Thông tin tổng quan của Shaddoll

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 25 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
El Shaddoll Apkallone2 card
UR Rarity
El Shaddoll Construct3 card
UR Rarity
El Shaddoll Winda2 card
UR Rarity
Granguignol the Dusk Dragon1 card
UR Rarity
Guardian Chimera1 card
UR Rarity
Predaplant Verte Anaconda1 card
UR Rarity
Sky Striker Ace - Azalea1 card
UR Rarity
Blazing Cartesia, the Virtuous3 card
UR Rarity
Branded Lost3 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
That Grass Looks Greener1 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust2 card

Main: 60 Extra: 15 Side: 15

UR Rarity
1 cardGuardian Chimera
UR Rarity
1 cardGuardian Chimera
Guardian Chimera
DARK9
Guardian Chimera
  • ATK:

  • 3300

  • DEF:

  • 3300


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú với những cái tên khác nhau
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.Deck của SHADDOLL trong MASTER DUEL