                     Bạn có thể dùng Sacred Soldier để trả những quái thú như Familiar, Retainer, Plaguespreader về mộ và tiếp tục combo.

                     Plaguespreader Zombie (Quái thú tuner chính của deck)

                     R Rarity
                     Plaguespreader Zombie
                     R Rarity
                     Plaguespreader Zombie
                     Plaguespreader Zombie
                     DARK 2
                     Plaguespreader Zombie
                     Thây ma chuyển
                     • ATK:

                     • 400

                     • DEF:

                     • 200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


                     (1)

                     If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.

                      

                     Plaguespreader là một quái thú tuner có thể triệu hồi lạ từ mộ. Với hiệu ứng triệu hồi từ mộ không giới hạn số lần sử dụng, bạn có thể tận dụng điều này để triệu hồi ra nhiều quái thú synchro, xyz từ extra deck trong 1 lượt.

                     Để triệu hồi được quái thú này lại từ mộ, bạn cần phải trả lại một lá bài trên tay của mình về top deck. Nếu được triệu hồi bằng cách này Plaguespreader sẽ bị loại bỏ nếu rời sân.

                     Bạn có thể dùng PlaguespreaderRetainer để triệu hồi xyz, bằng cách này cả 2 quái thú sẽ không bị loại bỏ sau khi sử dụng hiệu ứng của chùng và bạn có thể tiếp tục combo của mình với Plaguespreader. 

                     Coral Dragon và Black Rose Dragon (Các quái thú synchro)

                     UR Rarity
                     Coral Dragon
                     UR Rarity
                     Coral Dragon
                     Coral Dragon
                     WATER 6
                     Coral Dragon
                     Rồng san hô
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 500


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


                     UR Rarity
                     Black Rose Dragon
                     UR Rarity
                     Black Rose Dragon
                     Black Rose Dragon
                     FIRE 7
                     Black Rose Dragon
                     Rồng hoa hồng đen
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 1800


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


                     Black Rose Dragon có thể tiêu diệt toàn bộ lá bài trên sân khi đươc triệu hồi synchro. Với khả năng hồi sinh rất dễ dàng từ quái thú Vampire, đây sẽ không trở thành một vấn đề lớn đối với bạn.

                     Coral Dragon có thể bắn 1 lá bài trên sân mỗi lượt với cost là bỏ 1 lá bài trên tay. Khi quái thú này đã được triệu hồi synchro và xuống mộ, bạn có thể rút 1 lá bài. Bên cạnh đó, đây còn là 1 quái thú tuner có thể giúp bạn tiếp tục combo khi Plaguespreader bị loại bỏ.

                     Red-Eyes Zombie Necro Dragon và Shiranui Shogunsaga (Boss)

                     SR Rarity
                     Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                     SR Rarity
                     Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                     Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                     DARK 7
                     Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                     Rồng xác thây ma mắt đỏ
                     • ATK:

                     • 2400

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                     Nhận 100 ATK / DEF cho mỗi quái thú Zombie trên sân và trong Mộ. Khi một quái thú Zombie khác bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ một trong hai Mộ đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 100 ATK/DEF for each Zombie monster on the field and in the GYs. When another Zombie monster is destroyed by battle: You can Special Summon 1 Zombie monster from either GY to your field. You can only use this effect of "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" once per turn.


                     R Rarity
                     Shiranui Shogunsaga
                     R Rarity
                     Shiranui Shogunsaga
                     Shiranui Shogunsaga
                     FIRE 8
                     Shiranui Shogunsaga
                     Chiến thần Bất Tri Hỏa
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


                     Shogunsaga là một quái thú có thể tăng sức công vượt bậc giúp quái thú này có thể dễ dàng đối đầu với những quái thú công to khác. Lưu ý rằng, tất cả các nguyên liệu synchro của quái thú này phải là quái thú zombie.

                     Red-Eyes Zombie có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái thú zombie từ mộ cả 2 người chơi nếu có 1 quái thú zombie bị tiêu diệt bởi chiến đấu.

                     Skill gợi ý: Posthumous Army

                     Can be used each time your Life Points decrease by 1000. All monsters on the field and monsters in both players' Graveyards become Zombie-Type monsters until the end of your opponent's turn.

                      

                     Skill có thể biến các quái thú trên sân và dưới mộ thành zombie. Điều kiện để kích hoạt skill vô cùng đơn giản với deck Vampire mỗi khi bạn mất 1000 lp.

