Thông tin tổng quan của Branded

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Albion the Shrouded Dragon
R Rarity
Albion the Shrouded Dragon
R Rarity
Albion the Shrouded Dragon
DARK 8
Albion the Shrouded Dragon
Rồng phủ đen Albion
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Fallen of Albaz" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ tay hoặc Deck của bạn tới Mộ; áp dụng hiệu ứng sau đây dựa trên nơi bạn gửi nó từ.
● Tay: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
● Deck: Úp lá bài này ở dưới cùng của Deck, sau đó, nếu bạn đặt lá bài này từ tay của mình, hãy rút 1 lá.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Albion the Shrouded Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Fallen of Albaz" while on the field or in the GY. If this card is in your hand or GY: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 "Branded" Spell/Trap from your hand or Deck to the GY; apply the following effect based on where you sent it from. ● Hand: Special Summon this card. ● Deck: Place this card on the bottom of the Deck, then, if you placed this card from your hand, draw 1 card. You can only use this effect of "Albion the Shrouded Dragon" once per turn.

SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
SR Rarity
Aluber the Jester of Despia
DARK 4
Aluber the Jester of Despia
Gã hề của kịch tuyệt mệnh Aluber
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu một quái thú Fusion ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Aluber the Jester of Despia" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a face-up Fusion Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; Special Summon this card, and if you do, negate the targeted monster's effects until the end of this turn. You can only use 1 "Aluber the Jester of Despia" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Bystial Druiswurm
SR Rarity
Bystial Druiswurm
SR Rarity
Bystial Druiswurm
DARK 6
Bystial Druiswurm
Thú vực sâu Druiswurm
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.

UR Rarity
Bystial Magnamhut
UR Rarity
Bystial Magnamhut
UR Rarity
Bystial Magnamhut
DARK 6
Bystial Magnamhut
Thú vực sâu Magnamhut
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.

SR Rarity
Bystial Saronir
SR Rarity
Bystial Saronir
SR Rarity
Bystial Saronir
DARK 6
Bystial Saronir
Thú vực sâu Saronir
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Bystial" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy "Branded" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Bystial Saronir". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Saronir" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Bystial" monster or 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to the GY, except "Bystial Saronir". You can only use each effect of "Bystial Saronir" once per turn.

N Rarity
Despian Tragedy
N Rarity
Despian Tragedy
N Rarity
Despian Tragedy
DARK 1
Despian Tragedy
Bi Kịch tuyệt mệnh
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Despia" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Despian Tragedy". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Branded" trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Despian Tragedy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY, or banished, by a card effect: You can add 1 "Despia" monster from your Deck to your hand, except "Despian Tragedy". You can banish this card from your GY, then target 1 "Branded" Spell/Trap in your GY; Set it to your field. You can only use 1 "Despian Tragedy" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Fallen of Albaz
SR Rarity
Fallen of Albaz
SR Rarity
Fallen of Albaz
DARK 4
Fallen of Albaz
Trẻ suy tàn của Albaz
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú trên một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này, nhưng bạn không thể sử dụng các quái thú khác mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen of Albaz" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned (except during the Damage Step): You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters on either field as Fusion Material, including this card, but you cannot use other monsters you control as Fusion Material. You can only use this effect of "Fallen of Albaz" once per turn.

R Rarity
Springans Kitt
R Rarity
Springans Kitt
R Rarity
Springans Kitt
DARK 4
Springans Kitt
Sprigguns Kitt
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có quái thú Fusion đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay bạn, 1 trong số các Phép/Bẫy "Branded" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Kitt" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have a Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material on your field or in your GY: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add to your hand, 1 of your "Branded" Spells/Traps that is banished or in your Deck or GY, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Springans Kitt" once per turn.

UR Rarity
The Bystial Lubellion
UR Rarity
The Bystial Lubellion
UR Rarity
The Bystial Lubellion
LIGHT 8
The Bystial Lubellion
Con Thú vực sâu Lubellion
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Rồng DARK Cấp 6 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú "Bystial" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Bystial Lubellion". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Branded" từ Deck của bạn ngửa trên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by Tributing 1 Level 6 or higher DARK Dragon monster. You can only Special Summon "The Bystial Lubellion" once per turn this way. You can send this card from your hand to the GY; add 1 "Bystial" monster from your Deck to your hand, except "The Bystial Lubellion". During your Main Phase: You can place 1 "Branded" Continuous Spell/Trap from your Deck face-up on your field. You can only use each effect of "The Bystial Lubellion" once per turn.

UR Rarity
Tri-Brigade Mercourier
UR Rarity
Tri-Brigade Mercourier
UR Rarity
Tri-Brigade Mercourier
DARK 4
Tri-Brigade Mercourier
Tam tộc đoàn Mercourier
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú, trong khi bạn điều khiển quái thú Fusion có nhắc đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn vào Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm từ Deck của bạn lên tay bạn, 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú nhắc đến nó, ngoại trừ "Tri-Brigade Mercourier". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Mercourier" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a monster effect, while you control a Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; negate that effect. If this card is banished: You can add from your Deck to your hand, 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, except "Tri-Brigade Mercourier". You can only use each effect of "Tri-Brigade Mercourier" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Blazing Cartesia, the Virtuous
UR Rarity
Blazing Cartesia, the Virtuous
UR Rarity
Blazing Cartesia, the Virtuous
LIGHT 4
Blazing Cartesia, the Virtuous
Thánh nữ hiển hách, Cartesia
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Fallen of Albaz" hoặc nó nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của mình, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blazing Cartesia, the Virtuous" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "Fallen of Albaz" or it is in your GY: You can Special Summon this card from your hand. During the Main Phase (Quick Effect): You can Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Blazing Cartesia, the Virtuous" once per turn.

UR Rarity
Guiding Quem, the Virtuous
UR Rarity
Guiding Quem, the Virtuous
UR Rarity
Guiding Quem, the Virtuous
LIGHT 4
Guiding Quem, the Virtuous
Thánh nữ dẫn lối, Quem
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là lá bài "Dogmatika""Despia" .)
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 lá bài nhắc nó từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Guiding Quem, the Virtuous"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guiding Quem, the Virtuous" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Dogmatika" and "Despia" card.) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 card that mentions it from your Deck to the GY. If a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, in your GY, except "Guiding Quem, the Virtuous"; Special Summon it. You can only use each effect of "Guiding Quem, the Virtuous" once per turn.

UR Rarity
Branded Fusion
UR Rarity
Branded Fusion
UR Rarity
Branded Fusion
Spell Normal
Branded Fusion
Dấu ấn dung hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay của bạn, Deck hoặc sân làm Nguyên liệu Fusion. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Material. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Branded Fusion" per turn.

