Thông tin tổng quan của Vaalmonica

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

 Rarity
Selettrice Vaalmonica
 Rarity
Selettrice Vaalmonica
 Rarity
Selettrice Vaalmonica
WATER 4
Selettrice Vaalmonica
Công chúa chọn lựa điệu Nhạc-cô-nhị-ca
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một quái thú, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica", các quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Selettrice Vaalmonica" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Pendulum: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica". Nếu lá bài này được gửi vào Mộ và bạn có 2 lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a monster, except "Selettrice Vaalmonica", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Selettrice Vaalmonica" once per turn. If this card is Normal or Pendulum Summoned: You can add 1 "Vaalmonica" card from your Deck to your hand, except "Selettrice Vaalmonica". If this card is sent to the GY and you have 2 "Vaalmonica" cards in your Pendulum Zones: You can add this card to your hand.

 Rarity
Angello Vaalmonica
 Rarity
Angello Vaalmonica
 Rarity
Angello Vaalmonica
DARK 43
Angello Vaalmonica
Thiên thần điệu Nhạc-cô-nhị-ca
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Mỗi lần bạn nhận được LP trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Một lần trong lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link "Vaalmonica" .
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Dimonno Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm việc tăng LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Angello Vaalmonica" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Each time you gain LP while you control a Fiend Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Once per turn, when an opponent's monster declares an attack, you can: Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Vaalmonica" Link Monster. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Dimonno Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes gaining LP. You can only use each effect of "Angello Vaalmonica" once per turn.

 Rarity
Dimonno Vaalmonica
 Rarity
Dimonno Vaalmonica
 Rarity
Dimonno Vaalmonica
LIGHT 45
Dimonno Vaalmonica
Ác ma điệu Nhạc-cô-nhị-ca
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Mỗi lần bạn nhận sát thương hiệu ứng trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Quái thú đối thủ điều khiển giảm 100 ATK ứng với mỗi Resonance Counter trên sân của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Angello Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm cả việc nhận sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimonno Vaalmonica" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Each time you take effect damage while you control a Fairy Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Monsters your opponent controls lose 100 ATK for each Resonance Counter on your field. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Angello Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes taking damage. You can only use each effect of "Dimonno Vaalmonica" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

 Rarity
Vaalmonica Disarmonia
 Rarity
Vaalmonica Disarmonia
 Rarity
Vaalmonica Disarmonia
Spell Normal
Vaalmonica Disarmonia
Âm Nhạc-cô-nhị-ca bất hòa

  Hiệu ứng (VN):

  Đặt 1 Resonance Counter trên 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn mà bạn có thể đặt Resonance Counter lên đó, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Nhận được 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể thêm 1 trong số các lá bài "Vaalmonica" đã bị loại bỏ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
  ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Mộ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Disarmonia" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Place 1 Resonance Counter on 1 card in your Pendulum Zone that you can place a Resonance Counter on, then apply 1 of these effects. ● Gain 500 LP, then you can add 1 of your banished "Vaalmonica" cards to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" card from your GY to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". You can only activate 1 "Vaalmonica Disarmonia" per turn.

   Rarity
  Vaalmonica Invitare
   Rarity
  Vaalmonica Invitare
   Rarity
  Vaalmonica Invitare
  Spell Quick
  Vaalmonica Invitare
  XIn mời nghe Nhạc-cô-nhị-ca

   Hiệu ứng (VN):

   Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này.
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn, đồng thời trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Vaalmonica" .
   ● Nếu bạn điều khiển một quái thú "Vaalmonica" không phải Pendulum, lấy 2 quái thú Pendulum "Vaalmonica" có tên khác nhau từ Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay bạn và thêm con còn lại vào Extra Deck ngửa mặt của bạn.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Invitare" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Apply 1 of these effects. ● Special Summon 1 "Vaalmonica" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot activate the effects of monsters on the field, except "Vaalmonica" monsters. ● If you control a non-Pendulum "Vaalmonica" monster, take 2 "Vaalmonica" Pendulum Monsters with different names from your Deck, add 1 of them to your hand, and add the other to your face-up Extra Deck. You can only activate 1 "Vaalmonica Invitare" per turn.