                     Với skill này, bạn có thể sử dụng các quái khác để làm nguyên liệu cho Shogunsaga.

                     Red-Eyes Zombie có thể triệu hồi mọi quái thú từ mộ, kể cả Sacred Soldier.

                     Deck Mẫu

                     Destiny Draw
                     Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
                     Destiny Draw

                     Cần 11 UR

                     UR Rarity
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier2 card
                     UR Rarity
                     Gozuki2 card
                     UR Rarity
                     Vampire Duke1 card
                     UR Rarity
                     Vampire Scarlet Scourge1 card
                     UR Rarity
                     Black Rose Dragon1 card
                     UR Rarity
                     Coral Dragon1 card
                     UR Rarity
                     Paleozoic Canadia3 card

                     Main: 26 Extra: 7

                     UR Rarity
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     UR Rarity
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     LIGHT 8
                     Black Luster Soldier - Sacred Soldier
                     Lính hỗn mang - Kiếm sĩ thiêng
                     • ATK:

                     • 3000

                     • DEF:

                     • 2500


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ của bạn và 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lá bài bị loại bỏ đó xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh Cấp 7 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished LIGHT or DARK monsters and 1 card your opponent controls; return that banished card to the GY, and if you do, banish that card your opponent controls. You can only use this effect of "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" once per turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 Level 7 or lower Warrior monster in your GY; add it to your hand.


                     UR Rarity
                     Gozuki
                     UR Rarity
                     Gozuki
                     Gozuki
                     EARTH 4
                     Gozuki
                     Ngưu đầu quỷ
                     • ATK:

                     • 1700

                     • DEF:

                     • 800


                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


                     R Rarity
                     Samurai Skull
                     R Rarity
                     Samurai Skull
                     Samurai Skull
                     DARK 4
                     Samurai Skull
                     Samurai tử vong
                     • ATK:

                     • 1700

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


                     UR Rarity
                     Vampire Duke
                     UR Rarity
                     Vampire Duke
                     Vampire Duke
                     DARK 5
                     Vampire Duke
                     Công tước ma cà rồng
                     • ATK:

                     • 2000

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


                     SR Rarity
                     Vampire Familiar
                     SR Rarity
                     Vampire Familiar
                     Vampire Familiar
                     DARK 1
                     Vampire Familiar
                     Ma cà rồng nô dịch
                     • ATK:

                     • 500

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


                     R Rarity
                     Vampire Grace
                     R Rarity
                     Vampire Grace
                     Vampire Grace
                     DARK 6
                     Vampire Grace
                     Ma cà rồng kiều diễm
                     • ATK:

                     • 2000

                     • DEF:

                     • 1200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


                     SR Rarity
                     Vampire Retainer
                     SR Rarity
                     Vampire Retainer
                     Vampire Retainer
                     DARK 2
                     Vampire Retainer
                     Ma cà rồng thân thuộc
                     • ATK:

                     • 1200

                     • DEF:

                     • 0


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


                     UR Rarity
                     Vampire Scarlet Scourge
                     UR Rarity
                     Vampire Scarlet Scourge
                     Vampire Scarlet Scourge
                     DARK 6
                     Vampire Scarlet Scourge
                     Ma cà rồng mang họa đỏ
                     • ATK:

                     • 2200

                     • DEF:

                     • 2200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Vampire Scarlet Scourge"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Scarlet Scourge" một lần mỗi lượt. Vào cuối Battle Phase, nếu lá bài này phá huỷ (các) quái thú bất kỳ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng từ Mộ đến sân của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is Normal or Special Summoned: You can pay 1000 LP, then target 1 "Vampire" monster in your GY, except "Vampire Scarlet Scourge"; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "Vampire Scarlet Scourge" once per turn. At the end of the Battle Phase, if this card destroyed any monster(s) by battle: You can Special Summon them from the GYs to your field.


