Thông tin tổng quan của Invoked

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Aleister the Invoker
SR Rarity
Aleister the Invoker
SR Rarity
Aleister the Invoker
DARK 4
Aleister the Invoker
Triệu hoán sư aleister
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Harpie's Feather Duster
UR Rarity
Harpie's Feather Duster
UR Rarity
Harpie's Feather Duster
Spell Normal
Harpie's Feather Duster
Chổi lông vũ của Harpie

  Hiệu ứng (VN):

  Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.  Phân loại:

  SR Rarity
  Invocation
  SR Rarity
  Invocation
  SR Rarity
  Invocation
  Spell Normal
  Invocation
  Phép triệu hoán

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.

   R Rarity
   Magical Meltdown
   R Rarity
   Magical Meltdown
   R Rarity
   Magical Meltdown
   Spell Field
   Magical Meltdown
   Vòng mất kiểm soát ma thuật

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Aleister the Invoker" từ Deck của mình lên tay của bạn. Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Triệu hồi Fusion, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ cũng không thể kích hoạt khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Meltdown" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 "Aleister the Invoker" from your Deck to your hand. The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent's cards and effects cannot activate when a monster is Fusion Summoned this way. You can only activate 1 "Magical Meltdown" per turn.

    UR Rarity
    Infinite Impermanence
    UR Rarity
    Infinite Impermanence
    UR Rarity
    Infinite Impermanence
    Trap Normal
    Infinite Impermanence
    Vô thường vĩnh viễn

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.     Phân loại:

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Garura, Wings of Resonant Life
     UR Rarity
     Garura, Wings of Resonant Life
     UR Rarity
     Garura, Wings of Resonant Life
     DARK 6
     Garura, Wings of Resonant Life
     Chim sự sống chung, Garura
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
     Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.

     R Rarity
     Invoked Augoeides
     R Rarity
     Invoked Augoeides
     R Rarity
     Invoked Augoeides
     LIGHT 8
     Invoked Augoeides
     Triệu hoán thú Augoeides
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     "Aleister the Invoker" + 1 quái thú Fusion
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, hoặc (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invoked Augoeides" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Fusion khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "Aleister the Invoker" + 1 Fusion Monster If this card is Special Summoned, or a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Invoked Augoeides" once per turn. Once per turn: You can banish 1 Fusion Monster from your GY; this card gains ATK equal to that banished monster's ATK, until the end of your opponent's turn.

     SR Rarity
     Invoked Mechaba
     SR Rarity
     Invoked Mechaba
     SR Rarity
     Invoked Mechaba
     LIGHT 9
     Invoked Mechaba
     Triệu hoán thú Mechaba
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     "Aleister the Invoker" + 1 quái thú LIGHT
     Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi cùng một loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "Aleister the Invoker" + 1 LIGHT monster Once per turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can send the same type of card (Monster, Spell, or Trap) from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, banish that card.

     SR Rarity
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     SR Rarity
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     SR Rarity
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     LIGHT
     Artemis, the Magistus Moon Maiden
     Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
     • ATK:

     • 800

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
     Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

     Cần 34 UR

     UR Rarity
     Bystial Magnamhut2 card
     UR Rarity
     Dogmatika Fleurdelis, the Knighted1 card
     UR Rarity
     Fairy Tail - Snow1 card
     UR Rarity
     Maxx "C"3 card
     UR Rarity
     Nibiru, the Primal Being2 card
     UR Rarity
     El Shaddoll Apkallone2 card
     UR Rarity
     El Shaddoll Construct2 card
     UR Rarity
     El Shaddoll Winda2 card
     UR Rarity
     Garura, Wings of Resonant Life1 card
     UR Rarity
     Guardian Chimera1 card
     UR Rarity
     S:P Little Knight1 card
     UR Rarity
     Chaos Angel1 card
     UR Rarity
     Ash Blossom & Joyous Spring3 card
     UR Rarity
     Ghost Ogre & Snow Rabbit1 card
     UR Rarity
     Called by the Grave2 card
     UR Rarity
     Forbidden Droplet2 card
     UR Rarity
     Nadir Servant2 card
     UR Rarity
     Super Polymerization2 card
     UR Rarity
     That Grass Looks Greener1 card
     UR Rarity
     Triple Tactics Talent1 card
     UR Rarity
     Triple Tactics Thrust1 card

