Thông tin tổng quan của Time Thief

Nhìn chung

Time Thief được biết đến là một deck đánh thuê ( nổi tiếng nhất là Time Thief Redoer ) Một trong khả năng của Time Thief chính là tách bài của đối phương làm nguyên liệu Xyz cho quái Xyz của bạn Ở thời điểm hiện tại, Time Thief đánh thuê cho Phantom Knights do việc banish Silent Boots và search Shade Brigandine lấy body 1 quái Level 4 rất dễ để triệu hồi ra quái Rank 4, đặc biệt là Redoer ( quái vừa cướp bài, vừa tự bảo kê, có khả năng draw card và đặt bài ngửa của đối phương lên top deck )

Cần 13 UR

UR Rarity
Mathmech Circular1 card
UR Rarity
PSY-Framelord Omega1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Gagagaga Magician1 card
UR Rarity
Gigantic "Champion" Sargas1 card
UR Rarity
Number F0: Utopic Draco Future1 card
UR Rarity
Primathmech Alembertian1 card
UR Rarity
Time Thief Redoer1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
1 cardMathmech Circular
UR Rarity
1 cardMathmech Circular
Mathmech Circular
LIGHT 4
Mathmech Circular
Người máy toán học viên phân
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú "Mathmech" , ngoại trừ "Mathmech Circular", từ Deck của bạn về Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn, đồng thời bạn chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong phần còn lại của lượt này. Nếu một quái thú "Mathmech" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt lên sân của bạn trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Circular" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 "Mathmech" monster, except "Mathmech Circular", from your Deck to your GY; Special Summon this card from your hand, also you can only attack with 1 monster for the rest of this turn. If a "Mathmech" monster is Normal or Special Summoned to your field while you control this monster (except during the Damage Step): You can add 1 "Mathmech" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Mathmech Circular" once per turn.


N Rarity
2 cardSpringans Brothers
N Rarity
2 cardSpringans Brothers
Springans Brothers
FIRE 4
Springans Brothers
Các anh em Sprigguns
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Springans" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Springans Brothers"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này nằm trong tay, sân hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Springans" mà bạn điều khiển; đem lá bài này vào nó như một nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Brothers" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can target 1 "Springans" monster in your GY, except "Springans Brothers"; Special Summon it in Defense Position. If this card is in your hand, field, or GY: You can target 1 "Springans" Xyz Monster you control; attach this card to it as material. You can only use each effect of "Springans Brothers" once per turn.


R Rarity
1 cardSpringans Captain Sargas
R Rarity
1 cardSpringans Captain Sargas
Springans Captain Sargas
FIRE 8
Springans Captain Sargas
Đội trưởng Sprigguns Sargas
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong tay, sân hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Springans" mà bạn điều khiển; đem lá bài này vào nó như một nguyên liệu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ quái thú Xyz mà bạn điều khiển, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước đó của "Springans Captain Sargas" một lần mỗi lượt. "Springans" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
● Lá bài này nhận được 500 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand, field, or GY: You can target 1 "Springans" Xyz Monster you control; attach this card to it as material. During your opponent's turn (Quick Effect): You can detach 1 material from an Xyz Monster you control, then target 1 face-up card on the field; destroy it. You can only use each of the previous effects of "Springans Captain Sargas" once per turn. A "Springans" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● This card gains 500 ATK.


R Rarity
3 cardSpringans Kitt
R Rarity
3 cardSpringans Kitt
Springans Kitt
DARK 4
Springans Kitt
Sprigguns Kitt
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có quái thú Fusion đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay bạn, 1 trong số các Phép/Bẫy "Branded" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Kitt" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have a Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material on your field or in your GY: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add to your hand, 1 of your "Branded" Spells/Traps that is banished or in your Deck or GY, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Springans Kitt" once per turn.


