Hướng dẫn chơi và build Ghoti (Master Duel)

Hướng dẫn chơi và build Ghoti (Master Duel)

Trong thời gian đợi Kashtira vào game, chúng ta nhận được 1 dòng bài có lối chơi khá tốt trong việc tận dụng các lợi thế bị banish để setup 1 dàn sân đầy các boss có thể trấn giữ dòng Tears!

Một vài đặc điểm đặc trưng của bộ bài
 • Chậm hơn 1 turn so với các Deck khác (Phải đợi Stanby Phase của lượt tiếp để sử dụng combo)
 • Rất cần đi trước
 • Hand ít bị brick
 • Thiên về đẩy sân hơn control nên khả năng phòng thủ có thể khá thấp
 • Tái chế tốt
 • Không sợ bị banish nên việc tránh eff GY là điều luôn luôn khả thi

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Core

 

Paces, Light of the Ghoti, Zep, Ruby of the Ghoti, Shif và Fairy of the Ghoti (Lvl 2 / Tuner)

SR Rarity
Paces, Light of the Ghoti
SR Rarity
Paces, Light of the Ghoti
Paces, Light of the Ghoti
WATER2
Paces, Light of the Ghoti
KĂ đèn sáng, Paces
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cá từ tay bạn, ngoại trừ "Paces, Light of the Ghoti". Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Paces, Light of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card you control; Special Summon 1 Fish monster from your hand, except "Paces, Light of the Ghoti". During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Paces, Light of the Ghoti" once per turn.


R Rarity
Zep, Ruby of the Ghoti
R Rarity
Zep, Ruby of the Ghoti
Zep, Ruby of the Ghoti
WATER2
Zep, Ruby of the Ghoti
KĂ hồng ngọc, Zep
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 quái thú Cá trong Mộ của bạn; loại bỏ nó. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể (ngoại trừ trong Damage Step): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zep, Ruby of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your hand, then target 1 Fish monster in your GY; banish it. During your opponent's turn, if this card is banished: You can Special Summon it. If this card is Special Summoned, you can (except during the Damage Step): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Zep, Ruby of the Ghoti" once per turn.


R Rarity
Shif, Fairy of the Ghoti
R Rarity
Shif, Fairy of the Ghoti
Shif, Fairy of the Ghoti
WATER2
Shif, Fairy of the Ghoti
KĂ yêu tinh, Shif
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shif, Fairy of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Fish monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Shif, Fairy of the Ghoti" once per turn.


Các lvl 2 / Tuner của Deck đều có hiệu ứng "During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control) " hoặc na ná như vậy, tức là các bạn có thể Synchro ngay trong lượt opp, nhờ những lá bài này. Đồng thời, chúng còn có eff đầu khác nhau khá hữu dụng trong việc tự đưa mình vào hư không :v tùy vào cách sử dụng
 • Shif: Tăng 1 Fish lên 500 ATK trong khi tự banish
 • Zep: Banish 1 Fish khác để banish bản thân :v
 • Paces: Special Summon 1 Fish để bản thân được banish => Hữu dụng nhất => max 3

Ixeep, Omen of the Ghoti, Snopios, Shade of the Ghoti, Eanoc và Sentry of the Ghoti (Extender)

N Rarity
Ixeep, Omen of the Ghoti
N Rarity
Ixeep, Omen of the Ghoti
Ixeep, Omen of the Ghoti
WATER4
Ixeep, Omen of the Ghoti
KĂ điềm tử, Ixeep
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú Cá bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 trong các Bẫy "Ghoti" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ixeep, Omen of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Fish monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can target 1 of your "Ghoti" Traps that is banished or in your GY; Set that target. You can only use each effect of "Ixeep, Omen of the Ghoti" once per turn.


R Rarity
Snopios, Shade of the Ghoti
R Rarity
Snopios, Shade of the Ghoti
Snopios, Shade of the Ghoti
WATER6
Snopios, Shade of the Ghoti
KĂ bóng râm, Snopios
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú Cá khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snopios, Shade of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase (Quick Effect): You can banish 2 Fish monsters from your hand and/or GY; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Snopios, Shade of the Ghoti" once per turn.


N Rarity
Eanoc, Sentry of the Ghoti
N Rarity
Eanoc, Sentry of the Ghoti
Eanoc, Sentry of the Ghoti
WATER6
Eanoc, Sentry of the Ghoti
KĂ trấn giữ, Eanoc
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Cá bị loại bỏ ở Cấp 4 hoặc thấp hơn của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi tay hoặc sân quay mặt của bạn; thêm 1 Bẫy "Ghoti" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Eanoc, Sentry of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished Level 4 or lower Fish monsters; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can banish 1 Fish monster from your hand or face-up field; add 1 "Ghoti" Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Eanoc, Sentry of the Ghoti" once per turn.


Mỗi body sẽ có cách summon riêng
 • Ixeep sẽ tự sum mỗi khi có 1 Fish bị banish
 • Snopios thì banish 2 Fish từ tay/GY để tự sum. Được cái lá này có khả năng tốt => nhắm mục tiêu 1 lá, khiến nó bị banish NẾU rời khỏi sân => liên tục banish để kích eff Deck => Là body lvl 6 setup cho bạn ngay khi lên sân để synchro lên lvl 8 hoặc cao hơn
 • Eanoc sum thêm 1 quái từ đóng banish của bạn và có thể search thêm trap vào tay.

The Most Distant Deepest Depths (3x)

UR Rarity
The Most Distant, Deepest Depths
UR Rarity
The Most Distant, Deepest Depths
The Most Distant, Deepest Depths
Spell Field
The Most Distant, Deepest Depths
Vũ trụ bỉn xâu thẳm nhất

  Hiệu ứng (VN):

  Trong khi bạn điều khiển quái thú Synchro Cá, lá bài này không thể bị phá hủy hoặc loại bỏ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "The Most Distant, Deepest Depths" một lần mỗi lượt. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi tay hoặc Mộ của bạn; thêm 1 quái thú "Ghoti" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Cá được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  While you control a Fish Synchro Monster, this card cannot be destroyed, or banished, by card effects. You can only use each of the following effects of "The Most Distant, Deepest Depths" once per turn. You can banish 1 Fish monster from your hand or GY; add 1 "Ghoti" monster from your Deck to your hand. If a Fish monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 Fish monster you control; banish it, and if you do, add this card to your hand.


  1 Field vừa search vừa được bảo kê khá tốt (nếu có Synchro trên sân) và còn tái chế tốt => kích tiếp eff của Deck nữa! Liên tục và liên tục!!!

  Ghoti Cosmos, Ghoti Fury và Ghoti Chain (Trap)

  R Rarity
  Ghoti Cosmos
  R Rarity
  Ghoti Cosmos
  Ghoti Cosmos
  Trap Normal
  Ghoti Cosmos
  Vũ trụ KĂ

   Hiệu ứng (VN):

   Áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, dựa trên số lượng quái thú Cá bị loại bỏ.
   ● 1+: Không thể phá huỷ quái thú Cá của bạn trong chiến đấu lượt này.
   ● 4+: Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng quái thú Cá được kích hoạt trên sân của bạn trong lượt này.
   ● 8+: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Cá từ Extra Deck của bạn. (Điều này được coi là một Triệu hồi Synchro.)
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghoti Cosmos" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Apply these effects in sequence, based on the number of banished Fish monsters. ● 1+: Your Fish monsters cannot be destroyed by battle this turn. ● 4+: The activation and effects of Fish monster effects activated on your field cannot be negated this turn. ● 8+: Special Summon 1 Fish Synchro Monster from your Extra Deck. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only activate 1 "Ghoti Cosmos" per turn.


