Meklord Army Regeneration

Aporia
Có thể được sử dụng một lần vào lượt tiếp theo của bạn sau khi bạn Triệu hồi Đặc biệt "Meklord Astro Mekanikle" từ tay của bạn. Trả 2 quái thú "Meklord Armyd" với các tên khác nhau từ Mộ về tay bạn.
UR Rarity
Meklord Astro Mekanikle
Meklord Astro Mekanikle
LIGHT12
Meklord Astro Mekanikle
  • ATK:

  • 4000

  • DEF:

  • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Meklord" từ tay của bạn đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 trong những quái thú được trang bị này mà bạn điều khiển đến Mộ; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Bạn không thể tiến hành Battle Phase của mình khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Meklord" monsters from your hand to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during your Standby Phase: You can send 1 of these equipped monsters you control to the Graveyard; inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.


UR Rarity
Meklord Astro Mekanikle

Bạn có thể tìm Meklord Army Regeneration thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Meklord Army Regeneration trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Meklord Army Regeneration trong duel links
Top