  SR Rarity
  Branded in High Spirits
  SR Rarity
  Branded in High Spirits
  SR Rarity
  Branded in High Spirits
  Spell Quick
  Branded in High Spirits
  Dấu ấn khí cháy

   Hiệu ứng (VN):

   Tiết lộ 1 quái thú trên tay của bạn và gửi 1 quái thú Fusion Cấp 8 từ Extra Deck của bạn vào Mộ cùng Loại có 2500 ATK hoặc DEF, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
   ● Loại bỏ quái thú được tiết lộ, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay bạn.
   Trong End Phase, nếu một quái thú Fusion được gửi trong Mộ của bạn ở lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Branded in High Spirits" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Reveal 1 monster in your hand and send 1 Level 8 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY with the same Type that has 2500 ATK or DEF, then you can apply this effect. ● Discard the revealed monster, and if you do, add 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, from your Deck to your hand. During the End Phase, if a Fusion Monster was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use 1 "Branded in High Spirits" effect per turn, and only once that turn.

   R Rarity
   Branded in Red
   R Rarity
   Branded in Red
   R Rarity
   Branded in Red
   Spell Quick
   Branded in Red
   Dấu ấn của đỏ

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú "Despia" hoặc "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
    ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay hoặc sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp ở lượt này.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded in Red" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Despia" monster or "Fallen of Albaz" in your GY; add it to your hand, then you can apply the following effect. ● Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand or field, but it cannot attack directly this turn. You can only activate 1 "Branded in Red" per turn.

    SR Rarity
    Branded in White
    SR Rarity
    Branded in White
    SR Rarity
    Branded in White
    Spell Normal
    Branded in White
    Dấu ấn của trắng

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Rồng. Bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi Mộ của bạn làm nguyên liệu, nếu bạn sử dụng "Fallen of Albaz" làm Nguyên liệu Fusion từ tay, sân của bạn hoặc bằng cách loại bỏ chính nó khỏi Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó để kích hoạt hiệu ứng của "Fallen of Albaz" trong lượt này: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded in White" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Dragon monster. You can also banish monsters from your GY as material, if you use "Fallen of Albaz" as Fusion Material from your hand, field, or by banishing itself from your GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there to activate the effect of "Fallen of Albaz" this turn: You can Set this card. You can only use each effect of "Branded in White" once per turn.

     UR Rarity
     Branded Lost
     UR Rarity
     Branded Lost
     UR Rarity
     Branded Lost
     Spell Continuous
     Branded Lost
     Dấu ấn mất

      Hiệu ứng (VN):

      Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Fusion Triệu hồi, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú Fusion: Bạn có thể thêm 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Lost" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent cannot activate cards or effects when a monster is Fusion Summoned this way. If you Fusion Summon a Fusion Monster: You can add 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Branded Lost" once per turn.

      N Rarity
      Branded Opening
      N Rarity
      Branded Opening
      N Rarity
      Branded Opening
      Spell Quick
      Branded Opening
      Dấu ấn mở màn

       Hiệu ứng (VN):

       Bỏ 1 lá bài, sau đó lấy 1 quái thú "Despia" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded Opening" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Discard 1 card, then take 1 "Despia" monster from your Deck, and either add it to your hand or Special Summon it in Defense Position, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. If a Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Branded Opening" once per turn.

       SR Rarity
       Branded Regained
       SR Rarity
       Branded Regained
       SR Rarity
       Branded Regained
       Spell Continuous
       Branded Regained
       Dấu ấn lấy lại

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu (các) quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; đặt quái thú đó ở dưới cùng của Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Regained" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Bystial" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Branded Regained" một lần cho mỗi Chuỗi.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a LIGHT or DARK monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; place that monster on the bottom of the Deck, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Branded Regained" once per turn. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster (except during the Damage Step): You can target 1 "Bystial" monster in your GY; Special Summon it. You can only activate this effect of "Branded Regained" once per Chain.

        UR Rarity
        Called by the Grave
        UR Rarity
        Called by the Grave
        UR Rarity
        Called by the Grave
        Spell Quick
        Called by the Grave
        Ngôi mộ gọi tên

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.         Phân loại:

         UR Rarity
         Foolish Burial
         UR Rarity
         Foolish Burial
         UR Rarity
         Foolish Burial
         Spell Normal
         Foolish Burial
         Mai táng rất ngu

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send 1 monster from your Deck to the GY.          Phân loại:

          UR Rarity
          Gold Sarcophagus
          UR Rarity
          Gold Sarcophagus
          UR Rarity
          Gold Sarcophagus
          Spell Normal
          Gold Sarcophagus
          Hòm phong ấn bằng vàng

           Hiệu ứng (VN):

           Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.

           UR Rarity
           Super Polymerization
           UR Rarity
           Super Polymerization
           UR Rarity
           Super Polymerization
           Spell Quick
           Super Polymerization
           Siêu dung hợp

            Hiệu ứng (VN):

            Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.            Phân loại:

            SR Rarity
            Branded Banishment
            SR Rarity
            Branded Banishment
            SR Rarity
            Branded Banishment
            Trap Normal
            Branded Banishment
            Dấu ấn đày ải

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú "Despia" hoặc 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
             ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi một trong hai sân.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Branded Banishment" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "Despia" monster or 1 Level 8 or higher Fusion Monster in your GY; Special Summon it, then you can apply this effect. ● Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from either field. You can only activate 1 "Branded Banishment" per turn.

             R Rarity
             Branded Retribution
             R Rarity
             Branded Retribution
             R Rarity
             Branded Retribution
             Trap Counter
             Branded Retribution
             Dấu ấn quả báo

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú: Trở lại Extra Deck, 1 quái thú Fusion mặt ngửa mà bạn điều khiển hoặc 2 quái thú Fusion trong Mộ của bạn, điều đó đề cập đến "Fallen of Albaz" như một nguyên liệu, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy "Branded" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Branded Retribution"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Branded Retribution" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated that includes an effect that Special Summons a monster(s): Return to the Extra Deck, 1 face-up Fusion Monster you control, or 2 Fusion Monsters in your GY, that mention "Fallen of Albaz" as material, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 "Branded" Spell/Trap in your GY, except "Branded Retribution"; add it to your hand. You can only use 1 "Branded Retribution" effect per turn, and only once that turn.

              UR Rarity
              Infinite Impermanence
              UR Rarity
              Infinite Impermanence
              UR Rarity
              Infinite Impermanence
              Trap Normal
              Infinite Impermanence
              Vô thường vĩnh viễn

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.               Phân loại:

               Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

               UR Rarity
               Albion the Branded Dragon
               UR Rarity
               Albion the Branded Dragon
               UR Rarity
               Albion the Branded Dragon
               DARK 8
               Albion the Branded Dragon
               Rồng dấu ấn Albion
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.

               UR Rarity
               Albion the Sanctifire Dragon
               UR Rarity
               Albion the Sanctifire Dragon
               UR Rarity
               Albion the Sanctifire Dragon
               LIGHT 8
               Albion the Sanctifire Dragon
               Rồng lửa thiêng Albion
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               "Fallen of Albaz" + 1 quái thú LIGHT Spellcaster
               Không thể dùng làm Nguyên liệu Fusion. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Albion the Sanctifire Dragon" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú trong bất kỳ (các) Mộ nào; Triệu hồi Đặc biệt cả hai quái thú, 1 vào mỗi sân. Nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 4 quái thú, 2 con ở Vùng Extra Monster Zone và 2 con ở Vùng quái thú Chính trung tâm, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT Spellcaster monster Cannot be used as Fusion Material. Your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Albion the Sanctifire Dragon" once per turn. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 2 monsters in any GY(s); Special Summon both monsters, 1 to each field. If this card is in your GY: You can Tribute 4 monsters, the 2 in the Extra Monster Zones and the 2 in the central Main Monster Zones, and if you do, Special Summon this card.