N Rarity
1 cardSpringans Pedor
N Rarity
1 cardSpringans Pedor
Springans Pedor
FIRE 4
Springans Pedor
Sprigguns Pedor
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Springans" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Springans Pedor"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong tay, sân hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Springans" mà bạn điều khiển; đem lá bài này vào nó như một nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Pedor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card, then target 1 "Springans" monster in your GY, except "Springans Pedor"; Special Summon it. If this card is in your hand, field, or GY: You can target 1 "Springans" Xyz Monster you control; attach this card to it as material. You can only use each effect of "Springans Pedor" once per turn.


N Rarity
2 cardSpringans Rockey
N Rarity
2 cardSpringans Rockey
Springans Rockey
FIRE 4
Springans Rockey
Đạn tên lửa Sprigguns
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Great Sand Sea - Gold Golgonda" hoặc 1 "Springans" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Springans Rockey"; thêm nó lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong tay, sân hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Springans" mà bạn điều khiển; đem lá bài này vào nó như một nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Rockey" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 "Great Sand Sea - Gold Golgonda" or 1 "Springans" monster in your GY, except "Springans Rockey"; add it to your hand. If this card is in your hand, field, or GY: You can target 1 "Springans" Xyz Monster you control; attach this card to it as material. You can only use each effect of "Springans Rockey" once per turn.


R Rarity
1 cardTime Thief Adjuster
R Rarity
1 cardTime Thief Adjuster
Time Thief Adjuster
DARK 4
Time Thief Adjuster
Thợ lặn niên đại chỉnh sửa
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú "Time Thief" "Time Thief Adjuster" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Time Thief" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Time Thief Adjuster". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Time Thief Adjuster" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you Normal or Special Summon a "Time Thief" monster(s), except "Time Thief Adjuster" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Time Thief" card from your Deck to the GY, except "Time Thief Adjuster". You can only use 1 "Time Thief Adjuster" effect per turn, and only once that turn.


N Rarity
1 cardTime Thief Bezel Ship
N Rarity
1 cardTime Thief Bezel Ship
Time Thief Bezel Ship
DARK 4
Time Thief Bezel Ship
Tàu thợ lặn niên đại Bezel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Time Thief" mà bạn điều khiển; đem 1 lá bài từ Mộ của đối thủ vào quái thú đó làm nguyên liệu. Nếu lá bài này nằm trong Mộ: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ quái thú Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Time Thief Bezel Ship" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 "Time Thief" Xyz Monster you control; attach 1 card from your opponent's GY to that monster as material. If this card is in the GY: You can detach 1 material from an Xyz Monster you control; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Time Thief Bezel Ship" once per turn.


R Rarity
3 cardTime Thief Regulator
R Rarity
3 cardTime Thief Regulator
Time Thief Regulator
DARK 4
Time Thief Regulator
Bộ điều chỉnh thợ lặn niên đại
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Time Thief" có tên khác từ Deck của bạn ở Tư thế phòng thủ, ngoại trừ "Time Thief Regulator". Khi một quái thú Xyz mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Time Thief Regulator" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no other monsters: You can Tribute this card; Special Summon 2 "Time Thief" monsters with different names from your Deck in Defense Position, except "Time Thief Regulator". When an Xyz Monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Time Thief Regulator" once per turn.


SR Rarity
1 cardTime Thief Winder
SR Rarity
1 cardTime Thief Winder
Time Thief Winder
DARK 4
Time Thief Winder
Thợ lặn niên đại xoay lại
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ quái thú Xyz mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Time Thief" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Time Thief Winder". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Time Thief Winder" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can detach 1 material from an Xyz Monster you control; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Time Thief" card from your Deck to your hand, except "Time Thief Winder". You can only use each effect of "Time Thief Winder" once per turn.


