Parts Separation [Wisel]

Primo
Có thể được sử dụng nếu bạn có quái thú "Meklord Emperor Wisel" trên sân của bạn và bạn có 0 lá bài trong Extra Deck của mình. Trả lại tối đa 2 quái thú Loại DARK Machine Cấp 1 trong tay bạn vào Bộ bài của bạn và chơi "Wisel Top", "Wisel Attack", "Wisel Guard" hoặc "Wisel Carrier" (tối đa 1 mỗi lá) với số lượng quái thú bạn đã trở lại. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
SR Rarity
Meklord Emperor Wisel
Meklord Emperor Wisel
DARK1
Meklord Emperor Wisel
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của riêng nó, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi một quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Những quái thú còn lại bạn điều khiển không thể tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của các quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép: Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of the monsters equipped to it by this effect. Once per turn, during either player's turn, when your opponent activates a Spell Card: You can negate the activation, and if you do, destroy it.


SR Rarity
Meklord Emperor Wisel

Bạn có thể tìm Parts Separation [Wisel] thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Parts Separation [Wisel] trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Parts Separation [Wisel] trong duel links
Top