                     R Rarity
                     Plaguespreader Zombie
                     R Rarity
                     Plaguespreader Zombie
                     Plaguespreader Zombie
                     DARK 2
                     Plaguespreader Zombie
                     Thây ma chuyển
                     • ATK:

                     • 400

                     • DEF:

                     • 200


                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


                     SR Rarity
                     Enemy Controller
                     SR Rarity
                     Enemy Controller
                     Enemy Controller
                     Spell Quick
                     Enemy Controller
                     Điều khiển địch

                      Hiệu ứng (VN):

                      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                      ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
                      ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


                      R Rarity
                      Vampire Kingdom
                      R Rarity
                      Vampire Kingdom
                      Vampire Kingdom
                      Spell Field
                      Vampire Kingdom
                      Đế quốc ma cà rồng

                       Hiệu ứng (VN):

                       Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


                       R Rarity
                       Vampire's Desire
                       R Rarity
                       Vampire's Desire
                       Vampire's Desire
                       Spell Normal
                       Vampire's Desire
                       Ma cà rồng khát khao

                        Hiệu ứng (VN):

                        Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                        ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                        ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                        N Rarity
                        Vampire's Domain
                        N Rarity
                        Vampire's Domain
                        Vampire's Domain
                        Spell Continuous
                        Vampire's Domain
                        Khu vực ma cà rồng

                         Hiệu ứng (VN):

                         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


                         UR Rarity
                         Paleozoic Canadia
                         UR Rarity
                         Paleozoic Canadia
                         Paleozoic Canadia
                         Trap Normal
                         Paleozoic Canadia
                         Loài giáp xác Canadia

                          Hiệu ứng (VN):

                          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                          SR Rarity
                          Vampire Awakening
                          SR Rarity
                          Vampire Awakening
                          Vampire Awakening
                          Trap Normal
                          Vampire Awakening
                          Ma cà rồng thức dậy

                           Hiệu ứng (VN):

                           Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                           R Rarity
                           Vampire Takeover
                           R Rarity
                           Vampire Takeover
                           Vampire Takeover
                           Trap Normal
                           Vampire Takeover
                           Ma cà rồng chuyển chỗ

                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


                            UR Rarity
                            Black Rose Dragon
                            UR Rarity
                            Black Rose Dragon
                            Black Rose Dragon
                            FIRE 7
                            Black Rose Dragon
                            Rồng hoa hồng đen
                            • ATK:

                            • 2400

                            • DEF:

                            • 1800


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                            Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thực vật khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế tấn công ngửa, và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó sẽ trở thành 0 cho đến cuối lượt này.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all cards on the field. Once per turn: You can banish 1 Plant monster from your GY, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; change that target to face-up Attack Position, and if you do, its ATK becomes 0 until the end of this turn.


                            SR Rarity
                            Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                            SR Rarity
                            Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                            Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                            DARK 7
                            Red-Eyes Zombie Necro Dragon
                            Rồng xác thây ma mắt đỏ
                            • ATK:

                            • 2400

                            • DEF:

                            • 2000


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                            Nhận 100 ATK / DEF cho mỗi quái thú Zombie trên sân và trong Mộ. Khi một quái thú Zombie khác bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ một trong hai Mộ đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 100 ATK/DEF for each Zombie monster on the field and in the GYs. When another Zombie monster is destroyed by battle: You can Special Summon 1 Zombie monster from either GY to your field. You can only use this effect of "Red-Eyes Zombie Necro Dragon" once per turn.


                            R Rarity
                            Shiranui Shogunsaga
                            R Rarity
                            Shiranui Shogunsaga
                            Shiranui Shogunsaga
                            FIRE 8
                            Shiranui Shogunsaga
                            Chiến thần Bất Tri Hỏa
                            • ATK:

                            • 3000

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


                            UR Rarity
                            Coral Dragon
                            UR Rarity
                            Coral Dragon
                            Coral Dragon
                            WATER 6
                            Coral Dragon
                            Rồng san hô
                            • ATK:

                            • 2400

                            • DEF:

                            • 500


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


                            SR Rarity
                            Diamond Dire Wolf
                            SR Rarity
                            Diamond Dire Wolf
                            Diamond Dire Wolf
                            EARTH
                            Diamond Dire Wolf
                            Sói răng khủng Diawolf
                            • ATK:

                            • 2000

                            • DEF:

                            • 1200


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 4
                            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                            R Rarity
                            Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                            R Rarity
                            Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                            Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                            EARTH
                            Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                            Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                            • ATK:

                            • 2200

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                            SR Rarity
                            Number 70: Malevolent Sin
                            SR Rarity
                            Number 70: Malevolent Sin
                            Number 70: Malevolent Sin
                            DARK
                            Number 70: Malevolent Sin
                            Con số 70: Tội ác tử thần
                            • ATK:

                            • 2400

                            • DEF:

                            • 1200


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 4
                            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                                                           Vampire's Domain

                               

                            Skill: Master of Fusion

                            Can be used each time your Life Points decrease by 1000. Return 1 card from your hand to your Deck and add 'Polymerization' to your hand from oustide of your Deck. This Skill can only be used twice per Duel.