   N Rarity
   Ghoti Fury
   N Rarity
   Ghoti Fury
   Ghoti Fury
   Trap Continuous
   Ghoti Fury
   Cơn thịnh nộ KĂ

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ cả hai quái thú cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu (các) quái thú Cá được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bất kỳ lá bài nào bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ hoặc Vùng Bẫy & Bài Phép ngửa của bạn; tất cả quái thú Cá mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi lá bài đang bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ghoti Fury" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 Fish monster you control and 1 monster your opponent controls; banish both monsters until your next Standby Phase. If a Fish monster(s) is Special Summoned to your field while any card is banished: You can banish this card from your GY or your face-up Spell & Trap Zone; all Fish monsters you currently control gain 100 ATK for each currently banished card, until the end of this turn. You can only use each effect of "Ghoti Fury" once per turn.


    SR Rarity
    Ghoti Chain
    SR Rarity
    Ghoti Chain
    Ghoti Chain
    Trap Normal
    Ghoti Chain
    XÍch KĂ

     Hiệu ứng (VN):

     Loại bỏ 1 quái thú Cá ngửa mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số quái thú "Ghoti" của bạn bị loại bỏ hoặc trong tay của bạn, Deck hoặc Mộ, có tên gốc khác với tên quái thú bị loại bỏ để kích hoạt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghoti Chain" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Banish 1 face-up Fish monster you control; Special Summon 1 of your "Ghoti" monsters that is banished, or in your hand, Deck, or GY, with a different original name from the monster banished to activate this card, but banish it when it leaves the field. You can only activate 1 "Ghoti Chain" per turn.


     • Chain cho phép bạn search và đồng thời kích được eff của Deck
     • Cosmo khá OP khi dựa vào số lượng Ghoti bị banish mà bạn sẽ áp eff tương ứng, mỗi eff đều rất mạnh và đảm bảo được dàn sân trong lượt của bạn
     • Fury sẽ tăng khả năng loại bỏ quái gây khó chịu của opp và tăng tính liên tục cho Deck => đưa ra sự bảo vệ với các Ghoti => hiệu ứng cuối tăng dam cho boss chính cũng rất có ích!

     Boss Ghoti

     SR Rarity
     Askaan, the Bicorned Ghoti
     SR Rarity
     Askaan, the Bicorned Ghoti
     Askaan, the Bicorned Ghoti
     WATER8
     Askaan, the Bicorned Ghoti
     KĂ hai sừng Askaan
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Askaan, the Bicorned Ghoti" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 Fish monster you control and 1 card your opponent controls; banish them. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; Special Summon this card. You can only use each effect of "Askaan, the Bicorned Ghoti" once per turn.


     SR Rarity
     Guoglim, Spear of the Ghoti
     SR Rarity
     Guoglim, Spear of the Ghoti
     Guoglim, Spear of the Ghoti
     WATER8
     Guoglim, Spear of the Ghoti
     KĂ gai tử vong, Guoglim
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner cá + 1+ quái thú không Tuner
     Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó. Trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó, nếu quái thú được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro của lá bài này đều ở trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guoglim, Spear of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Fish Tuner + 1+ non-Tuner monsters At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish that opponent's monster. During your opponent's Standby Phase: You can banish this card, then, if the monsters used as material for this card's Synchro Summon are all in your GY, you can Special Summon all of them, but banish them when they leave the field. You can only use each effect of "Guoglim, Spear of the Ghoti" once per turn.


     UR Rarity
     Ghoti of the Deep Beyond
     UR Rarity
     Ghoti of the Deep Beyond
     Ghoti of the Deep Beyond
     WATER10
     Ghoti of the Deep Beyond
     KĂ ở nơi tận cùng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1+ Tuner cá + 1+ quái thú non-Tuner
     ATK ban đầu của lá bài này trở thành 500 x số quái thú bị loại bỏ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro trong lượt của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá trên sân. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi Vùng quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1+ Fish Tuners + 1+ non-Tuner monsters The original ATK of this card becomes 500 x the number of banished monsters. If this card is Synchro Summoned during your opponent's turn: You can banish all cards on the field. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished from the Monster Zone: You can Special Summon this banished card.


     SR Rarity
     Arionpos, Serpent of the Ghoti
     SR Rarity
     Arionpos, Serpent of the Ghoti
     Arionpos, Serpent of the Ghoti
     WATER6
     Arionpos, Serpent of the Ghoti
     KĂ đại xà, Arionpos
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá trong Mộ của mình; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó bạn có thể thêm 1 quái thú Cá có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Arionpos, Serpent of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish 1 Level 6 or lower Fish monster from your Deck. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Fish monster in your GY; banish that target, then you can add 1 Fish monster with an equal or lower Level from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Arionpos, Serpent of the Ghoti" once per turn.


     Boss chính của Deck này nằm ở các Synchro
     • Arionpos là cột sống của Deck khi bạn cần phải setup được lá này ngay trong lượt của mình để có được 1 body lvl 6 trên sân và synchro được 1 boss lvl 8 hoặc 10 với hiệu ứng ngon cơm hơn nhiều. Ngoài ra, còn search và kích eff để đi tiếp combo ngay trong lượt opp. Rate: Max 3
     • Guoglim có thể dọn sân khi bem nhau và hồi được lại nguyên liệu nhưng mà có vẻ như không hữu dụng mấy :v Rate: 0-1x
     • Askaan khi triệu hồi sẽ giúp bạn dọn bớt phần sân, sẵn kích tiếp eff của Deck. Lá này còn có thể tự tái chế với phí là 1 Fish nên yeah, x2 là đẹp
     • Ghoti the big boss có eff như Chengying nhưng là cả dàn sân => dọn sân tốt và có thể tái chế lại tốt     Tech

     Điều bạn phải nhớ với Ghoti là chúng thường được Triệu hồi Đặc biệt vào Standby Phase tiếp theo, vì vậy việc thực hiện đầy đủ combo sẽ hơi chậm so với các bộ bài khác.

     Trong khi đợi các quái thú Ghoti Tự Triệu hồi Đặc biệt vào lượt tiếp theo, bạn phải cung cấp một số hình thức kiểm soát để giữ an toàn cho đến khi giành được quyền kiểm soát về bạn.

     Handtrap

     UR Rarity
     Infinite Impermanence
     UR Rarity
     Infinite Impermanence
     Infinite Impermanence
     Trap Normal
     Infinite Impermanence
     Vô thường vĩnh viễn

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Triple Tactics Talent
      UR Rarity
      Triple Tactics Talent
      Triple Tactics Talent
      Spell Normal
      Triple Tactics Talent
      Chiến lược tài ba

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Rút 2 lá bài.
       ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
       ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Called by the Grave
       UR Rarity
       Called by the Grave
       Called by the Grave
       Spell Quick
       Called by the Grave
       Ngôi mộ gọi tên

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Ash Blossom & Joyous Spring
        UR Rarity
        Ash Blossom & Joyous Spring
        Ash Blossom & Joyous Spring
        FIRE3
        Ash Blossom & Joyous Spring
        Tro hoa xuân hạnh phúc
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
        ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
        ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
        ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Crossout Designator
        UR Rarity
        Crossout Designator
        Crossout Designator
        Spell Quick
        Crossout Designator
        Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

         Hiệu ứng (VN):

         Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Maxx "C"
         UR Rarity
         Maxx "C"
         Maxx "C"
         EARTH2
         Maxx "C"
         “G” sinh sản
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Dimension Shifter
         UR Rarity
         Dimension Shifter
         Dimension Shifter
         DARK6
         Dimension Shifter
         Người đỏi không gian
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 2200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


         Đương nhiên là cần handtrap! Điểm nhấn mạnh là luôn phải mang Dimension Shifter!

