Thông tin tổng quan của Ghoti

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Abyss Shark
SR Rarity
Abyss Shark
SR Rarity
Abyss Shark
WATER 5
Abyss Shark
Cá mập vực thẳm
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Xyz của một quái thú "Number" , nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 4. Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là DEFY (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cá Cấp 3, 4 hoặc 5 từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Shark". Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú DEFY, đồng thời, nhân đôi thiệt hại chiến đấu đầu tiên gây ra cho đối thủ ở lượt này bởi quái thú "Number" của bạn khi chiến đấu với một quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Shark" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is used for the Xyz Summon of a "Number" monster, it can be treated as a Level 3 or 4 monster. If all monsters you control are WATER (min. 1): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, add 1 Level 3, 4, or 5 Fish monster from your Deck to your hand, except "Abyss Shark". For the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except WATER monsters, also, double the first battle damage inflicted to your opponent this turn by your "Number" monster battling another monster. You can only use this effect of "Abyss Shark" once per turn.

SR Rarity
Beautunaful Princess
SR Rarity
Beautunaful Princess
SR Rarity
Beautunaful Princess
WATER 1
Beautunaful Princess
Công chúa cá hổ phách
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Cá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beautunaful Princess". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beautunaful Princess" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.

SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
WIND 1
Droll & Lock Bird
Chim chọc và khoá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.Phân loại:

SR Rarity
Duamutef, Blessing of Horus
SR Rarity
Duamutef, Blessing of Horus
SR Rarity
Duamutef, Blessing of Horus
WATER 8
Duamutef, Blessing of Horus
Người ba phước của Horus, Duamutef
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Duamutef, Blessing of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Tăng 1200 ATK/DEF ứng với mỗi quái thú "Horus" bạn điều khiển. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút bài bằng với số quái thú có tên khác nhau trong quái thú Chính của bạn Vùng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Duamutef, Blessing of Horus" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Duamutef, Blessing of Horus" once per turn this way. Gains 1200 ATK/DEF for each "Horus" monster you control. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can draw cards equal to the number of monsters with different names in your Main Monster Zone. You can only use this effect of "Duamutef, Blessing of Horus" once per turn.

UR Rarity
Fairy Tail - Snow
UR Rarity
Fairy Tail - Snow
UR Rarity
Fairy Tail - Snow
LIGHT 4
Fairy Tail - Snow
Đuôi cổ tích - Snow
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 7 lá bài khác khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is in your GY (Quick Effect): You can banish 7 other cards from your hand, field, and/or GY; Special Summon this card.

UR Rarity
Hapi, Guidance of Horus
UR Rarity
Hapi, Guidance of Horus
UR Rarity
Hapi, Guidance of Horus
WIND 8
Hapi, Guidance of Horus
Người dẫn lối của Horus, Hapi
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hapi, Guidance of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 lá bài đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ; thêm cả hai lên tay hoặc xáo trộn cả hai vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hapi, Guidance of Horus" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Hapi, Guidance of Horus" once per turn this way. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can target 2 cards that are banished and/or in the GYs; either add both to the hand or shuffle both into the Deck. You can only use this effect of "Hapi, Guidance of Horus" once per turn.

UR Rarity
Imsety, Glory of Horus
UR Rarity
Imsety, Glory of Horus
UR Rarity
Imsety, Glory of Horus
DARK 8
Imsety, Glory of Horus
Người đem vinh quang cho Horus, Imsety
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Imsety, Glory of Horus" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay bạn vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; thêm 1 "King's Sarcophagus" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài trên sân vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Imsety, Glory of Horus" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Imsety, Glory of Horus" once per turn. You can send 2 cards from your hand to the GY, including this card; add 1 "King's Sarcophagus" from your Deck to your hand, then you can draw 1 card. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can send 1 card on the field to the GY.

UR Rarity
Kashtira Fenrir
UR Rarity
Kashtira Fenrir
UR Rarity
Kashtira Fenrir
EARTH 7
Kashtira Fenrir
Sát-đế thịnh nộ Fenrir
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.

R Rarity
Lifeless Leaffish
R Rarity
Lifeless Leaffish
R Rarity
Lifeless Leaffish
WATER 4
Lifeless Leaffish
Hải long lá vô hồn
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cá từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Lifeless Leaffish". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 3 quái thú Cá trong Mộ của bạn; xáo trộn những quái thú đó vào Deck của bạn, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lifeless Leaffish" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: You can send 1 Fish monster from your Deck to the GY, except "Lifeless Leaffish". You can banish this card from your GY, then target 3 Fish monsters in your GY; shuffle those monsters into your Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Lifeless Leaffish" once per turn.

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
Qebehsenuef, Protection of Horus
SR Rarity
Qebehsenuef, Protection of Horus
SR Rarity
Qebehsenuef, Protection of Horus
EARTH 8
Qebehsenuef, Protection of Horus
Người bảo hộ của Horus, Qebehsenuef
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "King's Sarcophagus", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ Mộ của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Qebehsenuef, Protection of Horus" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Vùng quái thú của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu các quái thú "Horus" để tấn công, đồng thời đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú "Horus" trên sân bằng hiệu ứng bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Qebehsenuef, Protection of Horus" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "King's Sarcophagus", you can Special Summon this card (from your GY). You can only Special Summon "Qebehsenuef, Protection of Horus" once per turn this way. If another card(s) you control leaves the field by an opponent's card effect, while this card is in your Monster Zone (except during the Damage Step): You can activate this effect; this turn, your opponent's monsters cannot target "Horus" monsters for attacks, also your opponent cannot target "Horus" monsters on the field with card effects. You can only use this effect of "Qebehsenuef, Protection of Horus" once per turn.

R Rarity
Snopios, Shade of the Ghoti
R Rarity
Snopios, Shade of the Ghoti
R Rarity
Snopios, Shade of the Ghoti
WATER 6
Snopios, Shade of the Ghoti
KĂ bóng râm, Snopios
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú Cá khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snopios, Shade of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can banish 2 Fish monsters from your hand and/or GY; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Snopios, Shade of the Ghoti" once per turn.

SR Rarity
Supreme Sea Mare
SR Rarity
Supreme Sea Mare
SR Rarity
Supreme Sea Mare
WATER 4
Supreme Sea Mare
Mare của biển
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Aqua từ Deck của bạn vào Mộ, ngoại trừ "Supreme Sea Mare". Trong End Phase của bạn: Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Aqua trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Supreme Sea Mare"; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Supreme Sea Mare" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Aqua monster from your Deck to the GY, except "Supreme Sea Mare". During your End Phase: You can Tribute this card, then target 1 Aqua monster in your GY, except "Supreme Sea Mare"; add it to your hand. You can only use each effect of "Supreme Sea Mare" once per turn.

N Rarity
Tearlaments Havnis
N Rarity
Tearlaments Havnis
N Rarity
Tearlaments Havnis
DARK 3
Tearlaments Havnis
Nương miện ai oán Havnis
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 3 lá trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Havnis" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Havnis" once per turn.

UR Rarity
Tearlaments Reinoheart
UR Rarity
Tearlaments Reinoheart
UR Rarity
Tearlaments Reinoheart
WATER 4
Tearlaments Reinoheart
Nương miện ai oán Reinoheart
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Tearlaments Reinoheart". Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân), và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Reinoheart" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Tearlaments" monster from your Deck to the GY, except "Tearlaments Reinoheart". If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card (but banish it when it leaves the field), and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Reinoheart" once per turn.