                             

                            Skill giúp bạn có thể triệu hồi dung hợp mà không cần phải có các lá bài mang hiệu ứng dung hợp trong deck 2 lần trong khi duel.

                            Deck Mẫu

                            Master of Fusion
                            Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
                            Master of Fusion

                            Cần 9 UR

                            UR Rarity
                            Gozuki
                            UR Rarity
                            Gozuki
                            UR Rarity
                            Gozuki
                            UR Rarity
                            Vampire Duke
                            UR Rarity
                            Dragonecro Nethersoul Dragon
                            UR Rarity
                            Dragonecro Nethersoul Dragon
                            UR Rarity
                            Coral Dragon
                            UR Rarity
                            Paleozoic Canadia
                            UR Rarity
                            Paleozoic Canadia

                            Main: 25 Extra: 7

                            UR Rarity
                            Gozuki
                            UR Rarity
                            Gozuki
                            Gozuki
                            EARTH 4
                            Gozuki
                            Ngưu đầu quỷ
                            • ATK:

                            • 1700

                            • DEF:

                            • 800


                            Hiệu ứng (VN):

                            Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


                            R Rarity
                            Samurai Skull
                            R Rarity
                            Samurai Skull
                            Samurai Skull
                            DARK 4
                            Samurai Skull
                            Samurai tử vong
                            • ATK:

                            • 1700

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


                            UR Rarity
                            Vampire Duke
                            UR Rarity
                            Vampire Duke
                            Vampire Duke
                            DARK 5
                            Vampire Duke
                            Công tước ma cà rồng
                            • ATK:

                            • 2000

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vampire" DARK trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Duke" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của quái thú DARK.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            When this card is Normal Summoned: You can target 1 DARK "Vampire" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. When this card is Special Summoned: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Duke" once per turn. This card cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a DARK monster.


                            SR Rarity
                            Vampire Familiar
                            SR Rarity
                            Vampire Familiar
                            Vampire Familiar
                            DARK 1
                            Vampire Familiar
                            Ma cà rồng nô dịch
                            • ATK:

                            • 500

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 quái thú "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vampire Familiar". Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Familiar" một lần trong mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" monster from your Deck to your hand, except "Vampire Familiar". If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Familiar" once per turn.


                            R Rarity
                            Vampire Grace
                            R Rarity
                            Vampire Grace
                            Vampire Grace
                            DARK 6
                            Vampire Grace
                            Ma cà rồng kiều diễm
                            • ATK:

                            • 2000

                            • DEF:

                            • 1200


                            Hiệu ứng (VN):

                            Khi (các) quái thú Loại Thây ma Cấp 5 hoặc lớn hơn được Triệu hồi Đặc biệt đến bên sân của bạn bằng hiệu ứng của quái thú Loại Thây ma trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể trả 2000 LP; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vampire Grace" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố 1 loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); đối thủ của bạn gửi 1 lá loại đó từ Deck của họ đến Mộ.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            When a Level 5 or higher Zombie-Type monster(s) is Special Summoned to your side of the field by the effect of a Zombie-Type monster while this card is in your Graveyard: You can pay 2000 LP; Special Summon this card from your Graveyard. You can only use this effect of "Vampire Grace" once per turn. Once per turn: You can declare 1 card type (Monster, Spell, or Trap); your opponent sends 1 card of that type from their Deck to the Graveyard.


                            SR Rarity
                            Vampire Retainer
                            SR Rarity
                            Vampire Retainer
                            Vampire Retainer
                            DARK 2
                            Vampire Retainer
                            Ma cà rồng thân thuộc
                            • ATK:

                            • 1200

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả 500 LP; thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Vampire" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Vampire" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vampire Retainer" một lần trong mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If this card is Special Summoned: You can pay 500 LP; add 1 "Vampire" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 "Vampire" card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Vampire Retainer" once per turn.


