Thông tin tổng quan của Aggro Bomb

    

Main: 52 Extra: 15

3 cardEldlich the Golden Lord 3 cardEldlich the Golden Lord
Eldlich the Golden Lord
LIGHT10
Eldlich the Golden Lord
Chúa tể vàng Lich ma quái
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này và 1 Lá bài Phép / Bẫy từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển tới Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt của đối thủ, nó nhận được 1000 ATK / DEF và không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Eldlich the Golden Lord" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card and 1 Spell/Trap from your hand to the GY, then target 1 card on the field; send it to the GY. If this card is in your GY: You can send 1 Spell/Trap you control to the GY; add this card to your hand, then you can Special Summon 1 Zombie monster from your hand, and if you do, until the end of your opponent's turn, it gains 1000 ATK/DEF and cannot be destroyed by card effects. You can only use each effect of "Eldlich the Golden Lord" once per turn.


3 cardMataza the Zapper 3 cardMataza the Zapper
Mataza the Zapper
DARK3
Mataza the Zapper
Mataza đánh úp
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Quyền điều khiển của lá bài ngửa này trên sân không thể chuyển đổi.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can make a second attack during each Battle Phase. Control of this face-up card on the field cannot switch.


3 cardMaxx "C"
3 cardMaxx "C"
Maxx "C"
EARTH2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
Phân loại:

3 cardWater Enchantress of the Temple
3 cardWater Enchantress of the Temple
Water Enchantress of the Temple
WATER3
Water Enchantress of the Temple
Nữ điều khiển nước của đền
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay của bạn hoặc Mộ; thêm 1 "Rite of Aramesir" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể đặt 1 Lá Bài Phép Môi Trường có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Water Enchantress of the Temple" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "Adventurer Token": You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your hand or GY; add 1 "Rite of Aramesir" from your Deck or GY to your hand. If you control an "Adventurer Token": You can place 1 Field Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck face-up in your Field Zone. You can only use each effect of "Water Enchantress of the Temple" once per turn.


3 cardAsh Blossom & Joyous Spring 3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
Phân loại:

3 cardBranded Fusion
3 cardBranded Fusion
Branded Fusion
Spell Normal
Branded Fusion
Dấu ấn dung hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay của bạn, Deck hoặc sân làm Nguyên liệu Fusion. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Material. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Branded Fusion" per turn.


  3 cardCrossout Designator
  3 cardCrossout Designator
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
   Phân loại:

   3 cardFoolish Burial Goods
   3 cardFoolish Burial Goods
   Foolish Burial Goods
   Spell Normal
   Foolish Burial Goods
   Mai táng đồ dùng rất ngu

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.


    3 cardForbidden Droplet 3 cardForbidden Droplet
    Forbidden Droplet
    Spell Quick
    Forbidden Droplet
    Giọt thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
     Phân loại:

     3 cardInstant Fusion
     3 cardInstant Fusion
     Instant Fusion
     Spell Normal
     Instant Fusion
     Kết hợp tức thì

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion Cấp 5 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời nó cũng bị phá huỷ trong End Phase. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Instant Fusion" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP; Special Summon 1 Level 5 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, but it cannot attack, also it is destroyed during the End Phase. (This is treated as a Fusion Summon.) You can only activate 1 "Instant Fusion" per turn.


      3 cardMystic Mine
      3 cardMystic Mine
      Mystic Mine
      Spell Field
      Mystic Mine
      Hang vọng ma thuật

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú hoặc tuyên bố tấn công. Nếu bạn điều khiển nhiều quái thú hơn đối thủ, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú hoặc tuyên bố tấn công. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu cả hai người chơi điều khiển cùng một số lượng quái thú: Phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If your opponent controls more monsters than you do, your opponent cannot activate monster effects or declare an attack. If you control more monsters than your opponent does, you cannot activate monster effects or declare an attack. Once per turn, during the End Phase, if both players control the same number of monsters: Destroy this card.
       Phân loại:

       3 cardPiri Reis Map 3 cardPiri Reis Map
       Piri Reis Map
       Spell Normal
       Piri Reis Map
       Bản đồ Piri Reis

        Hiệu ứng (VN):

        Khi bắt đầu Main Phase 1: Thêm 1 quái thú có 0 ATK từ Deck của bạn lên tay của bạn, nhưng giảm một nửa LP của bạn. Sau khi thêm nó lên tay của bạn, cho đến cuối lượt tiếp theo sau khi lá bài này được kích hoạt, bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng của quái thú đã thêm, hoặc hiệu ứng của các lá bài có tên của nó, cho đến khi bạn Triệu hồi Bình thường quái thú đó hoặc một lá bài có tên của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        At the start of your Main Phase 1: Add 1 monster with 0 ATK from your Deck to your hand, but halve your LP. After adding it to your hand, until the end of the next turn after this card was activated, you cannot activate the added monster's effects, or the effects of cards with its name, until you Normal Summon that monster or a card with its name.