     Main: 60 Extra: 15

     SR Rarity
     3 cardAleister the Invoker
     SR Rarity
     3 cardAleister the Invoker
     Aleister the Invoker
     DARK 4
     Aleister the Invoker
     Triệu hoán sư aleister
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


     SR Rarity
     1 cardBystial Druiswurm
     SR Rarity
     1 cardBystial Druiswurm
     Bystial Druiswurm
     DARK 6
     Bystial Druiswurm
     Thú vực sâu Druiswurm
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


     UR Rarity
     2 cardBystial Magnamhut
     UR Rarity
     2 cardBystial Magnamhut
     Bystial Magnamhut
     DARK 6
     Bystial Magnamhut
     Thú vực sâu Magnamhut
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


     SR Rarity
     1 cardDogmatika Ecclesia, the Virtuous
     SR Rarity
     1 cardDogmatika Ecclesia, the Virtuous
     Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
     LIGHT 4
     Dogmatika Ecclesia, the Virtuous
     Thánh nữ giáo lý rồng, Ecclesia
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck ở trên sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; thêm 1 "Dogmatika" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous" once per turn. If a monster Special Summoned from the Extra Deck is on the field: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can activate this effect; add 1 "Dogmatika" card from your Deck to your hand, except "Dogmatika Ecclesia, the Virtuous", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn.


     UR Rarity
     1 cardDogmatika Fleurdelis, the Knighted
     UR Rarity
     1 cardDogmatika Fleurdelis, the Knighted
     Dogmatika Fleurdelis, the Knighted
     LIGHT 8
     Dogmatika Fleurdelis, the Knighted
     Hiệp sĩ giáo lý rồng Fleurdelis
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase, nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck ở trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó, nếu bạn điều khiển một "Dogmatika" , bạn có thể vô hiệu hóa các hiệu ứng của 1 quái thú ngửa trên sân, cho đến hết lượt này. "Dogmatika" của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể làm cho tất cả "Dogmatika" mà bạn đang điều khiển nhận được 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dogmatika Fleurdelis, the Knighted" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase, if a monster Special Summoned from the Extra Deck is on the field (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand, then, if you control another "Dogmatika" monster, you can negate the effects of 1 face-up monster on the field, until the end of this turn. When your "Dogmatika" monster declares an attack: You can make all "Dogmatika" monsters you currently control gain 500 ATK. You can only use each effect of "Dogmatika Fleurdelis, the Knighted" once per turn.


     N Rarity
     2 cardEdge Imp Chain
     N Rarity
     2 cardEdge Imp Chain
     Edge Imp Chain
     DARK 4
     Edge Imp Chain
     Xích quỷ sắc cạnh
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Chain" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Frightfur" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Edge Imp Chain" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card declares an attack: You can add 1 "Edge Imp Chain" from your Deck to your hand. If this card is sent from the hand or field to the Graveyard: You can add 1 "Frightfur" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Edge Imp Chain" effect per turn, and only once that turn.


     UR Rarity
     1 cardFairy Tail - Snow
     UR Rarity
     1 cardFairy Tail - Snow
     Fairy Tail - Snow
     LIGHT 4
     Fairy Tail - Snow
     Đuôi cổ tích - Snow
     • ATK:

     • 1850

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 7 lá bài khác khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. If this card is in your GY (Quick Effect): You can banish 7 other cards from your hand, field, and/or GY; Special Summon this card.


     UR Rarity
     3 cardMaxx "C"
     UR Rarity
     3 cardMaxx "C"
     Maxx "C"
     EARTH 2
     Maxx "C"
     “G” sinh sản
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     2 cardNibiru, the Primal Being
     UR Rarity
     2 cardNibiru, the Primal Being
     Nibiru, the Primal Being
     LIGHT 11
     Nibiru, the Primal Being
     Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
     Phân loại:

     R Rarity
     1 cardNaelshaddoll Ariel
     R Rarity
     1 cardNaelshaddoll Ariel
     Naelshaddoll Ariel
     WATER 4
     Naelshaddoll Ariel
     Búp bê bóng đêm tù đày Ariel
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Shaddoll" bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa hoặc úp.
     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài trong (các) Mộ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Naelshaddoll Ariel" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     FLIP: You can target 1 of your banished "Shaddoll" monsters; Special Summon it in face-up or face-down Defense Position. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target up to 3 cards in the GY(s); banish them. You can only use 1 "Naelshaddoll Ariel" effect per turn, and only once that turn.