                            R Rarity
                            Vampire Vamp
                            R Rarity
                            Vampire Vamp
                            Vampire Vamp
                            DARK 7
                            Vampire Vamp
                            Nữ ma cà rồng trẻ
                            • ATK:

                            • 2000

                            • DEF:

                            • 2000


                            Hiệu ứng (VN):

                            Một lần mỗi lượt, khi lá bài này hoặc quái thú "Vampire" được Triệu hồi Thường đến sân của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, có ATK cao hơn lá bài này; trang bị nó vào lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ, trong khi được trang bị (các) lá bài bởi hiệu ứng này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Once per turn, when this card or a "Vampire" monster is Normal Summoned to your field: You can target 1 face-up monster your opponent controls, whose ATK is higher than this card's; equip it to this card. This card gains ATK equal to the combined original ATK of the monsters equipped to it by this effect. If this card is sent to the GY, while equipped with a card(s) by this effect: Special Summon this card.


                            R Rarity
                            Plaguespreader Zombie
                            R Rarity
                            Plaguespreader Zombie
                            Plaguespreader Zombie
                            DARK 2
                            Plaguespreader Zombie
                            Thây ma chuyển
                            • ATK:

                            • 400

                            • DEF:

                            • 200


                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay của mình trên đầu Deck; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If this card is in your GY: You can place 1 card from your hand on the top of the Deck; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field.


                            SR Rarity
                            Forbidden Chalice
                            SR Rarity
                            Forbidden Chalice
                            Forbidden Chalice
                            Spell Quick
                            Forbidden Chalice
                            Chén thánh bị cấm

                             Hiệu ứng (VN):

                             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


                             R Rarity
                             Vampire Kingdom
                             R Rarity
                             Vampire Kingdom
                             Vampire Kingdom
                             Spell Field
                             Vampire Kingdom
                             Đế quốc ma cà rồng

                              Hiệu ứng (VN):

                              Quái thú Loại Thây ma chỉ tăng 500 ATK khi Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, khi (các) lá bài được gửi từ Deck của đối thủ đến Mộ: Chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi 1 "Vampire" DARK từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ mục tiêu đó.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Zombie-Type monsters gain 500 ATK during damage calculation only. Once per turn, when a card(s) is sent from your opponent's Deck to the Graveyard: Target 1 card on the field; send 1 DARK "Vampire" monster from your hand or Deck to the Graveyard, and if you do, destroy that target.


                              R Rarity
                              Vampire's Desire
                              R Rarity
                              Vampire's Desire
                              Vampire's Desire
                              Spell Normal
                              Vampire's Desire
                              Ma cà rồng khát khao

                               Hiệu ứng (VN):

                               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
                               ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; gửi 1 "Vampire" từ Deck của bạn đến Mộ với Cấp độ khác với quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ trở thành Cấp độ của quái thú được gửi đó trong Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này.
                               ● Chọn mục tiêu 1 "Vampire" trong Mộ của bạn; gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu.
                               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire's Desire" mỗi lượt.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster you control; send 1 "Vampire" monster from your Deck to the GY with a different Level from that monster, and if you do, the targeted monster becomes the Level of that sent monster in the GY, until the end of this turn. ● Target 1 "Vampire" monster in your GY; send 1 monster you control to the GY, and if you do, Special Summon the targeted monster. You can only activate 1 "Vampire's Desire" per turn.


                               N Rarity
                               Vampire's Domain
                               N Rarity
                               Vampire's Domain
                               Vampire's Domain
                               Spell Continuous
                               Vampire's Domain
                               Khu vực ma cà rồng

                                Hiệu ứng (VN):

                                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 500 LP; trong Main Phase của bạn ở lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Vampire" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể nhận được hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Mỗi lần "Vampire" của bạn gây sát thương trận cho đối thủ: Nhận cùng một lượng LP.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Once per turn: You can pay 500 LP; during your Main Phase this turn, you can Normal Summon 1 "Vampire" monster in addition to your Normal Summon/Set. (Even if this card leaves the field. You can only gain this effect once per turn.) Each time your "Vampire" monster inflicts battle damage to your opponent: Gain the same amount of LP.


                                UR Rarity
                                Paleozoic Canadia
                                UR Rarity
                                Paleozoic Canadia
                                Paleozoic Canadia
                                Trap Normal
                                Paleozoic Canadia
                                Loài giáp xác Canadia

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


                                 SR Rarity
                                 Vampire Awakening
                                 SR Rarity
                                 Vampire Awakening
                                 Vampire Awakening
                                 Trap Normal
                                 Vampire Awakening
                                 Ma cà rồng thức dậy

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vampire" từ Deck của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Vampire Awakening" mỗi lượt.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Special Summon 1 "Vampire" monster from your Deck, but destroy it during the End Phase of this turn. You can only activate 1 "Vampire Awakening" per turn.