         Beautunaful Princess (3x)

         SR Rarity
         Beautunaful Princess
         SR Rarity
         Beautunaful Princess
         Beautunaful Princess
         WATER1
         Beautunaful Princess
         Công chúa cá hổ phách
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Cá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beautunaful Princess". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beautunaful Princess" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.


         Starter chính để search 1 lvl 4 Fish trở xuống

         Abyss Shark (2-3x)

         SR Rarity
         Abyss Shark
         SR Rarity
         Abyss Shark
         Abyss Shark
         WATER5
         Abyss Shark
         Cá mập vực thẳm
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 700


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Xyz của một quái thú "Number" , nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 4. Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là DEFY (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cá Cấp 3, 4 hoặc 5 từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Shark". Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú DEFY, đồng thời, nhân đôi thiệt hại chiến đấu đầu tiên gây ra cho đối thủ ở lượt này bởi quái thú "Number" của bạn khi chiến đấu với một quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Shark" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is used for the Xyz Summon of a "Number" monster, it can be treated as a Level 3 or 4 monster. If all monsters you control are WATER (min. 1): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, add 1 Level 3, 4, or 5 Fish monster from your Deck to your hand, except "Abyss Shark". For the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except WATER monsters, also, double the first battle damage inflicted to your opponent this turn by your "Number" monster battling another monster. You can only use this effect of "Abyss Shark" once per turn.


         1 Extender vừa lên sân có thể search được 1 Fish lv 3, 4, hoặc 5 => x2 là vừa do lvl 5 không phù hợp nhiều tới các Xyz hay Synchro boss bạn cần đưa ra sân cho lắm

         Lifeless Leaffish (3x)

         R Rarity
         Lifeless Leaffish
         R Rarity
         Lifeless Leaffish
         Lifeless Leaffish
         WATER4
         Lifeless Leaffish
         Hải long lá vô hồn
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 1600


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cá từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Lifeless Leaffish". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 3 quái thú Cá trong Mộ của bạn; xáo trộn những quái thú đó vào Deck của bạn, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lifeless Leaffish" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Summoned: You can send 1 Fish monster from your Deck to the GY, except "Lifeless Leaffish". You can banish this card from your GY, then target 3 Fish monsters in your GY; shuffle those monsters into your Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Lifeless Leaffish" once per turn.


         Sử dụng con này chủ yếu để đưa được tuner xuống GY để bắt đầu combo => mục tiêu chính cho Beautunaful Princess

         Silent Angler (1-2x)

         R Rarity
         Silent Angler
         R Rarity
         Silent Angler
         Silent Angler
         WATER4
         Silent Angler
         Cá chày lặng im
         • ATK:

         • 800

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn điều khiển một quái thú NƯỚC, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn), nhưng bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay của bạn trong phần còn lại của lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control a WATER monster, you can Special Summon this card (from your hand), but you cannot Special Summon monsters from your hand for the rest of this turn.


         Extender mà bị khóa hand...

         Minairuka (x1-2)

         R Rarity
         Minairuka
         R Rarity
         Minairuka
         Minairuka
         WATER4
         Minairuka
         Minairuka
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 500


         Hiệu ứng (VN):

         Khi hiệu ứng của quái thú NƯỚC được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá, Sea Serpent hoặc Thủy mà bạn điều khiển, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của nó cho đến hết lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Minairuka" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a WATER monster's effect is activated (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. You can banish 1 face-up Fish, Sea Serpent, or Aqua monster you control, then target 1 face-up card on the field; negate its effects until the end of your opponent's turn. You can only use each effect of "Minairuka" once per turn.


         Extender tiếp nhưng có thể negate eff! Recommend!!!

         Supay, Supay và Duskwalker (Synchro lvl 6 free)

         N Rarity
         Supay
         N Rarity
         Supay
         Supay
         EARTH1
         Supay
         Supay
         • ATK:

         • 300

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Oracle of the Sun" từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhân đôi ATK của nó, đồng thời trả nó về tay trong khi End Phase của lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is sent from the field to the GY by card effect: You can Special Summon 1 "Oracle of the Sun" from your Deck, and if you do, double its ATK, also return it to the hand during the End Phase of this turn.


         SR Rarity
         Supay, Duskwalker
         SR Rarity
         Supay, Duskwalker
         Supay, Duskwalker
         EARTH5
         Supay, Duskwalker
         Tử thần quan, Supay
         • ATK:

         • 2200

         • DEF:

         • 1900


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Supay" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Supay, Duskwalker" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can discard 1 card; Special Summon this card from your hand in Defense Position, then you can Special Summon 1 "Supay" from your hand or Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except Synchro Monsters. You can only use this effect of "Supay, Duskwalker" once per turn.


         1 Phát lên được Arionpos :v

         Terraforming (1x)

         UR Rarity
         Terraforming
         UR Rarity
         Terraforming
         Terraforming
         Spell Normal
         Terraforming
         Địa khai hóa

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
          Phân loại:

          Lên field!

          Oh F!sh! (x1-2)

          N Rarity
          Oh F!sh!
          N Rarity
          Oh F!sh!
          Oh F!sh!
          Trap Counter
          Oh F!sh!
          Ố! cá ơi!

           Hiệu ứng (VN):

           Khi hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng kích hoạt: Xáo trộn 1 trong số các quái thú Cá, Sea Serpent hoặc Loại Aqua bị loại bỏ của bạn vào Deck Chính; vô hiệu hoá việc kích hoạt và phá hủy nó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When an Effect Monster's effect activates: Shuffle 1 of your banished Fish, Sea Serpent, or Aqua-Type monsters into the Main Deck; negate the activation and destroy it.


           Hồi hàng + negate, ngon!

           Moray of Avarice (Engine rút bài)

           UR Rarity
           Moray of Avarice
           UR Rarity
           Moray of Avarice
           Moray of Avarice
           Spell Normal
           Moray of Avarice
           Hũ lươn hám lợi

            Hiệu ứng (VN):

            Loại bỏ 1 con Cá ngửa, Sea Serpent hoặc Aqua monster mà bạn điều khiển; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Moray of Avarice" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Banish 1 face-up Fish, Sea Serpent, or Aqua monster you control; draw 2 cards. You can only activate 1 "Moray of Avarice" per turn.


            Moray này sẽ có lợi hơn cho Ghoti trong khi vừa kích được eff vừa rút 2 lá :D

            Evenly Matched (3x)

            SR Rarity
            Evenly Matched
            SR Rarity
            Evenly Matched
            Evenly Matched
            Trap Normal
            Evenly Matched
            Kết quả thắng bại

             Hiệu ứng (VN):

             Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
             Phân loại:

             Add thêm sức mạnh dọn sân... Max 3, nên vậy

             Gold Sarcophagus (1x)

             UR Rarity
             Gold Sarcophagus
             UR Rarity
             Gold Sarcophagus
             Gold Sarcophagus
             Spell Normal
             Gold Sarcophagus
             Hòm phong ấn bằng vàng

              Hiệu ứng (VN):

              Loại bỏ 1 lá bài khỏi Deck của bạn, ngửa mặt lên. Trong Standby Phase thứ hai của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm lá bài đó lên tay.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Banish 1 card from your Deck, face-up. During your second Standby Phase after this card's activation, add that card to the hand.


