Thông tin tổng quan của Branded

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Guardian Chimera
UR Rarity
Guardian Chimera
UR Rarity
Guardian Chimera
DARK9
Guardian Chimera
 • ATK:

 • 3300

 • DEF:

 • 3300


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.

UR Rarity
Titaniklad the Ash Dragon
UR Rarity
Titaniklad the Ash Dragon
UR Rarity
Titaniklad the Ash Dragon
DARK8
Titaniklad the Ash Dragon
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

"Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.

Cần 43 UR

UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
The Bystial Lubellion3 card
UR Rarity
Tri-Brigade Mercourier1 card
UR Rarity
Albion the Branded Dragon2 card
UR Rarity
Albion the Sanctifire Dragon1 card
UR Rarity
Borreload Furious Dragon1 card
UR Rarity
Granguignol the Dusk Dragon2 card
UR Rarity
Lubellion the Searing Dragon1 card
UR Rarity
Mirrorjade the Iceblade Dragon2 card
UR Rarity
Rindbrumm the Striking Dragon1 card
UR Rarity
Titaniklad the Ash Dragon1 card
UR Rarity
Predaplant Verte Anaconda1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Blazing Cartesia, the Virtuous2 card
UR Rarity
Guiding Quem, the Virtuous2 card
UR Rarity
Branded Fusion1 card
UR Rarity
Branded Lost1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Fusion Deployment3 card
UR Rarity
Gold Sarcophagus1 card
UR Rarity
That Grass Looks Greener1 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust3 card
UR Rarity
Infinite Impermanence1 card

Main: 56 Extra: 15 Side: 15

UR Rarity
1 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
UR Rarity
1 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
Tri-Brigade Arms Bucephalus II
DARK
Tri-Brigade Arms Bucephalus II
 • ATK:

 • 3500

 • LINK-5

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.