Thông tin tổng quan của Dragonmaid

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 16 UR

UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
The Bystial Lubellion3 card
UR Rarity
Dragonmaid Sheou1 card
UR Rarity
House Dragonmaid1 card
UR Rarity
Borrelend Dragon1 card
UR Rarity
Hieratic Seal of the Heavenly Spheres1 card
UR Rarity
Borreload Savage Dragon1 card
UR Rarity
Bystial Dis Pater1 card
UR Rarity
Chaos Angel1 card
UR Rarity
Dragon Ravine1 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
1 cardBorrelend Dragon
UR Rarity
1 cardBorrelend Dragon
Borrelend Dragon
DARK
Borrelend Dragon
  • ATK:

  • 3500

  • LINK-5

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

3+ quái thú Hiệu ứng
Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với hiệu ứng quái thú. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân và 1 quái thú "Rokket" trong Mộ của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borrelend Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3+ Effect Monsters Cannot be destroyed by battle or card effects, also neither player can target this card with monster effects. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster on the field and 1 "Rokket" monster in your GY; negate the effects of that monster on the field, and if you do, Special Summon that monster from your GY. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. You can only use this effect of "Borrelend Dragon" once per turn.


R Rarity
1 cardDragunity Knight - Romulus
R Rarity
1 cardDragunity Knight - Romulus
Dragunity Knight - Romulus
WIND
Dragunity Knight - Romulus
  • ATK:

  • 1200

  • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng và / hoặc quái thú có cánh, ngoại trừ Token
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép / Bẫy "Dragunity" "Dragon Ravine" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Rồng được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng hoặc quái thú có Cánh từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng đối với phần còn lại của lượt này, các hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hoá và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Romulus" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon and/or Winged Beast monsters, except Tokens If this card is Link Summoned: You can add 1 "Dragunity" Spell/Trap or 1 "Dragon Ravine" from your Deck to your hand. If a Dragon monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Dragon or Winged Beast monster from your hand in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Romulus" once per turn.Deck của DRAGONMAID trong MASTER DUEL