Hướng dẫn nhanh chơi Ancient Warrior (Tam quốc diễn nghĩa)

Hướng dẫn nhanh chơi Ancient Warrior (Tam quốc diễn nghĩa)

Ancient Warriors là một Archetype được tạo ra dựa trên tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng nhất trong văn học Trung Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Viết vào thế kỷ 14, Tam Quốc Diễn Nghĩa là một kịch bản về sự suy thoái của triều đại Hán vào năm 184 sau Công Nguyên và những liên minh và xung đột sau đó của những người cố gắng tập hợp lãnh thổ, quyền lực quân sự và chính trị.

Các quái thú trong deck này là các nhân vật trong tiểu thuyết, với tên và tên lịch sự của họ được kết hợp để tạo ra tên của các lá bài. Ví dụ, tên của Lưu Bị được kết hợp với tên lịch sự của ông - Xuande - để tạo thành "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". Các Phép và Bẫy miêu tả các sự kiện quan trọng trong tiểu thuyết, chẳng hạn như Ancient Warriors Saga - Three Visits miêu tả ba lần ghé thăm của Lưu Bị đến Khổng Minh (Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong) để tuyển dụng ông làm tướng quân của mình.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Tổng quan

Tuy Ancient Warriors có thể đi trước, nhưng archetype's monsters của deck là các "board breakers" được thiết kế để đi vào turn 2 và phá sạch sân đấu đã được thiết lập của đối thủ. Cụ thể hơn là:

 • Các quái thú GIÓ kích hoạt hiệu ứng của chúng trong khi đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn.
 • Các quái vật NƯỚC loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các lá đối thủ điều khiển.
 • Quái thú LỬA kích hoạt hiệu ứng của chúng khi bài của đối thủ bị tiêu diệt.

Archetype có nhiều hiệu ứng Search và 'fix hand' giúp ta đổi bất kỳ lá nào từ tay hoặc sân của bạn để lấy các lá "Ancient Warriors" mà ta muốn từ deck. Đáng chú ý nhất là
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou Ancient Warriors Saga - Three Visits, lấy lại các quái vật có thể Triệu hồi Đặc biệt chính chúng lên sân đấu.
  
Thông thường thì ta sẽ chơi như sau:
 1. Làm yếu field của đối thủ bằng Lightning Storm và "Kaiju"
 2. Thiết lập sân đấu khởi động của bạn bằng các quái thú Ancient Warriors level 4   Ancient Warriors - Loyal Guan Yun, và Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal.
 3. Tiếp tục dàn sân với các Ancient Warriors và sử dụng hiệu ứng chúng để dọn sân địch 
 4. Attack 8000 dame ( không thì set up 1 số effect quấy nhiễu để địch không thể comeback).Main Monsters

 Giống như nhiều các Archetype khác, Ancient Warriors có một list quái thú, Spell/Trap hùng hậu, tuy nhiên, chỉ những quái thú và Spell tốt nhất mới được cho vào deck. Đúng như mục đích của hướng dẫn nhanh này, tôii sẽ tập trung vào các lá "Ancient Warriors" được sử dụng thường xuyên.

Starter Monster

N Rarity
Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
N Rarity
Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
WATER 4
Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
Tướng Hoa quốc - Chu Công duyên dáng
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1  bài Phép / Bẫy "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu hiệu ứng quái thú "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Mỗi lượt chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong" một lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 Continuous Spell/Trap you control; send it to the GY, and if you do, add 1 "Ancient Warriors" Spell/Trap from your Deck to your hand. If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong" once per turn.


SR Rarity
Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
SR Rarity
Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
WIND 4
Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
Tướng Hoa quốc - Lưu Huyền đức hạnh
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" một lần mỗi lượt.
● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển: Bạn có thể rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" once per turn. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck, except "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● When an attack is declared involving another "Ancient Warriors" monster you control: You can draw 1 card.


SR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
SR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
WATER 4
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


R Rarity
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
R Rarity
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
WIND 7
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
Tướng Hoa quốc - Quan Vân trung thành
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If only your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your hand. Your opponent cannot target other "Ancient Warriors" monsters you control with card effects. If your opponent controls more monsters than you do: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" once per turn.


 •  Sun Mou (x3): là lá bài Normal Summon tốt nhất trong hầu hết các tình huống. Hiệu ứng đầu tiên của anh ta cho phép đổi bất kỳ lá bài không cần thiết nào thành bất kỳ lá Ancient Warrior nào - thường là Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong. Hiệu ứng thứ hai của Sun Mou cung cấp khả năng loại bỏ bài đối phương mà không phải là Destroy và thường được kích hoạt bởi hiệu ứng riêng của Zhuge Kong để Triệu hồi chính mình. Hiệu ứng của Sun Mou cũng có thể được kích hoạt trong lượt của đối thủ bởi Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng, Ancient Warriors - Savage Don YingAncient Warriors Oath - Double Dragon Lords.

 • Liu Xuan (x1): có hiệu ứng đầu tiên tốt hơn hẳn, nhưng yêu cầu đối thủ control nhiều quái thú hơn bạn. Điều này đôi khi xung đột với Guan Yun và khiến Liu Xuan không tốt bằng Sun Mou. Hiệu ứng được kích hoạt của Liu Xuan cũng ít hữu ích hơn so với Sun Mou, vì việc rút bài trong Battle Phase thường quá chậm. Bạn thường sẽ chỉ sử dụng hiệu ứng đầu tiên của anh ta để Triệu hồi Sun Mou hoặc Ancient Warriors - Savage Don Ying.

 • Guan Yun (x3): có effect khá giống với "Cyber Dragon" cho phép bạn Triệu hồi ông ta nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển một lá bài. Không chỉ phá một quái thú của đối thủ miễn phí (ép họ phải sử dụng các effect bảo vệ),  là bài này còn ngăn chặn đối thủ của bạn Target vào các Ancient Warrior khác bằng các lá bài như Effect Veiler và Infinite Impermanence.