        3 cardSpellbook of Judgment 3 cardSpellbook of Judgment
        Spellbook of Judgment
        Spell Quick
        Spellbook of Judgment
        Sách phép thuật do thần phán

         Hiệu ứng (VN):

         Trong End Phase của lượt, lá bài này đã được kích hoạt, hãy thêm "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Judgment", tối đa số Lá bài Phép được kích hoạt sau khi thực thi lá bài này, sau đó, bạn có thể Đặc biệt. Triệu hồi từ quái thú thuộc Deck 1 Spellcaster của bạn có Cấp thấp hơn hoặc bằng số lá bài được thêm lên tay của bạn bằng hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Judgment" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During the End Phase of the turn this card was activated, add "Spellbook" Spell Cards from your Deck to your hand, except "Spellbook of Judgment", up to the number of Spell Cards activated after this card's resolution, then, you can Special Summon from your Deck 1 Spellcaster-Type monster whose Level is less than or equal to the number of cards added to your hand by this effect. You can only activate 1 "Spellbook of Judgment" per turn.


         3 cardTerraforming
         3 cardTerraforming
         Terraforming
         Spell Normal
         Terraforming
         Địa khai hóa

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
          Phân loại:

          3 cardXyz Encore 3 cardXyz Encore
          Xyz Encore
          Spell Quick
          Xyz Encore
          Xyz hoãn phủ lớp

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có Nguyên liệu Xyz; tách tất cả Nguyên liệu Xyz ra khỏi nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa nó trở lại Extra Deck, sau đó, nếu có một Bài quái thú trong Mộ trong số các Nguyên liệu Xyz đã tách rời đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú đó nhất có thể từ Mộ đến phần sân của đối thủ trong Tư thế Phòng thủ ngửa. Cấp độ của họ bị giảm đi 1 trên sân. Các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt đáp lại sự kích hoạt của lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up Xyz Monster your opponent controls that has Xyz Material; detach all Xyz Materials from it, and if you do, return it to the Extra Deck, then, if there is a Monster Card in the Graveyard among those detached Xyz Materials, Special Summon as many of those monsters as possible from the Graveyard to your opponent's side of the field in face-up Defense Position. Their Levels are reduced by 1 on the field. Cards and effects cannot be activated in response to this card's activation.


           3 cardInfinite Impermanence 3 cardInfinite Impermanence
           Infinite Impermanence
           Trap Normal
           Infinite Impermanence
           Vô thường vĩnh viễn

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
            Phân loại:

            3 cardSkill Drain
            3 cardSkill Drain
            Skill Drain
            Trap Continuous
            Skill Drain
            Hút cạn kĩ năng

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt bằng cách trả 1000 LP. Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú mặt ngửa khi chúng đang ngửa mặt trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn có thể được kích hoạt).


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate by paying 1000 LP. Negate the effects of all face-up monsters while they are face-up on the field (but their effects can still be activated).
             Phân loại:

             1 cardSwordsoul Blackout 1 cardSwordsoul Blackout
             Swordsoul Blackout
             Trap Normal
             Swordsoul Blackout
             Kiếm hồn hóa đen

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.


              1 cardBloom Diva the Melodious Choir 1 cardBloom Diva the Melodious Choir
              Bloom Diva the Melodious Choir
              LIGHT6
              Bloom Diva the Melodious Choir
              Đóa hoa nhạc diễn ảo Diva
              • ATK:

              • 1000

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              1 quái thú "Melodious Maestra" + 1 quái thú "Melodious"
              Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn cũng không bị thiệt hại từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, sau Damage Calculation: Bạn có thể gây ra thiệt hại cho đối thủ của mình bằng chênh lệch giữa ATK ban đầu của quái thú đối thủ đó và lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú của đối thủ đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 "Melodious Maestra" monster + 1 "Melodious" monster Cannot be destroyed by battle or card effects, also you take no battle damage from attacks involving this card. If this card battles a Special Summoned monster, after damage calculation: You can inflict damage to your opponent equal to the difference between the original ATK of that opponent's monster and this card, and if you do, destroy that opponent's monster.