               UR Rarity
               Despian Quaeritis
               UR Rarity
               Despian Quaeritis
               UR Rarity
               Despian Quaeritis
               LIGHT 8
               Despian Quaeritis
               Kịch tuyệt mệnh Quaeritis
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               1 "Despia" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
               Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể thay đổi ATK của tất cả quái thú hiện có trên sân thành 0 cho đến cuối lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm bài lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 "Despia" , từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Despian Quaeritis" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Despia" monster + 1 LIGHT or DARK monster During the Main Phase (Quick Effect): You can change the ATK of all monsters currently on the field to 0 until the end of this turn, except Level 8 or higher Fusion Monsters. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or 1 "Despia" monster, from your Deck. You can only use each effect of "Despian Quaeritis" once per turn.

               UR Rarity
               Garura, Wings of Resonant Life
               UR Rarity
               Garura, Wings of Resonant Life
               UR Rarity
               Garura, Wings of Resonant Life
               DARK 6
               Garura, Wings of Resonant Life
               Chim sự sống chung, Garura
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
               Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

               UR Rarity
               Granguignol the Dusk Dragon
               UR Rarity
               Granguignol the Dusk Dragon
               UR Rarity
               Granguignol the Dusk Dragon
               LIGHT 8
               Granguignol the Dusk Dragon
               Rồng tận diệt thức tỉnh Granguignol
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng quái thú đã kích hoạt của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Dogmatika" từ Deck của bạn hoặc 1 quái thú "Despia" từ Extra Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Granguignol the Dusk Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 LIGHT or DARK monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Level 6 or higher LIGHT or DARK monster from your Deck or Extra Deck to the GY. If a monster is Special Summoned by your opponent's activated monster effect (except during the Damage Step): You can banish this card from your field or GY; Special Summon 1 "Dogmatika" monster from your Deck or 1 "Despia" monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Granguignol the Dusk Dragon" once per turn.

               UR Rarity
               Guardian Chimera
               UR Rarity
               Guardian Chimera
               UR Rarity
               Guardian Chimera
               DARK 9
               Guardian Chimera
               Vệ binh Chimera
               • ATK:

               • 3300

               • DEF:

               • 3300


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú với những cái tên khác nhau
               Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.

               UR Rarity
               Lubellion the Searing Dragon
               UR Rarity
               Lubellion the Searing Dragon
               UR Rarity
               Lubellion the Searing Dragon
               LIGHT 8
               Lubellion the Searing Dragon
               Rồng lửa thần Lubellion
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú BÓNG TỐI + "Fallen of Albaz"
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được đề cập trên nó vào Deck, từ các quái thú của bạn trên sân, Mộ, và/hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt . Trong thời gian còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials mentioned on it into the Deck, from your monsters on the field, GY, and/or face-up banished cards. For the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.

               UR Rarity
               Mirrorjade the Iceblade Dragon
               UR Rarity
               Mirrorjade the Iceblade Dragon
               UR Rarity
               Mirrorjade the Iceblade Dragon
               DARK 8
               Mirrorjade the Iceblade Dragon
               Rồng kiếm băng Mirrorjade
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
               Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.

               SR Rarity
               Mudragon of the Swamp
               SR Rarity
               Mudragon of the Swamp
               SR Rarity
               Mudragon of the Swamp
               WATER 4
               Mudragon of the Swamp
               Rồng bùn của đầm lầy
               • ATK:

               • 1900

               • DEF:

               • 1600


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
               Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.

               SR Rarity
               Predaplant Dragostapelia
               SR Rarity
               Predaplant Dragostapelia
               SR Rarity
               Predaplant Dragostapelia
               DARK 8
               Predaplant Dragostapelia
               Thực vật săn mồi rồng Stapelia
               • ATK:

               • 2700

               • DEF:

               • 1900


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
               Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.

               UR Rarity
               Rindbrumm the Striking Dragon
               UR Rarity
               Rindbrumm the Striking Dragon
               UR Rarity
               Rindbrumm the Striking Dragon
               DARK 8
               Rindbrumm the Striking Dragon
               Rồng sắt binh Rindbrumm
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast
               Khi một hiệu ứng Fusion, Synchro, Xyz, hoặc Link của quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó hoặc lá bài này, và loại bỏ lá bài kia. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rindbrumm the Striking Dragon" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Fallen of Albaz" + 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster When a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate that effect, then you can return 1 monster from the field to the hand. During your opponent's turn, while this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 "Fallen of Albaz" in your GY; Special Summon either that monster or this card, and banish the other. You can only use each effect of "Rindbrumm the Striking Dragon" once per turn.

               UR Rarity
               Titaniklad the Ash Dragon
               UR Rarity
               Titaniklad the Ash Dragon
               UR Rarity
               Titaniklad the Ash Dragon
               DARK 8
               Titaniklad the Ash Dragon
               Rồng tro tàn, Titaniklad
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
               Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.

               UR Rarity
               Predaplant Verte Anaconda
               UR Rarity
               Predaplant Verte Anaconda
               UR Rarity
               Predaplant Verte Anaconda
               DARK
               Predaplant Verte Anaconda
               Thực vật săn mồi trăn gai leo xanh
               • ATK:

               • 500

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng
               Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó trở thành TỐI cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể trả 2000 LP và gửi 1 "Fusion" hoặc "Polymerization" Bình thường hoặc Ma Pháp Nhanh từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của bài Phép đó khi lá bài đó được kích hoạt, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Verte Anaconda" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters You can target 1 face-up monster on the field; it becomes DARK until the end of this turn. You can pay 2000 LP and send 1 "Fusion" or "Polymerization" Normal or Quick-Play Spell from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn. You can only use each effect of "Predaplant Verte Anaconda" once per turn.

