Thông tin tổng quan của Swordsoul

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
WATER 4
Swordsoul of Mo Ye
Kiếm hồn sư - Mạc Tà
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.

R Rarity
Swordsoul of Taia
R Rarity
Swordsoul of Taia
R Rarity
Swordsoul of Taia
WIND 4
Swordsoul of Taia
Kiếm hồn sư - Thái A
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.

R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
FIRE 6
Swordsoul Strategist Longyuan
Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.

R Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
R Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
R Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
LIGHT 7
Tenyi Spirit - Ashuna
Thiên uy long - Ashuna
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.

N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
WATER 4
Tenyi Spirit - Shthana
Thiên uy long - Shthana
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.

R Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
R Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
R Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
DARK 7
Tenyi Spirit - Vishuda
Thiên uy long - Vishuda
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
LIGHT 4
Incredible Ecclesia, the Virtuous
Thánh nữ trắng, Ecclesia
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.

R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
EARTH 1
Tenyi Spirit - Adhara
Thiên uy long - Adhara
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  SR Rarity
  Swordsoul Emergence
  SR Rarity
  Swordsoul Emergence
  SR Rarity
  Swordsoul Emergence
  Spell Normal
  Swordsoul Emergence
  Kiếm hồn hiện ra

   Hiệu ứng (VN):

   Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.

   R Rarity
   Swordsoul Blackout
   R Rarity
   Swordsoul Blackout
   R Rarity
   Swordsoul Blackout
   Trap Normal
   Swordsoul Blackout
   Kiếm hồn hóa đen

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    N Rarity
    Monk of the Tenyi
    N Rarity
    Monk of the Tenyi
    N Rarity
    Monk of the Tenyi
    EARTH
    Monk of the Tenyi
    Thiên uy chi quyền tăng
    • ATK:

    • 1000

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú "Tenyi" không Link


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 non-Link "Tenyi" monster

    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    FIRE
    Shaman of the Tenyi
    Long tiên nữ thiên uy
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Wyrm
    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.

    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    UR Rarity
    Baronne de Fleur
    WIND 10
    Baronne de Fleur
    Baronne de Fleur
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

    SR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    SR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    SR Rarity
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    LIGHT 8
    Baxia, Brightness of the Yang Zing
    Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
    • ATK:

    • 2300

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
    Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.

    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    DARK 8
    Draco Berserker of the Tenyi
    Thiên uy long quỷ thần
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.

    UR Rarity
    Swordsoul Grandmaster - Chixiao
    UR Rarity
    Swordsoul Grandmaster - Chixiao
    UR Rarity
    Swordsoul Grandmaster - Chixiao
    LIGHT 8
    Swordsoul Grandmaster - Chixiao
    Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.

    UR Rarity
    Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
    UR Rarity
    Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
    UR Rarity
    Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
    FIRE 10
    Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
    Thực thể kiếm hồn tà ác - Thất Tinh Long Uyên
    • ATK:

    • 2900

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
    Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú Wyrm khác, trong khi quái thú này ở trên sân: Bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 trong số (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If you Synchro Summon another Wyrm monster, while this monster is on the field: You can draw 1 card. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can banish 1 of those monster(s), and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can banish that card, and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" once per turn.

    UR Rarity
    Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
    UR Rarity
    Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
    UR Rarity
    Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
    WATER 10
    Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
    Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.

    Cần 29 UR

    UR Rarity
    Diabellstar the Black Witch3 card
    UR Rarity
    Kashtira Fenrir1 card
    UR Rarity
    Kashtira Unicorn1 card
    UR Rarity
    Maxx "C"3 card
    UR Rarity
    Swordsoul of Mo Ye2 card
    UR Rarity
    Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer1 card
    UR Rarity
    Thunder Dragon Colossus1 card
    UR Rarity
    Mecha Phantom Beast Auroradon1 card
    UR Rarity
    Predaplant Verte Anaconda1 card
    UR Rarity
    Adamancipator Risen - Dragite1 card
    UR Rarity
    Baronne de Fleur1 card
    UR Rarity
    Borreload Savage Dragon1 card
    UR Rarity
    Chaofeng, Phantom of the Yang Zing1 card
    UR Rarity
    Swordsoul Grandmaster - Chixiao2 card
    UR Rarity
    Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
    UR Rarity
    Denglong, First of the Yang Zing1 card
    UR Rarity
    Ash Blossom & Joyous Spring1 card
    UR Rarity
    Number 42: Galaxy Tomahawk1 card
    UR Rarity
    Called by the Grave2 card
    UR Rarity
    Forbidden Droplet1 card
    UR Rarity
    WANTED: Seeker of Sinful Spoils1 card
    UR Rarity
    Infinite Impermanence1 card