 • Cuối cùng, Zhou Gong (x0-x1):  thì lại không được sử dụng nhiều, nhưng có lẽ anh ta đã trở nên tốt hơn một chút kể từ khi Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal được thêm vào để cung cấp cho chúng ta một playable Continous Spell. 1 vài player cho lá này vào deck như 1 additional starter.

Ancient Warriors - Savage Don Ying và Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong (Extender Monsters)

SR Rarity
Ancient Warriors - Savage Don Ying
SR Rarity
Ancient Warriors - Savage Don Ying
Ancient Warriors - Savage Don Ying
DARK 6
Ancient Warriors - Savage Don Ying
Tướng Hoa quốc - Đổng Dĩnh man rợ
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển quái thú "Ancient Warriors" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn phải trả 400 LP để kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Savage Don Ying" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Ancient Warriors" Ancient Warriors" Cấp 7 hoặc lớn hơn hoặc 1 Bẫy / Bẫy thần chú liên tục "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một quái thú được gửi đến Mộ của đối thủ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control a Level 7 or higher "Ancient Warriors" monster, your opponent must pay 400 LP to activate a card or effect. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Savage Don Ying" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 7 or higher "Ancient Warriors" monster or 1 "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap from your Deck to your hand. If a monster is sent to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can target 1 card in your opponent's GY; banish it, and if you do, draw 1 card.


R Rarity
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
R Rarity
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
WIND 4
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
Tướng Hoa quốc - Chư Khổng khéo léo
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added from the Deck to your hand by the effect of an "Ancient Warriors" card: You can Special Summon it. When a Spell/Trap Card is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. When a monster effect is activated while you control "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" once per turn. • Zhuge Kong (x1-x2): thường là quái thú tốt nhất để search khi dùng hiệu ứng của Sun Mou hoặc Ancient Warriors Saga - Three Visits - miêu tả đúng với tình tiết Lưu Bị 3 lần đến nhà Gia Cát Lượng để chiêu mộ ngài. Zhuge Kong Triệu hồi chính mình khi được thêm vào tay, và thường được sử dụng làm nguyên liệu cho Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords. Ngoài ra, bạn có thể để lại lá bài này trên sân để negate một Spell/Trap nếu bạn vẫn kiểm soát một "Ancient Warriors Saga" Spell/Trap.

  Bạn sẽ không bao giờ muốn rút được Zhuge Kong đâu =)), vậy nên có một số người chơi x2 Zhuge Kong trong deck để đỡ phải tự trách nhân sinh sao lại rút trúng x1 duy nhất trong deck được =))


 • Don Ying (x1-x2) :  là Ancient Warrior duy nhất có 2 hiệu ứng đều là +1 hand. Hiệu ứng đầu tiên của ông này khá linh hoạt, cho phép bạn tìm kiếm Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng, Ancient Warriors - Valiant Zhang De, Ancient Warriors Saga - Three Visits. Hiệu ứng thứ hai của anh ta banish 1 lá bài từ GY của đối thủ và rút 1 lá bài - kích hoạt không chỉ khi bạn phá hủy chúng, mà còn khi đối thủ sử dụng chúng làm nguyên liệu triệu hồi hoặc khi chúng kích hoạt hand trap.

  Bất lợi của Don Ying là bạn cần hiệu ứng của Liu Xuan, Three Visits, hoặc Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal để Triệu hồi đặc biệt . Bạn cũng có thể Triệu hồi đặc biệt Guan Yun, phá hủy một quái thú với hiệu ứng của anh ta, và sau đó Tribute Don Ying... nhưng điều đó có vẻ không vui cho lắm.

Ancient Warriors - Valiant Zhang De, Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan và Ancient Warriors - Ambitious Cao De (Quái thú level cao)

R Rarity
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
R Rarity
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
WIND 7
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
Tướng Hoa quốc - Trương Đức hùng dũng
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, chỉ trong lượt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" một lần trong mỗi lượt.
● Nếu bạn điều khiển 2 "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 300 ATK for each monster your opponent controls, during your turn only. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" once per turn. ● If you control 2 or more "Ancient Warriors" monsters: You can Special Summon this card from your hand. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can activate this effect; this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


N Rarity
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
N Rarity
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
FIRE 6
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
Tướng Hoa quốc - Trương Viễn ghê sợ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Tất cả các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" một lần mỗi lượt.
● Khi bắt đầu Damage Step, khi "Ancient Warriors" của bạn đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó của đối thủ sẽ mất 1000 ATK.
● Nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

All other "Ancient Warriors" monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" once per turn. ● At the start of the Damage Step, when your "Ancient Warriors" monster battles an opponent's face-up monster: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, that opponent's monster loses 1000 ATK. ● If a card(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


SR Rarity
Ancient Warriors - Ambitious Cao De
SR Rarity
Ancient Warriors - Ambitious Cao De
Ancient Warriors - Ambitious Cao De
FIRE 8
Ancient Warriors - Ambitious Cao De
Tướng chiến hoa - Tào Đức tham vọng
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Ambitious Cao De" một lần mỗi lượt.
● Nếu một (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể gửi 1 lá bài khác từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Ambitious Cao De" once per turn. ● If a card(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can send 1 other card from your hand or field to the GY; Special Summon this card from your hand. ● When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon that monster to your field in Defense Position.


 • Effect của Zhang De (x1) Triệu hồi đặc biệt chính mình là một cách thường dùng để kết hợp với hiệu ứng của Sun Mou và Return một quái thú về tay. Khả năng tấn công hai lần không thường xuyên xảy ra vì bạn thường sẽ kiểm soát 3 quái vật vào lúc Zhang De được triệu hồi, nhưng nếu bạn đáp ứng được điều kiện của lá này thì vẫn có thể triệu hồi thêm quái thú sau khi effect của lá này được kích hoạt.