              Nó mà không bị limit thì bạn cũng có 1 lá starter ngon nghẻ cho 1 bộ Deck dựa vào banish rồi

              Dimensional Fissure và Macro Cosmos (1-2x)

              R Rarity
              Dimensional Fissure
              R Rarity
              Dimensional Fissure
              Dimensional Fissure
              Spell Continuous
              Dimensional Fissure
              Vết nứt thứ nguyên

               Hiệu ứng (VN):

               Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
               Phân loại:

               SR Rarity
               Macro Cosmos
               SR Rarity
               Macro Cosmos
               Macro Cosmos
               Trap Continuous
               Macro Cosmos
               Vũ trụ vĩ mô

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được thực thi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Helios - The Primordial Sun" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card resolves: You can Special Summon 1 "Helios - The Primordial Sun" from your hand or Deck. While this card is face-up on the field, any card sent to the Graveyard is banished instead.
                Phân loại:

                Phù hợp để đưa các Tuner banish nếu bạn không có 1 trigger nào để banish chúng                Extra Deck

                 

                Stardust Dragon và Accel Synchro Stardust Dragon (1x)

                UR Rarity
                Stardust Dragon
                UR Rarity
                Stardust Dragon
                Stardust Dragon
                WIND8
                Stardust Dragon
                Rồng bụi sao
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


                UR Rarity
                Accel Synchro Stardust Dragon
                UR Rarity
                Accel Synchro Stardust Dragon
                Accel Synchro Stardust Dragon
                WIND8
                Accel Synchro Stardust Dragon
                Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.


                Acel tái chế 1 tuner ngay khi bạn vừa synchro rồi đưa Stardust lên sân, sum lên lvl 10 => do hạn chế của các Tuner bạn có nên tốt nhất bạn chỉ có thể dùng chúng ngay trong lượt của mình

                Adamancipator Risen - Dragite (1x)

                UR Rarity
                Adamancipator Risen - Dragite
                UR Rarity
                Adamancipator Risen - Dragite
                Adamancipator Risen - Dragite
                WATER8
                Adamancipator Risen - Dragite
                Đá cứu thế sống dậy - Dragite
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2200


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài trên cùng trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


                Lvl 8 negate ngon cho Deck WATER

                White Aura Monoceros (0-1x)

                N Rarity
                White Aura Monoceros
                N Rarity
                White Aura Monoceros
                White Aura Monoceros
                WATER7
                White Aura Monoceros
                Kỳ lân biển hào quang trắng
                • ATK:

                • 2500

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner nước + 1+ quái thú non-Tuner
                Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "White Aura Monoceros" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài mà bạn điều khiển bị quân đối thủ phá hủy và gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú NƯỚC khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó được coi như một Tuner.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Fish monster in your GY; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "White Aura Monoceros" once per turn. If this card you control is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: You can banish 1 other WATER monster from your GY; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner.


                Tái chế Tuner để synchro leo thang => sẵn nếu bị phá hủy thì kích eff để lên sân lại và thành Tuner

                White Aura Dolphin (0-1x)

                R Rarity
                White Aura Dolphin
                R Rarity
                White Aura Dolphin
                White Aura Dolphin
                WATER6
                White Aura Dolphin
                Cá heo hào quang trắng
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú NƯỚC khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó được coi như một Tuner.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its original ATK until the end of this turn. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your GY: You can banish 1 other WATER monster from your GY; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner.


                Body lvl 6 tùy vào tình huống để tận dụng khả năng của các Tuner. Ngoài ra còn có thể giảm bớt ATK của 1 boss nào đó => tái sinh như Monoceros...

                White Aura Whale (1x)

                SR Rarity
                White Aura Whale
                SR Rarity
                White Aura Whale
                White Aura Whale
                WATER8
                White Aura Whale
                Cá voi hào quang trắng
                • ATK:

                • 2800

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                1 WATER Tuner + 1+ quái thú WATER non-Tuner
                Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú Tư thế Tấn công của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú NƯỚC khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó được coi như một Tuner.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner WATER monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all your opponent's Attack Position monsters. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your GY: You can banish 1 other WATER monster from your GY; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner.


                Cứ nhớ đơn giản khi muốn đưa lá này ra sân và dùng được eff thì phải canh time, đợi cho hết Chain mới có thể triệu hồi (tức là đợi cho chữ Resolve xong rồi mới triệu hồi nó ra sân) => đồng nghĩa bạn phải lanh lẹ hơn opp 1 tí để họ sử dụng hết những gì cần sử dụng

                Còn lại thì như mọi Aura khác, cứ thế mà dùng

                Icejade Gymir Aegirine (1x)

                UR Rarity
                Icejade Gymir Aegirine
                UR Rarity
                Icejade Gymir Aegirine
                Icejade Gymir Aegirine
                WATER10
                Icejade Gymir Aegirine
                Nước mắt băng ngọc bích Aegirine
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner NƯỚC + 1+ quái thú non-Tuner
                (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Các quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, hoặc loại bỏ, bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Sau đó, nếu bạn đã kích hoạt hiệu ứng này để đáp lại việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, và đối thủ của bạn có (các) lá bài có tên đó trên sân của họ và/hoặc Mộ, bạn có thể loại bỏ những lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Gymir Aegirine" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters (Quick Effect): You can activate this effect; face-up monsters you control cannot be destroyed, or banished, by your opponent's card effects this turn. Then, if you activated this effect in response to your opponent's card or effect activation, and your opponent has a card(s) with that name on their field and/or GY, you can banish those cards. If a card(s) is banished by your opponent's card effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Icejade Gymir Aegirine" once per turn.


                Một nỗi ác mộng với Tear nếu dùng tốt!

                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying (1x)

                UR Rarity
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                UR Rarity
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                WATER10
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 3000


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                Một Ghoti boss thứ 2, tuy không OP bằng Ghoti nhưng có thể chặn Tear 1 chút để giúp bạn đẩy sân

                Abyss Dweller (1x)

                UR Rarity
                Abyss Dweller
                UR Rarity
                Abyss Dweller
                Abyss Dweller
                WATER4
                Abyss Dweller
                Cư dân vực sâu
                • ATK:

                • 1700

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 4
                Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                Khóa mộ => rất cần trong Deck

                Number 4: Stealth Kragen và Stealth Kragen Spawn (0-1x)

                UR Rarity
                Number 4: Stealth Kragen
                UR Rarity
                Number 4: Stealth Kragen
                Number 4: Stealth Kragen
                WATER4
                Number 4: Stealth Kragen
                Con số 4: Sứa xúc tu Kragen chích lén
                • ATK:

                • 1900

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú NƯỚC Cấp 4
                Tất cả quái thú ngửa mặt trên sân đều trở thành NƯỚC. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú NƯỚC mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa CÔNG của nó trên sân. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt "Stealth Kragen Spawn(s)" từ Extra Deck của bạn, tối đa bằng số nguyên liệu mà lá bài này có, sau đó bạn có thể đưa tối đa 1 quái thú NƯỚC từ Mộ của bạn cho mỗi những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 WATER monsters All face-up monsters on the field become WATER. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can destroy 1 WATER monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the ATK it had on the field. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can Special Summon "Stealth Kragen Spawn(s)" from your Extra Deck, up to the number of materials this card had, then you can attach up to 1 WATER monster from your GY to each of those Special Summoned monsters as material.


                SR Rarity
                Stealth Kragen Spawn
                SR Rarity
                Stealth Kragen Spawn
                Stealth Kragen Spawn
                WATER4
                Stealth Kragen Spawn
                Sứa Kragen chích lén Ephyra
                • ATK:

                • 1900

                • DEF:

                • 1500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú NƯỚC Cấp 4
                Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú NƯỚC mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này, được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của quái thú "Number" Xyz, bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Stealth Kragen" khác từ Mộ của bạn, tối đa bằng số nguyên liệu mà lá bài này có, sau đó bạn có thể đem 1 quái thú NƯỚC từ Mộ của bạn cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 WATER monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can destroy 1 WATER monster your opponent controls. If this card, Special Summoned by the effect of a "Number" Xyz Monster, is destroyed: You can Special Summon other "Stealth Kragen" monsters from your GY, up to the number of materials this card had, then you can attach up to 1 WATER monster from your GY to each of those Special Summoned monsters as material.


