Thông tin tổng quan của Snake-Eye

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
DARK 7
Diabellstar the Black Witch
Mụ phù thủy đen Diabellstar
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.

UR Rarity
Kurikara Divincarnate
UR Rarity
Kurikara Divincarnate
UR Rarity
Kurikara Divincarnate
FIRE 1
Kurikara Divincarnate
Câu Lợi Già Hư Thiên Đồng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi / Úp thường. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế tất cả quái thú mặt ngửa trên sân đã kích hoạt hiệu ứng của chúng trong lượt này trong Vùng quái thú của đối thủ. Nhận 1500 ATK cho mỗi quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Kurikara Divincarnate" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing all face-up monsters on the field that activated their effects this turn in your opponent's Monster Zone. Gains 1500 ATK for each monster Tributed to Special Summon this card. During your End Phase: You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field. You can only use this effect of "Kurikara Divincarnate" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
Snake-Eye Ash
SR Rarity
Snake-Eye Ash
SR Rarity
Snake-Eye Ash
FIRE 1
Snake-Eye Ash
Mắt rắn Tần Bì
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Ash". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Ash" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Ash". You can only use each effect of "Snake-Eye Ash" once per turn.

N Rarity
Snake-Eye Oak
N Rarity
Snake-Eye Oak
N Rarity
Snake-Eye Oak
FIRE 1
Snake-Eye Oak
Mắt rắn Sồi
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú HỎA Cấp 1 của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Oak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Oak" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your Level 1 FIRE monsters that is banished or in your GY; either add it to your hand or Special Summon it. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Oak". You can only use each effect of "Snake-Eye Oak" once per turn.

UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon
UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon
UR Rarity
Snake-Eyes Flamberge Dragon
FIRE 8
Snake-Eyes Flamberge Dragon
Rồng lửa mắt rắn
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân hoặc trong Mộ; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được coi là bài Phép Duy trì trên sân; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú HỎA Cấp 1 từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Flamberge Dragon" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field or in either GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Monster Card treated as a Continuous Spell on the field; Special Summon it to your field. If this card is sent from the hand or field to the GY: You can Special Summon 2 Level 1 FIRE monsters from your GY. You can only use each effect of "Snake-Eyes Flamberge Dragon" once per turn.

 Rarity
Snake-Eyes Poplar
 Rarity
Snake-Eyes Poplar
 Rarity
Snake-Eyes Poplar
FIRE 1
Snake-Eyes Poplar
Mắt rắn Bạch Dương
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

SR Rarity
Jet Synchron
SR Rarity
Jet Synchron
SR Rarity
Jet Synchron
FIRE 1
Jet Synchron
Máy đồng bộ phản lực
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.

UR Rarity
Bonfire
UR Rarity
Bonfire
UR Rarity
Bonfire
Spell Normal
Bonfire
Thắp lửa

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.

  UR Rarity
  Called by the Grave
  UR Rarity
  Called by the Grave
  UR Rarity
  Called by the Grave
  Spell Quick
  Called by the Grave
  Ngôi mộ gọi tên

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.   Phân loại:

   UR Rarity
   Crossout Designator
   UR Rarity
   Crossout Designator
   UR Rarity
   Crossout Designator
   Spell Quick
   Crossout Designator
   Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

    Hiệu ứng (VN):

    Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.    Phân loại:

    SR Rarity
    Divine Temple of the Snake-Eye
    SR Rarity
    Divine Temple of the Snake-Eye
    SR Rarity
    Divine Temple of the Snake-Eye
    Spell Field
    Divine Temple of the Snake-Eye
    Điện thờ mắt rắn

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của chủ sở hữu nó như một bài Phép Duy trì. Quái thú HỎA Cấp 1 bạn điều khiển tăng 1100 ATK. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài quái thú trên sân được coi là bài Phép Duy trì; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can place 1 "Snake-Eye" monster from your hand, Deck, or GY face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. Level 1 FIRE monsters you control gain 1100 ATK. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Monster Card on the field treated as a Continuous Spell; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" per turn.

     UR Rarity
     One for One
     UR Rarity
     One for One
     UR Rarity
     One for One
     Spell Normal
     One for One
     Một đổi một

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.

