Heaven, Earth, and People

Aporia
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
 • Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi "Meklord Emperor Skiel" của bạn gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng một cuộc tấn công trực tiếp. Thêm 1 "Meklord Emperor Granel" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn.
 • Có thể được sử dụng trong lượt tiếp theo của bạn sau khi "Meklord Emperor Granel" của bạn gây ra 3000 sát thương trở lên. Thêm 1 "Meklord Emperor Wisel" vào tay bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn.
 • Có thể sử dụng ở lượt tiếp theo sau khi bạn kích hoạt hiệu ứng cuối cùng của "Meklord Emperor Wisel". Thêm 1 "Meklord Emperor Skiel" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài trên tay của bạn vào Bộ bài của bạn.
UR Rarity
Meklord Emperor Skiel
Meklord Emperor Skiel
WIND1
Meklord Emperor Skiel
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể gửi 1 quái thú mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài này đến Mộ; lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can send 1 monster you control that is equipped to this card to the Graveyard; this card can attack your opponent directly this turn.


UR Rarity
Meklord Emperor Skiel
UR Rarity
Meklord Emperor Granel
Meklord Emperor Granel
EARTH1
Meklord Emperor Granel
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa LP của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú được trang bị này; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó đến phía sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. This card gains ATK and DEF equal to half your LP. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. You can target 1 of these equipped monsters; Special Summon that target to your side of the field in Defense Position.


UR Rarity
Meklord Emperor Granel
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel
DARK1
Meklord Emperor Wisel
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel

Bạn có thể tìm Heaven, Earth, and People thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Heaven, Earth, and People trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Heaven, Earth, and People trong duel links
Top