                Bạn có thể cho Spawn vào luôn hoặc không do bạn cũng chỉ cần Number 4 tiêu diệt quái opp để gây sát thương lên opp nma muốn troll opp 1 tí thì nên cho Spawn :v

                Abyss Keeper (1x)

                R Rarity
                Abyss Keeper
                R Rarity
                Abyss Keeper
                Abyss Keeper
                WATER
                Abyss Keeper
                Kẻ giữ vực thẳm
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú NƯỚC
                Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cá từ tay của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá khác mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ những lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Abyss Keeper" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 WATER monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If this card is Link Summoned: You can Special Summon 1 Fish monster from your hand to your zone this card points to. You can target 1 other Fish monster you control and 1 card your opponent controls; banish those cards. You can only use each effect of "Abyss Keeper" once per turn.


                Giúp tái chế được các Tuner và có lợi trong việc loại bỏ bài của opp => nếu không có trigger thì dùng lá này + Cosmo hoặc Fissure để gây trigger...

                Baronne de Fleur (1x)

                UR Rarity
                Baronne de Fleur
                UR Rarity
                Baronne de Fleur
                Baronne de Fleur
                WIND10
                Baronne de Fleur
                Baronne de Fleur
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                Boss của Deck nào sử dụng Synchro                Deck mẫu

                 

                Deck mẫu 1

                Cần 18 UR

                UR Rarity
                Dimension Shifter2 card
                UR Rarity
                Adamancipator Risen - Dragite1 card
                UR Rarity
                Baronne de Fleur1 card
                UR Rarity
                Ghoti of the Deep Beyond2 card
                UR Rarity
                Icejade Gymir Aegirine1 card
                UR Rarity
                Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
                UR Rarity
                Ash Blossom & Joyous Spring3 card
                UR Rarity
                Abyss Dweller1 card
                UR Rarity
                Called by the Grave2 card
                UR Rarity
                Terraforming1 card
                UR Rarity
                The Most Distant, Deepest Depths3 card

                Main: 40 Extra: 15

                SR Rarity
                3 cardAbyss Shark
                SR Rarity
                3 cardAbyss Shark
                Abyss Shark
                WATER5
                Abyss Shark
                Cá mập vực thẳm
                • ATK:

                • 1200

                • DEF:

                • 700


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Xyz của một quái thú "Number" , nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 4. Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là DEFY (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cá Cấp 3, 4 hoặc 5 từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Shark". Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú DEFY, đồng thời, nhân đôi thiệt hại chiến đấu đầu tiên gây ra cho đối thủ ở lượt này bởi quái thú "Number" của bạn khi chiến đấu với một quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Shark" một lần trong lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is used for the Xyz Summon of a "Number" monster, it can be treated as a Level 3 or 4 monster. If all monsters you control are WATER (min. 1): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, add 1 Level 3, 4, or 5 Fish monster from your Deck to your hand, except "Abyss Shark". For the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except WATER monsters, also, double the first battle damage inflicted to your opponent this turn by your "Number" monster battling another monster. You can only use this effect of "Abyss Shark" once per turn.


                UR Rarity
                2 cardDimension Shifter
                UR Rarity
                2 cardDimension Shifter
                Dimension Shifter
                DARK6
                Dimension Shifter
                Người đỏi không gian
                • ATK:

                • 1200

                • DEF:

                • 2200


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


                N Rarity
                1 cardEanoc, Sentry of the Ghoti
                N Rarity
                1 cardEanoc, Sentry of the Ghoti
                Eanoc, Sentry of the Ghoti
                WATER6
                Eanoc, Sentry of the Ghoti
                KĂ trấn giữ, Eanoc
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Cá bị loại bỏ ở Cấp 4 hoặc thấp hơn của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi tay hoặc sân quay mặt của bạn; thêm 1 Bẫy "Ghoti" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Eanoc, Sentry of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished Level 4 or lower Fish monsters; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can banish 1 Fish monster from your hand or face-up field; add 1 "Ghoti" Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Eanoc, Sentry of the Ghoti" once per turn.


                N Rarity
                3 cardIxeep, Omen of the Ghoti
                N Rarity
                3 cardIxeep, Omen of the Ghoti
                Ixeep, Omen of the Ghoti
                WATER4
                Ixeep, Omen of the Ghoti
                KĂ điềm tử, Ixeep
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu (các) quái thú Cá bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 trong các Bẫy "Ghoti" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ixeep, Omen of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If a Fish monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can target 1 of your "Ghoti" Traps that is banished or in your GY; Set that target. You can only use each effect of "Ixeep, Omen of the Ghoti" once per turn.


                R Rarity
                3 cardLifeless Leaffish
                R Rarity
                3 cardLifeless Leaffish
                Lifeless Leaffish
                WATER4
                Lifeless Leaffish
                Hải long lá vô hồn
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 1600


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cá từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Lifeless Leaffish". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 3 quái thú Cá trong Mộ của bạn; xáo trộn những quái thú đó vào Deck của bạn, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lifeless Leaffish" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is Summoned: You can send 1 Fish monster from your Deck to the GY, except "Lifeless Leaffish". You can banish this card from your GY, then target 3 Fish monsters in your GY; shuffle those monsters into your Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Lifeless Leaffish" once per turn.


                R Rarity
                1 cardSilent Angler
                R Rarity
                1 cardSilent Angler
                Silent Angler
                WATER4
                Silent Angler
                Cá chày lặng im
                • ATK:

                • 800

                • DEF:

                • 1400


                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn điều khiển một quái thú NƯỚC, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn), nhưng bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay của bạn trong phần còn lại của lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you control a WATER monster, you can Special Summon this card (from your hand), but you cannot Special Summon monsters from your hand for the rest of this turn.


                R Rarity
                2 cardSnopios, Shade of the Ghoti
                R Rarity
                2 cardSnopios, Shade of the Ghoti
                Snopios, Shade of the Ghoti
                WATER6
                Snopios, Shade of the Ghoti
                KĂ bóng râm, Snopios
                • ATK:

                • 2100

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú Cá khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snopios, Shade of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During the Main Phase (Quick Effect): You can banish 2 Fish monsters from your hand and/or GY; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Snopios, Shade of the Ghoti" once per turn.


                SR Rarity
                3 cardSupay, Duskwalker
                SR Rarity
                3 cardSupay, Duskwalker
                Supay, Duskwalker
                EARTH5
                Supay, Duskwalker
                Tử thần quan, Supay
                • ATK:

                • 2200

                • DEF:

                • 1900


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Supay" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Supay, Duskwalker" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can discard 1 card; Special Summon this card from your hand in Defense Position, then you can Special Summon 1 "Supay" from your hand or Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except Synchro Monsters. You can only use this effect of "Supay, Duskwalker" once per turn.


                UR Rarity
                3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                UR Rarity
                3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                Ash Blossom & Joyous Spring
                FIRE3
                Ash Blossom & Joyous Spring
                Tro hoa xuân hạnh phúc
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 1800


                Hiệu ứng (VN):

                Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                Phân loại:

                SR Rarity
                3 cardPaces, Light of the Ghoti
                SR Rarity
                3 cardPaces, Light of the Ghoti
                Paces, Light of the Ghoti
                WATER2
                Paces, Light of the Ghoti
                KĂ đèn sáng, Paces
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 0


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cá từ tay bạn, ngoại trừ "Paces, Light of the Ghoti". Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Paces, Light of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card you control; Special Summon 1 Fish monster from your hand, except "Paces, Light of the Ghoti". During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Paces, Light of the Ghoti" once per turn.