               Cần 44 UR

               UR Rarity
               Bystial Magnamhut1 card
               UR Rarity
               Kashtira Fenrir1 card
               UR Rarity
               Maxx "C"3 card
               UR Rarity
               Tearlaments Reinoheart1 card
               UR Rarity
               Tearlaments Scheiren2 card
               UR Rarity
               The Bystial Lubellion2 card
               UR Rarity
               Tri-Brigade Mercourier1 card
               UR Rarity
               Albion the Branded Dragon1 card
               UR Rarity
               Albion the Sanctifire Dragon1 card
               UR Rarity
               Garura, Wings of Resonant Life1 card
               UR Rarity
               Granguignol the Dusk Dragon1 card
               UR Rarity
               Guardian Chimera1 card
               UR Rarity
               Lubellion the Searing Dragon1 card
               UR Rarity
               Masquerade the Blazing Dragon1 card
               UR Rarity
               Mirrorjade the Iceblade Dragon1 card
               UR Rarity
               Tearlaments Kaleido-Heart1 card
               UR Rarity
               Tearlaments Rulkallos1 card
               UR Rarity
               Predaplant Verte Anaconda1 card
               UR Rarity
               Blazing Cartesia, the Virtuous1 card
               UR Rarity
               Effect Veiler1 card
               UR Rarity
               Guiding Quem, the Virtuous1 card
               UR Rarity
               Branded Fusion1 card
               UR Rarity
               Branded Lost1 card
               UR Rarity
               Called by the Grave1 card
               UR Rarity
               Foolish Burial1 card
               UR Rarity
               Fusion Deployment3 card
               UR Rarity
               Gold Sarcophagus1 card
               UR Rarity
               Harpie's Feather Duster1 card
               UR Rarity
               Primeval Planet Perlereino1 card
               UR Rarity
               Super Polymerization3 card
               UR Rarity
               That Grass Looks Greener1 card
               UR Rarity
               Triple Tactics Talent1 card
               UR Rarity
               Triple Tactics Thrust2 card
               UR Rarity
               Infinite Impermanence2 card

               Main: 60 Extra: 15

               R Rarity
               1 cardAlbion the Shrouded Dragon
               R Rarity
               1 cardAlbion the Shrouded Dragon
               Albion the Shrouded Dragon
               DARK 8
               Albion the Shrouded Dragon
               Rồng phủ đen Albion
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Tên của lá bài này trở thành "Fallen of Albaz" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ tay hoặc Deck của bạn tới Mộ; áp dụng hiệu ứng sau đây dựa trên nơi bạn gửi nó từ.
               ● Tay: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
               ● Deck: Úp lá bài này ở dưới cùng của Deck, sau đó, nếu bạn đặt lá bài này từ tay của mình, hãy rút 1 lá.
               Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Albion the Shrouded Dragon" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               This card's name becomes "Fallen of Albaz" while on the field or in the GY. If this card is in your hand or GY: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 "Branded" Spell/Trap from your hand or Deck to the GY; apply the following effect based on where you sent it from. ● Hand: Special Summon this card. ● Deck: Place this card on the bottom of the Deck, then, if you placed this card from your hand, draw 1 card. You can only use this effect of "Albion the Shrouded Dragon" once per turn.


               SR Rarity
               2 cardAluber the Jester of Despia
               SR Rarity
               2 cardAluber the Jester of Despia
               Aluber the Jester of Despia
               DARK 4
               Aluber the Jester of Despia
               Gã hề của kịch tuyệt mệnh Aluber
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu một quái thú Fusion ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Aluber the Jester of Despia" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a face-up Fusion Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; Special Summon this card, and if you do, negate the targeted monster's effects until the end of this turn. You can only use 1 "Aluber the Jester of Despia" effect per turn, and only once that turn.


               SR Rarity
               1 cardBystial Druiswurm
               SR Rarity
               1 cardBystial Druiswurm
               Bystial Druiswurm
               DARK 6
               Bystial Druiswurm
               Thú vực sâu Druiswurm
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardBystial Magnamhut
               UR Rarity
               1 cardBystial Magnamhut
               Bystial Magnamhut
               DARK 6
               Bystial Magnamhut
               Thú vực sâu Magnamhut
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


               SR Rarity
               1 cardBystial Saronir
               SR Rarity
               1 cardBystial Saronir
               Bystial Saronir
               DARK 6
               Bystial Saronir
               Thú vực sâu Saronir
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Bystial" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy "Branded" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Bystial Saronir". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Saronir" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent to the GY: You can send 1 "Bystial" monster or 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to the GY, except "Bystial Saronir". You can only use each effect of "Bystial Saronir" once per turn.


               N Rarity
               1 cardDespian Tragedy
               N Rarity
               1 cardDespian Tragedy
               Despian Tragedy
               DARK 1
               Despian Tragedy
               Bi Kịch tuyệt mệnh
               • ATK:

               • 400

               • DEF:

               • 400


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Despia" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Despian Tragedy". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Branded" trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Despian Tragedy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is sent to the GY, or banished, by a card effect: You can add 1 "Despia" monster from your Deck to your hand, except "Despian Tragedy". You can banish this card from your GY, then target 1 "Branded" Spell/Trap in your GY; Set it to your field. You can only use 1 "Despian Tragedy" effect per turn, and only once that turn.


               SR Rarity
               2 cardFallen of Albaz
               SR Rarity
               2 cardFallen of Albaz
               Fallen of Albaz
               DARK 4
               Fallen of Albaz
               Trẻ suy tàn của Albaz
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú trên một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này, nhưng bạn không thể sử dụng các quái thú khác mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen of Albaz" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned (except during the Damage Step): You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters on either field as Fusion Material, including this card, but you cannot use other monsters you control as Fusion Material. You can only use this effect of "Fallen of Albaz" once per turn.


               N Rarity
               1 cardGimmick Puppet Nightmare
               N Rarity
               1 cardGimmick Puppet Nightmare
               Gimmick Puppet Nightmare
               DARK 8
               Gimmick Puppet Nightmare
               Con rối mánh khóe của ác mộng
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Xyz ngửa mặt mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gimmick Puppet Nightmare" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi thực hiện: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet Nightmare" từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet"


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can Special Summon this card (from your hand) by Tributing 1 face-up Xyz Monster you control. You can only Special Summon "Gimmick Puppet Nightmare" once per turn this way. When you do: You can Special Summon 1 "Gimmick Puppet Nightmare" from your hand or Graveyard. If this card is Special Summoned, you cannot Special Summon any monsters for the rest of this turn, except "Gimmick Puppet" monsters.


               UR Rarity
               1 cardKashtira Fenrir
               UR Rarity
               1 cardKashtira Fenrir
               Kashtira Fenrir
               EARTH 7
               Kashtira Fenrir
               Sát-đế thịnh nộ Fenrir
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


               UR Rarity
               3 cardMaxx "C"
               UR Rarity
               3 cardMaxx "C"
               Maxx "C"
               EARTH 2
               Maxx "C"
               “G” sinh sản
               • ATK:

               • 500

               • DEF:

               • 200


               Hiệu ứng (VN):

               Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
               Phân loại:

               R Rarity
               1 cardPredaplant Byblisp
               R Rarity
               1 cardPredaplant Byblisp
               Predaplant Byblisp
               DARK 1
               Predaplant Byblisp
               Thực vật săn mồi tò vò Byblis
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 1900


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Predaplant" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Predaplant Byblisp". Nếu quái thú có Predator Counter ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Byblisp" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is sent to the GY: You can add 1 "Predaplant" monster from your Deck to your hand, except "Predaplant Byblisp". If a monster with a Predator Counter is on the field: You can Special Summon this card from your GY, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Predaplant Byblisp" once per turn.