UR Rarity
Tearlaments Scheiren
UR Rarity
Tearlaments Scheiren
UR Rarity
Tearlaments Scheiren
DARK 4
Tearlaments Scheiren
Nương miện ai oán Scheiren
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó, gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scheiren" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send 1 monster from your hand to the GY, then, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Scheiren" once per turn.

N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
WATER 4
Tenyi Spirit - Shthana
Thiên uy long - Shthana
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.

R Rarity
Helshaddoll Hollow
R Rarity
Helshaddoll Hollow
R Rarity
Helshaddoll Hollow
FIRE 9
Helshaddoll Hollow
Búp bê bóng đêm lửa ngục Void
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2900


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 "Shaddoll" có cùng Thuộc tính từ Extra Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi lá bài từ trên cùng của Deck của bạn đến Mộ, bằng với số Thuộc tính ban đầu khác nhau giữa các quái thú trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Helshaddoll Hollow" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 "Shaddoll" monster with its same Attribute from your Extra Deck to the GY, and if you do, banish that monster. If this card is sent to the GY by card effect: You can send cards from the top of your Deck to the GY, equal to the number of different original Attributes among the monsters on the field. You can only use 1 "Helshaddoll Hollow" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Assault Synchron
UR Rarity
Assault Synchron
UR Rarity
Assault Synchron
DARK 2
Assault Synchron
Máy đồng bộ công phá
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó nhận 700 thiệt hại, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro, trong khi lá bài này đang ngửa mặt trong Vùng quái thú. Nếu (các) quái thú Synchro Rồng ngửa mặt mà bạn điều khiển được Hiến tế hoặc bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Assault Synchron" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, then take 700 damage, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. If a face-up Dragon Synchro Monster(s) you control is Tributed or banished (except during the Damage Step): You can banish this card from your GY, then target 1 of those monsters; Special Summon it. You can only use each effect of "Assault Synchron" once per turn.

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

SR Rarity
Paces, Light of the Ghoti
SR Rarity
Paces, Light of the Ghoti
SR Rarity
Paces, Light of the Ghoti
WATER 2
Paces, Light of the Ghoti
KĂ đèn sáng, Paces
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cá từ tay bạn, ngoại trừ "Paces, Light of the Ghoti". Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Paces, Light of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card you control; Special Summon 1 Fish monster from your hand, except "Paces, Light of the Ghoti". During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Paces, Light of the Ghoti" once per turn.

R Rarity
Shif, Fairy of the Ghoti
R Rarity
Shif, Fairy of the Ghoti
R Rarity
Shif, Fairy of the Ghoti
WATER 2
Shif, Fairy of the Ghoti
KĂ yêu tinh, Shif
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shif, Fairy of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Fish monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Shif, Fairy of the Ghoti" once per turn.

R Rarity
Zep, Ruby of the Ghoti
R Rarity
Zep, Ruby of the Ghoti
R Rarity
Zep, Ruby of the Ghoti
WATER 2
Zep, Ruby of the Ghoti
KĂ hồng ngọc, Zep
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 quái thú Cá trong Mộ của bạn; loại bỏ nó. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể (ngoại trừ trong Damage Step): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zep, Ruby of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your hand, then target 1 Fish monster in your GY; banish it. During your opponent's turn, if this card is banished: You can Special Summon it. If this card is Special Summoned, you can (except during the Damage Step): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Zep, Ruby of the Ghoti" once per turn.

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   UR Rarity
   Foolish Burial
   UR Rarity
   Foolish Burial
   UR Rarity
   Foolish Burial
   Spell Normal
   Foolish Burial
   Mai táng rất ngu

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 monster from your Deck to the GY.    Phân loại:

    SR Rarity
    Foolish Burial Goods
    SR Rarity
    Foolish Burial Goods
    SR Rarity
    Foolish Burial Goods
    Spell Normal
    Foolish Burial Goods
    Mai táng đồ dùng rất ngu

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.

     UR Rarity
     King's Sarcophagus
     UR Rarity
     King's Sarcophagus
     UR Rarity
     King's Sarcophagus
     Spell Continuous
     King's Sarcophagus
     Quan tài của vua

      Hiệu ứng (VN):

      quái thú "Horus" bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài không chọn mục tiêu chúng. Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay bạn đến Mộ; gửi 1 quái thú "Horus" từ Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "King's Sarcophagus" tối đa bốn lần mỗi lượt. Một lần trong lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú "Horus" của bạn chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi quái thú của đối thủ đó vào Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Horus" monsters you control cannot be destroyed by card effects that do not target them. You can send 1 card from your hand to the GY; send 1 "Horus" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "King's Sarcophagus" up to four times per turn. Once per turn, at the start of the Damage Step, if your "Horus" monster battles an opponent's monster: You can send that opponent's monster to the GY.

      UR Rarity
      One for One
      UR Rarity
      One for One
      UR Rarity
      One for One
      Spell Normal
      One for One
      Một đổi một

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

       UR Rarity
       Pressured Planet Wraitsoth
       UR Rarity
       Pressured Planet Wraitsoth
       UR Rarity
       Pressured Planet Wraitsoth
       Spell Field
       Pressured Planet Wraitsoth
       Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.

        UR Rarity
        Primeval Planet Perlereino
        UR Rarity
        Primeval Planet Perlereino
        UR Rarity
        Primeval Planet Perlereino
        Spell Field
        Primeval Planet Perlereino
        Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.

         UR Rarity
         Reinforcement of the Army
         UR Rarity
         Reinforcement of the Army
         UR Rarity
         Reinforcement of the Army
         Spell Normal
         Reinforcement of the Army
         Quân tiếp viện

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.

          UR Rarity
          Super Polymerization
          UR Rarity
          Super Polymerization
          UR Rarity
          Super Polymerization
          Spell Quick
          Super Polymerization
          Siêu dung hợp

           Hiệu ứng (VN):

           Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.           Phân loại:

           R Rarity
           Tearlaments Grief
           R Rarity
           Tearlaments Grief
           R Rarity
           Tearlaments Grief
           Spell Normal
           Tearlaments Grief
           Nương miện ai oán đau buồn

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost" từ Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó gửi 1 quái thú bạn điều khiển vào Mộ, có cùng Loại hoặc Thuộc tính với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Bẫy "Tearlaments" đã bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Tearlaments Grief" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Special Summon 1 "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost" from your Deck or GY, then send 1 monster you control to the GY, with the same Type or Attribute as that Special Summoned monster. If this card is sent to the GY by card effect: You can target 1 of your banished "Tearlaments" Traps; add it to your hand. You can only use 1 "Tearlaments Grief" effect per turn, and only once that turn.

            UR Rarity
            Tearlaments Scream
            UR Rarity
            Tearlaments Scream
            UR Rarity
            Tearlaments Scream
            Spell Continuous
            Tearlaments Scream
            Tiếng nương miện ai oán hét

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, và bạn điều khiển quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn cũng có thể gửi 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ, đồng thời, với phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 500 ATK. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 Bẫy "Tearlaments" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scream" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If a monster(s) is Normal or Special Summoned, and you control a "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost" (except during the Damage Step): You can send the top 3 cards of your Deck to the GY, also, for the rest of this turn, all monsters your opponent controls lose 500 ATK. If this card is sent to the GY by card effect: You can add 1 "Tearlaments" Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Tearlaments Scream" once per turn.