    Main: 44 Extra: 15

    R Rarity
    1 cardDestiny HERO - Denier
    R Rarity
    1 cardDestiny HERO - Denier
    Destiny HERO - Denier
    DARK 3
    Destiny HERO - Denier
    Anh hùng định mệnh - Kẻ khước từ
    • ATK:

    • 1100

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 trong các quái thú "Destiny HERO" từ Deck, Mộ của bạn hoặc bị loại bỏ và đặt nó lên trên Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Denier" một lần mỗi lượt. Nếu bạn có quái thú "Destiny HERO" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn, ngoài "Destiny HERO - Denier": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Denier" một lần trong mỗi Trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can take 1 of your "Destiny HERO" monsters from your Deck, GY, or that is banished, and place it on top of your Deck. You can only use this effect of "Destiny HERO - Denier" once per turn. If you have a "Destiny HERO" monster on your field or in your GY, other than "Destiny HERO - Denier": You can Special Summon this card from your GY. You can only use this effect of "Destiny HERO - Denier" once per Duel.


    SR Rarity
    2 cardDestiny HERO - Malicious
    SR Rarity
    2 cardDestiny HERO - Malicious
    Destiny HERO - Malicious
    DARK 6
    Destiny HERO - Malicious
    Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.


    UR Rarity
    3 cardDiabellstar the Black Witch
    UR Rarity
    3 cardDiabellstar the Black Witch
    Diabellstar the Black Witch
    DARK 7
    Diabellstar the Black Witch
    Mụ phù thủy đen Diabellstar
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


    UR Rarity
    1 cardKashtira Fenrir
    UR Rarity
    1 cardKashtira Fenrir
    Kashtira Fenrir
    EARTH 7
    Kashtira Fenrir
    Sát-đế thịnh nộ Fenrir
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Fenrir" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Kashtira" từ Deck lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công, hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó, úp mặt xuống.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Fenrir" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" monster from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can target 1 face-up card your opponent controls; banish it, face-down.


    UR Rarity
    1 cardKashtira Unicorn
    UR Rarity
    1 cardKashtira Unicorn
    Kashtira Unicorn
    WIND 7
    Kashtira Unicorn
    Sát-đế thịnh nộ Unicorn
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Kashtira Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 bài Phép "Kashtira" từ Deck của mình lên tay của bạn. Khi lá bài này tuyên bố tấn công hoặc nếu đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhìn vào Extra Deck của đối thủ và nếu bạn làm điều đó, loại bỏ 1 quái thú khỏi nó, úp mặt xuống.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can only use each of the following effects of "Kashtira Unicorn" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 "Kashtira" Spell from your Deck to your hand. When this card declares an attack, or if your opponent activates a monster effect (except during the Damage Step): You can look at your opponent's Extra Deck, and if you do, banish 1 monster from it, face-down.


    UR Rarity
    3 cardMaxx "C"
    UR Rarity
    3 cardMaxx "C"
    Maxx "C"
    EARTH 2
    Maxx "C"
    “G” sinh sản
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
    Phân loại:

    N Rarity
    1 cardNemeses Corridor
    N Rarity
    1 cardNemeses Corridor
    Nemeses Corridor
    WIND 4
    Nemeses Corridor
    Sao Nemeses hành lang xanh
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị loại bỏ của mình, ngoại trừ "Nemeses Corridor"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn mục tiêu đó vào Deck. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú "Nemeses" "Nemeses Corridor"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Nemeses Corridor" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can target 1 of your banished monsters, except "Nemeses Corridor"; Special Summon this card from your hand, and if you do, shuffle that target into the Deck. You can target 1 of your banished "Nemeses" monsters, except "Nemeses Corridor"; add it to your hand. You can only use each effect of "Nemeses Corridor" once per turn.


    UR Rarity
    2 cardSwordsoul of Mo Ye
    UR Rarity
    2 cardSwordsoul of Mo Ye
    Swordsoul of Mo Ye
    WATER 4
    Swordsoul of Mo Ye
    Kiếm hồn sư - Mạc Tà
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


    R Rarity
    1 cardSwordsoul of Taia
    R Rarity
    1 cardSwordsoul of Taia
    Swordsoul of Taia
    WIND 4
    Swordsoul of Taia
    Kiếm hồn sư - Thái A
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.


