Thông tin tổng quan của Invoked

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 26 UR

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch3 card
UR Rarity
Dogmatika Fleurdelis, the Knighted1 card
UR Rarity
El Shaddoll Apkallone1 card
UR Rarity
El Shaddoll Construct1 card
UR Rarity
El Shaddoll Winda1 card
UR Rarity
Elder Entity N'tss2 card
UR Rarity
Five-Headed Dragon1 card
UR Rarity
Garura, Wings of Resonant Life1 card
UR Rarity
Titaniklad the Ash Dragon1 card
UR Rarity
Salamangreat Almiraj1 card
UR Rarity
Dogmatika Alba Zoa1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Nadir Servant3 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
WANTED: Seeker of Sinful Spoils3 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
3 cardDiabellstar the Black Witch
UR Rarity
3 cardDiabellstar the Black Witch
Diabellstar the Black Witch
DARK7
Diabellstar the Black Witch
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


UR Rarity
1 cardDogmatika Alba Zoa
UR Rarity
1 cardDogmatika Alba Zoa
Dogmatika Alba Zoa
LIGHT12
Dogmatika Alba Zoa
  • ATK:

  • 4000

  • DEF:

  • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Ritual, ngoại trừ bởi "Dogmatikalamity" hoặc hiệu ứng bài "Dogmatika" khác. Các quái thú "Dogmatika" bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của các quái thú Fusion, Synchro, Xyz và Link của đối thủ. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể khiến đối thủ của mình chọn và áp dụng 1 trong các hiệu ứng này ('bạn' trong các hiệu ứng này có nghĩa là đối thủ đó).
● Cứ 2 lá bài trong Extra Deck của bạn, gửi 1 lá bài từ tay hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ.
● Đưa tất cả các quái thú Fusion, Synchro, Xyz, và Link bạn điều khiển về Extra Deck.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dogmatika Alba Zoa" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Ritual Summoned, except by "Dogmatikalamity" or another "Dogmatika" card effect. "Dogmatika" monsters you control are unaffected by the activated effects of your opponent's Fusion, Synchro, Xyz, and Link Monsters. During your Main Phase: You can make your opponent choose and apply 1 of these effects ('you' in these effects means that opponent). ● For every 2 cards in your Extra Deck, send 1 card from your hand or Extra Deck to the GY. ● Return all Fusion, Synchro, Xyz, and Link Monsters you control to the Extra Deck. You can only use this effect of "Dogmatika Alba Zoa" once per turn.Deck của INVOKED trong MASTER DUEL