 • Hiệu ứng của Zhang Yuan (x0-x1) được kích hoạt từ tay bạn trong Damage Step, hãy đảm bảo rằng Ancient Warrior mà đang battle của bạn sẽ sống sót, và đảo ngược tình thế để quái thú của đối thủ bị phá hủy. Điều này ngay lập tức kích hoạt hiệu ứng thứ hai của Zhang Yuan để Destroy thêm một lá bài, nhưng bạn cũng có thể kích hoạt nó sớm hơn (hoặc trong lượt của đối thủ) với hiệu ứng của Lu Feng.

 • Tác dụng chính của Cao De (x1) là tấn công và đưa trận đấu nghiêng phần thắng về ta. Effect của anh ta là Triệu hồi đặc biệt chính mình với 1 cost, tuy nhiên spell Ancient Warriors Saga - Three Visits và Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal cũng có thể summon lá này lên Field.

Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng (x3)

UR Rarity
Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
UR Rarity
Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
DARK 8
Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
Tướng Hoa quốc - Lữ Phụng phản loạn
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách điều khiển "Ancient Warriors" có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi nó bằng nhau). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển với ATK cao nhất (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau), bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú '' "Ancient Warriors" Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi bằng nhau): Hãy trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by controlling the highest ATK "Ancient Warriors" monster on the field (even if it's tied). You can only Special Summon "Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng" once per turn this way. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can destroy the 1 face-up monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied), also you cannot activate monster effects the turn you activate this effect, except "Ancient Warriors" monsters'. Once per turn, during the End Phase, if your opponent controls a monster with the highest ATK on the field (even if tied): Give control of this card to your opponent.


Nếu archetype này có một con boss thì đó chắc chắn là Lu Feng. Bạn có thể đặc biệt triệu hồi "Lu Feng" khi bạn đang điều khiển bất kỳ Ancient Warrior nào, trừ khi đối thủ của bạn đang control 1 Ancient Warrior của riêng mình với ATK cao nhất (trường hợp ta bị chôm quái hoặc gặp kèo giống nhau). Quick Effect của lá này Destroy một quái thú mà không cần target và đây cũng là một cách tuyệt vời để kích hoạt hiệu ứng của Ancient Warriors - Masterful Sun Mou để Return lại một quái thú khác về tay.

 • Nếu bạn kích hoạt Maxx "C" hoặc Ash Blossom & Joyous Spring thì bạn sẽ không thể sử dụng hiệu ứng của Lu Feng trong lượt đó.

 • Lu Feng được dựa trên Lữ Bố (tên thường gọi là Phụng Tiên) người đã phản bội hầu như tất cả các đồng minh của mình, bao gồm cả Đổng Trác (Ancient Warriors - Savage Don Ying) như được miêu tả trên Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal. Nếu đối thủ của bạn kiểm soát quái thú với ATK cao nhất sân đấu, thì tới End Phase chính Lu Feng cũng sẽ phản bội bạn. Cdmmmmm

(Trước khi bạn cảm thấy quá xót xa cho cái chết của Đổng Trác, thì tôi cũng nên nhắc lại rằng Đổng Trác chính mình đã phản bội vị hoàng đế trẻ tuổi của triều đại Đông Hán và tự mình bổ nhiệm mình làm người cai trị của nó.)

Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords (x3)

UR Rarity
Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
UR Rarity
Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
WIND
Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
 • ATK:

 • 1100

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


Trong "Tam quốc diễn nghĩa" đã so sánh những nhân vật nổi bật với các con vật cụ thể. Lưu Bị và Gia Cát Lượng được so sánh với rồng, vì vậy Double Dragon Lords là sự kết hợp của Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan và Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong.

Dragon Lords là quái thú duy nhất mà bạn sẽ triệu hồi từ Extra Deck thường xuyên, vừa để search bất kỳ lá bài "Ancient Warriors" nào, vừa để tăng ATK cho tất cả các quái thú của bạn.Quick Effect của họ cũng giúp bạn phá đám lượt chơi của đối thủ trong nếu bạn bị ép phải chơi trước (hoặc nếu bạn không thể OTK).

 • Tương tự như Forbidden Droplet, bạn có thể tiết kiệm tài nguyên bằng cách Chain Quick Effect của Dragon Lords với Spell/Trap khác của bạn và sau đó gửi Spell/Trap đó vào GY để làm cost cho Dragon Lords.

Dragon Lords tuy hữu ích nhưng không phải là mảnh ghép combo quan trọng, vì vậy bộ bài thường chơi tốt dưới hiệu ứng của Artifact ScytheDragon Buster Destruction Sword. Deck này cũng có thể chơi được trong các sự kiện của Master Duel mà không cho phép chơi Link Monsters.

Quái thú Extra deck tuỳ chọn

SR Rarity
Number 39: Utopia Double
SR Rarity
Number 39: Utopia Double
Number 39: Utopia Double
LIGHT
Number 39: Utopia Double
Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng nhân đôi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; thêm 1 "Double or Nothing!" từ Deck của bạn đến tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "Utopia" "Number 39: Utopia Double", bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu và nếu bạn làm điều đó, ATK của nó tăng gấp đôi, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp. (Đây được coi là một lần Triệu hồi Xyz. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 39: Utopia Double" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; add 1 "Double or Nothing!" from your Deck to your hand, then Special Summon from your Extra Deck, 1 "Utopia" Xyz Monster, except "Number 39: Utopia Double", by using this face-up card you control as material, and if you do, its ATK becomes doubled, but it cannot attack directly. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Number 39: Utopia Double" once per turn.


UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
LIGHT
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 12
Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
Phân loại:

UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World
Underworld Goddess of the Closed World
LIGHT
Underworld Goddess of the Closed World
Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
 • ATK:

 • 3000

 • LINK-5

Mũi tên Link:

Dưới

Dưới-Phải

Phải

Trên-Phải

Trên


Hiệu ứng (VN):

4+ quái thú Hiệu ứng
Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


SR Rarity
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
SR Rarity
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
EARTH
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


SR Rarity
Red-Eyes Flare Metal Dragon
SR Rarity
Red-Eyes Flare Metal Dragon
Red-Eyes Flare Metal Dragon
DARK
Red-Eyes Flare Metal Dragon
Rồng kim loại cháy mắt đỏ
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


LƯU Ý: Tất cả các lá bài này đều không bắt buộc và không được triệu hồi thường xuyên.
 • Bagooska là một phương án dự phòng trong trường hợp bạn bị ép phải đi trước và không thể setup ít nhất 2 lần ngăn cản đối thủ múa.

 • Utopia Double có thể được triệu hồi bằng cách sử dụng Ancient Warriors - Masterful Sun Mou để search Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong, sau đó Zhuge Kong sẽ tự triệu hồi bản thân.

 • Red-Eyes Flare Metal Dragon được triệu hồi trong Main Phase 2 nếu bạn chỉ thiếu một chút nữa là OTK, ngăn chặn đối thủ của bạn comback vì họ chỉ có thể kích hoạt thêm 1 lá bài hoặc hiệu ứng nếu không thì họ sẽ bị đốt chết.

 • ZeusUnderworld Goddess là thêm các Board breaker tuỳ chọn. Bạn có thể chọn triệu hồi Zoodiac rồi đến Zeus bằng cách bắt đầu với Zoodiac Chakanine, sử dụng nó để triệu hồi Xyz Zoodiac Boarbow và tấn công trực tiếp.Tech

 

Ancient Warriors Saga - Three Visits, Fire Formation - Tenki và Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal (Core Spell)

R Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
R Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Spell Continuous
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Sử sách tướng Hoa quốc - Ba chuyến thăm

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, if you Normal or Special Summon an "Ancient Warriors" monster(s): You can target 1 of those monsters; add 1 "Ancient Warriors" monster with a different name from your Deck to your hand. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Three Visits" once per turn. Send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation.


  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  Fire Formation - Tenki
  Spell Continuous
  Fire Formation - Tenki
  Vũ điệu cháy - Thiên Ki

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


   SR Rarity
   Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal
   SR Rarity
   Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal
   Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal
   Spell Continuous
   Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal
   Sử sách tướng Hoa quốc - Lừa dối và phản bội

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ancient Warriors" từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy nhận sát thương bằng Cấp của nó x 100. Bạn có thể gửi lá bài ngửa mặt này từ Vùng bài Phép & Bẫy tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Ancient Warriors" trên sân; thay đổi nó thành bất kỳ Thuộc tính nào, sau đó, nếu bạn chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ, bạn có thể điều khiển nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand, and if you do, take damage equal to its Level x 100. You can send this face-up card from the Spell & Trap Zone to the GY, then target 1 "Ancient Warriors" monster on the field; change it to any Attribute, then, if you targeted an opponent's monster, you can take control of it. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Deception and Betrayal" once per turn.


    • Tenki không chỉ search các lá starter tốt nhất của chúng ta, mà còn giúp cho hiệu ứng của các monster ta trở nên miễn phí bằng cách cung cấp cost của chúng.

    • Three Visits là lá bài được yêu thích nhất khi bắt đầu trận đấu - miêu tả cảnh Liu Xuan, Guan Yun và Zhang De tới thăm nhà của Zhuge Kong để tuyển anh ta làm chiến lược gia quân sự của họ. Gửi Three Visits vào GY cho các hiệu ứng của các Ancient Warriors (thậm chí nếu chúng bị negate) kích hoạt hiệu ứng của Three Visits để triệu hồi đặc biệt một Ancient Warrior khác từ tay bạn. Ancient Warriors - Savage Don Ying là lựa chọn lý tưởng nhất, nhưng bất kỳ Ancient Warrior nào cũng giúp bạn có được giá trị bổ sung.

    • Deception  thì có vẻ không được ấn tượng lắm vào thời điểm ban đầu, nhưng nó cho phép bạn mở rộng và cũng có thể là một lá starter nếu bạn chỉ bắt đầu hand với các quái thú cấp cao (hoặc quái thú Normal Summon của bạn bị banish). Hiệu ứng thứ hai của Deception thay đổi một trong các quái thú của bạn thành thuộc tính GIÓ để bạn có thể Triệu hồi Double Dragon Lords. Nó cũng có thể giành lại quyền kiểm soát của Lu Feng của bạn từ sân của đối thủ, nhưng điều này thực sự khá ít khi xảy ra với báo Lữ Bố.

    Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds và Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance (Spell tuỳ chọn (không khuyên dùng :))) )

    N Rarity
    Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds
    N Rarity
    Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds
    Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds
    Spell Continuous
    Ancient Warriors Saga - East-by-South Winds
    Sử sách tướng Hoa quốc - Mượn gió Đông

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn phải gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 sau khi kích hoạt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Tung đồng xu và nếu kết quả là Mặt ngửa, hãy gửi lá bài này đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt các "Ancient Warriors" của bạn, cũng như cho đến khi kết thúc lượt, tất cả các "Ancient Warriors" mà bạn đang điều khiển sẽ có được hiệu ứng này.
     ● Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài mà đối thủ điều khiển.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You must send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation. Once per turn, during your Main Phase: Toss a coin and if the result is heads, send this card to the GY. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can activate this effect; this turn, your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Ancient Warriors" cards and effects, also until the end of the turn, all "Ancient Warriors" Effect Monsters you currently control gain this effect. ● When this card declares an attack: You can destroy 1 card your opponent controls.