             SR Rarity
             Walls of the Imperial Tomb
             SR Rarity
             Walls of the Imperial Tomb
             SR Rarity
             Walls of the Imperial Tomb
             Spell Field
             Walls of the Imperial Tomb
             Phiến đá ngôi mộ hoàng gia

              Hiệu ứng (VN):

              Tên của lá bài này trở thành "King's Sarcophagus" khi ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Horus" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống đáy Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Walls of the Imperial Tomb" một lần trong lượt. Nếu bạn kích hoạt hiệu ứng của "Horus the Black Flame Deity": Bạn có thể rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              This card's name becomes "King's Sarcophagus" while in the Field Zone. During your Main Phase: You can add 1 "Horus" monster from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Walls of the Imperial Tomb" once per turn. If you activate the effect of "Horus the Black Flame Deity": You can draw 1 card.

              UR Rarity
              Infinite Impermanence
              UR Rarity
              Infinite Impermanence
              UR Rarity
              Infinite Impermanence
              Trap Normal
              Infinite Impermanence
              Vô thường vĩnh viễn

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.               Phân loại:

               R Rarity
               Tearlaments Sulliek
               R Rarity
               Tearlaments Sulliek
               R Rarity
               Tearlaments Sulliek
               Trap Continuous
               Tearlaments Sulliek
               Tiếng nương miện ai oán lụi dần

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, sau đó gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Sulliek" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost": You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, then send 1 monster you control to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can add 1 "Tearlaments" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Tearlaments Sulliek" once per turn.

                Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

                UR Rarity
                Garura, Wings of Resonant Life
                UR Rarity
                Garura, Wings of Resonant Life
                UR Rarity
                Garura, Wings of Resonant Life
                DARK 6
                Garura, Wings of Resonant Life
                Chim sự sống chung, Garura
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

                SR Rarity
                Mudragon of the Swamp
                SR Rarity
                Mudragon of the Swamp
                SR Rarity
                Mudragon of the Swamp
                WATER 4
                Mudragon of the Swamp
                Rồng bùn của đầm lầy
                • ATK:

                • 1900

                • DEF:

                • 1600


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.

                SR Rarity
                Predaplant Dragostapelia
                SR Rarity
                Predaplant Dragostapelia
                SR Rarity
                Predaplant Dragostapelia
                DARK 8
                Predaplant Dragostapelia
                Thực vật săn mồi rồng Stapelia
                • ATK:

                • 2700

                • DEF:

                • 1900


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
                Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.

                UR Rarity
                Tearlaments Kaleido-Heart
                UR Rarity
                Tearlaments Kaleido-Heart
                UR Rarity
                Tearlaments Kaleido-Heart
                DARK 9
                Tearlaments Kaleido-Heart
                Nương miện ai oán Kaleido-Heart
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                "Tearlaments Reinoheart" + 2 quái thú Aqua
                Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu một quái thú Aqua được gửi đến Mộ của bạn bằng hiệu ứng của lá bài khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kaleido-Heart" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Tearlaments Reinoheart" + 2 Aqua monsters Cannot be used as Fusion Material. If this card is Special Summoned, or if an Aqua monster is sent to your GY by card effect while this card is on the field: You can target 1 card your opponent controls; shuffle it into the Deck. If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card, and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kaleido-Heart" once per turn.

                SR Rarity
                Tearlaments Kitkallos
                SR Rarity
                Tearlaments Kitkallos
                SR Rarity
                Tearlaments Kitkallos
                DARK 5
                Tearlaments Kitkallos
                Nương miện ai oán Kitkallos
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                1 quái thú "Tearlaments" + 1 quái thú Aqua
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú do bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" từ tay hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú được chọn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể gửi 5 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kitkallos" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 "Tearlaments" monster + 1 Aqua monster If this card is Special Summoned: You can take 1 "Tearlaments" card from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can target 1 monster you control; Special Summon 1 "Tearlaments" monster from your hand or GY, and if you do, send the targeted monster to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 5 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kitkallos" once per turn.

                UR Rarity
                Tearlaments Rulkallos
                UR Rarity
                Tearlaments Rulkallos
                UR Rarity
                Tearlaments Rulkallos
                WATER 8
                Tearlaments Rulkallos
                Nương miện ai oán Rulkallos
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                "Tearlaments Kitkallos" + 1 quái thú "Tearlaments"
                Các quái thú Aqua khác mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Tearlaments Rulkallos" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân của bạn với Mộ. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                "Tearlaments Kitkallos" + 1 "Tearlaments" monster Other Aqua monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Tearlaments Rulkallos" once per turn. When your opponent activates a card or effect that includes an effect that Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it, then, send 1 "Tearlaments" card from your hand or face-up field to the GY. If this Fusion Summoned card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon this card.

                R Rarity
                Cross-Sheep
                R Rarity
                Cross-Sheep
                R Rarity
                Cross-Sheep
                EARTH
                Cross-Sheep
                Cừu móc vải
                • ATK:

                • 700

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú có tên khác nhau
                Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
                ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
                Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.

                UR Rarity
                S:P Little Knight
                UR Rarity
                S:P Little Knight
                UR Rarity
                S:P Little Knight
                DARK
                S:P Little Knight
                Chiến sĩ đêm nhí S:P
                • ATK:

                • 1600

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Trái

                Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Hiệu ứng
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

                UR Rarity
                Spright Elf
                UR Rarity
                Spright Elf
                UR Rarity
                Spright Elf
                FIRE
                Spright Elf
                Tinh linh sét dị Elf
                • ATK:

                • 1400

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.

                SR Rarity
                Arionpos, Serpent of the Ghoti
                SR Rarity
                Arionpos, Serpent of the Ghoti
                SR Rarity
                Arionpos, Serpent of the Ghoti
                WATER 6
                Arionpos, Serpent of the Ghoti
                KĂ đại xà, Arionpos
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá trong Mộ của mình; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó bạn có thể thêm 1 quái thú Cá có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Arionpos, Serpent of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish 1 Level 6 or lower Fish monster from your Deck. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Fish monster in your GY; banish that target, then you can add 1 Fish monster with an equal or lower Level from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Arionpos, Serpent of the Ghoti" once per turn.

                SR Rarity
                Askaan, the Bicorned Ghoti
                SR Rarity
                Askaan, the Bicorned Ghoti
                SR Rarity
                Askaan, the Bicorned Ghoti
                WATER 8
                Askaan, the Bicorned Ghoti
                KĂ hai sừng Askaan
                • ATK:

                • 2700

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Askaan, the Bicorned Ghoti" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 Fish monster you control and 1 card your opponent controls; banish them. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; Special Summon this card. You can only use each effect of "Askaan, the Bicorned Ghoti" once per turn.