     N Rarity
     1 cardShaddoll Beast
     N Rarity
     1 cardShaddoll Beast
     Shaddoll Beast
     DARK 5
     Shaddoll Beast
     Thú búp bê bóng đêm
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 1700


     Hiệu ứng (VN):

     FLIP: Bạn có thể rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Beast" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.


     R Rarity
     1 cardShaddoll Dragon
     R Rarity
     1 cardShaddoll Dragon
     Shaddoll Dragon
     DARK 4
     Shaddoll Dragon
     Rồng búp bê bóng đêm
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.


     R Rarity
     3 cardShaddoll Hedgehog
     R Rarity
     3 cardShaddoll Hedgehog
     Shaddoll Hedgehog
     DARK 3
     Shaddoll Hedgehog
     Nhím búp bê bóng đêm
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     FLIP: Bạn có thể thêm 1 "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Shaddoll" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Hedgehog". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Hedgehog" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     FLIP: You can add 1 "Shaddoll" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Shaddoll" monster from your Deck to your hand, except "Shaddoll Hedgehog". You can only use 1 "Shaddoll Hedgehog" effect per turn, and only once that turn.


     N Rarity
     3 cardShaddoll Squamata
     N Rarity
     3 cardShaddoll Squamata
     Shaddoll Squamata
     DARK 4
     Shaddoll Squamata
     Thằn lằn búp bê bóng đêm
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     FLIP: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó.
     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Shaddoll Squamata". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Squamata" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     FLIP: You can target 1 monster on the field; destroy it. If this card is sent to the GY by a card effect: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY, except "Shaddoll Squamata". You can only use 1 "Shaddoll Squamata" effect per turn, and only once that turn.


     N Rarity
     1 cardPSY-Frame Driver
     N Rarity
     1 cardPSY-Frame Driver
     PSY-Frame Driver
     LIGHT 6
     PSY-Frame Driver
     Người điều khiển khung-CỨ
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


     UR Rarity
     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
     UR Rarity
     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
     Ash Blossom & Joyous Spring
     FIRE 3
     Ash Blossom & Joyous Spring
     Tro hoa xuân hạnh phúc
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
     ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
     ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
     ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     1 cardGhost Ogre & Snow Rabbit
     UR Rarity
     1 cardGhost Ogre & Snow Rabbit
     Ghost Ogre & Snow Rabbit
     LIGHT 3
     Ghost Ogre & Snow Rabbit
     Ma thỏ núi
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi Bẫy / Bẫy đã úp trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Ogre & Snow Rabbit" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a monster on the field activates its effect, or when a Spell/Trap that is already face-up on the field activates its effect (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; destroy that card on the field. You can only use this effect of "Ghost Ogre & Snow Rabbit" once per turn.
     Phân loại:

     SR Rarity
     2 cardPSY-Framegear Gamma
     SR Rarity
     2 cardPSY-Framegear Gamma
     PSY-Framegear Gamma
     LIGHT 2
     PSY-Framegear Gamma
     Bộ khung-CỨ Gamma
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
     Phân loại:

     UR Rarity
     2 cardCalled by the Grave
     UR Rarity
     2 cardCalled by the Grave
     Called by the Grave
     Spell Quick
     Called by the Grave
     Ngôi mộ gọi tên

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
      Phân loại:

      SR Rarity
      2 cardEl Shaddoll Fusion
      SR Rarity
      2 cardEl Shaddoll Fusion
      El Shaddoll Fusion
      Spell Quick
      El Shaddoll Fusion
      Kết hợp thần búp bê bóng đêm

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "El Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "El Shaddoll Fusion" per turn.


