Thunder, Water, and Wind

Paradox Brothers
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Thêm ngẫu nhiên 1 'Sanga of the Thunder,' 1 'Kazejin,' hoặc 1 'Suijin' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Thunder, Water, and Wind thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Thunder, Water, and Wind trong DUEL LINKS