Twins Together

Rio Kastle
Trả lại 2 quái thú Loại Cá hệ NƯỚC cấp độ 3-5 (ngoại trừ Tokens) từ sân của bạn vào Bộ bài và đặt 1 "Aurora Wing" và 1 "Blizzard Falcon" từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Trong lượt này, khi bạn Xyz Triệu hồi quái thú hệ NƯỚC sử dụng (các) quái thú do Kỹ năng này tạo ra, Cấp độ của (các) quái thú đó có thể được coi là 5. Chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần mỗi lượt và hai lần cho mỗi trận đấu.

Bạn có thể tìm Twins Together thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Twins Together trong DUEL LINKS