                UR Rarity
                Baronne de Fleur
                UR Rarity
                Baronne de Fleur
                UR Rarity
                Baronne de Fleur
                WIND 10
                Baronne de Fleur
                Baronne de Fleur
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

                UR Rarity
                Ghoti of the Deep Beyond
                UR Rarity
                Ghoti of the Deep Beyond
                UR Rarity
                Ghoti of the Deep Beyond
                WATER 10
                Ghoti of the Deep Beyond
                KĂ ở nơi tận cùng
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                1+ Tuner cá + 1+ quái thú non-Tuner
                ATK ban đầu của lá bài này trở thành 500 x số quái thú bị loại bỏ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro trong lượt của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá trên sân. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi Vùng quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1+ Fish Tuners + 1+ non-Tuner monsters The original ATK of this card becomes 500 x the number of banished monsters. If this card is Synchro Summoned during your opponent's turn: You can banish all cards on the field. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished from the Monster Zone: You can Special Summon this banished card.

                SR Rarity
                Minerva, the Exalted Lightsworn
                SR Rarity
                Minerva, the Exalted Lightsworn
                SR Rarity
                Minerva, the Exalted Lightsworn
                LIGHT
                Minerva, the Exalted Lightsworn
                Thánh nữ chân lý sáng, Minerva
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 800


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ, sau đó rút các lá bài bằng với số "Lightsworn" được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này của chủ sở hữu bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình đến Mộ, sau đó bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng "Lightsworn" được gửi tới Mộ bởi hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Minerva, the Exalted Lightsworn" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card; send the top 3 cards of your Deck to the GY, then draw cards equal to the number of "Lightsworn" cards sent to the GY by this effect. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can send the top 3 cards of your Deck to the GY, then you can destroy cards on the field up to the number of "Lightsworn" cards sent to the GY by this effect. You can only use each effect of "Minerva, the Exalted Lightsworn" once per turn.

                UR Rarity
                The Zombie Vampire
                UR Rarity
                The Zombie Vampire
                UR Rarity
                The Zombie Vampire
                DARK
                The Zombie Vampire
                Ma cà rồng bất tử
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2800


                Hiệu ứng (VN):

                2+ quái thú Cấp 8
                Nếu bạn sử dụng (các) quái thú có Cấp độ thuộc sở hữu của đối thủ để Triệu hồi Xyz của lá bài này, hãy coi nó là Cấp độ 8. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, ngoại trừ những quái thú Đặc biệt. Được triệu tập từ Mộ. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; mỗi người chơi gửi 4 lá bài trên cùng từ Deck của họ đến Mộ, sau đó nếu có bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số những quái thú đó đến sân của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Zombie Vampire" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2+ Level 8 monsters If you use a monster(s) with a Level that is owned by your opponent for the Xyz Summon of this card, treat it as Level 8. Neither player can target this card with effects of Special Summoned monsters, except those Special Summoned from the GY. You can detach 1 material from this card; each player sends the top 4 cards from their Deck to the GY, then if any monsters were sent to either GY by this effect, you can Special Summon 1 of those monsters to your field. You can only use this effect of "The Zombie Vampire" once per turn.

                Cần 28 UR

                UR Rarity
                Icejade Kosmochlor1 card
                UR Rarity
                Kashtira Fenrir1 card
                UR Rarity
                Tearlaments Reinoheart3 card
                UR Rarity
                Tearlaments Scheiren2 card
                UR Rarity
                Tearlaments Kaleido-Heart1 card
                UR Rarity
                Tearlaments Rulkallos1 card
                UR Rarity
                Baronne de Fleur1 card
                UR Rarity
                Ghoti of the Deep Beyond2 card
                UR Rarity
                Icejade Gymir Aegirine2 card
                UR Rarity
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
                UR Rarity
                Abyss Dweller1 card
                UR Rarity
                Time Thief Redoer1 card
                UR Rarity
                Foolish Burial1 card
                UR Rarity
                Fusion Deployment3 card
                UR Rarity
                Icejade Cenote Enion Cradle2 card
                UR Rarity
                Pressured Planet Wraitsoth1 card
                UR Rarity
                Primeval Planet Perlereino1 card
                UR Rarity
                Tearlaments Scream2 card
                UR Rarity
                That Grass Looks Greener1 card

                Main: 60 Extra: 15

                SR Rarity
                3 cardAbyss Shark
                SR Rarity
                3 cardAbyss Shark
                Abyss Shark
                WATER 5
                Abyss Shark
                Cá mập vực thẳm
                • ATK:

                • 1200

                • DEF:

                • 700


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Xyz của một quái thú "Number" , nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 4. Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là DEFY (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cá Cấp 3, 4 hoặc 5 từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Shark". Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú DEFY, đồng thời, nhân đôi thiệt hại chiến đấu đầu tiên gây ra cho đối thủ ở lượt này bởi quái thú "Number" của bạn khi chiến đấu với một quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Shark" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is used for the Xyz Summon of a "Number" monster, it can be treated as a Level 3 or 4 monster. If all monsters you control are WATER (min. 1): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, add 1 Level 3, 4, or 5 Fish monster from your Deck to your hand, except "Abyss Shark". For the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except WATER monsters, also, double the first battle damage inflicted to your opponent this turn by your "Number" monster battling another monster. You can only use this effect of "Abyss Shark" once per turn.


                SR Rarity
                3 cardIcejade Aegirine
                SR Rarity
                3 cardIcejade Aegirine
                Icejade Aegirine
                WATER 3
                Icejade Aegirine
                Băng ngọc bích Aegirine
                • ATK:

                • 1000

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Icejade" từ Deck của mình lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào lá bài này, hoặc chọn vào lá bài này để tấn công (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lần sau lá bài này sẽ bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài trong lượt này, nó không bị phá hủy, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú NƯỚC từ tay bạn hoặc Mộ, ngoại trừ "Icejade Aegirine", nhưng sẽ trả lại lên tay trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Aegirine" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Icejade" Spell/Trap from your Deck to your hand. When your opponent activates a card or effect that targets this card, or targets this card for an attack (Quick Effect): You can activate this effect; the next time this card would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed, also Special Summon 1 WATER monster from your hand or GY, except "Icejade Aegirine", but return it to the hand during the End Phase. You can only use each effect of "Icejade Aegirine" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardIcejade Kosmochlor
                UR Rarity
                1 cardIcejade Kosmochlor
                Icejade Kosmochlor
                WATER 10
                Icejade Kosmochlor
                Nữ vương băng ngọc bích Kosmochlor
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu một lá bài ngửa nằm trong Vùng bài phép môi trường, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Icejade Kosmochlor" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong khi "Icejade Cenote Enion Cradle" ở trên sân, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng khi chúng được Triệu hồi. Nếu quái thú "Icejade" của bạn đấu với quái thú của đối thủ, quái thú của đối thủ đó chỉ mất 1000 ATK trong damage calculation đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If a face-up card is in a Field Zone, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Icejade Kosmochlor" once per turn this way. While "Icejade Cenote Enion Cradle" is on the field, monsters your opponent controls can only activate their effects the turn they are Summoned. If your "Icejade" monster battles an opponent's monster, that opponent's monster loses 1000 ATK during that damage calculation only.


