Thông tin tổng quan của Swordsoul

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 27 UR

UR Rarity
Archnemeses Protos1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye3 card
UR Rarity
Adamancipator Risen - Dragite1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing1 card
UR Rarity
Draco Berserker of the Tenyi1 card
UR Rarity
Swordsoul Grandmaster - Chixiao2 card
UR Rarity
Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan1 card
UR Rarity
Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
Triple Tactics Thrust2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 41 Extra: 15

UR Rarity
1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing
UR Rarity
1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
LIGHT9
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2200


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính ban đầu với (các) "Yang Zing" được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Tuner từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ, có Thuộc tính gốc khớp với Thuộc tính ban đầu mà 1 trong số chúng bị phá huỷ quái thú có trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While this Synchro Summoned card is on the field, your opponent cannot activate effects of monsters with the same original Attribute(s) as the "Yang Zing" monster(s) used for the Synchro Summon of this card. When this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 Tuner monster from your Deck to your hand. Once per turn, when a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck, in Defense Position, whose original Attribute matches the original Attribute that 1 of those destroyed monsters had on the field.Deck của SWORDSOUL trong MASTER DUEL