     N Rarity
     Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance
     N Rarity
     Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance
     Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance
     Spell Continuous
     Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance
     Sử sách tướng Hoa quốc - Liên minh Tôn-Lưu

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển "Ancient Warriors" có từ 2 Thuộc tính khác nhau hoặc lớn hơn: Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú mà họ hiện đang điều khiển bằng Thuộc tính đó, cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời sân). Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú hoặc bạn kích hoạt "Ancient Warriors" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tăng 300 ATK cho mỗi quái thú "Ancient Warriors" bạn điều khiển cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance" một lần trong lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control "Ancient Warriors" monsters with 2 or more different Attributes: You can declare 1 Attribute; your opponent cannot activate the effects of monsters they currently control with that Attribute, until the end of this turn (even if this card leaves the field). If your opponent Special Summons a monster(s), or you activate an "Ancient Warriors" monster's effect (except during the Damage Step): You can make all "Ancient Warriors" monsters you control gain 300 ATK for each "Ancient Warriors" monster you control until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Sun-Liu Alliance" once per turn.


      • Gửi những East-South Winds vào Mộ cho eff của Ancient Warriors sẽ kích hoạt effect "blow-up" tiềm ẩn làm tắt hầu hết tương tác của đối thủ trong lượt. Tất cả các Ancient Warriors mà bạn điều khiển cũng nhận được hiệu ứng Destroy các card của đối thủ khi chúng được đưa ra chỉ định tấn công.

      • Hiệu ứng đầu tiên của Sun-Liu Alliance rất cồng kềnh với yêu cầu bạn phải điều khiển 2 Ancient Warriors với các Thuộc tính khác nhau. Tuy nhiên, eff dưới GY của nó có thể dễ dàng gây thêm 2700 đến 4800 sát thương để OTK.

      Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path, Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows và Ancient Warriors Saga - Defense of Changban (Tự bóp)

      N Rarity
      Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path
      N Rarity
      Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path
      Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path
      Trap Continuous
      Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path
      Sử sách tướng Hoa quốc - Con đường hào hiệp

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu "Ancient Warriors" bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path" một lần mỗi lượt. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors Token" (Beast-Warrior / WIND / Cấp độ 1 / ATK 500 / DEF 500). Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Ancient Warriors" trên sân: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If an "Ancient Warriors" monster(s) would be destroyed by battle, you can send this card to the GY instead. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Saga - Chivalrous Path" once per turn. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Ancient Warriors Token" (Beast-Warrior/WIND/Level 1/ATK 500/DEF 500). When a card or effect is activated that targets an "Ancient Warriors" monster(s) on the field: You can banish this card from your GY; negate the activation.


       N Rarity
       Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows
       N Rarity
       Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows
       Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows
       Spell Continuous
       Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows
       Sử sách tướng Hoa quốc - Thuyền cỏ mượn tên

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển; cho đến khi kết thúc lượt này, hãy giảm một nửa ATK của quái thú đó của đối thủ và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm ATK đã mất đó vào quái thú của bạn (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Nếu lá bài này được gửi đến Mộ trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors" có 2 thuộc tính khác nhau hoặc lớn hơn: Bạn có thể đặt 1 "Ancient Warriors" từ tay hoặc Deck ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can target 1 face-up monster your opponent controls and 1 "Ancient Warriors" monster you control; until the end of this turn, halve that opponent's monster's ATK, and if you do, add that lost ATK to your monster (even if this card leaves the field). If this card is sent to the GY while you control "Ancient Warriors" monsters with 2 or more different Attributes: You can place 1 "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap from your hand or Deck face-up on your field, except "Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows". You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Borrowing of Arrows" once per turn.


        N Rarity
        Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
        N Rarity
        Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
        Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
        Trap Continuous
        Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
        Sử sách tướng Hoa quốc - Trận Trường Bản

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu quái thú của bạn "Ancient Warriors" chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
         ● Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ Vùng Phép & Bẫy của mình đến Mộ; quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Warriors" để tấn công trong lượt này.
         ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If your "Ancient Warriors" monster battles, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. You can only use 1 of the following effects of "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" per turn, and only once that turn. ● At the start of your opponent's Battle Phase: You can send this face-up card from your Spell & Trap Zone to the GY; monsters your opponent controls cannot target "Ancient Warriors" monsters for attacks this turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck.


         Đừng bỏ vào làm ơn 

         Pot of Desires, Small World và Pot of Extravagance (Chống deadhand)

         SR Rarity
         Pot of Desires
         SR Rarity
         Pot of Desires
         Pot of Desires
         Spell Normal
         Pot of Desires
         Hũ tham vọng

          Hiệu ứng (VN):

          Loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Desires" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Banish 10 cards from the top of your Deck, face-down; draw 2 cards. You can only activate 1 "Pot of Desires" per turn.
          Phân loại:

          SR Rarity
          Small World
          SR Rarity
          Small World
          Small World
          Spell Normal
          Small World
          Thế giới nhỏ

           Hiệu ứng (VN):

           Để lộ 1 quái thú trong tay của bạn, chọn 1 quái thú từ Deck của bạn có đúng 1 quái thú cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF và loại bỏ quái thú đã lộ ra khỏi tay bạn. Sau đó, thêm từ Deck lên tay của bạn 1 quái thú có chính xác 1 cùng Loại, Thuộc tính, Cấp độ, ATK hoặc DEF với quái thú được chọn từ Deck của bạn và loại bỏ lá bài được chọn từ Deck úp xuống. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Small World" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Reveal 1 monster in your hand, choose 1 monster from your Deck that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF, and banish the revealed monster from your hand face-down. Then add, from the Deck to your hand, 1 monster that has exactly 1 of the same Type, Attribute, Level, ATK or DEF as the monster chosen from your Deck, and banish the card chosen from the Deck face-down. You can only activate 1 "Small World" per turn.


           SR Rarity
           Pot of Extravagance
           SR Rarity
           Pot of Extravagance
           Pot of Extravagance
           Spell Normal
           Pot of Extravagance
           Hũ tham vàng

            Hiệu ứng (VN):

            Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
            Phân loại:

            • Extravagance là một lá gần như không thể thiếu x3 vì những lý do rõ ràng. Nó không có bất kỳ hạn chế nào vì Dragon Lords là lá duy nhất trong Extra Deck của bạn mà bạn quan tâm. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không thể kích hoạt hiệu ứng rút bài của Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan và Ancient Warriors - Savage Don Ying sau khi hiệu ứng của Extravagance được resolve.