    Rarity
   Vaalmonica Scelta
    Rarity
   Vaalmonica Scelta
    Rarity
   Vaalmonica Scelta
   Spell Normal
   Vaalmonica Scelta
   Chọn khúc Nhạc-cô-nhị-ca

    Hiệu ứng (VN):

    Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
    ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck, sau đó rút 2 lá bài.
    ● Chịu 500 sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Vaalmonica Scelta".
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Scelta" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, then draw 2 cards. ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Vaalmonica Scelta". You can only activate 1 "Vaalmonica Scelta" per turn.

     Rarity
    Vaalmonica Versare
     Rarity
    Vaalmonica Versare
     Rarity
    Vaalmonica Versare
    Spell Normal
    Vaalmonica Versare
    Nhạc-cô-nhị-ca trút xuống

     Hiệu ứng (VN):

     Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
     ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài từ đầu Deck của bạn cho đến khi bạn gửi xuống mộ được một lá bài "Vaalmonica" , sau đó thêm lá bài đó lên tay bạn, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck.
     ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể gửi 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn vào Mộ, ngoại trừ "Vaalmonica Versare".
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Versare" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can excavate cards from the top of your Deck until you excavate a "Vaalmonica" card, then add that card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. ● Take 500 damage, then you can send 1 "Vaalmonica" card from your Deck to the GY, except "Vaalmonica Versare". You can only activate 1 "Vaalmonica Versare" per turn.

      Rarity
     Vaalmonica, the Agathokakological Voice
      Rarity
     Vaalmonica, the Agathokakological Voice
      Rarity
     Vaalmonica, the Agathokakological Voice
     Spell Field
     Vaalmonica, the Agathokakological Voice
     Vật chọn giọng hát thiện và ác - Kèn Nhạc-cô-nhị-ca

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một lá bài trong Vùng Pendulum của bạn có Resonance Counter thứ 3 được đặt trên đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can add 1 "Vaalmonica" monster from your Deck to your hand. If a card in your Pendulum Zone has a 3rd Resonance Counter placed on it: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase, but it cannot declare an attack. You can only use this effect of "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" once per turn. You can only activate 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" per turn.

       Rarity
      Vaalmonica Followed Rhythm
       Rarity
      Vaalmonica Followed Rhythm
       Rarity
      Vaalmonica Followed Rhythm
      Trap Normal
      Vaalmonica Followed Rhythm
      Hướng chơi Nhạc-cô-nhị-ca

       Hiệu ứng (VN):

       Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển Bài quái thú "Vaalmonica" để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển quái thú Link "Vaalmonica" , bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự.
       ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể hủy 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân.
       ● Chịu 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Apply 1 of these effects. You must control a "Vaalmonica" Monster Card to activate and to resolve this effect. If you control a "Vaalmonica" Link Monster, you can apply both effects in sequence. ● Gain 500 LP, then you can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Take 500 damage, then you can return 1 monster from the field to the hand. You can only activate 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

        Rarity
       Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
        Rarity
       Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
        Rarity
       Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
       DARK
       Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
       Thần dị bản Nhạc-cô-nhị-ca, Duralume
       • ATK:

       • 2500

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Hiệu ứng
       Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú mà đối thủ điều khiển, tối đa số Resonance Counter trong Vùng Pendulum của bạn; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Pendulum Zone của mình; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fairy Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" once per turn. If this card is Link Summoned: You can target monsters your opponent controls, up to the number of Resonance Counters in your Pendulum Zone; destroy them. You can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone; this card can make up to 3 attacks during each Battle Phase this turn.

       UR Rarity
       I:P Masquerena
       UR Rarity
       I:P Masquerena
       UR Rarity
       I:P Masquerena
       DARK
       I:P Masquerena
       I:P Masquerena
       • ATK:

       • 800

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú không Link
       Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.