      UR Rarity
      Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      UR Rarity
      Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      UR Rarity
      Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      Spell Normal
      Original Sinful Spoils - Snake-Eye
      Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.

       R Rarity
       Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
       R Rarity
       Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
       R Rarity
       Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
       Spell Normal
       Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
       Ngọc mang tội làm phản - Mắt rắn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; đặt nó ngửa lên trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" per turn.

        UR Rarity
        Triple Tactics Talent
        UR Rarity
        Triple Tactics Talent
        UR Rarity
        Triple Tactics Talent
        Spell Normal
        Triple Tactics Talent
        Chiến lược tài ba

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Rút 2 lá bài.
         ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
         ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.         Phân loại:

         UR Rarity
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         UR Rarity
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         UR Rarity
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         Spell Quick
         WANTED: Seeker of Sinful Spoils
         Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.

          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          UR Rarity
          Infinite Impermanence
          Trap Normal
          Infinite Impermanence
          Vô thường vĩnh viễn

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.           Phân loại:

           Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

           UR Rarity
           Accesscode Talker
           UR Rarity
           Accesscode Talker
           UR Rarity
           Accesscode Talker
           DARK
           Accesscode Talker
           Người xử mã truy cập
           • ATK:

           • 2300

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trên

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".           Phân loại:

           UR Rarity
           Apollousa, Bow of the Goddess
           UR Rarity
           Apollousa, Bow of the Goddess
           UR Rarity
           Apollousa, Bow of the Goddess
           WIND
           Apollousa, Bow of the Goddess
           Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
           • ATK:

           • 0

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới

           Dưới-Phải

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
           Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.

           SR Rarity
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           SR Rarity
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           SR Rarity
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           DARK
           Dharc the Dark Charmer, Gloomy
           Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
           • ATK:

           • 1850

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.

           SR Rarity
           Hiita the Fire Charmer, Ablaze
           SR Rarity
           Hiita the Fire Charmer, Ablaze
           SR Rarity
           Hiita the Fire Charmer, Ablaze
           FIRE
           Hiita the Fire Charmer, Ablaze
           Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
           • ATK:

           • 1850

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
           (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

           UR Rarity
           I:P Masquerena
           UR Rarity
           I:P Masquerena
           UR Rarity
           I:P Masquerena
           DARK
           I:P Masquerena
           I:P Masquerena
           • ATK:

           • 800

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú không Link
           Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           SR Rarity
           Knightmare Phoenix
           FIRE
           Knightmare Phoenix
           Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
           • ATK:

           • 1900

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trên

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú có tên khác nhau
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

           UR Rarity
           Linkuriboh
           UR Rarity
           Linkuriboh
           UR Rarity
           Linkuriboh
           DARK
           Linkuriboh
           Kuriboh liên kết
           • ATK:

           • 300

           • LINK-1

           Mũi tên Link:

           Dưới


           Hiệu ứng (VN):

           1 quái thú Cấp 1
           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

           UR Rarity
           Promethean Princess, Bestower of Flames
           UR Rarity
           Promethean Princess, Bestower of Flames
           UR Rarity
           Promethean Princess, Bestower of Flames
           FIRE
           Promethean Princess, Bestower of Flames
           Công chúa ban tặng lửa mắc tội
           • ATK:

           • 2700

           • LINK-3

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Hiệu ứng
           Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.

           UR Rarity
           S:P Little Knight
           UR Rarity
           S:P Little Knight
           UR Rarity
           S:P Little Knight
           DARK
           S:P Little Knight
           Chiến sĩ đêm nhí S:P
           • ATK:

           • 1600

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Trái

           Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Hiệu ứng
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

           UR Rarity
           Salamangreat Raging Phoenix
           UR Rarity
           Salamangreat Raging Phoenix
           UR Rarity
           Salamangreat Raging Phoenix
           FIRE
           Salamangreat Raging Phoenix
           Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
           • ATK:

           • 2800

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trên

           Dưới-Trái

           Dưới

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.

           UR Rarity
           Spright Elf
           UR Rarity
           Spright Elf
           UR Rarity
           Spright Elf
           FIRE
           Spright Elf
           Tinh linh sét dị Elf
           • ATK:

           • 1400

           • LINK-2

           Mũi tên Link:

           Dưới-Trái

           Dưới-Phải


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
           Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.