N Rarity
1 cardPSY-Frame Driver
N Rarity
1 cardPSY-Frame Driver
PSY-Frame Driver
LIGHT 6
PSY-Frame Driver
Người điều khiển khung-CỨ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


Hiệu ứng gốc (EN):

A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


UR Rarity
3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
Phân loại:

R Rarity
1 cardMathmech Diameter
R Rarity
1 cardMathmech Diameter
Mathmech Diameter
LIGHT 4
Mathmech Diameter
Người máy toán học đường kính
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng của nó. "Mathmech" đã được Triệu hồi Synchro hoặc Xyz bằng cách sử dụng lá bài này trên sân làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng sau.
● Một lần mỗi lượt, trong lượt đó lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Diameter" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects. A "Mathmech" monster that was Synchro or Xyz Summoned using this card on the field as material gains the following effect. ● Once per turn, during the turn this card was Special Summoned, when your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use each effect of "Mathmech Diameter" once per turn.


SR Rarity
1 cardMathmech Nabla
SR Rarity
1 cardMathmech Nabla
Mathmech Nabla
DARK 4
Mathmech Nabla
Người máy toán học Nabla
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Cyberse; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" từ Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse mà bạn điều khiển trong Vùng Extra Monster Zone; nó có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mathmech Nabla" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 Cyberse monster; Special Summon 1 "Mathmech" monster from your Deck. If this card is sent to the GY: You can target 1 Cyberse monster you control in the Extra Monster Zone; it can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn. You can only use each effect of "Mathmech Nabla" once per turn.


SR Rarity
2 cardPSY-Framegear Gamma
SR Rarity
2 cardPSY-Framegear Gamma
PSY-Framegear Gamma
LIGHT 2
PSY-Framegear Gamma
Bộ khung-CỨ Gamma
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
Phân loại:

SR Rarity
1 cardBranded in High Spirits
SR Rarity
1 cardBranded in High Spirits
Branded in High Spirits
Spell Quick
Branded in High Spirits
Dấu ấn khí cháy

  Hiệu ứng (VN):

  Tiết lộ 1 quái thú trên tay của bạn và gửi 1 quái thú Fusion Cấp 8 từ Extra Deck của bạn vào Mộ cùng Loại có 2500 ATK hoặc DEF, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
  ● Loại bỏ quái thú được tiết lộ, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay bạn.
  Trong End Phase, nếu một quái thú Fusion được gửi trong Mộ của bạn ở lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Branded in High Spirits" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Reveal 1 monster in your hand and send 1 Level 8 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY with the same Type that has 2500 ATK or DEF, then you can apply this effect. ● Discard the revealed monster, and if you do, add 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, from your Deck to your hand. During the End Phase, if a Fusion Monster was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use 1 "Branded in High Spirits" effect per turn, and only once that turn.


  UR Rarity
  2 cardCalled by the Grave
  UR Rarity
  2 cardCalled by the Grave
  Called by the Grave
  Spell Quick
  Called by the Grave
  Ngôi mộ gọi tên

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
   Phân loại:

   R Rarity
   3 cardGreat Sand Sea - Gold Golgonda
   R Rarity
   3 cardGreat Sand Sea - Gold Golgonda
   Great Sand Sea - Gold Golgonda
   Spell Field
   Great Sand Sea - Gold Golgonda
   Biển cát vàng lớn - Golgonda

    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả "Springans" trên sân nhận được 1000 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Great Sand Sea - Gold Golgonda" một lần trong mỗi lượt. Nếu bạn không điều khiển "Springans" : Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Springans" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Springans" từ Extra Deck của bạn. Nếu quái thú Xyz ngửa mặt mà bạn điều khiển rời sân bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; nó không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All "Springans" Xyz Monsters on the field gain 1000 ATK. You can only use each of the following effects of "Great Sand Sea - Gold Golgonda" once per turn. If you control no "Springans" Xyz Monsters: You can discard 1 "Springans" card; Special Summon 1 "Springans" Xyz Monster from your Extra Deck. If a face-up Xyz Monster you control leaves the field by card effect (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; it cannot attack for the rest of this turn (even if this card leaves the field).


