Check Out My Ride!

Syrus Truesdale
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy rút một con quái vật 'roid' mà bạn chọn.

Bạn có thể tìm Check Out My Ride! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Check Out My Ride! trong DUEL LINKS