                R Rarity
                1 cardIcejade Tremora
                R Rarity
                1 cardIcejade Tremora
                Icejade Tremora
                WATER 5
                Icejade Tremora
                Băng ngọc bích Tremora
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú NƯỚC từ tay bạn. Nếu (các) quái thú NƯỚC ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Icejade" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Icejade Tremora". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Tremora" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can send this card from your hand to the GY; Special Summon 1 WATER monster from your hand. If a face-up WATER monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can banish this card; Special Summon 1 "Icejade" monster from your hand or GY, except "Icejade Tremora". You can only use each effect of "Icejade Tremora" once per turn.


                N Rarity
                2 cardIxeep, Omen of the Ghoti
                N Rarity
                2 cardIxeep, Omen of the Ghoti
                Ixeep, Omen of the Ghoti
                WATER 4
                Ixeep, Omen of the Ghoti
                KĂ điềm tử, Ixeep
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu (các) quái thú Cá bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 trong các Bẫy "Ghoti" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ixeep, Omen of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If a Fish monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can target 1 of your "Ghoti" Traps that is banished or in your GY; Set that target. You can only use each effect of "Ixeep, Omen of the Ghoti" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardKashtira Fenrir
                UR Rarity
                1 cardKashtira Fenrir
                Kashtira Fenrir
                EARTH 7
                Kashtira Fenrir
                Sát-đế thịnh nộ Fenrir
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


                R Rarity
                3 cardLifeless Leaffish
                R Rarity
                3 cardLifeless Leaffish
                Lifeless Leaffish
                WATER 4
                Lifeless Leaffish
                Hải long lá vô hồn
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 1600


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cá từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Lifeless Leaffish". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 3 quái thú Cá trong Mộ của bạn; xáo trộn những quái thú đó vào Deck của bạn, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lifeless Leaffish" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Summoned: You can send 1 Fish monster from your Deck to the GY, except "Lifeless Leaffish". You can banish this card from your GY, then target 3 Fish monsters in your GY; shuffle those monsters into your Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Lifeless Leaffish" once per turn.


                R Rarity
                2 cardSnopios, Shade of the Ghoti
                R Rarity
                2 cardSnopios, Shade of the Ghoti
                Snopios, Shade of the Ghoti
                WATER 6
                Snopios, Shade of the Ghoti
                KĂ bóng râm, Snopios
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú Cá khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snopios, Shade of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the Main Phase (Quick Effect): You can banish 2 Fish monsters from your hand and/or GY; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Snopios, Shade of the Ghoti" once per turn.


                N Rarity
                1 cardTearlaments Havnis
                N Rarity
                1 cardTearlaments Havnis
                Tearlaments Havnis
                DARK 3
                Tearlaments Havnis
                Nương miện ai oán Havnis
                • ATK:

                • 1600

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 3 lá trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Havnis" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When your opponent activates a monster effect on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Havnis" once per turn.


                SR Rarity
                1 cardTearlaments Kashtira
                SR Rarity
                1 cardTearlaments Kashtira
                Tearlaments Kashtira
                WATER 7
                Tearlaments Kashtira
                Sát-đế thịnh nộ nương miện ai oán
                • ATK:

                • 2300

                • DEF:

                • 1200


                Hiệu ứng (VN):

                Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 lá bài "Kashtira" hoặc "Tearlaments" khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 3 lá trên cùng trong Deck của người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kashtira" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, banish 1 "Kashtira" or "Tearlaments" card from your hand or GY. If this card is Normal or Special Summoned: You can send the top 3 cards of either player's Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 2 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kashtira" once per turn.


                UR Rarity
                3 cardTearlaments Reinoheart
                UR Rarity
                3 cardTearlaments Reinoheart
                Tearlaments Reinoheart
                WATER 4
                Tearlaments Reinoheart
                Nương miện ai oán Reinoheart
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Tearlaments Reinoheart". Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân), và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Reinoheart" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Tearlaments" monster from your Deck to the GY, except "Tearlaments Reinoheart". If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card (but banish it when it leaves the field), and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Reinoheart" once per turn.


                UR Rarity
                2 cardTearlaments Scheiren
                UR Rarity
                2 cardTearlaments Scheiren
                Tearlaments Scheiren
                DARK 4
                Tearlaments Scheiren
                Nương miện ai oán Scheiren
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 1300


                Hiệu ứng (VN):

                Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó, gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn xuống Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, bằng cách đặt Nguyên liệu Fusion được đề cập trên đó từ tay, sân và / hoặc Mộ của bạn, bao gồm lá bài này từ Mộ của bạn, ở cuối Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scheiren" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, send 1 monster from your hand to the GY, then, send the top 3 cards of your Deck to the GY. If this card is sent to the GY by card effect (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by placing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY, including this card from your GY, on the bottom of the Deck in any order. You can only use each effect of "Tearlaments Scheiren" once per turn.


                SR Rarity
                2 cardTrue King Bahrastos, the Fathomer
                SR Rarity
                2 cardTrue King Bahrastos, the Fathomer
                True King Bahrastos, the Fathomer
                WATER 9
                True King Bahrastos, the Fathomer
                Vua rồng đích thực của thủy triều, Bahrastos
                • ATK:

                • 1800

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này nằm trong tay bạn: Bạn có thể phá huỷ 2 quái thú khác trong tay và / hoặc ngửa trên sân của bạn, bao gồm cả quái thú NƯỚC, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó điều đó, bạn có thể loại bỏ tối đa 2 Lá Bài Phép / Bẫy khỏi sân và / hoặc Mộ của đối thủ, nếu cả hai quái thú bị phá huỷ đều là NƯỚC. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm không NƯỚC từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "True King Bahrastos, the Fathomer" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is in your hand: You can destroy 2 other monsters in your hand and/or face-up on your field, including a WATER monster, and if you do, Special Summon this card, and if you do that, you can banish up to 2 Spell/Trap Cards from your opponent's field and/or Graveyard, if both the destroyed monsters were WATER. If this card is destroyed by card effect: You can Special Summon 1 non-WATER Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position. You can only use each effect of "True King Bahrastos, the Fathomer" once per turn.


                SR Rarity
                1 cardIcejade Creation Aegirocassis
                SR Rarity
                1 cardIcejade Creation Aegirocassis
                Icejade Creation Aegirocassis
                WATER 7
                Icejade Creation Aegirocassis
                Thuyền băng ngọc bích Aegirocassis
                • ATK:

                • 2000

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, quái thú được trang bị tăng 400 ATK/DEF ứng với mỗi quái thú bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Icejade Creation Aegirocassis" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Nếu lá bài này ở trong tay hoặc Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Icejade" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                While this card is equipped to a monster, the equipped monster gains 400 ATK/DEF for each banished monster. You can only use 1 of the following effects of "Icejade Creation Aegirocassis" per turn, and only once that turn. If this card is in your hand or GY (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 "Icejade" monster you control; equip this card to that monster you control. While this card is equipped to a monster: You can Special Summon this card.


                SR Rarity
                3 cardIcejade Ran Aegirine
                SR Rarity
                3 cardIcejade Ran Aegirine
                Icejade Ran Aegirine
                WATER 7
                Icejade Ran Aegirine
                Nữ vương băng ngọc bích Aegirine
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                Tên của lá bài này trở thành "Icejade Cenote Enion Cradle" khi được trang bị Lá bài Trang bị. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Icejade" khác hoặc quái thú NƯỚC; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Icejade Token" (Thủy/Thủy/Cấp 3/CÔNG 0/THỦ 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ các quái thú NƯỚC. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Icejade Ran Aegirine" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                This card's name becomes "Icejade Cenote Enion Cradle" while equipped with an Equip Card. You can discard 1 other "Icejade" card or WATER monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Icejade Token" (Aqua/WATER/Level 3/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except WATER monsters. You can only use this effect of "Icejade Ran Aegirine" once per turn.