       UR Rarity
       S:P Little Knight
       UR Rarity
       S:P Little Knight
       UR Rarity
       S:P Little Knight
       DARK
       S:P Little Knight
       Chiến sĩ đêm nhí S:P
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Hiệu ứng
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

        Rarity
       Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
        Rarity
       Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
        Rarity
       Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
       LIGHT
       Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
       Thần khúc Nhạc-cô-nhị-ca dị, Zebufera
       • ATK:

       • 2500

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Hiệu ứng
       Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" một lần trong lượt. Nếu một (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Vùng Pendulum của bạn để thay thế. Một lần trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy Thông thường "Vaalmonica" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fiend Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" once per turn. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone instead. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your "Vaalmonica" Normal Spells/Traps that is banished or in your GY; apply that card's activation effect.

       SR Rarity
       Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
       SR Rarity
       Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
       SR Rarity
       Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
       EARTH
       Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
       Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.

       Cần 39 UR

       UR Rarity
       Maxx "C"3 card
       UR Rarity
       Nibiru, the Primal Being1 card
        Rarity
       Selettrice Vaalmonica3 card
        Rarity
       Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow1 card
       UR Rarity
       I:P Masquerena1 card
       UR Rarity
       S:P Little Knight1 card
        Rarity
       Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen2 card
        Rarity
       Angello Vaalmonica3 card
        Rarity
       Dimonno Vaalmonica3 card
       UR Rarity
       Borreload Savage Dragon1 card
       UR Rarity
       Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity1 card
       UR Rarity
       Ash Blossom & Joyous Spring3 card
       UR Rarity
       Effect Veiler2 card
       UR Rarity
       Triple Tactics Talent1 card
        Rarity
       Vaalmonica Disarmonia1 card
        Rarity
       Vaalmonica Intonare1 card
        Rarity
       Vaalmonica Invitare3 card
        Rarity
       Vaalmonica Scelta3 card
        Rarity
       Vaalmonica Versare1 card
        Rarity
       Vaalmonica, the Agathokakological Voice3 card
        Rarity
       Vaalmonica Followed Rhythm1 card

       Main: 40 Extra: 15

       UR Rarity
       3 cardMaxx "C"
       UR Rarity
       3 cardMaxx "C"
       Maxx "C"
       EARTH 2
       Maxx "C"
       “G” sinh sản
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 200


       Hiệu ứng (VN):

       Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       1 cardNibiru, the Primal Being
       UR Rarity
       1 cardNibiru, the Primal Being
       Nibiru, the Primal Being
       LIGHT 11
       Nibiru, the Primal Being
       Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
       Phân loại:

       SR Rarity
       1 cardPerformage Trick Clown
       SR Rarity
       1 cardPerformage Trick Clown
       Performage Trick Clown
       LIGHT 4
       Performage Trick Clown
       Thuật sư biểu diễn hề làm trò
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Performage" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng ATK / DEF của nó trở thành 0, khi đó bạn chịu 1000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Performage Trick Clown" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is sent to the GY: You can target 1 "Performage" monster in your GY; Special Summon it, but its ATK/DEF become 0, then you take 1000 damage. You can only use this effect of "Performage Trick Clown" once per turn.


       R Rarity
       2 cardRilliona, the Magistus of Verre
       R Rarity
       2 cardRilliona, the Magistus of Verre
       Rilliona, the Magistus of Verre
       LIGHT 4
       Rilliona, the Magistus of Verre
       Nữ thủy tinh hội Magistus, Rilliona
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay bạn.
       ● Trả lại 1 trong số các quái thú Spellcaster đã bị loại bỏ của bạn ở Cấp độ 4 hoặc thấp hơn xuống Mộ của bạn.
       Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Mộ của bạn, ngoại trừ quái thú Cấp 4.
       Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Magistus of Verre" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Add 1 "Magistus" Spell/Trap from your Deck to your hand. ● Return 1 of your banished Level 4 or lower Spellcaster monsters to your GY. You can banish this card from your GY, then target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your GY, except a Level 4 monster. You can only use each effect of "Rilliona, the Magistus of Verre" once per turn.