               R Rarity
               1 cardPredaplant Chlamydosundew
               R Rarity
               1 cardPredaplant Chlamydosundew
               Predaplant Chlamydosundew
               DARK 2
               Predaplant Chlamydosundew
               Thực vật săn mồi thằn lằn Sundew
               • ATK:

               • 600

               • DEF:

               • 200


               Hiệu ứng (VN):

               Quái thú có Predator Counter mà bạn sử dụng làm Nguyên liệu Fusion được coi là TỐI. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion TỐI từ Extra Deck của bạn, sử dụng lá bài này trên sân và các quái thú từ tay, sân và / hoặc quái thú có Predator Counter mà đối thủ của bạn điều khiển làm Nguyên liệu Dung hợp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Chlamydosundew" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Monsters with a Predator Counter that you use as Fusion Materials are treated as DARK. During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 DARK Fusion Monster from your Extra Deck, using this card on the field and monsters from your hand, field, and/or monsters with a Predator Counter your opponent controls as Fusion Materials. You can only use this effect of "Predaplant Chlamydosundew" once per turn.


               N Rarity
               1 cardPredaplant Darlingtonia Cobra
               N Rarity
               1 cardPredaplant Darlingtonia Cobra
               Predaplant Darlingtonia Cobra
               DARK 3
               Predaplant Darlingtonia Cobra
               Thực vật săn mồi hổ mang Darlingtonia
               • ATK:

               • 1000

               • DEF:

               • 1500


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của quái thú "Predaplant": Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép "Polymerization" "Predaplant" "Fusion" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Darlingtonia Cobra" một lần trong mỗi Trận đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Special Summoned by the effect of a "Predaplant" monster: You can add 1 "Polymerization" Spell Card or "Fusion" Spell Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Predaplant Darlingtonia Cobra" once per Duel.


               SR Rarity
               3 cardPredaplant Ophrys Scorpio
               SR Rarity
               3 cardPredaplant Ophrys Scorpio
               Predaplant Ophrys Scorpio
               DARK 3
               Predaplant Ophrys Scorpio
               Thực vật săn mồi bọ cạp Ophrys
               • ATK:

               • 1200

               • DEF:

               • 800


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay mình đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Predaplant" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Predaplant Ophrys Scorpio". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Ophrys Scorpio" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 "Predaplant" monster from your Deck, except "Predaplant Ophrys Scorpio". You can only use this effect of "Predaplant Ophrys Scorpio" once per turn.


               N Rarity
               1 cardTearlaments Havnis
               N Rarity
               1 cardTearlaments Havnis
               Tearlaments Havnis
               DARK 3
               Tearlaments Havnis
               Nương miện ai oán Havnis
               • ATK:

               • 1600

               • DEF:

               • 1000


               Hiệu ứng (VN):

               Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 3 lá trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Havnis" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Havnis" once per turn.


               SR Rarity
               1 cardTearlaments Kashtira
               SR Rarity
               1 cardTearlaments Kashtira
               Tearlaments Kashtira
               WATER 7
               Tearlaments Kashtira
               Sát-đế thịnh nộ nương miện ai oán
               • ATK:

               • 2300

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài "Kashtira" hoặc "Tearlaments" khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 3 lá trên cùng trong Deck của người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kashtira" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Tearlaments" card from your hand or GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can send the top 3 cards of either player's Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kashtira" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardTearlaments Reinoheart
               UR Rarity
               1 cardTearlaments Reinoheart
               Tearlaments Reinoheart
               WATER 4
               Tearlaments Reinoheart
               Nương miện ai oán Reinoheart
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 2100


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Tearlaments Reinoheart". Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân), và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Reinoheart" một lần cho mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Tearlaments" monster from your Deck to the GY, except "Tearlaments Reinoheart". If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card (but banish it when it leaves the field), and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Reinoheart" once per turn.


               UR Rarity
               2 cardTearlaments Scheiren
               UR Rarity
               2 cardTearlaments Scheiren
               Tearlaments Scheiren
               DARK 4
               Tearlaments Scheiren
               Nương miện ai oán Scheiren
               • ATK:

               • 1800

               • DEF:

               • 1300


               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó, gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scheiren" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send 1 monster from your hand to the GY, then, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Scheiren" once per turn.


               UR Rarity
               2 cardThe Bystial Lubellion
               UR Rarity
               2 cardThe Bystial Lubellion
               The Bystial Lubellion
               LIGHT 8
               The Bystial Lubellion
               Con Thú vực sâu Lubellion
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn hoặc Mộ) bằng cách Hiến tế 1 quái thú Rồng DARK Cấp 6 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú "Bystial" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The Bystial Lubellion". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Branded" từ Deck của bạn ngửa trên sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Bystial Lubellion" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand or GY) by Tributing 1 Level 6 or higher DARK Dragon monster. You can only Special Summon "The Bystial Lubellion" once per turn this way. You can send this card from your hand to the GY; add 1 "Bystial" monster from your Deck to your hand, except "The Bystial Lubellion". During your Main Phase: You can place 1 "Branded" Continuous Spell/Trap from your Deck face-up on your field. You can only use each effect of "The Bystial Lubellion" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardTri-Brigade Mercourier
               UR Rarity
               1 cardTri-Brigade Mercourier
               Tri-Brigade Mercourier
               DARK 4
               Tri-Brigade Mercourier
               Tam tộc đoàn Mercourier
               • ATK:

               • 800

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú, trong khi bạn điều khiển quái thú Fusion có nhắc đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn vào Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm từ Deck của bạn lên tay bạn, 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú nhắc đến nó, ngoại trừ "Tri-Brigade Mercourier". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Mercourier" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When your opponent activates a monster effect, while you control a Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; negate that effect. If this card is banished: You can add from your Deck to your hand, 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, except "Tri-Brigade Mercourier". You can only use each effect of "Tri-Brigade Mercourier" once per turn.


               N Rarity
               1 cardPredaplant Bufolicula
               N Rarity
               1 cardPredaplant Bufolicula
               Predaplant Bufolicula
               DARK 1
               Predaplant Bufolicula
               Thực vật săn mồi cóc Follicularis
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               [ Hiệu ứng Pendulum ]
               Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion BÓNG TỐI từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Bufolicula" một lần trong lượt.
               [ Hiệu ứng quái thú ]
               Nếu lá bài này được gửi vào Mộ hoặc được thêm vào Extra Deck ngửa mặt của bạn vì nó được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Pendulum BÓNG TỐI ngửa mặt từ Extra Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Predaplant Bufolicula". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Predaplant Bufolicula" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               [ Pendulum Effect ] During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 DARK Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only use this effect of "Predaplant Bufolicula" once per turn. [ Monster Effect ] If this card is sent to the GY or added to your Extra Deck face-up because it was used as Fusion Material: You can add 1 face-up DARK Pendulum Monster from your Extra Deck to your hand, except "Predaplant Bufolicula". You can only use this effect of "Predaplant Bufolicula" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardBlazing Cartesia, the Virtuous
               UR Rarity
               1 cardBlazing Cartesia, the Virtuous
               Blazing Cartesia, the Virtuous
               LIGHT 4
               Blazing Cartesia, the Virtuous
               Thánh nữ hiển hách, Cartesia
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 1500


               Hiệu ứng (VN):