    R Rarity
    3 cardSpringans Booty
    R Rarity
    3 cardSpringans Booty
    Springans Booty
    Spell Continuous
    Springans Booty
    Sprigguns thu chiến lợi phẩm

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một quái thú Xyz ngửa mặt mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của Quái thú có Hiệu Ứng trên sân trong lượt này. Bạn có thể gửi lá bài face-up này đến Mộ; kích hoạt 1 "Great Sand Sea - Gold Golgonda" trực tiếp từ Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Booty" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a face-up Xyz Monster you control leaves the field by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; neither player can activate that Effect Monster's effects on the field this turn. You can send this face-up card to the GY; activate 1 "Great Sand Sea - Gold Golgonda" directly from your Deck or GY. You can only use each effect of "Springans Booty" once per turn.


     SR Rarity
     3 cardSpringans Watch
     SR Rarity
     3 cardSpringans Watch
     Springans Watch
     Spell Normal
     Springans Watch
     Sprigguns theo dõi

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 "Great Sand Sea - Gold Golgonda" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Great Sand Sea - Gold Golgonda" ở trong Vùng Bài Phép Môi Trường của bạn, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này để thay thế.
      ● Thêm 1 "Springans" từ Deck của bạn lên tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 "Springans" từ Deck của bạn đến Mộ.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Springans Watch" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 "Great Sand Sea - Gold Golgonda" from your Deck to your hand. If "Great Sand Sea - Gold Golgonda" is in your Field Zone, you can apply this effect instead. ● Add 1 "Springans" monster from your Deck to your hand, and if you do, send 1 "Springans" monster from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Springans Watch" per turn.


      SR Rarity
      1 cardTally-ho! Springans
      SR Rarity
      1 cardTally-ho! Springans
      Tally-ho! Springans
      Spell Quick
      Tally-ho! Springans
      Tally-ho! Sprigguns

       Hiệu ứng (VN):

       Khi bạn kích hoạt lá bài này, bạn cũng có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ quái thú bạn điều khiển; thêm 1 quái thú "Springans" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, nếu bạn tách bất kỳ nguyên liệu nào khi kích hoạt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nhiều quái thú "Springans" từ tay hoặc Mộ của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trên sân; tách 1 nguyên liệu khỏi nó và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Tally-ho! Springans" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When you activate this card, you can also detach up to 3 materials from monsters you control; add 1 "Springans" monster from your Deck to your hand, then, if you detached any material at activation, you can Special Summon that many "Springans" monsters from your hand or GY. During your Main Phase, if this card is in your GY: You can target 1 Xyz Monster on the field; detach 1 material from it, and if you do, add this card to your hand. You can only use 1 "Tally-ho! Springans" effect per turn, and only once that turn.


       N Rarity
       1 cardMathmech Superfactorial
       N Rarity
       1 cardMathmech Superfactorial
       Mathmech Superfactorial
       Trap Normal
       Mathmech Superfactorial
       Giai thừa máy toán học

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu tối đa 3 "Mathmech" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó và xáo trộn nguyên liệu vào Deck thay vì gửi chúng đến Mộ.
        ● Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa, sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 "Mathmech" chỉ sử dụng những quái thú đó.
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Mathmech Superfactorial" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target up to 3 "Mathmech" monsters in your GY with different names, then activate 1 of these effects; ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 "Mathmech" Synchro Monster using only those monsters, and shuffle the materials into the Deck instead of sending them to the GY. ● Special Summon them, but their effects are negated, then, immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 "Mathmech" Xyz Monster using only those monsters. You can only activate 1 "Mathmech Superfactorial" per turn.