           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World
           LIGHT
           Underworld Goddess of the Closed World
           Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
           • ATK:

           • 3000

           • LINK-5

           Mũi tên Link:

           Dưới

           Dưới-Phải

           Phải

           Trên-Phải

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           4+ quái thú Hiệu ứng
           Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.

           UR Rarity
           Worldsea Dragon Zealantis
           UR Rarity
           Worldsea Dragon Zealantis
           UR Rarity
           Worldsea Dragon Zealantis
           WATER
           Worldsea Dragon Zealantis
           Rồng thế giới biển Zealantis
           • ATK:

           • 2500

           • LINK-4

           Mũi tên Link:

           Trái

           Dưới

           Phải

           Trên


           Hiệu ứng (VN):

           1+ quái thú Hiệu ứng
           Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.

           UR Rarity
           Baronne de Fleur
           UR Rarity
           Baronne de Fleur
           UR Rarity
           Baronne de Fleur
           WIND 10
           Baronne de Fleur
           Baronne de Fleur
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

           UR Rarity
           Borreload Savage Dragon
           UR Rarity
           Borreload Savage Dragon
           UR Rarity
           Borreload Savage Dragon
           DARK 8
           Borreload Savage Dragon
           Rồng nạp nòng xúng man rợ
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
           Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.

           SR Rarity
           Formula Synchron
           SR Rarity
           Formula Synchron
           SR Rarity
           Formula Synchron
           LIGHT 2
           Formula Synchron
           Máy đồng bộ xe công thức
           • ATK:

           • 200

           • DEF:

           • 1500


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 quái thú non-Tuner
           Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Một lần mỗi Chuỗi, trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 non-Tuner monster When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. Once per Chain, during your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.

           Cần 41 UR

           UR Rarity
           Diabellstar the Black Witch3 card
           UR Rarity
           Kashtira Fenrir1 card
           UR Rarity
           Kashtira Unicorn2 card
           UR Rarity
           Maxx "C"3 card
           UR Rarity
           Nibiru, the Primal Being1 card
           UR Rarity
           Snake-Eyes Flamberge Dragon2 card
            Rarity
           Snake-Eyes Poplar3 card
           UR Rarity
           Apollousa, Bow of the Goddess1 card
           UR Rarity
           I:P Masquerena1 card
           UR Rarity
           Linkuriboh1 card
           UR Rarity
           Promethean Princess, Bestower of Flames1 card
           UR Rarity
           S:P Little Knight1 card
           UR Rarity
           Salamangreat Raging Phoenix1 card
           UR Rarity
           Spright Elf1 card
           UR Rarity
           Underworld Goddess of the Closed World1 card
           UR Rarity
           Worldsea Dragon Zealantis1 card
           UR Rarity
           Baronne de Fleur1 card
           UR Rarity
           Borreload Savage Dragon1 card
           UR Rarity
           Ash Blossom & Joyous Spring3 card
           UR Rarity
           Bonfire3 card
           UR Rarity
           Called by the Grave2 card
           UR Rarity
           One for One1 card
           UR Rarity
           Original Sinful Spoils - Snake-Eye1 card
           UR Rarity
           Pressured Planet Wraitsoth1 card
           UR Rarity
           WANTED: Seeker of Sinful Spoils1 card
           UR Rarity
           Infinite Impermanence3 card

           Main: 41 Extra: 15

           UR Rarity
           3 cardDiabellstar the Black Witch
           UR Rarity
           3 cardDiabellstar the Black Witch
           Diabellstar the Black Witch
           DARK 7
           Diabellstar the Black Witch
           Mụ phù thủy đen Diabellstar
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


           UR Rarity
           1 cardKashtira Fenrir
           UR Rarity
           1 cardKashtira Fenrir
           Kashtira Fenrir
           EARTH 7
           Kashtira Fenrir
           Sát-đế thịnh nộ Fenrir
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 2400


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


           UR Rarity
           2 cardKashtira Unicorn
           UR Rarity
           2 cardKashtira Unicorn
           Kashtira Unicorn
           WIND 7
           Kashtira Unicorn
           Sát-đế thịnh nộ Unicorn
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 bài Phép "Kashtira" từ Deck của mình lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 quái thú khỏi nó, úp mặt xuống.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Unicorn" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" Spell from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can look at your opponent's Extra Deck, and if you do, banish 1 monster from it, face-down.


