Thông tin tổng quan của Dragunity

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

R Rarity
Dragunity Knight - Romulus
R Rarity
Dragunity Knight - Romulus
R Rarity
Dragunity Knight - Romulus
WIND
Dragunity Knight - Romulus
  • ATK:

  • 1200

  • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng và / hoặc quái thú có cánh, ngoại trừ Token
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép / Bẫy "Dragunity" "Dragon Ravine" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Rồng được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng hoặc quái thú có Cánh từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng đối với phần còn lại của lượt này, các hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hoá và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Romulus" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon and/or Winged Beast monsters, except Tokens If this card is Link Summoned: You can add 1 "Dragunity" Spell/Trap or 1 "Dragon Ravine" from your Deck to your hand. If a Dragon monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Dragon or Winged Beast monster from your hand in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Romulus" once per turn.

UR Rarity
Dragunity Knight - Areadbhair
UR Rarity
Dragunity Knight - Areadbhair
UR Rarity
Dragunity Knight - Areadbhair
WIND10
Dragunity Knight - Areadbhair
  • ATK:

  • 3300

  • DEF:

  • 3200


Hiệu ứng (VN):

1 "Dragunity" + 1+ quái thú non-Tuner
Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "Dragunity" khỏi Mộ của bạn; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Areadbhair" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Dragunity" Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can banish 1 "Dragunity" monster from your GY; negate the activation, and if you do, banish that card. If this card destroys an opponent's monster by battle, after damage calculation: You can banish that opponent's monster. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Areadbhair" once per turn.

Cần 26 UR

UR Rarity
Blackwing - Zephyros the Elite1 card
UR Rarity
Dragunity Arma Gram1 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Red-Eyes Darkness Metal Dragon1 card
UR Rarity
Tempest, Dragon Ruler of Storms1 card
UR Rarity
Borreload Dragon1 card
UR Rarity
Hieratic Seal of the Heavenly Spheres2 card
UR Rarity
Black Rose Dragon1 card
UR Rarity
Dragunity Knight - Areadbhair1 card
UR Rarity
Dragunity Knight - Ascalon1 card
UR Rarity
PSY-Framelord Omega1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Dragon Ravine3 card
UR Rarity
Gold Sarcophagus1 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Lightning Storm1 card
UR Rarity
Raigeki1 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust1 card

Main: 43 Extra: 15

R Rarity
1 cardDragunity Knight - Romulus
R Rarity
1 cardDragunity Knight - Romulus
Dragunity Knight - Romulus
WIND
Dragunity Knight - Romulus
  • ATK:

  • 1200

  • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Rồng và / hoặc quái thú có cánh, ngoại trừ Token
Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép / Bẫy "Dragunity" "Dragon Ravine" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Rồng được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng hoặc quái thú có Cánh từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng đối với phần còn lại của lượt này, các hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hoá và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Romulus" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Dragon and/or Winged Beast monsters, except Tokens If this card is Link Summoned: You can add 1 "Dragunity" Spell/Trap or 1 "Dragon Ravine" from your Deck to your hand. If a Dragon monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Dragon or Winged Beast monster from your hand in Defense Position, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Romulus" once per turn.Deck của DRAGUNITY trong MASTER DUEL