        Rarity
       3 cardSelettrice Vaalmonica
        Rarity
       3 cardSelettrice Vaalmonica
       Selettrice Vaalmonica
       WATER 4
       Selettrice Vaalmonica
       Công chúa chọn lựa điệu Nhạc-cô-nhị-ca
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Trong khi bạn điều khiển một quái thú, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica", các quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Selettrice Vaalmonica" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Pendulum: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Selettrice Vaalmonica". Nếu lá bài này được gửi vào Mộ và bạn có 2 lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       While you control a monster, except "Selettrice Vaalmonica", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Selettrice Vaalmonica" once per turn. If this card is Normal or Pendulum Summoned: You can add 1 "Vaalmonica" card from your Deck to your hand, except "Selettrice Vaalmonica". If this card is sent to the GY and you have 2 "Vaalmonica" cards in your Pendulum Zones: You can add this card to your hand.


        Rarity
       3 cardAngello Vaalmonica
        Rarity
       3 cardAngello Vaalmonica
       Angello Vaalmonica
       DARK 43
       Angello Vaalmonica
       Thiên thần điệu Nhạc-cô-nhị-ca
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Mỗi lần bạn nhận được LP trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Một lần trong lượt, khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn có thể: Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link "Vaalmonica" .
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Dimonno Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm việc tăng LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Angello Vaalmonica" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] Each time you gain LP while you control a Fiend Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Once per turn, when an opponent's monster declares an attack, you can: Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 "Vaalmonica" Link Monster. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Dimonno Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes gaining LP. You can only use each effect of "Angello Vaalmonica" once per turn.


        Rarity
       3 cardDimonno Vaalmonica
        Rarity
       3 cardDimonno Vaalmonica
       Dimonno Vaalmonica
       LIGHT 45
       Dimonno Vaalmonica
       Ác ma điệu Nhạc-cô-nhị-ca
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       [ Hiệu ứng Pendulum ]
       Mỗi lần bạn nhận sát thương hiệu ứng trong khi điều khiển một Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy đặt 1 Resonance Counter lên lá bài này. Quái thú đối thủ điều khiển giảm 100 ATK ứng với mỗi Resonance Counter trên sân của bạn.
       [ Hiệu ứng quái thú ]
       Nếu lá bài này lên tay bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài khác; lấy 1 "Angello Vaalmonica" từ Deck của bạn, và đặt lá bài này và lá bài kia vào Vùng Pendulum của bạn. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ở lượt này: Bạn có thể loại bỏ 1 Lá bài Phép/Bẫy Thường "Vaalmonica" từ Mộ của bạn; áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào lên lá bài đó bao gồm cả việc nhận sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dimonno Vaalmonica" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       [ Pendulum Effect ] Each time you take effect damage while you control a Fairy Monster Card in your other Pendulum Zone, place 1 Resonance Counter on this card. Monsters your opponent controls lose 100 ATK for each Resonance Counter on your field. [ Monster Effect ] If this card is in your hand: You can discard 1 other card; take 1 "Angello Vaalmonica" from your Deck, and place this card and that card in your Pendulum Zones. During your Main Phase, if this card was Normal or Special Summoned this turn: You can banish 1 "Vaalmonica" Normal Spell/Trap from your GY; apply whichever effect on that card includes taking damage. You can only use each effect of "Dimonno Vaalmonica" once per turn.


       UR Rarity
       3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
       UR Rarity
       3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
       Ash Blossom & Joyous Spring
       FIRE 3
       Ash Blossom & Joyous Spring
       Tro hoa xuân hạnh phúc
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
       ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
       ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
       ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       2 cardEffect Veiler
       UR Rarity
       2 cardEffect Veiler
       Effect Veiler
       LIGHT 1
       Effect Veiler
       Người che đậy hiệu ứng
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
       Phân loại:

       R Rarity
       3 cardZoroa, the Magistus of Flame
       R Rarity
       3 cardZoroa, the Magistus of Flame
       Zoroa, the Magistus of Flame
       FIRE 4
       Zoroa, the Magistus of Flame
       Pháp sư lửa hội Magistus, Zoroa
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Nếu lá bài này được trang bị với "Magistus" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Pháp sư Cấp 4 từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Zoroa, the Magistus of Flame", nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Zoroa, the Magistus of Flame" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. If this card becomes equipped with a "Magistus" Monster Card: You can Special Summon 1 Level 4 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, except "Zoroa, the Magistus of Flame", but its effects are negated. You can only use each effect of "Zoroa, the Magistus of Flame" once per turn.