    R Rarity
    2 cardSwordsoul Strategist Longyuan
    R Rarity
    2 cardSwordsoul Strategist Longyuan
    Swordsoul Strategist Longyuan
    FIRE 6
    Swordsoul Strategist Longyuan
    Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2300


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.


    R Rarity
    2 cardTenyi Spirit - Ashuna
    R Rarity
    2 cardTenyi Spirit - Ashuna
    Tenyi Spirit - Ashuna
    LIGHT 7
    Tenyi Spirit - Ashuna
    Thiên uy long - Ashuna
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


    R Rarity
    2 cardTenyi Spirit - Vishuda
    R Rarity
    2 cardTenyi Spirit - Vishuda
    Tenyi Spirit - Vishuda
    DARK 7
    Tenyi Spirit - Vishuda
    Thiên uy long - Vishuda
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


    SR Rarity
    3 cardThe Ascended of Thunder
    SR Rarity
    3 cardThe Ascended of Thunder
    The Ascended of Thunder
    LIGHT 7
    The Ascended of Thunder
    Thần tu sấm
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách trả 3000 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi theo cách này trong sự điều khiển của chủ nhân của nó bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Nhận được 5000 LP.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) by paying 3000 LP. If this card Summoned this way in its owner's control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): Gain 5000 LP.


    UR Rarity
    1 cardAsh Blossom & Joyous Spring
    UR Rarity
    1 cardAsh Blossom & Joyous Spring
    Ash Blossom & Joyous Spring
    FIRE 3
    Ash Blossom & Joyous Spring
    Tro hoa xuân hạnh phúc
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
    ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
    ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
    ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
    Phân loại:

    R Rarity
    2 cardChiwen, Light of the Yang Zing
    R Rarity
    2 cardChiwen, Light of the Yang Zing
    Chiwen, Light of the Yang Zing
    LIGHT 1
    Chiwen, Light of the Yang Zing
    Rồng sao chổi sáng, Chi Vẫn
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Chiwen, Light of the Yang Zing". Khi "Yang Zing" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa đến Mộ, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi ô. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Chiwen, Light of the Yang Zing" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck, except "Chiwen, Light of the Yang Zing". When a "Yang Zing" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard, while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card, and if you do, banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Chiwen, Light of the Yang Zing" effect per turn, and only once that turn.


    SR Rarity
    1 cardIncredible Ecclesia, the Virtuous
    SR Rarity
    1 cardIncredible Ecclesia, the Virtuous
    Incredible Ecclesia, the Virtuous
    LIGHT 4
    Incredible Ecclesia, the Virtuous
    Thánh nữ trắng, Ecclesia
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1500


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.


    SR Rarity
    2 cardMecha Phantom Beast O-Lion
    SR Rarity
    2 cardMecha Phantom Beast O-Lion
    Mecha Phantom Beast O-Lion
    WIND 2
    Mecha Phantom Beast O-Lion
    Quái thú ảo máy bay O-Lion
    • ATK:

    • 600

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Thường 1 "Mecha Phantom Beast" từ tay bạn. Trong khi bạn điều khiển một Token, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type / WIND / Cấp độ 3 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mecha Phantom Beast O-Lion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your hand. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast O-Lion" once per turn.


    R Rarity
    1 cardTenyi Spirit - Adhara
    R Rarity
    1 cardTenyi Spirit - Adhara
    Tenyi Spirit - Adhara
    EARTH 1
    Tenyi Spirit - Adhara
    Thiên uy long - Adhara
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


    UR Rarity
    2 cardCalled by the Grave
    UR Rarity
    2 cardCalled by the Grave
    Called by the Grave
    Spell Quick
    Called by the Grave
    Ngôi mộ gọi tên

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
     Phân loại:

     UR Rarity
     1 cardForbidden Droplet
     UR Rarity
     1 cardForbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

      R Rarity
      2 cardFusion Destiny
      R Rarity
      2 cardFusion Destiny
      Fusion Destiny
      Spell Normal
      Fusion Destiny
      Kết hợp định mệnh

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê một "Destiny HERO" làm nguyên liệu, sử dụng các quái thú từ tay bạn hoặc Deck làm Nguyên liệu Fusion, nhưng phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK "HERO" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fusion Destiny" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Destiny HERO" monster as material, using monsters from your hand or Deck as Fusion Material, but destroy it during the End Phase of the next turn, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except DARK "HERO" monsters. You can only activate 1 "Fusion Destiny" per turn.