                R Rarity
                3 cardShif, Fairy of the Ghoti
                R Rarity
                3 cardShif, Fairy of the Ghoti
                Shif, Fairy of the Ghoti
                WATER2
                Shif, Fairy of the Ghoti
                KĂ yêu tinh, Shif
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 500


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shif, Fairy of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card from your GY, then target 1 Fish monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Shif, Fairy of the Ghoti" once per turn.


                N Rarity
                1 cardSupay
                N Rarity
                1 cardSupay
                Supay
                EARTH1
                Supay
                Supay
                • ATK:

                • 300

                • DEF:

                • 100


                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Oracle of the Sun" từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhân đôi ATK của nó, đồng thời trả nó về tay trong khi End Phase của lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is sent from the field to the GY by card effect: You can Special Summon 1 "Oracle of the Sun" from your Deck, and if you do, double its ATK, also return it to the hand during the End Phase of this turn.


                R Rarity
                2 cardZep, Ruby of the Ghoti
                R Rarity
                2 cardZep, Ruby of the Ghoti
                Zep, Ruby of the Ghoti
                WATER2
                Zep, Ruby of the Ghoti
                KĂ hồng ngọc, Zep
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 1000


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình, sau đó chọn vào 1 quái thú Cá trong Mộ của bạn; loại bỏ nó. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, bạn có thể (ngoại trừ trong Damage Step): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zep, Ruby of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish this card from your hand, then target 1 Fish monster in your GY; banish it. During your opponent's turn, if this card is banished: You can Special Summon it. If this card is Special Summoned, you can (except during the Damage Step): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Zep, Ruby of the Ghoti" once per turn.


                UR Rarity
                2 cardCalled by the Grave
                UR Rarity
                2 cardCalled by the Grave
                Called by the Grave
                Spell Quick
                Called by the Grave
                Ngôi mộ gọi tên

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 1 cardTerraforming
                 UR Rarity
                 1 cardTerraforming
                 Terraforming
                 Spell Normal
                 Terraforming
                 Địa khai hóa

                  Hiệu ứng (VN):

                  Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  3 cardThe Most Distant, Deepest Depths
                  UR Rarity
                  3 cardThe Most Distant, Deepest Depths
                  The Most Distant, Deepest Depths
                  Spell Field
                  The Most Distant, Deepest Depths
                  Vũ trụ bỉn xâu thẳm nhất

                   Hiệu ứng (VN):

                   Trong khi bạn điều khiển quái thú Synchro Cá, lá bài này không thể bị phá hủy hoặc loại bỏ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "The Most Distant, Deepest Depths" một lần mỗi lượt. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi tay hoặc Mộ của bạn; thêm 1 quái thú "Ghoti" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu (các) quái thú Cá được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   While you control a Fish Synchro Monster, this card cannot be destroyed, or banished, by card effects. You can only use each of the following effects of "The Most Distant, Deepest Depths" once per turn. You can banish 1 Fish monster from your hand or GY; add 1 "Ghoti" monster from your Deck to your hand. If a Fish monster(s) is Normal or Special Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 Fish monster you control; banish it, and if you do, add this card to your hand.


                   SR Rarity
                   1 cardGhoti Chain
                   SR Rarity
                   1 cardGhoti Chain
                   Ghoti Chain
                   Trap Normal
                   Ghoti Chain
                   XÍch KĂ

                    Hiệu ứng (VN):

                    Loại bỏ 1 quái thú Cá ngửa mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số quái thú "Ghoti" của bạn bị loại bỏ hoặc trong tay của bạn, Deck hoặc Mộ, có tên gốc khác với tên quái thú bị loại bỏ để kích hoạt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ghoti Chain" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Banish 1 face-up Fish monster you control; Special Summon 1 of your "Ghoti" monsters that is banished, or in your hand, Deck, or GY, with a different original name from the monster banished to activate this card, but banish it when it leaves the field. You can only activate 1 "Ghoti Chain" per turn.


                    N Rarity
                    2 cardGhoti Fury
                    N Rarity
                    2 cardGhoti Fury
                    Ghoti Fury
                    Trap Continuous
                    Ghoti Fury
                    Cơn thịnh nộ KĂ

                     Hiệu ứng (VN):

                     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ cả hai quái thú cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Nếu (các) quái thú Cá được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn trong khi bất kỳ lá bài nào bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ hoặc Vùng Bẫy & Bài Phép ngửa của bạn; tất cả quái thú Cá mà bạn hiện đang điều khiển nhận được 100 ATK cho mỗi lá bài đang bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ghoti Fury" một lần trong mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     You can target 1 Fish monster you control and 1 monster your opponent controls; banish both monsters until your next Standby Phase. If a Fish monster(s) is Special Summoned to your field while any card is banished: You can banish this card from your GY or your face-up Spell & Trap Zone; all Fish monsters you currently control gain 100 ATK for each currently banished card, until the end of this turn. You can only use each effect of "Ghoti Fury" once per turn.


                     N Rarity
                     1 cardOh F!sh!
                     N Rarity
                     1 cardOh F!sh!
                     Oh F!sh!
                     Trap Counter
                     Oh F!sh!
                     Ố! cá ơi!

                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng kích hoạt: Xáo trộn 1 trong số các quái thú Cá, Sea Serpent hoặc Loại Aqua bị loại bỏ của bạn vào Deck Chính; vô hiệu hoá việc kích hoạt và phá hủy nó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When an Effect Monster's effect activates: Shuffle 1 of your banished Fish, Sea Serpent, or Aqua-Type monsters into the Main Deck; negate the activation and destroy it.


                      UR Rarity
                      1 cardAdamancipator Risen - Dragite
                      UR Rarity
                      1 cardAdamancipator Risen - Dragite
                      Adamancipator Risen - Dragite
                      WATER8
                      Adamancipator Risen - Dragite
                      Đá cứu thế sống dậy - Dragite
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2200


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài trên cùng trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


                      SR Rarity
                      3 cardArionpos, Serpent of the Ghoti
                      SR Rarity
                      3 cardArionpos, Serpent of the Ghoti
                      Arionpos, Serpent of the Ghoti
                      WATER6
                      Arionpos, Serpent of the Ghoti
                      KĂ đại xà, Arionpos
                      • ATK:

                      • 2100

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá Cấp 6 hoặc thấp hơn khỏi Deck của mình. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá trong Mộ của mình; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó bạn có thể thêm 1 quái thú Cá có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Arionpos, Serpent of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish 1 Level 6 or lower Fish monster from your Deck. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 Fish monster in your GY; banish that target, then you can add 1 Fish monster with an equal or lower Level from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Arionpos, Serpent of the Ghoti" once per turn.


                      SR Rarity
                      2 cardAskaan, the Bicorned Ghoti
                      SR Rarity
                      2 cardAskaan, the Bicorned Ghoti
                      Askaan, the Bicorned Ghoti
                      WATER8
                      Askaan, the Bicorned Ghoti
                      KĂ hai sừng Askaan
                      • ATK:

                      • 2700

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Askaan, the Bicorned Ghoti" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can target 1 Fish monster you control and 1 card your opponent controls; banish them. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; Special Summon this card. You can only use each effect of "Askaan, the Bicorned Ghoti" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardBaronne de Fleur
                      UR Rarity
                      1 cardBaronne de Fleur
                      Baronne de Fleur
                      WIND10
                      Baronne de Fleur
                      Baronne de Fleur
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2400


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                      UR Rarity
                      2 cardGhoti of the Deep Beyond
                      UR Rarity
                      2 cardGhoti of the Deep Beyond
                      Ghoti of the Deep Beyond
                      WATER10
                      Ghoti of the Deep Beyond
                      KĂ ở nơi tận cùng
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      1+ Tuner cá + 1+ quái thú non-Tuner
                      ATK ban đầu của lá bài này trở thành 500 x số quái thú bị loại bỏ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro trong lượt của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá trên sân. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ khỏi Vùng quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1+ Fish Tuners + 1+ non-Tuner monsters The original ATK of this card becomes 500 x the number of banished monsters. If this card is Synchro Summoned during your opponent's turn: You can banish all cards on the field. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished from the Monster Zone: You can Special Summon this banished card.