       N Rarity
       1 cardMagistus Theurgy
       N Rarity
       1 cardMagistus Theurgy
       Magistus Theurgy
       Spell Quick
       Magistus Theurgy
       Pháp trận Magistus

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" , ngoại trừ quái thú Cấp 4, từ Extra Deck, Mộ hoặc ngửa trên sân của bạn. Nếu bạn có ít nhất 1 "Magistus" hợp, Synchro, Xyz và Link "Magistus" trong Mộ của mình, bạn có thể trang bị cho nó 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link non-"Magistus" Bạn chỉ có thể kích hoạt "Magistus Theurgy" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster, except a Level 4 monster, from your Extra Deck, GY, or face-up field. If you have at least 1 each "Magistus" Fusion, Synchro, Xyz, and Link Monsters in your GY, you can equip it with 1 non-"Magistus" Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster from your Extra Deck, instead. You can only activate "Magistus Theurgy" once per turn.


        N Rarity
        1 cardMagistus Vritra
        N Rarity
        1 cardMagistus Vritra
        Magistus Vritra
        Spell Normal
        Magistus Vritra
        Hỏa giáo Magistus xuất hiện

         Hiệu ứng (VN):

         "Magistus" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu "Magistus" trong Vùng Phép & Bẫy của bạn sắp bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magistus Vritra" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Level 4 or lower "Magistus" monster in your GY; Special Summon it. If a "Magistus" card(s) in your Spell & Trap Zone would be destroyed by your opponent's card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Magistus Vritra" once per turn.


         UR Rarity
         1 cardTriple Tactics Talent
         UR Rarity
         1 cardTriple Tactics Talent
         Triple Tactics Talent
         Spell Normal
         Triple Tactics Talent
         Chiến lược tài ba

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Rút 2 lá bài.
          ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
          ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
          Phân loại:

           Rarity
          1 cardVaalmonica Disarmonia
           Rarity
          1 cardVaalmonica Disarmonia
          Vaalmonica Disarmonia
          Spell Normal
          Vaalmonica Disarmonia
          Âm Nhạc-cô-nhị-ca bất hòa

           Hiệu ứng (VN):

           Đặt 1 Resonance Counter trên 1 lá bài trong Vùng Pendulum của bạn mà bạn có thể đặt Resonance Counter lên đó, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
           ● Nhận được 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể thêm 1 trong số các lá bài "Vaalmonica" đã bị loại bỏ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
           ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 lá bài "Vaalmonica" từ Mộ lên tay mình, ngoại trừ "Vaalmonica Disarmonia".
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Disarmonia" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Place 1 Resonance Counter on 1 card in your Pendulum Zone that you can place a Resonance Counter on, then apply 1 of these effects. ● Gain 500 LP, then you can add 1 of your banished "Vaalmonica" cards to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" card from your GY to your hand, except "Vaalmonica Disarmonia". You can only activate 1 "Vaalmonica Disarmonia" per turn.


            Rarity
           1 cardVaalmonica Intonare
            Rarity
           1 cardVaalmonica Intonare
           Vaalmonica Intonare
           Spell Normal
           Vaalmonica Intonare
           Điều tiết Nhạc-cô-nhị-ca

            Hiệu ứng (VN):

            Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
            ● Tăng 500 Điểm Gốc, sau đó nếu bạn có bất kỳ quái thú nào trong Mộ của bạn có thể được Triệu hồi Đặc biệt, đối thủ chọn 1 quái thú để bạn Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn.
            ● Chịu 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 4 từ Mộ lên tay của mình.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Intonare" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then if you have any monsters in your GY that can be Special Summoned, your opponent chooses 1 for you to Special Summon to your field. ● Take 500 damage, then you can add 1 Level 4 monster from your GY to your hand. You can only activate 1 "Vaalmonica Intonare" per turn.