        R Rarity
        1 cardTime Thief Flyback
        R Rarity
        1 cardTime Thief Flyback
        Time Thief Flyback
        Trap Normal
        Time Thief Flyback
        Thợ lặn niên đại bay về

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 "Time Thief" quái thú Xyz mà bạn điều khiển; đem 1 "Time Thief" từ tay hoặc Deck của bạn vào nó làm nguyên liệu. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Time Thief" mà bạn điều khiển; đem 1 lá bài từ Mộ của đối thủ của bạn vào nó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Time Thief Flyback" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 "Time Thief" Xyz Monster you control; attach 1 "Time Thief" card from your hand or Deck to it as material. You can banish this card from your GY, then target 1 "Time Thief" Xyz Monster you control; attach 1 card from your opponent's GY to it as material. You can only use 1 "Time Thief Flyback" effect per turn, and only once that turn.


         R Rarity
         1 cardTime Thief Retrograde
         R Rarity
         1 cardTime Thief Retrograde
         Time Thief Retrograde
         Trap Counter
         Time Thief Retrograde
         Thợ lặn niên đại lùi về

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một Lá bài Phép / Bẫy được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Time Thief" : Không kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài đó với "Time Thief" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Time Thief Retrograde" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a Spell/Trap Card is activated while you control a "Time Thief" Xyz Monster: Negate the activation, and if you do, attach that card to a "Time Thief" Xyz Monster you control as material. You can only activate 1 "Time Thief Retrograde" per turn.


          R Rarity
          2 cardSprind the Irondash Dragon
          R Rarity
          2 cardSprind the Irondash Dragon
          Sprind the Irondash Dragon
          DARK 8
          Sprind the Irondash Dragon
          Rồng sắt phóng Sprind
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này
          Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể di chuyển lá bài mà bạn điều khiển này sang một Khu vực quái thú Chính khác của bạn, sau đó bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa khác trong cột của lá bài này. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 quái thú "Springans" "Fallen of Albaz" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sprind the Irondash Dragon" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Fallen of Albaz" + 1 Effect Monster Special Summoned this turn During your Main Phase: You can move this card you control to another of your Main Monster Zones, then you can destroy all other face-up cards in this card's column. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Springans" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your Deck. You can only use each effect of "Sprind the Irondash Dragon" once per turn.


          UR Rarity
          1 cardPSY-Framelord Omega
          UR Rarity
          1 cardPSY-Framelord Omega
          PSY-Framelord Omega
          LIGHT 8
          PSY-Framelord Omega
          Chúa tể khung-CỨ Omega
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 2200


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ cả lá bài ngửa này ra khỏi sân và 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay đối thủ, mặt ngửa, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài bị loại bỏ; trả lại xuống Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Mộ; xáo trộn cả lá bài đó và lá bài này từ Mộ vào Deck.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can banish both this face-up card from the field and 1 random card from your opponent's hand, face-up, until your next Standby Phase. Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can target 1 banished card; return it to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 other card in the GY; shuffle both that card and this card from the GY into the Deck.


          UR Rarity
          1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          LIGHT
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 12
          Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
          Phân loại:

          UR Rarity
          1 cardGagagaga Magician
          UR Rarity
          1 cardGagagaga Magician
          Gagagaga Magician
          DARK
          Gagagaga Magician
          Pháp sư Gagagaga
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Gagagaga Magician"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gagagaga Magician" một lần mỗi lượt. "Utopic Future" có lá bài này làm nguyên liệu sẽ nhận được hiệu ứng này.
          ● Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển; cho đến cuối lượt này, thay đổi ATK của nó thành 4000, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 Xyz Monster in your GY, except "Gagagaga Magician"; Special Summon it, but negate its effects. You can only use this effect of "Gagagaga Magician" once per turn. A "Utopic Future" Xyz Monster that has this card as material gains this effect. ● During your Main Phase: You can detach 2 materials from this card, then target 1 Xyz Monster you control; until the end of this turn, change its ATK to 4000, also negate its effects.