               Nếu bạn điều khiển "Fallen of Albaz" hoặc nó nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của mình, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blazing Cartesia, the Virtuous" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               If you control "Fallen of Albaz" or it is in your GY: You can Special Summon this card from your hand. During the Main Phase (Quick Effect): You can Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Blazing Cartesia, the Virtuous" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardEffect Veiler
               UR Rarity
               1 cardEffect Veiler
               Effect Veiler
               LIGHT 1
               Effect Veiler
               Người che đậy hiệu ứng
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
               Phân loại:

               UR Rarity
               1 cardGuiding Quem, the Virtuous
               UR Rarity
               1 cardGuiding Quem, the Virtuous
               Guiding Quem, the Virtuous
               LIGHT 4
               Guiding Quem, the Virtuous
               Thánh nữ dẫn lối, Quem
               • ATK:

               • 1500

               • DEF:

               • 1500


               Hiệu ứng (VN):

               (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Dogmatika""Despia" .)
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 lá bài nhắc nó từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Guiding Quem, the Virtuous"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guiding Quem, the Virtuous" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               (This card is always treated as a "Dogmatika" and "Despia" card.) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 card that mentions it from your Deck to the GY. If a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, in your GY, except "Guiding Quem, the Virtuous"; Special Summon it. You can only use each effect of "Guiding Quem, the Virtuous" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardBranded Fusion
               UR Rarity
               1 cardBranded Fusion
               Branded Fusion
               Spell Normal
               Branded Fusion
               Dấu ấn dung hợp

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay của bạn, Deck hoặc sân làm Nguyên liệu Fusion. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded Fusion" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Fusion Summon 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Material. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Branded Fusion" per turn.


                UR Rarity
                1 cardBranded Lost
                UR Rarity
                1 cardBranded Lost
                Branded Lost
                Spell Continuous
                Branded Lost
                Dấu ấn mất

                 Hiệu ứng (VN):

                 Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Fusion Triệu hồi, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú Fusion: Bạn có thể thêm 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Lost" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent cannot activate cards or effects when a monster is Fusion Summoned this way. If you Fusion Summon a Fusion Monster: You can add 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Branded Lost" once per turn.


                 N Rarity
                 1 cardBranded Opening
                 N Rarity
                 1 cardBranded Opening
                 Branded Opening
                 Spell Quick
                 Branded Opening
                 Dấu ấn mở màn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bỏ 1 lá bài, sau đó lấy 1 quái thú "Despia" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded Opening" một lần cho mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Discard 1 card, then take 1 "Despia" monster from your Deck, and either add it to your hand or Special Summon it in Defense Position, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. If a Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Branded Opening" once per turn.


                  SR Rarity
                  1 cardBranded Regained
                  SR Rarity
                  1 cardBranded Regained
                  Branded Regained
                  Spell Continuous
                  Branded Regained
                  Dấu ấn lấy lại

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu (các) quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; đặt quái thú đó ở dưới cùng của Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Regained" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Bystial" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này của "Branded Regained" một lần cho mỗi Chuỗi.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If a LIGHT or DARK monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; place that monster on the bottom of the Deck, and if you do, draw 1 card. You can only use this effect of "Branded Regained" once per turn. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster (except during the Damage Step): You can target 1 "Bystial" monster in your GY; Special Summon it. You can only activate this effect of "Branded Regained" once per Chain.


                   UR Rarity
                   1 cardCalled by the Grave
                   UR Rarity
                   1 cardCalled by the Grave
                   Called by the Grave
                   Spell Quick
                   Called by the Grave
                   Ngôi mộ gọi tên

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                    Phân loại:

                    UR Rarity
                    1 cardFoolish Burial
                    UR Rarity
                    1 cardFoolish Burial
                    Foolish Burial
                    Spell Normal
                    Foolish Burial
                    Mai táng rất ngu

                     Hiệu ứng (VN):

                     Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Send 1 monster from your Deck to the GY.
                     Phân loại:

                     UR Rarity
                     3 cardFusion Deployment
                     UR Rarity
                     3 cardFusion Deployment
                     Fusion Deployment
                     Spell Normal
                     Fusion Deployment
                     Triển khai dung hợp

                      Hiệu ứng (VN):

                      Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardGold Sarcophagus
                      UR Rarity
                      1 cardGold Sarcophagus
                      Gold Sarcophagus
                      Spell Normal
                      Gold Sarcophagus
                      Hòm phong ấn bằng vàng

                       Hiệu ứng (VN):

                       Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


                       UR Rarity
                       1 cardHarpie's Feather Duster
                       UR Rarity
                       1 cardHarpie's Feather Duster
                       Harpie's Feather Duster
                       Spell Normal
                       Harpie's Feather Duster
                       Chổi lông vũ của Harpie

                        Hiệu ứng (VN):

                        Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                        Phân loại:

                        UR Rarity
                        1 cardPrimeval Planet Perlereino
                        UR Rarity
                        1 cardPrimeval Planet Perlereino
                        Primeval Planet Perlereino
                        Spell Field
                        Primeval Planet Perlereino
                        Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

                         Hiệu ứng (VN):

                         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.


                         UR Rarity
                         3 cardSuper Polymerization
                         UR Rarity
                         3 cardSuper Polymerization
                         Super Polymerization
                         Spell Quick
                         Super Polymerization
                         Siêu dung hợp

                          Hiệu ứng (VN):

                          Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                          Phân loại:

                          UR Rarity
                          1 cardThat Grass Looks Greener
                          UR Rarity
                          1 cardThat Grass Looks Greener
                          That Grass Looks Greener
                          Spell Normal
                          That Grass Looks Greener
                          Cắt cỏ bên hàng xóm

                           Hiệu ứng (VN):

                           Nếu bạn có nhiều lá bài trong Deck hơn đối thủ: Gửi bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ để bạn có cùng số bài trong Deck với đối thủ của mình.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           If you have more cards in your Deck than your opponent does: Send cards from the top of your Deck to the Graveyard so you have the same number of cards in the Deck as your opponent.


                           UR Rarity
                           1 cardTriple Tactics Talent
                           UR Rarity
                           1 cardTriple Tactics Talent
                           Triple Tactics Talent
                           Spell Normal
                           Triple Tactics Talent
                           Chiến lược tài ba

                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                            ● Rút 2 lá bài.
                            ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                            ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                            Phân loại:

                            UR Rarity
                            2 cardTriple Tactics Thrust
                            UR Rarity
                            2 cardTriple Tactics Thrust
                            Triple Tactics Thrust
                            Spell Normal
                            Triple Tactics Thrust
                            Khẩu hiệu tài ba

                             Hiệu ứng (VN):

                             Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.


                             SR Rarity
                             1 cardBranded Banishment
                             SR Rarity
                             1 cardBranded Banishment
                             Branded Banishment
                             Trap Normal
                             Branded Banishment
                             Dấu ấn đày ải

                              Hiệu ứng (VN):

                              Chọn mục tiêu 1 quái thú "Despia" hoặc 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
                              ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi một trong hai sân.
                              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Branded Banishment" mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Target 1 "Despia" monster or 1 Level 8 or higher Fusion Monster in your GY; Special Summon it, then you can apply this effect. ● Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from either field. You can only activate 1 "Branded Banishment" per turn.