             Rarity
            3 cardVaalmonica Invitare
             Rarity
            3 cardVaalmonica Invitare
            Vaalmonica Invitare
            Spell Quick
            Vaalmonica Invitare
            XIn mời nghe Nhạc-cô-nhị-ca

             Hiệu ứng (VN):

             Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này.
             ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn, đồng thời trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân, ngoại trừ quái thú "Vaalmonica" .
             ● Nếu bạn điều khiển một quái thú "Vaalmonica" không phải Pendulum, lấy 2 quái thú Pendulum "Vaalmonica" có tên khác nhau từ Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay bạn và thêm con còn lại vào Extra Deck ngửa mặt của bạn.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Invitare" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Apply 1 of these effects. ● Special Summon 1 "Vaalmonica" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot activate the effects of monsters on the field, except "Vaalmonica" monsters. ● If you control a non-Pendulum "Vaalmonica" monster, take 2 "Vaalmonica" Pendulum Monsters with different names from your Deck, add 1 of them to your hand, and add the other to your face-up Extra Deck. You can only activate 1 "Vaalmonica Invitare" per turn.


              Rarity
             3 cardVaalmonica Scelta
              Rarity
             3 cardVaalmonica Scelta
             Vaalmonica Scelta
             Spell Normal
             Vaalmonica Scelta
             Chọn khúc Nhạc-cô-nhị-ca

              Hiệu ứng (VN):

              Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
              ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck, sau đó rút 2 lá bài.
              ● Chịu 500 sát thương, sau đó bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Vaalmonica Scelta".
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Scelta" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can place 1 card from your hand on the bottom of the Deck, then draw 2 cards. ● Take 500 damage, then you can add 1 "Vaalmonica" Spell/Trap from your Deck to your hand, except "Vaalmonica Scelta". You can only activate 1 "Vaalmonica Scelta" per turn.


               Rarity
              1 cardVaalmonica Versare
               Rarity
              1 cardVaalmonica Versare
              Vaalmonica Versare
              Spell Normal
              Vaalmonica Versare
              Nhạc-cô-nhị-ca trút xuống

               Hiệu ứng (VN):

               Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Trừ khi bạn có lá bài "Vaalmonica" trong Vùng Pendulum của bạn, đối thủ sẽ chọn hiệu ứng.
               ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể gửi xuống mộ các lá bài từ đầu Deck của bạn cho đến khi bạn gửi xuống mộ được một lá bài "Vaalmonica" , sau đó thêm lá bài đó lên tay bạn, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck.
               ● Nhận 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể gửi 1 lá bài "Vaalmonica" từ Deck của bạn vào Mộ, ngoại trừ "Vaalmonica Versare".
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Versare" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Apply 1 of these effects. Unless you have a "Vaalmonica" card in your Pendulum Zone, your opponent chooses the effect. ● Gain 500 LP, then you can excavate cards from the top of your Deck until you excavate a "Vaalmonica" card, then add that card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. ● Take 500 damage, then you can send 1 "Vaalmonica" card from your Deck to the GY, except "Vaalmonica Versare". You can only activate 1 "Vaalmonica Versare" per turn.


                Rarity
               3 cardVaalmonica, the Agathokakological Voice
                Rarity
               3 cardVaalmonica, the Agathokakological Voice
               Vaalmonica, the Agathokakological Voice
               Spell Field
               Vaalmonica, the Agathokakological Voice
               Vật chọn giọng hát thiện và ác - Kèn Nhạc-cô-nhị-ca

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Vaalmonica" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một lá bài trong Vùng Pendulum của bạn có Resonance Counter thứ 3 được đặt trên đó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase, nhưng nó không thể tuyên bố tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" một lần trong lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is activated: You can add 1 "Vaalmonica" monster from your Deck to your hand. If a card in your Pendulum Zone has a 3rd Resonance Counter placed on it: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase, but it cannot declare an attack. You can only use this effect of "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" once per turn. You can only activate 1 "Vaalmonica, the Agathokakological Voice" per turn.