           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           UR Rarity
           3 cardMaxx "C"
           Maxx "C"
           EARTH 2
           Maxx "C"
           “G” sinh sản
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
           Phân loại:

           UR Rarity
           1 cardNibiru, the Primal Being
           UR Rarity
           1 cardNibiru, the Primal Being
           Nibiru, the Primal Being
           LIGHT 11
           Nibiru, the Primal Being
           Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 600


           Hiệu ứng (VN):

           Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
           Phân loại:

           SR Rarity
           1 cardSnake-Eye Ash
           SR Rarity
           1 cardSnake-Eye Ash
           Snake-Eye Ash
           FIRE 1
           Snake-Eye Ash
           Mắt rắn Tần Bì
           • ATK:

           • 800

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Ash". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Ash" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Ash". You can only use each effect of "Snake-Eye Ash" once per turn.


           N Rarity
           1 cardSnake-Eye Oak
           N Rarity
           1 cardSnake-Eye Oak
           Snake-Eye Oak
           FIRE 1
           Snake-Eye Oak
           Mắt rắn Sồi
           • ATK:

           • 900

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các quái thú HỎA Cấp 1 của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể gửi 2 lá bài ngửa do bạn điều khiển vào Mộ, bao gồm cả lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay hoặc Deck của bạn, ngoại trừ "Snake-Eye Oak". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eye Oak" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your Level 1 FIRE monsters that is banished or in your GY; either add it to your hand or Special Summon it. You can send 2 face-up cards you control to the GY, including this card; Special Summon 1 "Snake-Eye" monster from your hand or Deck, except "Snake-Eye Oak". You can only use each effect of "Snake-Eye Oak" once per turn.


           UR Rarity
           2 cardSnake-Eyes Flamberge Dragon
           UR Rarity
           2 cardSnake-Eyes Flamberge Dragon
           Snake-Eyes Flamberge Dragon
           FIRE 8
           Snake-Eyes Flamberge Dragon
           Rồng lửa mắt rắn
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2500


           Hiệu ứng (VN):

           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân hoặc trong Mộ; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được coi là bài Phép Duy trì trên sân; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú HỎA Cấp 1 từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Flamberge Dragon" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           You can target 1 face-up monster on the field or in either GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Monster Card treated as a Continuous Spell on the field; Special Summon it to your field. If this card is sent from the hand or field to the GY: You can Special Summon 2 Level 1 FIRE monsters from your GY. You can only use each effect of "Snake-Eyes Flamberge Dragon" once per turn.


            Rarity
           3 cardSnake-Eyes Poplar
            Rarity
           3 cardSnake-Eyes Poplar
           Snake-Eyes Poplar
           FIRE 1
           Snake-Eyes Poplar
           Mắt rắn Bạch Dương
           • ATK:

           • 700

           • DEF:

           • 200


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được thêm lên tay bạn, ngoại trừ bằng cách rút nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Snake-Eye" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA trong Mộ của bạn; đặt nó ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snake-Eyes Poplar" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is added to your hand, except by drawing it: You can Special Summon this card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Snake-Eye" Spell/Trap from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 FIRE monster in your GY; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use each effect of "Snake-Eyes Poplar" once per turn.


           N Rarity
           1 cardPSY-Frame Driver
           N Rarity
           1 cardPSY-Frame Driver
           PSY-Frame Driver
           LIGHT 6
           PSY-Frame Driver
           Người điều khiển khung-CỨ
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


           Hiệu ứng gốc (EN):

           A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           UR Rarity
           3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
           Ash Blossom & Joyous Spring
           FIRE 3
           Ash Blossom & Joyous Spring
           Tro hoa xuân hạnh phúc
           • ATK:

           • 0

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
           ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
           ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
           ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
           Phân loại:

           SR Rarity
           1 cardJet Synchron
           SR Rarity
           1 cardJet Synchron
           Jet Synchron
           FIRE 1
           Jet Synchron
           Máy đồng bộ phản lực
           • ATK:

           • 500

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể thêm 1 "Junk" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Jet Synchron" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can add 1 "Junk" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 card from your hand to the GY; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Jet Synchron" effect per turn, and only once that turn.