       SR Rarity
       1 cardEmergency Teleport
       SR Rarity
       1 cardEmergency Teleport
       Emergency Teleport
       Spell Quick
       Emergency Teleport
       Dịch chuyển khẩn cấp

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tâm linh Cấp 3 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Special Summon 1 Level 3 or lower Psychic-Type monster from your hand or Deck, but banish it during the End Phase of this turn.
        Phân loại:

        UR Rarity
        2 cardForbidden Droplet
        UR Rarity
        2 cardForbidden Droplet
        Forbidden Droplet
        Spell Quick
        Forbidden Droplet
        Giọt thánh bị cấm

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
         Phân loại:

         SR Rarity
         2 cardFrightfur Patchwork
         SR Rarity
         2 cardFrightfur Patchwork
         Frightfur Patchwork
         Spell Normal
         Frightfur Patchwork
         Chắp vá Động vật khủng khiếp

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú "Edge Imp" "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Frightfur Patchwork" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Edge Imp" monster and 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Frightfur Patchwork" per turn.


          SR Rarity
          2 cardInvocation
          SR Rarity
          2 cardInvocation
          Invocation
          Spell Normal
          Invocation
          Phép triệu hoán

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


           R Rarity
           3 cardMagical Meltdown
           R Rarity
           3 cardMagical Meltdown
           Magical Meltdown
           Spell Field
           Magical Meltdown
           Vòng mất kiểm soát ma thuật

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Aleister the Invoker" từ Deck của mình lên tay của bạn. Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Triệu hồi Fusion, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ cũng không thể kích hoạt khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Meltdown" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can add 1 "Aleister the Invoker" from your Deck to your hand. The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent's cards and effects cannot activate when a monster is Fusion Summoned this way. You can only activate 1 "Magical Meltdown" per turn.


            UR Rarity
            2 cardNadir Servant
            UR Rarity
            2 cardNadir Servant
            Nadir Servant
            Spell Normal
            Nadir Servant
            Sứ đồ thiên để

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 quái thú từ Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "Dogmatika" hoặc "Fallen of Albaz" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn, có ATK nhỏ hơn hoặc bằng quái thú đã gửi trong Mộ, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Nadir Servant" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 monster from your Extra Deck to the GY, then add 1 "Dogmatika" monster or "Fallen of Albaz" from your Deck or GY to your hand, that has ATK less than or equal to that sent monster in the GY, also, for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Nadir Servant" per turn.


             N Rarity
             2 cardPolymerization
             N Rarity
             2 cardPolymerization
             Polymerization
             Spell Normal
             Polymerization
             Dung hợp

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


              SR Rarity
              3 cardShaddoll Fusion
              SR Rarity
              3 cardShaddoll Fusion
              Shaddoll Fusion
              Spell Normal
              Shaddoll Fusion
              Búp bê bóng đêm kêt hợp

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, bạn cũng có thể sử dụng quái thú trong Deck của mình làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Shaddoll Fusion" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can also use monsters in your Deck as Fusion Material. You can only activate 1 "Shaddoll Fusion" per turn.


               UR Rarity
               2 cardSuper Polymerization
               UR Rarity
               2 cardSuper Polymerization
               Super Polymerization
               Spell Quick
               Super Polymerization
               Siêu dung hợp

                Hiệu ứng (VN):

                Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                Phân loại:

                UR Rarity
                1 cardThat Grass Looks Greener
                UR Rarity
                1 cardThat Grass Looks Greener
                That Grass Looks Greener
                Spell Normal
                That Grass Looks Greener
                Cắt cỏ bên hàng xóm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn có nhiều lá bài trong Deck hơn đối thủ: Gửi bài từ trên cùng Deck của bạn đến Mộ để bạn có cùng số bài trong Deck với đối thủ của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you have more cards in your Deck than your opponent does: Send cards from the top of your Deck to the Graveyard so you have the same number of cards in the Deck as your opponent.


