Mark of the Dragon - Foot

Akiza Izinski
Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm 2 'Copy Plant' vào Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Black Rose Dragon' vào Extra Deck của bạn.

Bạn có thể tìm Mark of the Dragon - Foot thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mark of the Dragon - Foot trong DUEL LINKS

Top