       SR Rarity
       1 cardKashtira Birth
       SR Rarity
       1 cardKashtira Birth
       Kashtira Birth
       Spell Continuous
       Kashtira Birth
       Sát-đế thịnh nộ khai sinh

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi Bình thường quái thú Cấp 7 mà không cần Hiến tế. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú "Kashtira" không thuộc Xyz bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép hoặc hiệu ứng, và bạn điều khiển một quái thú "Kashtira" : Bạn có thể chọn vào 3 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, úp mặt xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kashtira Birth" một lần trong mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Normal Summon Level 7 monsters without Tributing. During your Main Phase: You can Special Summon 1 of your non-Xyz "Kashtira" monsters that is banished or in your GY. If your opponent activates a Spell Card or effect, and you control a "Kashtira" monster: You can target 3 cards in your opponent's GY; banish them, face-down. You can only use each effect of "Kashtira Birth" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardSwordsoul Emergence
        SR Rarity
        1 cardSwordsoul Emergence
        Swordsoul Emergence
        Spell Normal
        Swordsoul Emergence
        Kiếm hồn hiện ra

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.


         R Rarity
         2 cardSwordsoul Sacred Summit
         R Rarity
         2 cardSwordsoul Sacred Summit
         Swordsoul Sacred Summit
         Spell Normal
         Swordsoul Sacred Summit
         Cửa đỉnh núi kiếm hồn vĩ đại

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú "Swordsoul" trong Mộ của bạn hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sacred Summit" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Swordsoul" monster in your GY, or if you control a Synchro Monster, you can target 1 Wyrm monster instead; Special Summon it. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Sacred Summit" once per turn.


          UR Rarity
          1 cardWANTED: Seeker of Sinful Spoils
          UR Rarity
          1 cardWANTED: Seeker of Sinful Spoils
          WANTED: Seeker of Sinful Spoils
          Spell Quick
          WANTED: Seeker of Sinful Spoils
          Truy nã kẻ săn ngọc mang tội

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 quái thú "Diabellstar" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy "Sinful Spoils" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; đặt nó ở cuối Deck, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 "Diabellstar" monster from your Deck or GY to your hand. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 of your "Sinful Spoils" Spells/Traps that is banished or in your GY, except "WANTED: Seeker of Sinful Spoils"; place it on the bottom of the Deck, then draw 1 card. You can only use each effect of "WANTED: Seeker of Sinful Spoils" once per turn.


           UR Rarity
           1 cardInfinite Impermanence
           UR Rarity
           1 cardInfinite Impermanence
           Infinite Impermanence
           Trap Normal
           Infinite Impermanence
           Vô thường vĩnh viễn

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
            Phân loại:

            SR Rarity
            1 cardNine Pillars of Yang Zing
            SR Rarity
            1 cardNine Pillars of Yang Zing
            Nine Pillars of Yang Zing
            Trap Counter
            Nine Pillars of Yang Zing
            Chín nhánh con của rồng sao chổi

             Hiệu ứng (VN):

             Khi một Lá bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt và bạn điều khiển một lá bài "Yang Zing" : Vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, xáo trộn lá bài đó vào Deck, sau đó phá huỷ 1 "Yang Zing" lá bài bạn điều khiển.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated, and you control a "Yang Zing" card: Negate the activation, and if you do, shuffle that card into the Deck, then destroy 1 other "Yang Zing" card you control.


             R Rarity
             1 cardSwordsoul Blackout
             R Rarity
             1 cardSwordsoul Blackout
             Swordsoul Blackout
             Trap Normal
             Swordsoul Blackout
             Kiếm hồn hóa đen

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.


              UR Rarity
              1 cardDestiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
              UR Rarity
              1 cardDestiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
              Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
              DARK 8
              Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
              Anh hùng định mệnh - Phượng hoàng diệt
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2100


              Hiệu ứng (VN):

              1 quái thú "HERO" Cấp 6 hoặc lớn hơn + 1 quái thú "Destiny HERO"
              quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 200 ATK cho mỗi lá bài "HERO" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer" một lần mỗi lượt. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể phá hủy cả 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Destiny HERO" từ Mộ của bạn trong Standby Phase của lượt tiếp theo.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Level 6 or higher "HERO" monster + 1 "Destiny HERO" monster Monsters your opponent controls lose 200 ATK for each "HERO" card in your GY. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer" once per turn. (Quick Effect): You can destroy both 1 card you control and 1 card on the field. If this card is destroyed by battle or card effect: You can activate this effect; Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your GY during the Standby Phase of the next turn.