                 UR Rarity
                 1 cardTriple Tactics Talent
                 UR Rarity
                 1 cardTriple Tactics Talent
                 Triple Tactics Talent
                 Spell Normal
                 Triple Tactics Talent
                 Chiến lược tài ba

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                  ● Rút 2 lá bài.
                  ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                  ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  1 cardTriple Tactics Thrust
                  UR Rarity
                  1 cardTriple Tactics Thrust
                  Triple Tactics Thrust
                  Spell Normal
                  Triple Tactics Thrust
                  Khẩu hiệu tài ba

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt một hiệu ứng quái thú trong lượt này: Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường trực tiếp từ Deck của bạn, ngoại trừ "Triple Tactics Thrust", hoặc nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể thêm nó lên tay của bạn để thay thế. Lá bài Set đó không thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Thrust" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If your opponent has activated a monster effect during this turn: Set 1 Normal Spell/Trap directly from your Deck, except "Triple Tactics Thrust", or if your opponent controls a monster, you can add it to your hand instead. That Set card cannot be activated this turn. You can only activate 1 "Triple Tactics Thrust" per turn.


                   N Rarity
                   1 cardShaddoll Core
                   N Rarity
                   1 cardShaddoll Core
                   Shaddoll Core
                   Trap Continuous
                   Shaddoll Core
                   Lõi rễ búp bê bóng đêm

                    Hiệu ứng (VN):

                    Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Spellcaster / DARK / Cấp độ 9 / ATK 1450 / DEF 1950). (Lá này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, bạn có thể thay thế quái thú này bằng 1 Nguyên liệu Fusion có liệt kê Thuộc tính, trên Lá bài quái thú "Shaddoll" Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Shaddoll Core"; thêm nó lên tay của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Special Summon this card as an Effect Monster (Spellcaster/DARK/Level 9/ATK 1450/DEF 1950). (This card is also still a Trap.) If Summoned this way, you can substitute this monster for 1 Fusion Material that lists an Attribute, on a "Shaddoll" Fusion Monster Card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY, except "Shaddoll Core"; add it to your hand.


                    SR Rarity
                    1 cardShaddoll Schism
                    SR Rarity
                    1 cardShaddoll Schism
                    Shaddoll Schism
                    Trap Continuous
                    Shaddoll Schism
                    Búp bê bóng đêm ngụy tạo

                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase, bạn có thể: Triệu hồi 1 quái thú "Shaddoll" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn hoặc Mộ, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp. Sau đó, bạn có thể gửi cho quái thú Mộ 1 mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Thuộc tính với quái thú được Triệu hồi Fusion đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shaddoll Schism" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During the Main Phase, you can: Fusion Summon 1 "Shaddoll" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY, but it cannot attack directly. Then, you can send to the GY 1 monster your opponent controls with the same Attribute as that Fusion Summoned monster. You can only use this effect of "Shaddoll Schism" once per turn.


                     UR Rarity
                     2 cardEl Shaddoll Apkallone
                     UR Rarity
                     2 cardEl Shaddoll Apkallone
                     El Shaddoll Apkallone
                     DARK 6
                     El Shaddoll Apkallone
                     Thần búp bê bóng đêm Apkallone
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú "Shaddoll" với các thuộc tính khác nhau
                     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "El Shaddoll Apkallone" một lần mỗi lượt.
                     ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó.
                     ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 "Shaddoll" monsters with different Attributes Must first be Fusion Summoned. Cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "El Shaddoll Apkallone" once per turn. ● If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card on the field; negate its effects. ● If this card is sent to the GY: You can add 1 "Shaddoll" card from your Deck or GY to your hand, then discard 1 card.


                     UR Rarity
                     2 cardEl Shaddoll Construct
                     UR Rarity
                     2 cardEl Shaddoll Construct
                     El Shaddoll Construct
                     LIGHT 8
                     El Shaddoll Construct
                     Thần búp bê bóng đêm Nephilim
                     • ATK:

                     • 2800

                     • DEF:

                     • 2500


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 "Shaddoll" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Shaddoll" từ Deck của bạn đến Mộ. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt: Phá huỷ quái thú đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 "Shaddoll" monster + 1 LIGHT monster Must first be Fusion Summoned. If this card is Special Summoned: You can send 1 "Shaddoll" card from your Deck to the GY. At the start of the Damage Step, if this card battles a Special Summoned monster: Destroy that monster. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.