                R Rarity
                3 cardShif, Fairy of the Ghoti
                R Rarity
                3 cardShif, Fairy of the Ghoti
                Shif, Fairy of the Ghoti
                WATER 2
                Shif, Fairy of the Ghoti
                KĂ yêu tinh, Shif
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 500


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shif, Fairy of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card from your GY, then target 1 Fish monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Shif, Fairy of the Ghoti" once per turn.


                R Rarity
                3 cardZep, Ruby of the Ghoti
                R Rarity
                3 cardZep, Ruby of the Ghoti
                Zep, Ruby of the Ghoti
                WATER 2
                Zep, Ruby of the Ghoti
                KĂ hồng ngọc, Zep
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 quái thú Cá trong Mộ của bạn; loại bỏ nó. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể (ngoại trừ trong Damage Step): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zep, Ruby of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card from your hand, then target 1 Fish monster in your GY; banish it. During your opponent's turn, if this card is banished: You can Special Summon it. If this card is Special Summoned, you can (except during the Damage Step): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Zep, Ruby of the Ghoti" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardFoolish Burial
                UR Rarity
                1 cardFoolish Burial
                Foolish Burial
                Spell Normal
                Foolish Burial
                Mai táng rất ngu

                 Hiệu ứng (VN):

                 Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Send 1 monster from your Deck to the GY.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 3 cardFusion Deployment
                 UR Rarity
                 3 cardFusion Deployment
                 Fusion Deployment
                 Spell Normal
                 Fusion Deployment
                 Triển khai dung hợp

                  Hiệu ứng (VN):

                  Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                  UR Rarity
                  2 cardIcejade Cenote Enion Cradle
                  UR Rarity
                  2 cardIcejade Cenote Enion Cradle
                  Icejade Cenote Enion Cradle
                  Spell Field
                  Icejade Cenote Enion Cradle
                  Hố nước băng ngọc bích Enion

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Icejade" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; quái thú đó, cùng với bất kỳ quái thú ngửa nào mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, mất ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú được chọn làm mục tiêu, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Icejade Cenote Enion Cradle" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When this card is activated: You can add 1 of your "Icejade" monsters that is banished or in your GY to your hand. Once per turn, if a monster(s) is Normal or Special Summoned (except during the Damage Step): You can target 1 WATER monster you control; that monster, along with any face-up monsters your opponent currently controls, loses ATK equal to the targeted monster's original ATK, until the end of this turn. You can only activate 1 "Icejade Cenote Enion Cradle" per turn.


                   SR Rarity
                   3 cardIcejade Cradle
                   SR Rarity
                   3 cardIcejade Cradle
                   Icejade Cradle
                   Spell Normal
                   Icejade Cradle
                   Cái nôi băng ngọc bích

                    Hiệu ứng (VN):

                    Thêm 1 quái thú "Icejade" từ Deck của bạn lên tay của bạn với tên khác với các lá bài bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Add 1 "Icejade" monster from your Deck to your hand with a different name from the cards you control or in your GY.


                    SR Rarity
                    1 cardIcejade Manifestation
                    SR Rarity
                    1 cardIcejade Manifestation
                    Icejade Manifestation
                    Spell Normal
                    Icejade Manifestation
                    Kiếm băng ngọc bích hiện hình

                     Hiệu ứng (VN):

                     Nếu bạn điều khiển một quái thú NƯỚC và đối thủ của bạn có một quái thú trên sân của họ hoặc trên Mộ: Lấy 1 quái thú "Icejade" từ Deck của bạn, và gửi nó vào Mộ hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu một quái thú "Icejade" mặt do bạn điều khiển rời sân bởi một lá bài của đối thủ, trừ khi bị phá huỷ (và ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Manifestation" một lần trong lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     If you control a WATER monster and your opponent has a monster on their field or GY: Take 1 "Icejade" monster from your Deck, and either send it to the GY or Special Summon it. If a face-up "Icejade" monster you control leaves the field by an opponent's card, except by being destroyed (and except during the Damage Step): You can banish this card from your GY, then target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Icejade Manifestation" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardPressured Planet Wraitsoth
                     UR Rarity
                     1 cardPressured Planet Wraitsoth
                     Pressured Planet Wraitsoth
                     Spell Field
                     Pressured Planet Wraitsoth
                     Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardPrimeval Planet Perlereino
                      UR Rarity
                      1 cardPrimeval Planet Perlereino
                      Primeval Planet Perlereino
                      Spell Field
                      Primeval Planet Perlereino
                      Thế giới hỏng thứ nhất Perlereino

                       Hiệu ứng (VN):

                       Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" hoặc 1 "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. Nếu (các) quái thú "Tearlaments" mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn bị xáo trộn vào Deck hoặc Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primeval Planet Perlereino" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Primeval Planet Perlereino" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       When this card is activated: You can add 1 "Tearlaments" monster or 1 "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If a "Tearlaments" monster(s) you control or in your GY is shuffled into the Deck or Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Primeval Planet Perlereino" once per turn. You can only activate 1 "Primeval Planet Perlereino" per turn.


                       R Rarity
                       3 cardTearlaments Grief
                       R Rarity
                       3 cardTearlaments Grief
                       Tearlaments Grief
                       Spell Normal
                       Tearlaments Grief
                       Nương miện ai oán đau buồn

                        Hiệu ứng (VN):

                        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost" từ Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó gửi 1 quái thú bạn điều khiển vào Mộ, có cùng Loại hoặc Thuộc tính với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Bẫy "Tearlaments" đã bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Tearlaments Grief" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Special Summon 1 "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost" from your Deck or GY, then send 1 monster you control to the GY, with the same Type or Attribute as that Special Summoned monster. If this card is sent to the GY by card effect: You can target 1 of your banished "Tearlaments" Traps; add it to your hand. You can only use 1 "Tearlaments Grief" effect per turn, and only once that turn.


                        R Rarity
                        1 cardTearlaments Heartbeat
                        R Rarity
                        1 cardTearlaments Heartbeat
                        Tearlaments Heartbeat
                        Spell Quick
                        Tearlaments Heartbeat
                        Tiếng trái tim nương miện ai oán

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân, hoặc bạn có thể chọn mục tiêu 2 nếu bạn điều khiển "Visas Starfrost"; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy "Tearlaments" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Tearlaments Heartbeat" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 Spell/Trap on the field, or you can target 2 if you control "Visas Starfrost"; shuffle them into the Deck, then send 1 card from your hand to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can target 1 "Tearlaments" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use 1 "Tearlaments Heartbeat" effect per turn, and only once that turn.