           SR Rarity
           2 cardPSY-Framegear Gamma
           SR Rarity
           2 cardPSY-Framegear Gamma
           PSY-Framegear Gamma
           LIGHT 2
           PSY-Framegear Gamma
           Bộ khung-CỨ Gamma
           • ATK:

           • 1000

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
           Phân loại:

           UR Rarity
           3 cardBonfire
           UR Rarity
           3 cardBonfire
           Bonfire
           Spell Normal
           Bonfire
           Thắp lửa

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 quái thú Pyro Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bonfire" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 Level 4 or lower Pyro monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Bonfire" per turn.


            UR Rarity
            2 cardCalled by the Grave
            UR Rarity
            2 cardCalled by the Grave
            Called by the Grave
            Spell Quick
            Called by the Grave
            Ngôi mộ gọi tên

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
             Phân loại:

             SR Rarity
             1 cardDivine Temple of the Snake-Eye
             SR Rarity
             1 cardDivine Temple of the Snake-Eye
             Divine Temple of the Snake-Eye
             Spell Field
             Divine Temple of the Snake-Eye
             Điện thờ mắt rắn

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Snake-Eye" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của chủ sở hữu nó như một bài Phép Duy trì. Quái thú HỎA Cấp 1 bạn điều khiển tăng 1100 ATK. Một lần trong lượt, nếu đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài quái thú trên sân được coi là bài Phép Duy trì; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can place 1 "Snake-Eye" monster from your hand, Deck, or GY face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. Level 1 FIRE monsters you control gain 1100 ATK. Once per turn, if your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Monster Card on the field treated as a Continuous Spell; Special Summon it to your field. You can only activate 1 "Divine Temple of the Snake-Eye" per turn.


              SR Rarity
              1 cardKashtira Birth
              SR Rarity
              1 cardKashtira Birth
              Kashtira Birth
              Spell Continuous
              Kashtira Birth
              Sát-đế thịnh nộ khai sinh

               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể Triệu hồi Bình thường quái thú Cấp 7 mà không cần Hiến tế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú "Kashtira" không thuộc Xyz bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép hoặc hiệu ứng, và bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể chọn vào 3 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, úp mặt xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Birth" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can Normal Summon Level 7 monsters without Tributing. During your Main Phase: You can Special Summon 1 of your non-Xyz "Kashtira" monsters that is banished or in your GY. If your opponent activates a Spell Card or effect, and you control a "Kashtira" monster: You can target 3 cards in your opponent's GY; banish them, face-down. You can only use each effect of "Kashtira Birth" once per turn.


               UR Rarity
               1 cardOne for One
               UR Rarity
               1 cardOne for One
               One for One
               Spell Normal
               One for One
               Một đổi một

                Hiệu ứng (VN):

                Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


                UR Rarity
                1 cardOriginal Sinful Spoils - Snake-Eye
                UR Rarity
                1 cardOriginal Sinful Spoils - Snake-Eye
                Original Sinful Spoils - Snake-Eye
                Spell Normal
                Original Sinful Spoils - Snake-Eye
                Ngọc mang tội gốc - Mắt rắn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Gửi 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Snake-Eye" hoặc "Diabellstar" trong Mộ của bạn; thêm 1 quái thú HỎA Cấp 1 từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt quái thú được chọn làm mục tiêu xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Send 1 other face-up card you control to the GY; Special Summon 1 Level 1 FIRE monster from your hand or Deck. You can banish this card from your GY, then target 1 "Snake-Eye" or "Diabellstar" monster in your GY; add 1 Level 1 FIRE monster from your Deck to your hand, then place the targeted monster on the bottom of the Deck. You can only use 1 "Original Sinful Spoils - Snake-Eye" effect per turn, and only once that turn.