                      SR Rarity
                      1 cardGuoglim, Spear of the Ghoti
                      SR Rarity
                      1 cardGuoglim, Spear of the Ghoti
                      Guoglim, Spear of the Ghoti
                      WATER8
                      Guoglim, Spear of the Ghoti
                      KĂ gai tử vong, Guoglim
                      • ATK:

                      • 2700

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner cá + 1+ quái thú không Tuner
                      Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó. Trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, sau đó, nếu quái thú được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Synchro của lá bài này đều ở trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tất cả chúng, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guoglim, Spear of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Fish Tuner + 1+ non-Tuner monsters At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can banish that opponent's monster. During your opponent's Standby Phase: You can banish this card, then, if the monsters used as material for this card's Synchro Summon are all in your GY, you can Special Summon all of them, but banish them when they leave the field. You can only use each effect of "Guoglim, Spear of the Ghoti" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardIcejade Gymir Aegirine
                      UR Rarity
                      1 cardIcejade Gymir Aegirine
                      Icejade Gymir Aegirine
                      WATER10
                      Icejade Gymir Aegirine
                      Nước mắt băng ngọc bích Aegirine
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 1500


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner NƯỚC + 1+ quái thú non-Tuner
                      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Các quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, hoặc loại bỏ, bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Sau đó, nếu bạn đã kích hoạt hiệu ứng này để đáp lại việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, và đối thủ của bạn có (các) lá bài có tên đó trên sân của họ và/hoặc Mộ, bạn có thể loại bỏ những lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Gymir Aegirine" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters (Quick Effect): You can activate this effect; face-up monsters you control cannot be destroyed, or banished, by your opponent's card effects this turn. Then, if you activated this effect in response to your opponent's card or effect activation, and your opponent has a card(s) with that name on their field and/or GY, you can banish those cards. If a card(s) is banished by your opponent's card effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Icejade Gymir Aegirine" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      UR Rarity
                      1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      WATER10
                      Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                      N Rarity
                      1 cardWhite Aura Monoceros
                      N Rarity
                      1 cardWhite Aura Monoceros
                      White Aura Monoceros
                      WATER7
                      White Aura Monoceros
                      Kỳ lân biển hào quang trắng
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 1500


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner nước + 1+ quái thú non-Tuner
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cá trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "White Aura Monoceros" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài mà bạn điều khiển bị quân đối thủ phá hủy và gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú NƯỚC khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó được coi như một Tuner.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Fish monster in your GY; Special Summon it, but it cannot attack this turn. You can only use this effect of "White Aura Monoceros" once per turn. If this card you control is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: You can banish 1 other WATER monster from your GY; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner.


                      SR Rarity
                      1 cardWhite Aura Whale
                      SR Rarity
                      1 cardWhite Aura Whale
                      White Aura Whale
                      WATER8
                      White Aura Whale
                      Cá voi hào quang trắng
                      • ATK:

                      • 2800

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 WATER Tuner + 1+ quái thú WATER non-Tuner
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú Tư thế Tấn công của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài bạn điều khiển bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú NƯỚC khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, nó được coi như một Tuner.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner WATER monsters When this card is Synchro Summoned: You can destroy all your opponent's Attack Position monsters. This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your GY: You can banish 1 other WATER monster from your GY; Special Summon this card, and if you do, it is treated as a Tuner.


                      UR Rarity
                      1 cardAbyss Dweller
                      UR Rarity
                      1 cardAbyss Dweller
                      Abyss Dweller
                      WATER4
                      Abyss Dweller
                      Cư dân vực sâu
                      • ATK:

                      • 1700

                      • DEF:

                      • 1400


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                                             Combo

                       

                      Paces, Light of the Ghoti, Shif, Fairy of the Ghoti, Snopios và Shade of the Ghoti (Combo #1)

                      SR Rarity
                      Paces, Light of the Ghoti
                      SR Rarity
                      Paces, Light of the Ghoti
                      Paces, Light of the Ghoti
                      WATER2
                      Paces, Light of the Ghoti
                      KĂ đèn sáng, Paces
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cá từ tay bạn, ngoại trừ "Paces, Light of the Ghoti". Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Paces, Light of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can banish this card you control; Special Summon 1 Fish monster from your hand, except "Paces, Light of the Ghoti". During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Paces, Light of the Ghoti" once per turn.


                      R Rarity
                      Shif, Fairy of the Ghoti
                      R Rarity
                      Shif, Fairy of the Ghoti
                      Shif, Fairy of the Ghoti
                      WATER2
                      Shif, Fairy of the Ghoti
                      KĂ yêu tinh, Shif
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 500


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cá mà bạn điều khiển; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài bị loại bỏ này. Trong Main Phase của đối thủ, nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro Cá bằng lá bài này bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shif, Fairy of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can banish this card from your GY, then target 1 Fish monster you control; it gains 500 ATK until the end of this turn. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can Special Summon this banished card. During your opponent's Main Phase, if this card was Special Summoned this turn, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Fish Synchro Monster using this card you control. You can only use each effect of "Shif, Fairy of the Ghoti" once per turn.


                      R Rarity
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      R Rarity
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      WATER6
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      KĂ bóng râm, Snopios
                      • ATK:

                      • 2100

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú Cá khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snopios, Shade of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During the Main Phase (Quick Effect): You can banish 2 Fish monsters from your hand and/or GY; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Snopios, Shade of the Ghoti" once per turn.


                      Trên hand có 3 lá như mẫu phía trên (Snopios là bắt buộc phải có, còn lại tùy chọn Tuner bất kì):
                      1. Kích Snopios => banish 2 Tuner trong tay
                      2. Snopios lên sân, target 1 lá của opp để banish nếu nó rời sân
                      3. Standby Phase của lượt sau 2 Tuner trở lại sân => đợi Main Phase để synchro lên 1 lvl 8 hoặc lvl 10 tùy vào trường hợp
                      Dàn sân: 1 Snopios lvl 6 và 2 tuner lvl 2 setup cho việc đưa boss lên sân trong tùy trường hợp

                      Lifeless Leaffish, Abyss Shark và Beautunaful Princess (Combo #2)

                      R Rarity
                      Lifeless Leaffish
                      R Rarity
                      Lifeless Leaffish
                      Lifeless Leaffish
                      WATER4
                      Lifeless Leaffish
                      Hải long lá vô hồn
                      • ATK:

                      • 1500

                      • DEF:

                      • 1600


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cá từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Lifeless Leaffish". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 3 quái thú Cá trong Mộ của bạn; xáo trộn những quái thú đó vào Deck của bạn, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lifeless Leaffish" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card is Summoned: You can send 1 Fish monster from your Deck to the GY, except "Lifeless Leaffish". You can banish this card from your GY, then target 3 Fish monsters in your GY; shuffle those monsters into your Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Lifeless Leaffish" once per turn.