                         SR Rarity
                         1 cardTearlaments Perlegia
                         SR Rarity
                         1 cardTearlaments Perlegia
                         Tearlaments Perlegia
                         Spell Field
                         Tearlaments Perlegia
                         Cõi tự do của nương miện ai oán

                          Hiệu ứng (VN):

                          Quái thú Fusion và quái thú "Tearlaments" bạn điều khiển tăng 500 CÔNG. Nếu một quái thú Aqua "Tearlaments" được gửi trong Mộ của bạn bằng hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 quái thú Aqua Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn vào Mộ, nhưng nếu bạn đã gửi một non-"Tearlaments" quái thú vào Mộ, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài, hoặc hiệu ứng của các lá bài, cùng tên với lá bài đã gửi đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tearlaments Perlegia" một lần trong lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Fusion Monsters and "Tearlaments" monsters you control gain 500 ATK. If an Aqua "Tearlaments" monster is sent to your GY by card effect (except during the Damage Step): You can send 1 Level 4 or lower Aqua monster from your Deck to the GY, but if you sent a non-"Tearlaments" monster to the GY, for the rest of this turn you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that sent card. You can only use this effect of "Tearlaments Perlegia" once per turn.


                          UR Rarity
                          2 cardTearlaments Scream
                          UR Rarity
                          2 cardTearlaments Scream
                          Tearlaments Scream
                          Spell Continuous
                          Tearlaments Scream
                          Tiếng nương miện ai oán hét

                           Hiệu ứng (VN):

                           Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, và bạn điều khiển quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn cũng có thể gửi 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ, đồng thời, với phần còn lại của lượt này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 500 ATK. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 Bẫy "Tearlaments" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Scream" một lần trong lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           If a monster(s) is Normal or Special Summoned, and you control a "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost" (except during the Damage Step): You can send the top 3 cards of your Deck to the GY, also, for the rest of this turn, all monsters your opponent controls lose 500 ATK. If this card is sent to the GY by card effect: You can add 1 "Tearlaments" Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Tearlaments Scream" once per turn.


                           UR Rarity
                           1 cardThat Grass Looks Greener
                           UR Rarity
                           1 cardThat Grass Looks Greener
                           That Grass Looks Greener
                           Spell Normal
                           That Grass Looks Greener
                           Cắt cỏ bên hàng xóm

                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu bạn có nhiều lá bài trong Deck hơn đối thủ: Gửi bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ để bạn có cùng số bài trong Deck với đối thủ của mình.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If you have more cards in your Deck than your opponent does: Send cards from the top of your Deck to the Graveyard so you have the same number of cards in the Deck as your opponent.


                            SR Rarity
                            2 cardGhoti Chain
                            SR Rarity
                            2 cardGhoti Chain
                            Ghoti Chain
                            Trap Normal
                            Ghoti Chain
                            XÍch KĂ

                             Hiệu ứng (VN):

                             Loại bỏ 1 quái thú Cá ngửa mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số quái thú "Ghoti" của bạn bị loại bỏ hoặc trong tay của bạn, Deck hoặc Mộ, có tên gốc khác với tên quái thú bị loại bỏ để kích hoạt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghoti Chain" mỗi lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Banish 1 face-up Fish monster you control; Special Summon 1 of your "Ghoti" monsters that is banished, or in your hand, Deck, or GY, with a different original name from the monster banished to activate this card, but banish it when it leaves the field. You can only activate 1 "Ghoti Chain" per turn.


                             R Rarity
                             1 cardIcejade Erosion
                             R Rarity
                             1 cardIcejade Erosion
                             Icejade Erosion
                             Trap Continuous
                             Icejade Erosion
                             Băng ngọc bích xói mòn

                              Hiệu ứng (VN):

                              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; phá huỷ 1 quái thú "Icejade" mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá hiệu ứng của lá bài được chọn làm mục tiêu cho đến hết lượt này. Nếu một quái thú DEFY ngửa mặt mà bạn điều khiển rời sân bằng lá bài của đối thủ, ngoại trừ bị phá huỷ (và ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 quái thú "Icejade" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Erosion" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              You can target 1 face-up card your opponent controls; destroy 1 "Icejade" monster you control, and if you do, negate the targeted card's effects until the end of this turn. If a face-up WATER monster you control leaves the field by an opponent's card, except by being destroyed (and except during the Damage Step): You can add to your hand or Special Summon, 1 "Icejade" monster from your Deck. You can only use each effect of "Icejade Erosion" once per turn.


                              N Rarity
                              1 cardTearlaments Cryme
                              N Rarity
                              1 cardTearlaments Cryme
                              Tearlaments Cryme
                              Trap Counter
                              Tearlaments Cryme
                              Nương miện ai oán khóc vì tội

                               Hiệu ứng (VN):

                               Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt, trong khi bạn điều khiển một quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost": Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn lá bài đó vào Deck, sau đó gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Tearlaments" bị loại bỏ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Tearlaments Cryme" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated, while you control a "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost": Negate the activation, and if you do, shuffle that card into the Deck, then send 1 monster from your hand to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can target 1 of your banished "Tearlaments" monsters; add it to your hand. You can only use 1 "Tearlaments Cryme" effect per turn, and only once that turn.


                               R Rarity
                               1 cardTearlaments Sulliek
                               R Rarity
                               1 cardTearlaments Sulliek
                               Tearlaments Sulliek
                               Trap Continuous
                               Tearlaments Sulliek
                               Tiếng nương miện ai oán lụi dần

                                Hiệu ứng (VN):

                                Nếu bạn điều khiển một quái thú "Tearlaments" hoặc "Visas Starfrost": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, sau đó gửi 1 quái thú bạn điều khiển đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Tearlaments" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Sulliek" một lần cho mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                If you control a "Tearlaments" monster or "Visas Starfrost": You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, then send 1 monster you control to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can add 1 "Tearlaments" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Tearlaments Sulliek" once per turn.


                                UR Rarity
                                1 cardTearlaments Kaleido-Heart
                                UR Rarity
                                1 cardTearlaments Kaleido-Heart
                                Tearlaments Kaleido-Heart
                                DARK 9
                                Tearlaments Kaleido-Heart
                                Nương miện ai oán Kaleido-Heart
                                • ATK:

                                • 3000

                                • DEF:

                                • 3000


                                Hiệu ứng (VN):

                                "Tearlaments Reinoheart" + 2 quái thú Aqua
                                Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc nếu một quái thú Aqua được gửi đến Mộ của bạn bằng hiệu ứng của lá bài khi lá bài này ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kaleido-Heart" một lần mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                "Tearlaments Reinoheart" + 2 Aqua monsters Cannot be used as Fusion Material. If this card is Special Summoned, or if an Aqua monster is sent to your GY by card effect while this card is on the field: You can target 1 card your opponent controls; shuffle it into the Deck. If this card is sent to the GY by card effect: You can Special Summon this card, and if you do, send 1 "Tearlaments" card from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kaleido-Heart" once per turn.


                                SR Rarity
                                1 cardTearlaments Kitkallos
                                SR Rarity
                                1 cardTearlaments Kitkallos
                                Tearlaments Kitkallos
                                DARK 5
                                Tearlaments Kitkallos
                                Nương miện ai oán Kitkallos
                                • ATK:

                                • 2300

                                • DEF:

                                • 1200


                                Hiệu ứng (VN):

                                1 quái thú "Tearlaments" + 1 quái thú Aqua
                                Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 lá bài "Tearlaments" từ Deck của bạn, và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú do bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Tearlaments" từ tay hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi quái thú được chọn vào Mộ. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ bằng hiệu ứng bài: Bạn có thể gửi 5 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tearlaments Kitkallos" một lần trong lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1 "Tearlaments" monster + 1 Aqua monster If this card is Special Summoned: You can take 1 "Tearlaments" card from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. You can target 1 monster you control; Special Summon 1 "Tearlaments" monster from your hand or GY, and if you do, send the targeted monster to the GY. If this card is sent to the GY by card effect: You can send the top 5 cards of your Deck to the GY. You can only use each effect of "Tearlaments Kitkallos" once per turn.