              UR Rarity
              1 cardThunder Dragon Colossus
              UR Rarity
              1 cardThunder Dragon Colossus
              Thunder Dragon Colossus
              DARK 8
              Thunder Dragon Colossus
              Rồng sấm - Siêu Lôi Long
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 2400


              Hiệu ứng (VN):

              "Thunder Dragon" + 1 quái thú Thunder
              Phải được Triệu hồi Fusion, hoặc Triệu hồi Đặc biệt trong lượt hiệu ứng của quái thú Thunder được kích hoạt trên tay, bằng cách Hiến tế 1 quái thú không có Hiệu ứng Thunder (trong trường hợp đó bạn không sử dụng "Polymerization"). Không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn ngoại trừ bằng cách rút chúng. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Thunder khỏi Mộ của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Thunder Dragon" + 1 Thunder monster Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned during the turn a Thunder monster's effect was activated in the hand, by Tributing 1 Thunder Effect non-Fusion Monster (in which case you do not use "Polymerization"). Cards cannot be added from the Main Deck to your opponent's hand except by drawing them. If this card would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 Thunder monster from your GY instead.


              UR Rarity
              1 cardMecha Phantom Beast Auroradon
              UR Rarity
              1 cardMecha Phantom Beast Auroradon
              Mecha Phantom Beast Auroradon
              WIND
              Mecha Phantom Beast Auroradon
              Quái thú ảo máy bay Auroradon
              • ATK:

              • 2100

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú Máy
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Link trong phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế tối đa 3 quái thú, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên số lượng Hiến tế;
              ● 1: Hủy 1 lá bài trên sân.
              ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast" từ Deck của bạn.
              ● 3: Thêm 1 Bẫy từ Mộ lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ Machine monsters If this card is Link Summoned: You can activate this effect; Special Summon 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0), also you cannot Link Summon for the rest of this turn. Once per turn: You can Tribute up to 3 monsters, then apply 1 of these effects, based on the number Tributed; ● 1: Destroy 1 card on the field. ● 2: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your Deck. ● 3: Add 1 Trap from your GY to your hand.


              UR Rarity
              1 cardPredaplant Verte Anaconda
              UR Rarity
              1 cardPredaplant Verte Anaconda
              Predaplant Verte Anaconda
              DARK
              Predaplant Verte Anaconda
              Thực vật săn mồi trăn gai leo xanh
              • ATK:

              • 500

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới-Trái

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Hiệu ứng
              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; nó trở thành TỐI cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể trả 2000 LP và gửi 1 "Fusion" hoặc "Polymerization" Bình thường hoặc Ma Pháp Nhanh từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của bài Phép đó khi lá bài đó được kích hoạt, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Predaplant Verte Anaconda" một lần cho mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Effect Monsters You can target 1 face-up monster on the field; it becomes DARK until the end of this turn. You can pay 2000 LP and send 1 "Fusion" or "Polymerization" Normal or Quick-Play Spell from your Deck to the GY; this effect becomes that Spell's effect when that card is activated, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn. You can only use each effect of "Predaplant Verte Anaconda" once per turn.


              UR Rarity
              1 cardAdamancipator Risen - Dragite
              UR Rarity
              1 cardAdamancipator Risen - Dragite
              Adamancipator Risen - Dragite
              WATER 8
              Adamancipator Risen - Dragite
              Đá cứu thế sống dậy - Dragite
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài trên cùng trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


              UR Rarity
              1 cardBaronne de Fleur
              UR Rarity
              1 cardBaronne de Fleur
              Baronne de Fleur
              WIND 10
              Baronne de Fleur
              Baronne de Fleur
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2400


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


              UR Rarity
              1 cardBorreload Savage Dragon
              UR Rarity
              1 cardBorreload Savage Dragon
              Borreload Savage Dragon
              DARK 8
              Borreload Savage Dragon
              Rồng nạp nòng xúng man rợ
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


