Thông tin tổng quan của Tearlaments

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Tearlaments Rulkallos
UR Rarity
Tearlaments Rulkallos
UR Rarity
Tearlaments Rulkallos
WATER8
Tearlaments Rulkallos
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


Hiệu ứng (VN):

"Tearlaments Kitkallos" + 1 quái thú "Tearlaments"
Các quái thú Aqua khác mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Tearlaments Rulkallos" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân của bạn với Mộ. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Tearlaments Kitkallos" + 1 "Tearlaments" monster Other Aqua monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Tearlaments Rulkallos" once per turn. When your opponent activates a card or effect that includes an effect that Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it, then, send 1 "Tearlaments" card from your hand or face-up field to the GY. If this Fusion Summoned card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon this card.

Cần 38 UR

UR Rarity
Fairy Tail - Snow1 card
UR Rarity
Kashtira Fenrir1 card
UR Rarity
Keldo the Sacred Protector1 card
UR Rarity
Mannadium Riumheart3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Tearlaments Reinoheart3 card
UR Rarity
Tearlaments Scheiren2 card
UR Rarity
Garura, Wings of Resonant Life1 card
UR Rarity
Tearlaments Kaleido-Heart1 card
UR Rarity
Tearlaments Rulkallos1 card
UR Rarity
Vicious Astraloud1 card
UR Rarity
Scareclaw Light-Heart1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
UR Rarity
Visas Amritara1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Visas Starfrost1 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Time Thief Redoer1 card
UR Rarity
Primeval Planet Perlereino1 card
UR Rarity
Primitive Planet Reichphobia1 card
UR Rarity
Reinforcement of the Army1 card
UR Rarity
Super Polymerization3 card
UR Rarity
Tearlaments Scream3 card
UR Rarity
Trivikarma1 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của TEARLAMENTS trong MASTER DUEL