              3 cardMekk-Knight Crusadia Avramax 3 cardMekk-Knight Crusadia Avramax
              Mekk-Knight Crusadia Avramax
              LIGHT
              Mekk-Knight Crusadia Avramax
              Hiệp sĩ giắc cắm thánh vệ tự chinh Avramax
              • ATK:

              • 3000

              • LINK-4

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
              Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


              1 cardPredaplant Verte Anaconda
              1 cardPredaplant Verte Anaconda
              Predaplant Verte Anaconda
              DARK
              Predaplant Verte Anaconda
              Thực vật săn mồi trăn gai leo xanh
              • ATK:

              • 500

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Hiệu ứng
              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó trở thành TỐI cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể trả 2000 LP và gửi 1 "Fusion" hoặc "Polymerization" Bình thường hoặc Ma Pháp Nhanh từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của bài Phép đó khi lá bài đó được kích hoạt, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Verte Anaconda" một lần cho mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Effect Monsters You can target 1 face-up monster on the field; it becomes DARK until the end of this turn. You can pay 2000 LP and send 1 "Fusion" or "Polymerization" Normal or Quick-Play Spell from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn. You can only use each effect of "Predaplant Verte Anaconda" once per turn.


              3 cardUnderworld Goddess of the Closed World 3 cardUnderworld Goddess of the Closed World
              Underworld Goddess of the Closed World
              LIGHT
              Underworld Goddess of the Closed World
              Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
              • ATK:

              • 3000

              • LINK-5

              Mũi tên Link:

              Dưới

              Dưới-Phải

              Phải

              Trên-Phải

              Trên


              Hiệu ứng (VN):

              4+ quái thú Hiệu ứng
              Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


              2 cardUnion Carrier
              2 cardUnion Carrier
              Union Carrier
              LIGHT
              Union Carrier
              Tàu chở liên đoàn
              • ATK:

              • 1000

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có cùng Loại hoặc Thuộc tính
              Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; trang bị cho 1 quái thú từ tay hoặc Deck của bạn với cùng Loại hoặc Thuộc tính ban đầu của nó. Quái thú được trang bị tăng 1000 ATK. Nếu bạn đã trang bị nó từ Deck, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên Lá bài trang bị đó trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Union Carrier" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with the same Type or Attribute Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. You can target 1 face-up monster you control; equip 1 monster to it from your hand or Deck with its same original Type or Attribute. The equipped monster gains 1000 ATK. If you equipped it from the Deck, you cannot Special Summon monsters with that Equip Card's name for the rest of this turn. You can only use this effect of "Union Carrier" once per turn.


              2 cardShooting Majestic Star Dragon 2 cardShooting Majestic Star Dragon
              Shooting Majestic Star Dragon
              WIND11
              Shooting Majestic Star Dragon
              Rồng bắn sao cứu rỗi
              • ATK:

              • 4000

              • DEF:

              • 3300


              Hiệu ứng (VN):

              "Majestic Dragon" + 1+ quái thú non-Tuner, bao gồm cả quái thú Synchro rồng
              Đầu tiên phải được Triệu hồi Synchro. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này nhận thêm 1 đòn tấn công mỗi Battle Phase cho mỗi quái thú trong Mộ của bạn là "Stardust Dragon" hoặc là quái thú Synchro với "Stardust Dragon" trong hiệu ứng của nó. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này (cho đến End Phase), và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó Lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Majestic Dragon" + 1+ non-Tuner monsters, including a Dragon Synchro Monster Must first be Synchro Summoned. Once per turn: You can negate the effects of 1 Effect Monster your opponent controls. This card gains 1 additional attack each Battle Phase for every monster in your GY that is "Stardust Dragon" or is a Synchro Monster with "Stardust Dragon" in its text. Once per turn, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can banish this card (until the End Phase), and if you do, negate the activation, and if you do that, banish that card.


              3 cardNumber iC1000: Numerounius Numerounia 3 cardNumber iC1000: Numerounius Numerounia
              Number iC1000: Numerounius Numerounia
              LIGHT13
              Number iC1000: Numerounius Numerounia
              Con số ảo hỗn mang 1000: Numerounius Numerounia
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              5 quái thú Cấp 13
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Number C1000: Numerounius", nó chỉ nhận được 100.000 ATK / DEF trong lượt của đối thủ, đồng thời áp dụng các hiệu ứng sau từ đầu lượt tiếp theo sau khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt.
              ● Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển phải tấn công lá bài này, nếu có thể.
              ● Vào cuối lượt của đối thủ, nếu lá bài này không giao chiến, bạn sẽ thắng trong Trận đấu.
              Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, nhận được LP bằng ATK của quái thú đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              5 Level 13 monsters If this card is Special Summoned by the effect of "Number C1000: Numerounius", it gains 100,000 ATK/DEF during your opponent's turn only, also apply the following effects from the start of the next turn after this card was Special Summoned. ● Monsters your opponent controls must attack this card, if able. ● At the end of your opponent's turn, if this card did not battle, you win the Duel. When an opponent's monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack, and if you do, gain LP equal to that monster's ATK.              Deck của AGGRO BOMB trong GOAT
              Top