            • Desires được chơi đôi khi bởi những người không quan tâm đến việc nó không thể được kích hoạt trong cùng một lượt với Extravagance.

            • Small World là một lá được coi là 'yêu thích hoặc ghét' tùy thuộc vào phong cách chơi của bạn. Nó là một lá –1 card có thể luôn search kỳ quái thú nào trong deck của bạn (Ancient Warrior hoặc Kaiju) bất kể quái thú đó có trong tay bạn hay không. Ancient Warriors chỉ giống nhau về Type, vì vậy không cần phải cho một quái thú "cầu nối" để kích hoạt hiệu ứng vào deck.

            Board Breaker

            SR Rarity
            Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
            SR Rarity
            Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
            Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
            WATER 8
            Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
            Kaiju rùa biển, Gameciel
            • ATK:

            • 2200

            • DEF:

            • 3000


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, ngoại trừ "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent activates a card or effect, except "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Quick Effect): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate the activation, and if you do, banish that card.


            UR Rarity
            Forbidden Droplet
            UR Rarity
            Forbidden Droplet
            Forbidden Droplet
            Spell Quick
            Forbidden Droplet
            Giọt thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Lightning Storm
             UR Rarity
             Lightning Storm
             Lightning Storm
             Spell Normal
             Lightning Storm
             Bão sấm sét

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn không điều khiển lá bài ngửa: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Phá huỷ tất cả quái thú ở Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển.
              ● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lightning Storm" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control no face-up cards: Activate 1 of these effects; ● Destroy all Attack Position monsters your opponent controls. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Lightning Storm" per turn.
              Phân loại:

              UR Rarity
              Ultimate Slayer
              UR Rarity
              Ultimate Slayer
              Ultimate Slayer
              Spell Normal
              Ultimate Slayer
              Cú diệt tối thượng

               Hiệu ứng (VN):

               Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú để đáp lại sự kích hoạt của lá bài này. Gửi 1 quái thú từ Extra Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với cùng loại bài (Fusion, Synchro, Xyz, Pendulum hoặc Link); xáo trộn nó vào Deck.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Your opponent cannot activate monster effects in response to this card's activation. Send 1 monster from your Extra Deck to the GY, then target 1 monster your opponent controls with the same card type (Fusion, Synchro, Xyz, Pendulum, or Link); shuffle it into the Deck.


               UR Rarity
               Harpie's Feather Duster
               UR Rarity
               Harpie's Feather Duster
               Harpie's Feather Duster
               Spell Normal
               Harpie's Feather Duster
               Chổi lông vũ của Harpie

                Hiệu ứng (VN):

                Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
                Phân loại:

                • Ancient Warriors vốn đã tốt trong việc tiêu diệt quái thú nhưng lại kém hơn trong việc loại bỏ Spell/Trap, vì vậy Lightning Storm và Harpie's Feather Duster là những card chủ lực quan trọng trong hầu hết các Format. Raigeki cũng là một lựa chọn khá ổn.
                • Gameciel có thể tìm kiếm được qua Small World bằng cách banish Sun Mou khỏi bộ bài của bạn. Droplet kích hoạt các hiệu ứng Spell "Ancient Warriors Saga" sẽ kích hoạt khi được gửi đến GY. Ultimate Slayer mang lại cho bạn lợi thế về card bằng cách kích hoạt hiệu ứng của Elder Enity N'tss,  Fossil Warrior Skull Knight, Wind Pegasus @Ignister và Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom.

                Một số lựa chọn khác

                UR Rarity
                Alpha, the Master of Beasts
                UR Rarity
                Alpha, the Master of Beasts
                Alpha, the Master of Beasts
                EARTH 8
                Alpha, the Master of Beasts
                Vua muôn loài, Alpha
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi tổng ATK của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhiều hơn tổng ATK của tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu vào bất kỳ số lượng quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh nào mà bạn điều khiển; trả chúng về tay, sau đó, trả lại quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay, bằng với số lá bài bạn trả về tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này, "Alpha, the Master of Beasts" mà bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha, the Master of Beasts" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while the total ATK of all monsters your opponent controls is more than that of all monsters you control. You can target any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters you control; return them to the hand, then, return face-up monsters your opponent controls to the hand, equal to the number of cards you returned to the hand, also for the rest of this turn, "Alpha, the Master of Beasts" you control cannot attack directly. You can only use this effect of "Alpha, the Master of Beasts" once per turn.


                SR Rarity
                Metalfoes Fusion
                SR Rarity
                Metalfoes Fusion
                Metalfoes Fusion
                Spell Normal
                Metalfoes Fusion
                Kết hợp thể kim loại

                 Hiệu ứng (VN):

                 Triệu hồi Fusion 1 "Metalfoes" hợp "Metalfoes" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn nó vào Deck, sau đó rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Metalfoes Fusion" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Fusion Summon 1 "Metalfoes" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can shuffle it into the Deck, then draw 1 card. You can only use this effect of "Metalfoes Fusion" once per turn.


                 UR Rarity
                 Called by the Grave
                 UR Rarity
                 Called by the Grave
                 Called by the Grave
                 Spell Quick
                 Called by the Grave
                 Ngôi mộ gọi tên

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  Dinowrestler Pankratops
                  UR Rarity
                  Dinowrestler Pankratops
                  Dinowrestler Pankratops
                  EARTH 7
                  Dinowrestler Pankratops
                  Đô vật khủng long Pankratops
                  • ATK:

                  • 2600

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dinowrestler Pankratops" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Dinowrestler" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dinowrestler Pankratops" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Dinowrestler Pankratops" once per turn this way. (Quick Effect): You can Tribute 1 "Dinowrestler" monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Dinowrestler Pankratops" once per turn.