                 Rarity
                1 cardVaalmonica Followed Rhythm
                 Rarity
                1 cardVaalmonica Followed Rhythm
                Vaalmonica Followed Rhythm
                Trap Normal
                Vaalmonica Followed Rhythm
                Hướng chơi Nhạc-cô-nhị-ca

                 Hiệu ứng (VN):

                 Áp dụng 1 trong những hiệu ứng này. Bạn phải điều khiển Bài quái thú "Vaalmonica" để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển quái thú Link "Vaalmonica" , bạn có thể áp dụng cả hai hiệu ứng theo trình tự.
                 ● Nhận 500 Điểm Gốc, sau đó bạn có thể hủy 1 Lá bài Phép/Bẫy trên sân.
                 ● Chịu 500 điểm sát thương, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay.
                 Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Apply 1 of these effects. You must control a "Vaalmonica" Monster Card to activate and to resolve this effect. If you control a "Vaalmonica" Link Monster, you can apply both effects in sequence. ● Gain 500 LP, then you can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Take 500 damage, then you can return 1 monster from the field to the hand. You can only activate 1 "Vaalmonica Followed Rhythm" per turn.


                 R Rarity
                 1 cardAiwass, the Magistus Spell Spirit
                 R Rarity
                 1 cardAiwass, the Magistus Spell Spirit
                 Aiwass, the Magistus Spell Spirit
                 WIND 8
                 Aiwass, the Magistus Spell Spirit
                 Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
                 • ATK:

                 • 2000

                 • DEF:

                 • 2800


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
                 Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.


                 SR Rarity
                 3 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
                 SR Rarity
                 3 cardArtemis, the Magistus Moon Maiden
                 Artemis, the Magistus Moon Maiden
                 LIGHT
                 Artemis, the Magistus Moon Maiden
                 Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
                 • ATK:

                 • 800

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Trên


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
                 Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


                  Rarity
                 1 cardDuralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                  Rarity
                 1 cardDuralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                 Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                 DARK
                 Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow
                 Thần dị bản Nhạc-cô-nhị-ca, Duralume
                 • ATK:

                 • 2500

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú Hiệu ứng
                 Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Tiên trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" một lần trong lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu các quái thú mà đối thủ điều khiển, tối đa số Resonance Counter trong Vùng Pendulum của bạn; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Pendulum Zone của mình; lá bài này có thể thực hiện tối đa 3 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fairy Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Duralume, Vaalmonican Heathen Hallow" once per turn. If this card is Link Summoned: You can target monsters your opponent controls, up to the number of Resonance Counters in your Pendulum Zone; destroy them. You can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone; this card can make up to 3 attacks during each Battle Phase this turn.


                 UR Rarity
                 1 cardI:P Masquerena
                 UR Rarity
                 1 cardI:P Masquerena
                 I:P Masquerena
                 DARK
                 I:P Masquerena
                 I:P Masquerena
                 • ATK:

                 • 800

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú không Link
                 Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


                 UR Rarity
                 1 cardS:P Little Knight
                 UR Rarity
                 1 cardS:P Little Knight
                 S:P Little Knight
                 DARK
                 S:P Little Knight
                 Chiến sĩ đêm nhí S:P
                 • ATK:

                 • 1600

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trái

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Hiệu ứng
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                  Rarity
                 2 cardZebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                  Rarity
                 2 cardZebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                 Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                 LIGHT
                 Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen
                 Thần khúc Nhạc-cô-nhị-ca dị, Zebufera
                 • ATK:

                 • 2500

                 • LINK-1

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 quái thú Hiệu ứng
                 Không thể được Triệu hồi Link trừ khi bạn có 3 Resonance Counter hoặc lớn hơn trên (các) Lá bài quái thú Quỷ trong Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" một lần trong lượt. Nếu một (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 3 Resonance Counter khỏi Vùng Pendulum của bạn để thay thế. Một lần trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Phép/Bẫy Thông thường "Vaalmonica" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; áp dụng hiệu ứng kích hoạt của lá bài đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Effect Monster Cannot be Link Summoned unless you have 3 or more Resonance Counters on Fiend Monster Card(s) in your Pendulum Zone. You can only Special Summon "Zebufera, Vaalmonican Hallow Heathen" once per turn. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can remove 3 Resonance Counters from your Pendulum Zone instead. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your "Vaalmonica" Normal Spells/Traps that is banished or in your GY; apply that card's activation effect.


                 UR Rarity
                 1 cardBorreload Savage Dragon
                 UR Rarity
                 1 cardBorreload Savage Dragon
                 Borreload Savage Dragon
                 DARK 8
                 Borreload Savage Dragon
                 Rồng nạp nòng xúng man rợ
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


                 R Rarity
                 1 cardSupreme King Dragon Clear Wing
                 R Rarity
                 1 cardSupreme King Dragon Clear Wing
                 Supreme King Dragon Clear Wing
                 DARK 8
                 Supreme King Dragon Clear Wing
                 Rồng hầu bá vương cánh trong suốt
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú Pendulum DARK non-Tuner
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển. Một lần mỗi lượt, trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Hiến tế 2 quái thú "Supreme King Dragon" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner DARK Pendulum Monsters If this card is Synchro Summoned: You can destroy all face-up monsters your opponent controls. Once per turn, before damage calculation, if this card battles an opponent's monster: You can destroy that monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the destroyed monster's original ATK. If this card is in your GY: You can Tribute 2 "Supreme King Dragon" monsters; Special Summon this card.


                 SR Rarity
                 1 cardVahram, the Magistus Divinity Dragon
                 SR Rarity
                 1 cardVahram, the Magistus Divinity Dragon
                 Vahram, the Magistus Divinity Dragon
                 FIRE 8
                 Vahram, the Magistus Divinity Dragon
                 Rồng thần hội Magistus, Vahram
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2900


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển. Khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú mà lá bài này được trang bị để chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by your opponent's Spell/Trap effects. You can only use each of the following effects of "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" once per turn. If this Synchro Summoned card is destroyed: You can destroy all face-up cards your opponent controls. At the start of the Damage Step, if the monster this card is equipped to battles an opponent's monster: You can destroy that opponent's monster.


                 UR Rarity
                 1 cardZoroa, the Magistus Conflagrant Calamity
                 UR Rarity
                 1 cardZoroa, the Magistus Conflagrant Calamity
                 Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity
                 FIRE 8
                 Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity
                 Thần lửa ác ma hội Magistus, Zoroa
                 • ATK:

                 • 2900

                 • DEF:

                 • 1500


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Spellcaster Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú "Magistus" từ Extra Deck của mình cho lá bài này. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của các quái thú có cùng loại lá bài (Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link) với Lá bài quái thú "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Magistus" mà bạn điều khiển; hãy phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Spellcaster Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 "Magistus" monster from your Extra Deck to this card. Your opponent cannot activate the effects of monsters with the same card type (Fusion, Synchro, Xyz, or Link) as a "Magistus" Monster Card in your Spell & Trap Zone. If this card is in your GY: You can target 1 "Magistus" card you control; destroy it, and if you do, Special Summon this card. You can only use this effect of "Zoroa, the Magistus Conflagrant Calamity" once per turn.


                 R Rarity
                 1 cardNinaruru, the Magistus Glass Goddess
                 R Rarity
                 1 cardNinaruru, the Magistus Glass Goddess
                 Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
                 EARTH
                 Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
                 Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
                 • ATK:

                 • 1800

                 • DEF:

                 • 2400


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Spellcaster Cấp 4
                 Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


                 SR Rarity
                 1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                 SR Rarity
                 1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                 Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                 EARTH
                 Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                 Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                 • ATK:

                 • 2100

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Cấp 4
                 Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.                 Deck của VAALMONICA trong MASTER DUEL