                                UR Rarity
                                1 cardTearlaments Rulkallos
                                UR Rarity
                                1 cardTearlaments Rulkallos
                                Tearlaments Rulkallos
                                WATER 8
                                Tearlaments Rulkallos
                                Nương miện ai oán Rulkallos
                                • ATK:

                                • 3000

                                • DEF:

                                • 2500


                                Hiệu ứng (VN):

                                "Tearlaments Kitkallos" + 1 quái thú "Tearlaments"
                                Các quái thú Aqua khác mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Tearlaments Rulkallos" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân của bạn với Mộ. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                "Tearlaments Kitkallos" + 1 "Tearlaments" monster Other Aqua monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Tearlaments Rulkallos" once per turn. When your opponent activates a card or effect that includes an effect that Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it, then, send 1 "Tearlaments" card from your hand or face-up field to the GY. If this Fusion Summoned card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon this card.


                                SR Rarity
                                2 cardArionpos, Serpent of the Ghoti
                                SR Rarity
                                2 cardArionpos, Serpent of the Ghoti
                                Arionpos, Serpent of the Ghoti
                                WATER 6
                                Arionpos, Serpent of the Ghoti
                                KĂ đại xà, Arionpos
                                • ATK:

                                • 2100

                                • DEF:

                                • 0


                                Hiệu ứng (VN):

                                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá trong Mộ của mình; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó bạn có thể thêm 1 quái thú Cá có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Arionpos, Serpent of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish 1 Level 6 or lower Fish monster from your Deck. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Fish monster in your GY; banish that target, then you can add 1 Fish monster with an equal or lower Level from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Arionpos, Serpent of the Ghoti" once per turn.


                                SR Rarity
                                2 cardAskaan, the Bicorned Ghoti
                                SR Rarity
                                2 cardAskaan, the Bicorned Ghoti
                                Askaan, the Bicorned Ghoti
                                WATER 8
                                Askaan, the Bicorned Ghoti
                                KĂ hai sừng Askaan
                                • ATK:

                                • 2700

                                • DEF:

                                • 0


                                Hiệu ứng (VN):

                                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Askaan, the Bicorned Ghoti" một lần trong mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 Fish monster you control and 1 card your opponent controls; banish them. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; Special Summon this card. You can only use each effect of "Askaan, the Bicorned Ghoti" once per turn.


                                UR Rarity
                                1 cardBaronne de Fleur
                                UR Rarity
                                1 cardBaronne de Fleur
                                Baronne de Fleur
                                WIND 10
                                Baronne de Fleur
                                Baronne de Fleur
                                • ATK:

                                • 3000

                                • DEF:

                                • 2400


                                Hiệu ứng (VN):

                                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                                UR Rarity
                                2 cardGhoti of the Deep Beyond
                                UR Rarity
                                2 cardGhoti of the Deep Beyond
                                Ghoti of the Deep Beyond
                                WATER 10
                                Ghoti of the Deep Beyond
                                KĂ ở nơi tận cùng
                                • ATK:

                                • 0

                                • DEF:

                                • 0


                                Hiệu ứng (VN):

                                1+ Tuner cá + 1+ quái thú non-Tuner
                                ATK ban đầu của lá bài này trở thành 500 x số quái thú bị loại bỏ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro trong lượt của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá trên sân. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi Vùng quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1+ Fish Tuners + 1+ non-Tuner monsters The original ATK of this card becomes 500 x the number of banished monsters. If this card is Synchro Summoned during your opponent's turn: You can banish all cards on the field. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished from the Monster Zone: You can Special Summon this banished card.


                                UR Rarity
                                2 cardIcejade Gymir Aegirine
                                UR Rarity
                                2 cardIcejade Gymir Aegirine
                                Icejade Gymir Aegirine
                                WATER 10
                                Icejade Gymir Aegirine
                                Nước mắt băng ngọc bích Aegirine
                                • ATK:

                                • 3000

                                • DEF:

                                • 1500


                                Hiệu ứng (VN):

                                1 Tuner NƯỚC + 1+ quái thú non-Tuner
                                (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Các quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, hoặc loại bỏ, bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Sau đó, nếu bạn đã kích hoạt hiệu ứng này để đáp lại việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, và đối thủ của bạn có (các) lá bài có tên đó trên sân của họ và/hoặc Mộ, bạn có thể loại bỏ những lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Gymir Aegirine" một lần trong lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters (Quick Effect): You can activate this effect; face-up monsters you control cannot be destroyed, or banished, by your opponent's card effects this turn. Then, if you activated this effect in response to your opponent's card or effect activation, and your opponent has a card(s) with that name on their field and/or GY, you can banish those cards. If a card(s) is banished by your opponent's card effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Icejade Gymir Aegirine" once per turn.


                                UR Rarity
                                1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                                UR Rarity
                                1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                                WATER 10
                                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                                Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                                • ATK:

                                • 3000

                                • DEF:

                                • 3000


                                Hiệu ứng (VN):

                                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                                Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                                UR Rarity
                                1 cardAbyss Dweller
                                UR Rarity
                                1 cardAbyss Dweller
                                Abyss Dweller
                                WATER
                                Abyss Dweller
                                Cư dân vực sâu
                                • ATK:

                                • 1700

                                • DEF:

                                • 1400


                                Hiệu ứng (VN):

                                2 quái thú Cấp 4
                                Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                                UR Rarity
                                1 cardTime Thief Redoer
                                UR Rarity
                                1 cardTime Thief Redoer
                                Time Thief Redoer
                                DARK
                                Time Thief Redoer
                                Thợ lặn niên đại làm lại
                                • ATK:

                                • 2400

                                • DEF:

                                • 2000


                                Hiệu ứng (VN):

                                2 quái thú Cấp 4
                                Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể đưa lá bài trên cùng của Deck của đối thủ vào lá bài này để làm nguyên liệu. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách ra tối đa 3 loại nguyên liệu khác nhau từ lá bài này, sau đó áp dụng (các) hiệu ứng sau tùy thuộc vào thứ được tách ra.
                                ● Quái thú: Loại bỏ lá bài này cho đến End Phase. ● Bài Phép: Rút 1 lá bài.
                                ● Bẫy: Úp 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trên đầu Deck.
                                Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Time Thief Redoer" một lần mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                2 Level 4 monsters Once per turn, during the Standby Phase: You can attach the top card of your opponent's Deck to this card as material. (Quick Effect): You can detach up to 3 different types of materials from this card, then apply the following effect(s) depending on what was detached. ● Monster: Banish this card until the End Phase. ● Spell: Draw 1 card. ● Trap: Place 1 face-up card your opponent controls on the top of the Deck. You can only use this effect of "Time Thief Redoer" once per turn.