                                  R Rarity
                                  Vampire Takeover
                                  R Rarity
                                  Vampire Takeover
                                  Vampire Takeover
                                  Trap Normal
                                  Vampire Takeover
                                  Ma cà rồng chuyển chỗ

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Nếu bạn không có lá bài nào trong Vùng bài Phép Môi Trường của mình và tất cả quái thú ngửa mà bạn điều khiển (tối thiểu 1) là Loại Thây "Vampire Kingdom" trực tiếp từ Deck của bạn, khi đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vampire" từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vampire Takeover" mỗi lượt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   If you have no card in your Field Zone and all face-up monsters you control (min. 1) are Zombie-Type: Activate 1 "Vampire Kingdom" directly from your Deck, then, you can Special Summon 1 DARK "Vampire" monster from your Graveyard in face-up Defense Position. You can only activate 1 "Vampire Takeover" per turn.


                                   UR Rarity
                                   Dragonecro Nethersoul Dragon
                                   UR Rarity
                                   Dragonecro Nethersoul Dragon
                                   Dragonecro Nethersoul Dragon
                                   DARK 8
                                   Dragonecro Nethersoul Dragon
                                   Rồng âm phủ Dragonecro
                                   • ATK:

                                   • 3000

                                   • DEF:

                                   • 0


                                   Hiệu ứng (VN):

                                   2 quái thú Zombie
                                   Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                                   R Rarity
                                   Samurai Destroyer
                                   R Rarity
                                   Samurai Destroyer
                                   Samurai Destroyer
                                   EARTH 7
                                   Samurai Destroyer
                                   Samurai tiêu diệt
                                   • ATK:

                                   • 2600

                                   • DEF:

                                   • 1400


                                   Hiệu ứng (VN):

                                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                   Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.


                                   R Rarity
                                   Shiranui Shogunsaga
                                   R Rarity
                                   Shiranui Shogunsaga
                                   Shiranui Shogunsaga
                                   FIRE 8
                                   Shiranui Shogunsaga
                                   Chiến thần Bất Tri Hỏa
                                   • ATK:

                                   • 3000

                                   • DEF:

                                   • 0


                                   Hiệu ứng (VN):

                                   1 Tuner Loại Thây ma + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner Loại Thây ma
                                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Thây ma khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số quái thú Loại Thây ma bị loại bỏ của mình với 0 DEF; trả nó về Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Shogunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   1 Zombie-Type Tuner + 1 or more non-Tuner Zombie-Type monsters If this card is Special Summoned: You can banish 1 Zombie-Type monster from your Graveyard; this card gains ATK equal to the banished monster's original ATK, until the end of this turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of your banished Zombie-Type monsters with 0 DEF; return it to the Graveyard. You can only Special Summon "Shiranui Shogunsaga(s)" once per turn.


                                   UR Rarity
                                   Coral Dragon
                                   UR Rarity
                                   Coral Dragon
                                   Coral Dragon
                                   WATER 6
                                   Coral Dragon
                                   Rồng san hô
                                   • ATK:

                                   • 2400

                                   • DEF:

                                   • 500


                                   Hiệu ứng (VN):

                                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


                                   R Rarity
                                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                   R Rarity
                                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                   EARTH
                                   Number 45: Crumble Logos the Prophet of Demolition
                                   Con số 45: Nhà phát ngôn của diệt vong Crumble Logo
                                   • ATK:

                                   • 2200

                                   • DEF:

                                   • 0


                                   Hiệu ứng (VN):

                                   2 hoặc nhiều quái thú Cấp 2
                                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; trong khi quái thú này đang ngửa mặt trên sân, mục tiêu đó sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Trong khi mục tiêu đó ở trên sân, các lá bài có cùng tên với mục tiêu đó và hiệu ứng của chúng sẽ không thể được kích hoạt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   2 or more Level 2 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 other face-up card on the field; while this monster is face-up on the field, that target has its effects negated. While that target is on the field, cards with the same name as that target, and their effects, cannot be activated.


                                   SR Rarity
                                   Number 70: Malevolent Sin
                                   SR Rarity
                                   Number 70: Malevolent Sin
                                   Number 70: Malevolent Sin
                                   DARK
                                   Number 70: Malevolent Sin
                                   Con số 70: Tội ác tử thần
                                   • ATK:

                                   • 2400

                                   • DEF:

                                   • 1200


                                   Hiệu ứng (VN):

                                   2 quái thú Cấp 4
                                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.