                              R Rarity
                              1 cardBranded Beast
                              R Rarity
                              1 cardBranded Beast
                              Branded Beast
                              Trap Continuous
                              Branded Beast
                              Dấu ấn thú

                               Hiệu ứng (VN):

                               Một lần mỗi lượt, trong Main Phase, nếu bạn điều khiển quái thú "Bystial" : Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Rồng, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Branded" trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa trên ô của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Beast" một lần mỗi lượt.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Once per turn, during the Main Phase, if you control a "Bystial" monster: You can Tribute 1 Dragon monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it. During the End Phase: You can target 1 "Branded" Continuous Spell/Trap in your GY; place it face-up on your field. You can only use this effect of "Branded Beast" once per turn.


                               R Rarity
                               2 cardBranded Retribution
                               R Rarity
                               2 cardBranded Retribution
                               Branded Retribution
                               Trap Counter
                               Branded Retribution
                               Dấu ấn quả báo

                                Hiệu ứng (VN):

                                Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú: Trở lại Extra Deck, 1 quái thú Fusion mặt ngửa mà bạn điều khiển hoặc 2 quái thú Fusion trong Mộ của bạn, điều đó đề cập đến "Fallen of Albaz" như một nguyên liệu, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy "Branded" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Branded Retribution"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Branded Retribution" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated that includes an effect that Special Summons a monster(s): Return to the Extra Deck, 1 face-up Fusion Monster you control, or 2 Fusion Monsters in your GY, that mention "Fallen of Albaz" as material, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 "Branded" Spell/Trap in your GY, except "Branded Retribution"; add it to your hand. You can only use 1 "Branded Retribution" effect per turn, and only once that turn.


                                SR Rarity
                                1 cardEvenly Matched
                                SR Rarity
                                1 cardEvenly Matched
                                Evenly Matched
                                Trap Normal
                                Evenly Matched
                                Kết quả thắng bại

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                 Phân loại:

                                 UR Rarity
                                 2 cardInfinite Impermanence
                                 UR Rarity
                                 2 cardInfinite Impermanence
                                 Infinite Impermanence
                                 Trap Normal
                                 Infinite Impermanence
                                 Vô thường vĩnh viễn

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                  Phân loại:

                                  R Rarity
                                  1 cardPredaplanning
                                  R Rarity
                                  1 cardPredaplanning
                                  Predaplanning
                                  Trap Normal
                                  Predaplanning
                                  Trồng cây săn mồi

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Gửi 1 "Predaplant" từ Deck của bạn đến Mộ; đặt 1 Predator Counter lên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân và nếu bạn làm điều đó, bất kỳ quái thú nào từ Cấp 2 hoặc lớn hơn sẽ trở thành Cấp 1 miễn là chúng có Predator Counter. Nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú TỐI trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplanning" một lần cho mỗi lượt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   Send 1 "Predaplant" monster from your Deck to the GY; place 1 Predator Counter on each face-up monster on the field, and if you do, any of those monsters that are Level 2 or higher become Level 1 as long as they have a Predator Counter. If you Fusion Summon a DARK monster while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can banish this card from your GY, then target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Predaplanning" once per turn.


                                   R Rarity
                                   1 cardTearlaments Sulliek
                                   R Rarity
                                   1 cardTearlaments Sulliek
                                   Tearlaments Sulliek
                                   Trap Continuous
                                   Tearlaments Sulliek
                                   Tiếng nương miện ai oán lụi dần

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Nếu bạn điều khiển một quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, sau đó gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Sulliek" một lần cho mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    If you control a "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost": You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, then send 1 monster you control to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can add 1 "Tearlaments" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Tearlaments Sulliek" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardAlbion the Branded Dragon
                                    UR Rarity
                                    1 cardAlbion the Branded Dragon
                                    Albion the Branded Dragon
                                    DARK 8
                                    Albion the Branded Dragon
                                    Rồng dấu ấn Albion
                                    • ATK:

                                    • 2500

                                    • DEF:

                                    • 2000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardAlbion the Sanctifire Dragon
                                    UR Rarity
                                    1 cardAlbion the Sanctifire Dragon
                                    Albion the Sanctifire Dragon
                                    LIGHT 8
                                    Albion the Sanctifire Dragon
                                    Rồng lửa thiêng Albion
                                    • ATK:

                                    • 3000

                                    • DEF:

                                    • 2500


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Fallen of Albaz" + 1 quái thú LIGHT Spellcaster
                                    Không thể dùng làm Nguyên liệu Fusion. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài này bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Albion the Sanctifire Dragon" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú trong bất kỳ (các) Mộ nào; Triệu hồi Đặc biệt cả hai quái thú, 1 vào mỗi sân. Nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 4 quái thú, 2 con ở Vùng Extra Monster Zone và 2 con ở Vùng quái thú Chính trung tâm, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT Spellcaster monster Cannot be used as Fusion Material. Your opponent cannot target this card with card effects. You can only use each of the following effects of "Albion the Sanctifire Dragon" once per turn. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 2 monsters in any GY(s); Special Summon both monsters, 1 to each field. If this card is in your GY: You can Tribute 4 monsters, the 2 in the Extra Monster Zones and the 2 in the central Main Monster Zones, and if you do, Special Summon this card.


                                    UR Rarity
                                    1 cardGarura, Wings of Resonant Life
                                    UR Rarity
                                    1 cardGarura, Wings of Resonant Life
                                    Garura, Wings of Resonant Life
                                    DARK 6
                                    Garura, Wings of Resonant Life
                                    Chim sự sống chung, Garura
                                    • ATK:

                                    • 1500

                                    • DEF:

                                    • 2400


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                                    Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardGranguignol the Dusk Dragon
                                    UR Rarity
                                    1 cardGranguignol the Dusk Dragon
                                    Granguignol the Dusk Dragon
                                    LIGHT 8
                                    Granguignol the Dusk Dragon
                                    Rồng tận diệt thức tỉnh Granguignol
                                    • ATK:

                                    • 2500

                                    • DEF:

                                    • 2500


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng quái thú đã kích hoạt của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Dogmatika" từ Deck của bạn hoặc 1 quái thú "Despia" từ Extra Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Granguignol the Dusk Dragon" một lần trong lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 LIGHT or DARK monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Level 6 or higher LIGHT or DARK monster from your Deck or Extra Deck to the GY. If a monster is Special Summoned by your opponent's activated monster effect (except during the Damage Step): You can banish this card from your field or GY; Special Summon 1 "Dogmatika" monster from your Deck or 1 "Despia" monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Granguignol the Dusk Dragon" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardGuardian Chimera
                                    UR Rarity
                                    1 cardGuardian Chimera
                                    Guardian Chimera
                                    DARK 9
                                    Guardian Chimera
                                    Vệ binh Chimera
                                    • ATK:

                                    • 3300

                                    • DEF:

                                    • 3300


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    3 quái thú với những cái tên khác nhau
                                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


                                    UR Rarity
                                    1 cardLubellion the Searing Dragon
                                    UR Rarity
                                    1 cardLubellion the Searing Dragon
                                    Lubellion the Searing Dragon
                                    LIGHT 8
                                    Lubellion the Searing Dragon
                                    Rồng lửa thần Lubellion
                                    • ATK:

                                    • 2500

                                    • DEF:

                                    • 3000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    1 quái thú BÓNG TỐI + "Fallen of Albaz"
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được đề cập trên nó vào Deck, từ các quái thú của bạn trên sân, Mộ, và/hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt . Trong thời gian còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần trong lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials mentioned on it into the Deck, from your monsters on the field, GY, and/or face-up banished cards. For the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardMasquerade the Blazing Dragon
                                    UR Rarity
                                    1 cardMasquerade the Blazing Dragon
                                    Masquerade the Blazing Dragon
                                    DARK 8
                                    Masquerade the Blazing Dragon
                                    Rồng đỏ cháy Masquerade
                                    • ATK:

                                    • 2500

                                    • DEF:

                                    • 2000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    1 quái thú "Despia" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
                                    Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, đối thủ của bạn phải trả 600 LP để kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú Ritual, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Masquerade the Blazing Dragon" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    1 "Despia" monster + 1 LIGHT or DARK monster While you control this Fusion Summoned card, your opponent must pay 600 LP to activate cards or effects. If your opponent controls a Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster, while this card is in your GY (Quick Effect): You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Masquerade the Blazing Dragon" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                                    UR Rarity
                                    1 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                                    Mirrorjade the Iceblade Dragon
                                    DARK 8
                                    Mirrorjade the Iceblade Dragon
                                    Rồng kiếm băng Mirrorjade
                                    • ATK:

                                    • 3000

                                    • DEF:

                                    • 2500


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
                                    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.


                                    SR Rarity
                                    1 cardMudragon of the Swamp
                                    SR Rarity
                                    1 cardMudragon of the Swamp
                                    Mudragon of the Swamp
                                    WATER 4
                                    Mudragon of the Swamp
                                    Rồng bùn của đầm lầy
                                    • ATK:

                                    • 1900

                                    • DEF:

                                    • 1600


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                                    Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


                                    SR Rarity
                                    1 cardPredaplant Ambulomelides
                                    SR Rarity
                                    1 cardPredaplant Ambulomelides
                                    Predaplant Ambulomelides
                                    DARK 5
                                    Predaplant Ambulomelides
                                    Thực vật săn mồi cá voi Bromelioideae
                                    • ATK:

                                    • 1000

                                    • DEF:

                                    • 2500


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú "Predaplant"
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Predaplant" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy "Predap" từ Deck, Mộ hoặc Extra Deck úp lên tay của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có Predator Counter hoặc 1 quái thú bạn điều khiển; Hiến tế nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Predaplant" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Ambulomelides" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 "Predaplant" monsters If this card is Fusion Summoned: You can add 1 "Predaplant" monster or 1 "Predap" Spell/Trap from your Deck, GY, or face-up Extra Deck to your hand. You can target 1 monster your opponent controls with a Predator Counter or 1 monster you control; Tribute it, and if you do, Special Summon 1 "Predaplant" monster from your Deck. You can only use each effect of "Predaplant Ambulomelides" once per turn.


                                    SR Rarity
                                    1 cardPredaplant Dragostapelia
                                    SR Rarity
                                    1 cardPredaplant Dragostapelia
                                    Predaplant Dragostapelia
                                    DARK 8
                                    Predaplant Dragostapelia
                                    Thực vật săn mồi rồng Stapelia
                                    • ATK:

                                    • 2700

                                    • DEF:

                                    • 1900


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
                                    Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


                                    UR Rarity
                                    1 cardTearlaments Kaleido-Heart
                                    UR Rarity
                                    1 cardTearlaments Kaleido-Heart
                                    Tearlaments Kaleido-Heart
                                    DARK 9
                                    Tearlaments Kaleido-Heart
                                    Nương miện ai oán Kaleido-Heart
                                    • ATK:

                                    • 3000

                                    • DEF:

                                    • 3000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Tearlaments Reinoheart" + 2 quái thú Aqua
                                    Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu một quái thú Aqua được gửi đến Mộ của bạn bằng hiệu ứng của lá bài khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kaleido-Heart" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Tearlaments Reinoheart" + 2 Aqua monsters Cannot be used as Fusion Material. If this card is Special Summoned, or if an Aqua monster is sent to your GY by card effect while this card is on the field: You can target 1 card your opponent controls; shuffle it into the Deck. If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card, and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kaleido-Heart" once per turn.


                                    SR Rarity
                                    1 cardTearlaments Kitkallos
                                    SR Rarity
                                    1 cardTearlaments Kitkallos
                                    Tearlaments Kitkallos
                                    DARK 5
                                    Tearlaments Kitkallos
                                    Nương miện ai oán Kitkallos
                                    • ATK:

                                    • 2300

                                    • DEF:

                                    • 1200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    1 quái thú "Tearlaments" + 1 quái thú Aqua
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú do bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" từ tay hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú được chọn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể gửi 5 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kitkallos" một lần trong lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    1 "Tearlaments" monster + 1 Aqua monster If this card is Special Summoned: You can take 1 "Tearlaments" card from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can target 1 monster you control; Special Summon 1 "Tearlaments" monster from your hand or GY, and if you do, send the targeted monster to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 5 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kitkallos" once per turn.


                                    UR Rarity
                                    1 cardTearlaments Rulkallos
                                    UR Rarity
                                    1 cardTearlaments Rulkallos
                                    Tearlaments Rulkallos
                                    WATER 8
                                    Tearlaments Rulkallos
                                    Nương miện ai oán Rulkallos
                                    • ATK:

                                    • 3000

                                    • DEF:

                                    • 2500


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Tearlaments Kitkallos" + 1 quái thú "Tearlaments"
                                    Các quái thú Aqua khác mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Tearlaments Rulkallos" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân của bạn với Mộ. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Tearlaments Kitkallos" + 1 "Tearlaments" monster Other Aqua monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Tearlaments Rulkallos" once per turn. When your opponent activates a card or effect that includes an effect that Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it, then, send 1 "Tearlaments" card from your hand or face-up field to the GY. If this Fusion Summoned card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon this card.


                                    UR Rarity
                                    1 cardPredaplant Verte Anaconda
                                    UR Rarity
                                    1 cardPredaplant Verte Anaconda
                                    Predaplant Verte Anaconda
                                    DARK
                                    Predaplant Verte Anaconda
                                    Thực vật săn mồi trăn gai leo xanh
                                    • ATK:

                                    • 500

                                    • LINK-2

                                    Mũi tên Link:

                                    Dưới-Trái

                                    Dưới-Phải


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Hiệu ứng
                                    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó trở thành TỐI cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể trả 2000 LP và gửi 1 "Fusion" hoặc "Polymerization" Bình thường hoặc Ma Pháp Nhanh từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của bài Phép đó khi lá bài đó được kích hoạt, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Verte Anaconda" một lần cho mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Effect Monsters You can target 1 face-up monster on the field; it becomes DARK until the end of this turn. You can pay 2000 LP and send 1 "Fusion" or "Polymerization" Normal or Quick-Play Spell from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn. You can only use each effect of "Predaplant Verte Anaconda" once per turn.