                     UR Rarity
                     2 cardEl Shaddoll Winda
                     UR Rarity
                     2 cardEl Shaddoll Winda
                     El Shaddoll Winda
                     DARK 5
                     El Shaddoll Winda
                     Thần búp bê bóng đêm Winda
                     • ATK:

                     • 2200

                     • DEF:

                     • 800


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 "Shaddoll" + 1 quái thú TỐI
                     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Mỗi người chơi chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú một lần mỗi lượt khi lá bài này ngửa trên sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép/Bẫy "Shaddoll" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 "Shaddoll" monster + 1 DARK monster Must first be Fusion Summoned. Cannot be destroyed by an opponent's card effects. Each player can only Special Summon monster(s) once per turn while this card is face-up on the field. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap in your GY; add it to your hand.
                     Phân loại:

                     UR Rarity
                     1 cardGarura, Wings of Resonant Life
                     UR Rarity
                     1 cardGarura, Wings of Resonant Life
                     Garura, Wings of Resonant Life
                     DARK 6
                     Garura, Wings of Resonant Life
                     Chim sự sống chung, Garura
                     • ATK:

                     • 1500

                     • DEF:

                     • 2400


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                     Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardGuardian Chimera
                     UR Rarity
                     1 cardGuardian Chimera
                     Guardian Chimera
                     DARK 9
                     Guardian Chimera
                     Vệ binh Chimera
                     • ATK:

                     • 3300

                     • DEF:

                     • 3300


                     Hiệu ứng (VN):

                     3 quái thú với những cái tên khác nhau
                     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


                     SR Rarity
                     1 cardInvoked Mechaba
                     SR Rarity
                     1 cardInvoked Mechaba
                     Invoked Mechaba
                     LIGHT 9
                     Invoked Mechaba
                     Triệu hoán thú Mechaba
                     • ATK:

                     • 2500

                     • DEF:

                     • 2100


                     Hiệu ứng (VN):

                     "Aleister the Invoker" + 1 quái thú LIGHT
                     Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi cùng một loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Aleister the Invoker" + 1 LIGHT monster Once per turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can send the same type of card (Monster, Spell, or Trap) from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, banish that card.


                     N Rarity
                     1 cardInvoked Purgatrio
                     N Rarity
                     1 cardInvoked Purgatrio
                     Invoked Purgatrio
                     FIRE 7
                     Invoked Purgatrio
                     Triệu hoán thú Purgatrio
                     • ATK:

                     • 2300

                     • DEF:

                     • 2000


                     Hiệu ứng (VN):

                     "Aleister the Invoker" + 1 quái thú FIRE
                     Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     "Aleister the Invoker" + 1 FIRE monster This card gains 200 ATK for each card your opponent controls. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                     SR Rarity
                     1 cardMudragon of the Swamp
                     SR Rarity
                     1 cardMudragon of the Swamp
                     Mudragon of the Swamp
                     WATER 4
                     Mudragon of the Swamp
                     Rồng bùn của đầm lầy
                     • ATK:

                     • 1900

                     • DEF:

                     • 1600


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                     Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


                     SR Rarity
                     1 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
                     SR Rarity
                     1 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
                     Artemis, the Magistus Moon Maiden
                     LIGHT
                     Artemis, the Magistus Moon Maiden
                     Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
                     • ATK:

                     • 800

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Trên


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
                     Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


                     R Rarity
                     1 cardGravity Controller
                     R Rarity
                     1 cardGravity Controller
                     Gravity Controller
                     DARK
                     Gravity Controller
                     Người điều khiển trọng lực
                     • ATK:

                     • 1000

                     • LINK-1

                     Mũi tên Link:

                     Dưới-Trái


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
                     Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


                     UR Rarity
                     1 cardS:P Little Knight
                     UR Rarity
                     1 cardS:P Little Knight
                     S:P Little Knight
                     DARK
                     S:P Little Knight
                     Chiến sĩ đêm nhí S:P
                     • ATK:

                     • 1600

                     • LINK-2

                     Mũi tên Link:

                     Trái

                     Phải


                     Hiệu ứng (VN):

                     2 quái thú Hiệu ứng
                     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                     UR Rarity
                     1 cardChaos Angel
                     UR Rarity
                     1 cardChaos Angel
                     Chaos Angel
                     DARK 10
                     Chaos Angel
                     Thiên thần hỗn mang
                     • ATK:

                     • 3500

                     • DEF:

                     • 2800


                     Hiệu ứng (VN):

                     1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
                     Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
                     ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
                     ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.                     Deck của INVOKED trong MASTER DUEL