                 UR Rarity
                 1 cardPressured Planet Wraitsoth
                 UR Rarity
                 1 cardPressured Planet Wraitsoth
                 Pressured Planet Wraitsoth
                 Spell Field
                 Pressured Planet Wraitsoth
                 Thế giới hỏng thứ sáu Paraisos

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể lấy 1 quái thú "Kashtira" từ Deck của bạn lên tay. Quái thú bạn điều khiển tăng 100 CÔNG/THỦ cho mỗi Hệ khác nhau trên sân. Nếu một "Kashtira Shangri-Ira" mà bạn điều khiển kích hoạt một hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Pressured Planet Wraitsoth" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pressured Planet Wraitsoth" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When this card is activated: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each different Attribute on the field. If a "Kashtira Shangri-Ira" you control activates an effect (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use this effect of "Pressured Planet Wraitsoth" once per turn. You can only activate 1 "Pressured Planet Wraitsoth" per turn.


                  R Rarity
                  1 cardSinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
                  R Rarity
                  1 cardSinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
                  Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
                  Spell Normal
                  Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye
                  Ngọc mang tội làm phản - Mắt rắn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; đặt nó ngửa lên trong Vùng Phép & Bẫy của chủ nhân nó như một Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster on the field; place it face-up in its owner's Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Sinful Spoils of Subversion - Snake-Eye" per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardWANTED: Seeker of Sinful Spoils
                   UR Rarity
                   1 cardWANTED: Seeker of Sinful Spoils
                   WANTED: Seeker of Sinful Spoils
                   Spell Quick
                   WANTED: Seeker of Sinful Spoils
                   Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

                    Hiệu ứng (VN):

                    Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.


                    SR Rarity
                    2 cardEvenly Matched
                    SR Rarity
                    2 cardEvenly Matched
                    Evenly Matched
                    Trap Normal
                    Evenly Matched
                    Kết quả thắng bại

                     Hiệu ứng (VN):

                     Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                     Phân loại:

                     UR Rarity
                     3 cardInfinite Impermanence
                     UR Rarity
                     3 cardInfinite Impermanence
                     Infinite Impermanence
                     Trap Normal
                     Infinite Impermanence
                     Vô thường vĩnh viễn

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                      Phân loại:

                      UR Rarity
                      1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                      UR Rarity
                      1 cardApollousa, Bow of the Goddess
                      Apollousa, Bow of the Goddess
                      WIND
                      Apollousa, Bow of the Goddess
                      Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                      • ATK:

                      • 0

                      • LINK-4

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới

                      Dưới-Phải

                      Trên


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                      Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                      SR Rarity
                      1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                      SR Rarity
                      1 cardDharc the Dark Charmer, Gloomy
                      Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                      DARK
                      Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                      Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                      • ATK:

                      • 1850

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


                      SR Rarity
                      1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                      SR Rarity
                      1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                      Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                      FIRE
                      Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                      Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
                      • ATK:

                      • 1850

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
                      (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardI:P Masquerena
                      UR Rarity
                      1 cardI:P Masquerena
                      I:P Masquerena
                      DARK
                      I:P Masquerena
                      I:P Masquerena
                      • ATK:

                      • 800

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú không Link
                      Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                      SR Rarity
                      1 cardKnightmare Phoenix
                      SR Rarity
                      1 cardKnightmare Phoenix
                      Knightmare Phoenix
                      FIRE
                      Knightmare Phoenix
                      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                      • ATK:

                      • 1900

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú có tên khác nhau
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                      UR Rarity
                      1 cardLinkuriboh
                      UR Rarity
                      1 cardLinkuriboh
                      Linkuriboh
                      DARK
                      Linkuriboh
                      Kuriboh liên kết
                      • ATK:

                      • 300

                      • LINK-1

                      Mũi tên Link:

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú Cấp 1
                      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
                      UR Rarity
                      1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
                      Promethean Princess, Bestower of Flames
                      FIRE
                      Promethean Princess, Bestower of Flames
                      Công chúa ban tặng lửa mắc tội
                      • ATK:

                      • 2700

                      • LINK-3

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú Hiệu ứng
                      Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


                      UR Rarity
                      1 cardS:P Little Knight
                      UR Rarity
                      1 cardS:P Little Knight
                      S:P Little Knight
                      DARK
                      S:P Little Knight
                      Chiến sĩ đêm nhí S:P
                      • ATK:

                      • 1600

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Hiệu ứng
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardSalamangreat Raging Phoenix
                      UR Rarity
                      1 cardSalamangreat Raging Phoenix
                      Salamangreat Raging Phoenix
                      FIRE
                      Salamangreat Raging Phoenix
                      Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
                      • ATK:

                      • 2800

                      • LINK-4

                      Mũi tên Link:

                      Trên

                      Dưới-Trái

                      Dưới

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardSpright Elf
                      UR Rarity
                      1 cardSpright Elf
                      Spright Elf
                      FIRE
                      Spright Elf
                      Tinh linh sét dị Elf
                      • ATK:

                      • 1400

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú, bao gồm một quái thú Cấp / Rank / Link 2
                      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu quái thú mà lá bài này chỉ đến bằng các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 2 trong Mộ của mình, hoặc, nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rank / Link 2 để thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Spright Elf" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 monsters, including a Level/Rank/Link 2 monster Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. Your opponent cannot target monsters this card points to with card effects. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Level 2 monster in your GY, or, if your opponent controls a monster, you can target 1 Rank/Link 2 monster instead; Special Summon it. You can only use this effect of "Spright Elf" once per turn.


                      UR Rarity
                      1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                      UR Rarity
                      1 cardUnderworld Goddess of the Closed World
                      Underworld Goddess of the Closed World
                      LIGHT
                      Underworld Goddess of the Closed World
                      Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                      • ATK:

                      • 3000

                      • LINK-5

                      Mũi tên Link:

                      Dưới

                      Dưới-Phải

                      Phải

                      Trên-Phải

                      Trên


                      Hiệu ứng (VN):

                      4+ quái thú Hiệu ứng
                      Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                      UR Rarity
                      1 cardWorldsea Dragon Zealantis
                      UR Rarity
                      1 cardWorldsea Dragon Zealantis
                      Worldsea Dragon Zealantis
                      WATER
                      Worldsea Dragon Zealantis
                      Rồng thế giới biển Zealantis
                      • ATK:

                      • 2500

                      • LINK-4

                      Mũi tên Link:

                      Trái

                      Dưới

                      Phải

                      Trên


                      Hiệu ứng (VN):

                      1+ quái thú Hiệu ứng
                      Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Worldsea Dragon Zealantis". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Worldsea Dragon Zealantis" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ tất cả quái thú trên sân, sau đó Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng này nhất có thể, đến ô của chủ sở hữu của chúng, ngửa hoặc trong Tư thế phòng thủ úp mặt. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy các lá bài trên sân với số lượng quái thú co-linked trên sân.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1+ Effect Monsters You can only control 1 "Worldsea Dragon Zealantis". You can only use each of the following effects of "Worldsea Dragon Zealantis" once per turn. During your Main Phase: You can banish all monsters on the field, then Special Summon as many monsters as possible that were banished by this effect, to their owners' fields, face-up, or in face-down Defense Position. During the Battle Phase (Quick Effect): You can destroy cards on the field up to the number of co-linked monsters on the field.


                      UR Rarity
                      1 cardBaronne de Fleur
                      UR Rarity
                      1 cardBaronne de Fleur
                      Baronne de Fleur
                      WIND 10
                      Baronne de Fleur
                      Baronne de Fleur
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2400


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                      UR Rarity
                      1 cardBorreload Savage Dragon
                      UR Rarity
                      1 cardBorreload Savage Dragon
                      Borreload Savage Dragon
                      DARK 8
                      Borreload Savage Dragon
                      Rồng nạp nòng xúng man rợ
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2500


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


                      SR Rarity
                      1 cardFormula Synchron
                      SR Rarity
                      1 cardFormula Synchron
                      Formula Synchron
                      LIGHT 2
                      Formula Synchron
                      Máy đồng bộ xe công thức
                      • ATK:

                      • 200

                      • DEF:

                      • 1500


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 quái thú non-Tuner
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Một lần mỗi Chuỗi, trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng lá bài này mà bạn điều khiển.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 non-Tuner monster When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. Once per Chain, during your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Synchro Summon using this card you control.