                  UR Rarity
                  Triple Tactics Talent
                  UR Rarity
                  Triple Tactics Talent
                  Triple Tactics Talent
                  Spell Normal
                  Triple Tactics Talent
                  Chiến lược tài ba

                   Hiệu ứng (VN):

                   Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                   ● Rút 2 lá bài.
                   ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                   ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                   Phân loại:

                   • Pankratops là một lựa chọn chắc chắn cho hầu hết các deck khi phải đi thứ hai và hiệu ứng của Alpha sẽ được tăng cường vì các Ancient Warriors là Beast-warriors. Tuy nhiên, cả hai đều không được chơi nhiều vì bản thân các Ancient Warriors đã rất mạnh trong việc tiêu diệt quái thú rồi.
                   • Triple Tactics Talent và Called by the Grave đều dễ hiểu và tùy thuộc vào sở thích của riêng bạn.
                   • Metalfoes Fusion có thể được gửi vào Mộ để kích hoạt các hiệu ứng của Ancient Warrios của bạn, sau đó hoàn lại cost đó bằng một lượt draw.

                   Hand Traps

                   UR Rarity
                   Ash Blossom & Joyous Spring
                   UR Rarity
                   Ash Blossom & Joyous Spring
                   Ash Blossom & Joyous Spring
                   FIRE 3
                   Ash Blossom & Joyous Spring
                   Tro hoa xuân hạnh phúc
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 1800


                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                   ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                   ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                   ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                   Phân loại:

                   SR Rarity
                   Artifact Lancea
                   SR Rarity
                   Artifact Lancea
                   Artifact Lancea
                   LIGHT 5
                   Artifact Lancea
                   Hiện vật Lancea
                   • ATK:

                   • 1700

                   • DEF:

                   • 2300


                   Hiệu ứng (VN):

                   Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   Infinite Impermanence
                   UR Rarity
                   Infinite Impermanence
                   Infinite Impermanence
                   Trap Normal
                   Infinite Impermanence
                   Vô thường vĩnh viễn

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                    Phân loại:

                    SR Rarity
                    Droll & Lock Bird
                    SR Rarity
                    Droll & Lock Bird
                    Droll & Lock Bird
                    WIND 1
                    Droll & Lock Bird
                    Chim chọc và khoá
                    • ATK:

                    • 0

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
                    Phân loại:

                    UR Rarity
                    Maxx "C"
                    UR Rarity
                    Maxx "C"
                    Maxx "C"
                    EARTH 2
                    Maxx "C"
                    “G” sinh sản
                    • ATK:

                    • 500

                    • DEF:

                    • 200


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
                    Phân loại:

                    Những Hand Trap phổ biến trong Master Duel, với tình hình game hiện tại mà bạn chơi game không handtrap thì bạn khổ dâm thật đấy =))

                    Tuy vậy ta cần 1 lượng card "Ancient Warrior" trên hand để có thể chơi nên cho ít Hand trap vào deck thoi nhé.                    Lối chơi

                     

                    Ancient Warriors - Valiant Zhang De, Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng và Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords (Basic OTK)

                    R Rarity
                    Ancient Warriors - Valiant Zhang De
                    R Rarity
                    Ancient Warriors - Valiant Zhang De
                    Ancient Warriors - Valiant Zhang De
                    WIND 7
                    Ancient Warriors - Valiant Zhang De
                    Tướng Hoa quốc - Trương Đức hùng dũng
                    • ATK:

                    • 2700

                    • DEF:

                    • 900


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, chỉ trong lượt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" một lần trong mỗi lượt.
                    ● Nếu bạn điều khiển 2 "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
                    ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Gains 300 ATK for each monster your opponent controls, during your turn only. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" once per turn. ● If you control 2 or more "Ancient Warriors" monsters: You can Special Summon this card from your hand. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can activate this effect; this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


                    UR Rarity
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    UR Rarity
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    DARK 8
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    Tướng Hoa quốc - Lữ Phụng phản loạn
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 2200


                    Hiệu ứng (VN):

                    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách điều khiển "Ancient Warriors" có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi nó bằng nhau). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển với ATK cao nhất (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau), bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú '' "Ancient Warriors" Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi bằng nhau): Hãy trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by controlling the highest ATK "Ancient Warriors" monster on the field (even if it's tied). You can only Special Summon "Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng" once per turn this way. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can destroy the 1 face-up monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied), also you cannot activate monster effects the turn you activate this effect, except "Ancient Warriors" monsters'. Once per turn, during the End Phase, if your opponent controls a monster with the highest ATK on the field (even if tied): Give control of this card to your opponent.


                    UR Rarity
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    UR Rarity
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    WIND
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                    Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                    Lối đánh cơ bản để có thể thực hiện 1 đòn OTK với 8100 Damage với 3 quái thú trên bắt đầu với:

                    • Ancient Warriors - Masterful Sun Mou (có thể là Tenki hoặc Small World để search nó)
                    • Lu Feng hoặc Zhang De (hoặc Ancient Warriors Saga - Three Visits để tìm search những lá còn lại)
                    Các bước thực hiện sẽ như sau:

                    1. Normal Summon Sun Mou.

                    2. Sử dụng hiệu ứng của Sun Mou để tìm Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong, sau đó kích hoạt hiệu ứng của Zhuge Kong để đặc biệt triệu hồi chính nó. (Nếu cần, kích hoạt hiệu ứng của Sun Mou để trả về quái thú của đối thủ về tay.)

                    3. Sử dụng Sun MouZhuge Kong để Link Summon Double Dragon Lords, sau đó kích hoạt hiệu ứng của nó để search lá bài còn thiếu (Lu Feng hoặc Zhang De).

                    4. Đặc biệt triệu hồi Lu FengZhang De bằng hiệu ứng của chính chúng.

