Outdated Artifacts

Trey
Trả lại 1 quái thú "Chronomaly" trong Mộ cho tay bạn đã được gửi đến Mộ ít nhất 2 lượt trước lượt của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Outdated Artifacts thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Outdated Artifacts trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Outdated Artifacts trong duel links
Top