Thông tin tổng quan của Time Thief

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 13 UR

UR Rarity
Mathmech Circular1 card
UR Rarity
PSY-Framelord Omega1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Gagagaga Magician1 card
UR Rarity
Gigantic "Champion" Sargas1 card
UR Rarity
Number F0: Utopic Draco Future1 card
UR Rarity
Primathmech Alembertian1 card
UR Rarity
Time Thief Redoer1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card

Main: 40 Extra: 15

SR Rarity
1 cardPrimathmech Laplacian
SR Rarity
1 cardPrimathmech Laplacian
Primathmech Laplacian
EARTH4
Primathmech Laplacian
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú Cấp 4
Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.Deck của TIME THIEF trong MASTER DUEL