Thông tin tổng quan của Thunder Dragon

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch
DARK7
Diabellstar the Black Witch
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 35 UR

UR Rarity
Batteryman Solar3 card
UR Rarity
Bystial Magnamhut1 card
UR Rarity
Diabellstar the Black Witch1 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
The Bystial Lubellion3 card
UR Rarity
Thunder Dragon Colossus1 card
UR Rarity
Thunder Dragon Titan3 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Apollousa, Bow of the Goddess1 card
UR Rarity
Black Luster Soldier - Soldier of Chaos1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Sky Striker Ace - Azalea1 card
UR Rarity
Spright Elf1 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Chaos Angel1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Gold Sarcophagus1 card
UR Rarity
WANTED: Seeker of Sinful Spoils3 card
UR Rarity
Infinite Impermanence1 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
1 cardDiabellstar the Black Witch
UR Rarity
1 cardDiabellstar the Black Witch
Diabellstar the Black Witch
DARK7
Diabellstar the Black Witch
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.Deck của THUNDER DRAGON trong MASTER DUEL