              UR Rarity
              1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing
              UR Rarity
              1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing
              Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
              LIGHT 9
              Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
              Rồng sao chổi ảo, Trào Phong
              • ATK:

              • 2800

              • DEF:

              • 2200


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
              Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính ban đầu với (các) "Yang Zing" được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Tuner từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ, có Thuộc tính gốc khớp với Thuộc tính ban đầu mà 1 trong số chúng bị phá huỷ quái thú có trên sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While this Synchro Summoned card is on the field, your opponent cannot activate effects of monsters with the same original Attribute(s) as the "Yang Zing" monster(s) used for the Synchro Summon of this card. When this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 Tuner monster from your Deck to your hand. Once per turn, when a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck, in Defense Position, whose original Attribute matches the original Attribute that 1 of those destroyed monsters had on the field.


              UR Rarity
              2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao
              UR Rarity
              2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao
              Swordsoul Grandmaster - Chixiao
              LIGHT 8
              Swordsoul Grandmaster - Chixiao
              Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
              • ATK:

              • 2800

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.


              UR Rarity
              1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              UR Rarity
              1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              WATER 10
              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 3000


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


              SR Rarity
              1 cardYazi, Evil of the Yang Zing
              SR Rarity
              1 cardYazi, Evil of the Yang Zing
              Yazi, Evil of the Yang Zing
              DARK 7
              Yazi, Evil of the Yang Zing
              Rồng sao chổi ác độc, Nhai Xế
              • ATK:

              • 2600

              • DEF:

              • 2100


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
              Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yazi, Evil of the Yang Zing" một lần trong lượt.
              ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yang Zing" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.
              ● Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Cannot be targeted by an opponent's card effects. You can only use each of these effects of "Yazi, Evil of the Yang Zing" once per turn. ● You can target 1 "Yang Zing" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. ● When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position.


              R Rarity
              1 cardCupid Pitch
              R Rarity
              1 cardCupid Pitch
              Cupid Pitch
              LIGHT 4
              Cupid Pitch
              Cupid bóng mềm
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 600


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của lá bài này theo Cấp độ mà Tuner được sử dụng làm nguyên liệu có trên sân. Lá bài này nhận được ATK bằng với Cấp của nó x 400. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi tới Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với Cấp của quái thú được Triệu hồi Synchro mới x 100, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 8 hoặc thấp hơn với 600 DEF từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cupid Pitch" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: Increase or decrease this card's Level by the Level the Tuner used as material had on the field. This card gains ATK equal to its Level x 400. If this Synchro Summoned card is sent to the GY as Synchro Material: Inflict damage to your opponent equal to the new Synchro Summoned monster's Level x 100, and if you do, you can add 1 Level 8 or lower monster with 600 DEF from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cupid Pitch" once per turn.


              UR Rarity
              1 cardDenglong, First of the Yang Zing
              UR Rarity
              1 cardDenglong, First of the Yang Zing
              Denglong, First of the Yang Zing
              LIGHT 5
              Denglong, First of the Yang Zing
              Rồng sao chổi đời đầu, Vọng Thiên Hống
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Yang Zing" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ; Cấp của lá bài này trở thành của quái thú được gửi. Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yang Zing" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Denglong, First of the Yang Zing(s)" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 "Yang Zing" card from your Deck to your hand. Once per turn: You can send 1 Wyrm-Type monster from your Deck to the Graveyard; this card's Level becomes the sent monster's. If this face-up card leaves the field: You can Special Summon 1 "Yang Zing" monster from your Deck. You can only Special Summon "Denglong, First of the Yang Zing(s)" once per turn.


              UR Rarity
              1 cardNumber 42: Galaxy Tomahawk
              UR Rarity
              1 cardNumber 42: Galaxy Tomahawk
              Number 42: Galaxy Tomahawk
              WIND
              Number 42: Galaxy Tomahawk
              COn số 42: Tàu vũ trụ ngân hà Tomahawk
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 3000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 7
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Battle Eagle Tokens" (Machine-Type / WIND / Cấp độ 6 / ATK 2000 / DEF 0) nhất có thể, phá huỷ chúng trong End Phase của lượt này, đối thủ của bạn cũng không phải chịu thêm thiệt hại trong chiến đấu nào trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; Special Summon as many "Battle Eagle Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 6/ATK 2000/DEF 0) as possible, destroy them during the End Phase of this turn, also your opponent takes no further battle damage this turn.              Deck của SWORDSOUL trong MASTER DUEL