          UR Rarity
          1 cardGigantic "Champion" Sargas
          UR Rarity
          1 cardGigantic "Champion" Sargas
          Gigantic "Champion" Sargas
          FIRE
          Gigantic "Champion" Sargas
          “Nhà vô địch” khổng lồ Sargas
          • ATK:

          • 2800

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 8
          Một lần trong lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Gigantic "Champion" Sargas" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz "Springans" mà bạn điều khiển. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Trong khi lá bài này có nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 "Springans" hoặc "Therion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu nguyên liệu bị tách ra khỏi (các) quái thú trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; hoặc phá hủy nó hoặc trả lại nó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gigantic "Champion" Sargas" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 8 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Gigantic "Champion" Sargas" by using 1 "Springans" Xyz Monster you control. (Transfer its materials to this card.) While this card has material: You can add 1 "Springans" or "Therion" card from your Deck to your hand. If material is detached from a monster(s) on the field (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; either destroy it or return it to the hand. You can only use each effect of "Gigantic "Champion" Sargas" once per turn.


          UR Rarity
          1 cardNumber F0: Utopic Draco Future
          UR Rarity
          1 cardNumber F0: Utopic Draco Future
          Number F0: Utopic Draco Future
          LIGHT
          Number F0: Utopic Draco Future
          Con số tương lai 0: Hoàng đế rồng hi vọng về sau
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Xyz có cùng Rank, ngoại trừ quái thú "Number"
          (Rank ban đầu của lá bài này luôn được coi là 1. Lá bài này luôn được coi là "Utopic Future" .)
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number F0: Utopic Future" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa việc kích hoạt, sau đó, nếu quái thú đó ở trên sân, hãy giành quyền điều khiển nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Xyz Monsters with the same Rank, except "Number" monsters (This card's original Rank is always treated as 1. This card is always treated as a "Utopic Future" card.) You can also Xyz Summon this card by using "Number F0: Utopic Future" you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, then, if that monster is on the field, gain control of it.


          SR Rarity
          1 cardNumber F0: Utopic Future
          SR Rarity
          1 cardNumber F0: Utopic Future
          Number F0: Utopic Future
          LIGHT
          Number F0: Utopic Future
          Con số tương lai 0: Hoàng đế hi vọng về sau
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Xyz có cùng Rank, ngoại trừ quái thú "Number"
          (Rank ban đầu của lá bài này luôn được coi là 1.)
          Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu, và cả hai người chơi không chịu bất kỳ thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể điều khiển quái thú của đối thủ đó cho đến khi kết thúc Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Xyz Monsters with the same Rank, except "Number" monsters (This card's original Rank is always treated as 1.) Cannot be destroyed by battle, and neither player takes any battle damage from attacks involving this card. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can take control of that opponent's monster until the end of the Battle Phase. If this face-up card on the field would be destroyed by a card effect, you can detach 1 material from this card instead.


          UR Rarity
          1 cardPrimathmech Alembertian
          UR Rarity
          1 cardPrimathmech Alembertian
          Primathmech Alembertian
          EARTH
          Primathmech Alembertian
          Người máy toán học hình Alembertian
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 4
          Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" Cấp 4 từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 2 đến 4 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt hiệu ứng thích hợp;
          ● 2: Thêm 1 "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          ● 3: Thêm 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          ● 4: Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn lên tay bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primathmech Alembertian" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 4 monsters You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 Level 4 "Mathmech" monster from your hand or GY. If this card is Xyz Summoned: You can detach 2 to 4 materials from this card, then activate the appropriate effect; ● 2: Add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. ● 3: Add 1 Level 4 monster from your Deck to your hand. ● 4: Add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Primathmech Alembertian" once per turn.