                      SR Rarity
                      Abyss Shark
                      SR Rarity
                      Abyss Shark
                      Abyss Shark
                      WATER5
                      Abyss Shark
                      Cá mập vực thẳm
                      • ATK:

                      • 1200

                      • DEF:

                      • 700


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Xyz của một quái thú "Number" , nó có thể được coi là quái thú Cấp 3 hoặc 4. Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là DEFY (tối thiểu 1): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Cá Cấp 3, 4 hoặc 5 từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Abyss Shark". Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú DEFY, đồng thời, nhân đôi thiệt hại chiến đấu đầu tiên gây ra cho đối thủ ở lượt này bởi quái thú "Number" của bạn khi chiến đấu với một quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Abyss Shark" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If this card is used for the Xyz Summon of a "Number" monster, it can be treated as a Level 3 or 4 monster. If all monsters you control are WATER (min. 1): You can Special Summon this card from your hand, and if you do, add 1 Level 3, 4, or 5 Fish monster from your Deck to your hand, except "Abyss Shark". For the rest of this turn, you cannot Special Summon monsters, except WATER monsters, also, double the first battle damage inflicted to your opponent this turn by your "Number" monster battling another monster. You can only use this effect of "Abyss Shark" once per turn.


                      SR Rarity
                      Beautunaful Princess
                      SR Rarity
                      Beautunaful Princess
                      Beautunaful Princess
                      WATER1
                      Beautunaful Princess
                      Công chúa cá hổ phách
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Cá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beautunaful Princess". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beautunaful Princess" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.


                      Trên tay buộc phải có 3 lá trên:
                      1. Normal Beautunaful Princess và ngay lập tức kích hoạt hiệu ứng của nó; trục xuất chính nó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt Paces
                      2. Khi được Triệu hồi Đặc biệt, kích hoạt hiệu ứng của Paces; trục xuất chính nó khỏi sân, và sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ tay Lifeless Leaffish.
                      3. Khi được Triệu hồi Đặc biệt, kích hoạt hiệu ứng của Lifeless Leaffish; gửi Shif từ Deck xuống GY. Sau đó, kích hoạt hiệu ứng của nó ngay lập tức, và trục xuất chính nó khỏi GY để tăng ATK của quái thú bạn điều khiển (nào cũng được, miễn bạn có quái để tăng).
                      4. Triệu hồi Đặc biệt Abyss Shark từ trên tay, vì bạn hiện đang điều khiển một quái thú Fish trên sân. Sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó khi được Triệu hồi Đặc biệt; search một bản sao của Silent Angler lên tay.
                      5. Triệu hồi Đặc biệt Silent Angler khi bạn có một quái vật WATER khác trên sân.
                      6. Sử dụng hai lvl 4--Lifeless Leaffish và Silent Angler--làm nguyên liệu, Xyz Summon Abyss Dweller. Kích hoạt hiệu ứng của nó ngay khi Draw Phase của opp xảy ra để ngăn bất kỳ hiệu ứng GY nào kích hoạt.
                      7. Trong Stanby Phase tiếp theo ở lượt của đối thủ, Triệu hồi Đặc biệt cả hai Tuner và lựa chọn boss để đưa ra sân
                      Dàn sân: Abyss Dweller, 1 body lvl 5 và 2 tuner lvl 2 để đưa 1 boss synchro lvl 7 hoặc 9 ra sân

                      Supay, Duskwalker và Beautunaful Princess (Combo #3 (khi mọi thứ hoàn hảo))

                      SR Rarity
                      Supay, Duskwalker
                      SR Rarity
                      Supay, Duskwalker
                      Supay, Duskwalker
                      EARTH5
                      Supay, Duskwalker
                      Tử thần quan, Supay
                      • ATK:

                      • 2200

                      • DEF:

                      • 1900


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Supay" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck khi đến lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Supay, Duskwalker" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can discard 1 card; Special Summon this card from your hand in Defense Position, then you can Special Summon 1 "Supay" from your hand or Deck. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck the turn you activate this effect, except Synchro Monsters. You can only use this effect of "Supay, Duskwalker" once per turn.


                      SR Rarity
                      Beautunaful Princess
                      SR Rarity
                      Beautunaful Princess
                      Beautunaful Princess
                      WATER1
                      Beautunaful Princess
                      Công chúa cá hổ phách
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Cá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beautunaful Princess". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beautunaful Princess" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.


                      Tương tự, trên tay nên có 2 lá trên:
                      1. Normal Tuna => eff banish nó đưa Lifeless ra sân
                      2. Lifeless gửi Shif xuống GY
                      3. Shif tự banish tăng ATK Lifeless lên 500 (setup 1)
                      4. Normal Supay, Duskwalker bỏ 1 lá trên tay để Special Supay từ Deck
                      5. Synchro lên Arionpos => Arionpos kích eff banish Paces (setup 2)
                      Dàn sân: Lifeless body lvl 4 và Arionpos body lvl 6 và 2 tuner lvl 2 để synchro lên boss từ lvl 6 - lvl 10

                      Lifeless Leaffish, Ixeep, Omen of the Ghoti, Snopios và Shade of the Ghoti (Combo 4 (Dweller Combo))

                      R Rarity
                      Lifeless Leaffish
                      R Rarity
                      Lifeless Leaffish
                      Lifeless Leaffish
                      WATER4
                      Lifeless Leaffish
                      Hải long lá vô hồn
                      • ATK:

                      • 1500

                      • DEF:

                      • 1600


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú Cá từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Lifeless Leaffish". Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 3 quái thú Cá trong Mộ của bạn; xáo trộn những quái thú đó vào Deck của bạn, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lifeless Leaffish" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When this card is Summoned: You can send 1 Fish monster from your Deck to the GY, except "Lifeless Leaffish". You can banish this card from your GY, then target 3 Fish monsters in your GY; shuffle those monsters into your Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "Lifeless Leaffish" once per turn.


                      N Rarity
                      Ixeep, Omen of the Ghoti
                      N Rarity
                      Ixeep, Omen of the Ghoti
                      Ixeep, Omen of the Ghoti
                      WATER4
                      Ixeep, Omen of the Ghoti
                      KĂ điềm tử, Ixeep
                      • ATK:

                      • 1500

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu (các) quái thú Cá bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Trong Standby Phase của lượt tiếp theo sau khi lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 trong các Bẫy "Ghoti" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ixeep, Omen of the Ghoti" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If a Fish monster(s) is banished (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. During the Standby Phase of the next turn after this card was banished: You can target 1 of your "Ghoti" Traps that is banished or in your GY; Set that target. You can only use each effect of "Ixeep, Omen of the Ghoti" once per turn.


                      R Rarity
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      R Rarity
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      WATER6
                      Snopios, Shade of the Ghoti
                      KĂ bóng râm, Snopios
                      • ATK:

                      • 2100

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú Cá khỏi tay và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cá khỏi Mộ của bạn; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snopios, Shade of the Ghoti" một lần cho mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During the Main Phase (Quick Effect): You can banish 2 Fish monsters from your hand and/or GY; Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; banish it when it leaves the field. If this card is banished: You can banish 1 Fish monster from your GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Snopios, Shade of the Ghoti" once per turn.


                      Trên tay nên có 3 lá này + 1 Fish khác:
                      • Normal Lifeless để đưa 1 Tuner Ghoti xuống GY
                      • Kích eff của Snopios, banish 2 Fish (1 tuner từ GY đã gửi từ trước và 1 Fish nào đó có trên tay, nếu hên thì 1 Tuner nữa) để lên sân
                      • Hiệu ứng của Ixeep khi 1 Fish bị banish thì bạn có thể summon lá này
                      • Xyz lên Dweller nhờ Ixeep và Lifeless
                      Dàn sân: Dweller, body lvl 6 và 2 Tuner (nếu may mắn) đang đợi để bạn synchro lên lvl 8 hoặc hơn.
                      Đơn vị đồng hành:

                      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                      Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

                      Top