                    5. Tấn công trực tiếp để gây 8100 sát thương! (Nếu cần, sử dụng hiệu ứng của Lu Feng và Dragon Lords để loại bỏ quái thú của đối thủ.)
                    Nếu bạn control Three Visits và đối thủ của bạn có một lá bài trên sân (face-up), bạn có thể tránh Nibiru, the Primal Being bằng cách giữ Zhang De trong tay bạn trong Main Phase. Vào Battle Phase (khi hiệu ứng của Nibiru không thể kích hoạt), sử dụng Quick Effect của Dragon Lords để gửi Three Visits vào GY, kích hoạt hiệu ứng của nó để Đặc biệt triệu hồi Zhang De.

                    Thiết lập phòng thủ ( gây khó dễ cho địch)

                    UR Rarity
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    UR Rarity
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    DARK 8
                    Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng
                    Tướng Hoa quốc - Lữ Phụng phản loạn
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 2200


                    Hiệu ứng (VN):

                    Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách điều khiển "Ancient Warriors" có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi nó bằng nhau). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú ngửa mà đối thủ điều khiển với ATK cao nhất (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau), bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú '' "Ancient Warriors" Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi bằng nhau): Hãy trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by controlling the highest ATK "Ancient Warriors" monster on the field (even if it's tied). You can only Special Summon "Ancient Warriors - Rebellious Lu Feng" once per turn this way. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can destroy the 1 face-up monster your opponent controls with the highest ATK (your choice, if tied), also you cannot activate monster effects the turn you activate this effect, except "Ancient Warriors" monsters'. Once per turn, during the End Phase, if your opponent controls a monster with the highest ATK on the field (even if tied): Give control of this card to your opponent.


                    SR Rarity
                    Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
                    SR Rarity
                    Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
                    Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
                    WATER 4
                    Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
                    Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
                    • ATK:

                    • 1800

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
                    ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
                    ● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


                    SR Rarity
                    Ancient Warriors - Savage Don Ying
                    SR Rarity
                    Ancient Warriors - Savage Don Ying
                    Ancient Warriors - Savage Don Ying
                    DARK 6
                    Ancient Warriors - Savage Don Ying
                    Tướng Hoa quốc - Đổng Dĩnh man rợ
                    • ATK:

                    • 2200

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    Trong khi bạn điều khiển quái thú "Ancient Warriors" Cấp 7 hoặc lớn hơn, đối thủ của bạn phải trả 400 LP để kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Savage Don Ying" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Ancient Warriors" Ancient Warriors" Cấp 7 hoặc lớn hơn hoặc 1 Bẫy / Bẫy thần chú liên tục "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một quái thú được gửi đến Mộ của đối thủ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    While you control a Level 7 or higher "Ancient Warriors" monster, your opponent must pay 400 LP to activate a card or effect. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Savage Don Ying" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 7 or higher "Ancient Warriors" monster or 1 "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap from your Deck to your hand. If a monster is sent to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can target 1 card in your opponent's GY; banish it, and if you do, draw 1 card.


                    UR Rarity
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    UR Rarity
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    WIND
                    Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                    Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                    • ATK:

                    • 1100

                    • LINK-2

                    Mũi tên Link:

                    Dưới-Trái

                    Dưới-Phải


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                    Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                    R Rarity
                    Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
                    R Rarity
                    Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
                    Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
                    WIND 4
                    Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
                    Tướng Hoa quốc - Chư Khổng khéo léo
                    • ATK:

                    • 1000

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If this card is added from the Deck to your hand by the effect of an "Ancient Warriors" card: You can Special Summon it. When a Spell/Trap Card is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. When a monster effect is activated while you control "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" once per turn.


                    Đây sẽ là những lá giúp gây gián đoạn đối thủ của bạn. Nếu bạn không thể OTK (hoặc nếu bạn đi trước), thì bạn sẽ muốn thiết lập càng nhiều lá bài gây gián đoạn càng tốt. Kết thúc lượt với cả 5 lá này khá là hiếm, nhưng có thể ta sẽ triệu hồi được ít nhất 3 lá để có Quick effect loại bỏ quái thú và Negate Spell/Trap.

                    Dragon Lords và Lu Feng có Quick Effect có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào, trong khi Zhuge Kong yêu cầu bạn phải có một "Ancient Warriors Saga" Continuous Spell ở trên sân. Mỗi lá bài này khi kích hoạt cũng sẽ kích hoạt hiệu ứng của Sun Mou trong một Chain mới.

                    Nếu bạn có thể giảm LP của đối thủ xuống dưới 1200 đến 1600, thì Don Ying (cùng với một quái thú level 7) thì có thể giành chiến thắng ngay lập tức bằng cách giới hạn đối thủ của bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng từ 2 đến 3 lá.                    Lời kết

                     Trong thời điểm hiện tại, xu hướng ai cũng chơi những deck thích đi turn 1 và set up cái board không thể cản phá (del cho ai chơi game), thì việc ta chơi 1 Archetype thích đi turn 2 sẽ như 1 làn gió mới bớt nhàm chán hơn. Các Ancient Warrior cũng có các hiệu ứng bảo kê nhau khỏi việc bị chọn làm mục tiêu hay tấn công, và dĩ nhiên "Yu-gi-oh player can't read" đến lúc chúng nhận ra thì đã quá muộn rồi.

                    Ancient Warriors khá dễ bị gặp trở ngại khi có những tay bài không tối ưu, vì vậy deck này chưa bao giờ đạt được Tier 1 hoặc Tier 2. Tuy nhiên, nó đã cho thấy tiềm năng khá tốt trong một số giải đấu và Archetype này có thể giành được nhiều chiến thắng trong metagame rank Diamond. Vì vậy, nếu bạn  đang tìm kiếm một deck dọn sân mà không phải dựa vào Extra Deck thì Ancient Warriors có thể  rất phù hợp với bạn.
                    Đơn vị đồng hành:

                    - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                    Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

                    Top