          SR Rarity
          1 cardPrimathmech Laplacian
          SR Rarity
          1 cardPrimathmech Laplacian
          Primathmech Laplacian
          EARTH
          Primathmech Laplacian
          Người máy toán học hình Laplacian
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 4
          Nếu (các) lá bài "Mathmech" mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách tối đa 3 nguyên liệu từ nó, sau đó chọn nhiều hiệu ứng (bạn không thể chọn cùng một hiệu ứng hai lần và bạn thực thi chúng theo thứ tự đã liệt kê, bỏ qua bất kỳ hiệu ứng nào không được chọn);
          ● Gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn đến Mộ. ● Gửi 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. ● Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy điều khiển của đối thủ tới Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Primathmech Laplacian" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 4 monsters If a "Mathmech" card(s) you control would be destroyed by card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Xyz Summoned: You can detach up to 3 materials from it, then choose that many effects (you cannot choose the same effect twice, and you resolve them in the listed order, skipping any that were not chosen); ● Send 1 random card from your opponent's hand to the GY. ● Send 1 monster your opponent controls to the GY. ● Send 1 Spell/Trap your opponent controls to the GY. You can only use this effect of "Primathmech Laplacian" once per turn.


          SR Rarity
          2 cardSpringans Merrymaker
          SR Rarity
          2 cardSpringans Merrymaker
          Springans Merrymaker
          FIRE
          Springans Merrymaker
          Pháo bắn đạn Sprigguns
          • ATK:

          • 1100

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn: Bạn có thể gửi 1 "Springans" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong Main Phase hoặc Chiến đấu của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này cho đến End Phase, sau đó nếu bạn loại bỏ lá bài này với 2 Nguyên liệu Xyz hoặc lớn hơn, bạn cũng có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn đến Mộ. liệt kê "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Merrymaker" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters If this card is Special Summoned from your Extra Deck: You can send 1 "Springans" monster from your Deck to the GY. During your opponent's Main or Battle Phase (Quick Effect): You can banish this card until the End Phase, then if you banished this card with 2 or more Xyz Materials, you can also send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that lists "Fallen of Albaz" as material. You can only use each effect of "Springans Merrymaker" once per turn.


          SR Rarity
          1 cardSteelswarm Roach
          SR Rarity
          1 cardSteelswarm Roach
          Steelswarm Roach
          DARK
          Steelswarm Roach
          Trùng vai-rớt gián
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.


          SR Rarity
          1 cardTime Thief Perpetua
          SR Rarity
          1 cardTime Thief Perpetua
          Time Thief Perpetua
          DARK
          Time Thief Perpetua
          Thợ lặn niên đại Perpetua
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong Standby Phase: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Time Thief" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Time Thief Perpetua"; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz khác mà bạn điều khiển; đem 1 "Time Thief" từ Deck của bạn vào nó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Time Thief Perpetua" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters During the Standby Phase: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Time Thief" monster in your GY, except "Time Thief Perpetua"; Special Summon that monster. (Quick Effect): You can target 1 other Xyz Monster you control; attach 1 "Time Thief" card from your Deck to it as material. You can only use each effect of "Time Thief Perpetua" once per turn.


          UR Rarity
          1 cardTime Thief Redoer
          UR Rarity
          1 cardTime Thief Redoer
          Time Thief Redoer
          DARK
          Time Thief Redoer
          Thợ lặn niên đại làm lại
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể đưa lá bài trên cùng của Deck của đối thủ vào lá bài này để làm nguyên liệu. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách ra tối đa 3 loại nguyên liệu khác nhau từ lá bài này, sau đó áp dụng (các) hiệu ứng sau tùy thuộc vào thứ được tách ra.
          ● Quái thú: Loại bỏ lá bài này cho đến End Phase. ● Bài Phép: Rút 1 lá bài.
          ● Bẫy: Úp 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trên đầu Deck.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Time Thief Redoer" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn, during the Standby Phase: You can attach the top card of your opponent's Deck to this card as material. (Quick Effect): You can detach up to 3 different types of materials from this card, then apply the following effect(s) depending on what was detached. ● Monster: Banish this card until the End Phase. ● Spell: Draw 1 card. ● Trap: Place 1 face-up card your opponent controls on the top of the Deck. You can only use this effect of "Time Thief Redoer" once per turn.          Deck của TIME THIEF trong MASTER DUEL