Hướng Dẫn Chơi Crystal Beast

Hướng Dẫn Chơi Crystal Beast

 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Crystal Beast

mình sẽ gọi tắt effect (1) là : Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Crystal Beast Sapphire Pegasus (x3)

R Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
R Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
Crystal Beast Sapphire Pegasus
WIND 4
Crystal Beast Sapphire Pegasus
Thú pha lê thiên mã ngọc bích
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


linh hồn của deck


 hiệu ứng khi triệu hồi đặt 1 quái Crystal Beast từ tay, deck, mộ lên spell/trap zone không once per turn hay gì cả, có nghĩa là Zealantis banish con này xong kéo lại sân thì em nó đặt thêm 1 Crystal Beast nữa để cộng thêm tài nguyên

 là Level 4, có thể lên được những lá như Number 41, là WIND nên có thể lên Chidori

 có effect (1)

Crystal Beast Rainbow Dragon (x2-3)

UR Rarity
Crystal Beast Rainbow Dragon
UR Rarity
Crystal Beast Rainbow Dragon
Crystal Beast Rainbow Dragon
LIGHT 8
Crystal Beast Rainbow Dragon
Thú pha lê tối thượng rồng cầu vồng
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Bẫy & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Crystal Beast Rainbow Dragon" một lần mỗi lượt. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú "Crystal Beast" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ Bài Phép Liên tục này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Ultimate Crystal" từ Deck lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY. You can only use each of the following effects of "Crystal Beast Rainbow Dragon" once per turn. When an attack is declared involving a "Crystal Beast" monster: You can Special Summon this card from your hand. You can banish this Continuous Spell; Special Summon 1 Level 4 or lower "Crystal Beast" monster from your Deck, but negate its effects (if any), and if you do, add 1 "Ultimate Crystal" monster from your Deck to your hand.


 có khả năng banish bản thân khi nó đang ở spell/trap zone để nhảy 1 Crystal Beast Level 4 hoặc thấp hơn ( lưu ý là hiệu ứng bị negate nên pegasus không đặt quái, ruby không nhảy quái ), và nếu bạn nhảy xong thì search 1 quái Ultimate Crystal từ deck lên ( Rainbow Dragon ), và đây là effect mạnh nhất của lá này, chỉ với pegasus, bạn ném lá này lên spell/trap zone sau đó nhảy thêm 1 body lên Number 41 hoặc combo tiếp, và trên tay có Rainbow Dragon để dùng spell ( 1 con pegasus + thêm 2 tài nguyên )  chỉ cần crystal beast đấm thì nhảy từ tay ( do 3000 ATK nên bait negate rất tốt, vì opp không negate được thì nguyên cục thịt 3000 ATK sẽ đấm chết negate hoặc boss opp )

 có effect (1)


Crystal Beast Cobalt Eagle (x0-1)

N Rarity
Crystal Beast Cobalt Eagle
N Rarity
Crystal Beast Cobalt Eagle
Crystal Beast Cobalt Eagle
WIND 4
Crystal Beast Cobalt Eagle
Thú pha lê chim ưng cobalt
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crystal Beast" ngửa mà bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 face-up "Crystal Beast" card you control; return that target to the top of the Deck. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


 đóng vai trò là 1 quái Level WIND để lên Chidori, cũng như còn hàng chơi cho Crystal Beast Rainbow Dragon nếu deck hết card


 có effect (1)

Crystal Beast Ruby Carbuncle (x1-3)

N Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
N Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
Crystal Beast Ruby Carbuncle
LIGHT 3
Crystal Beast Ruby Carbuncle
Thú pha lê Carbuncle hồng ngọc
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Crystal Beast" nhất có thể từ Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can Special Summon as many "Crystal Beast" Monster Cards as possible from your Spell & Trap Zones. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


 chỉ cần được triệu hồi đặc biệt ( bởi bất kỳ lá nào ) bạn có thể nhảy hết quái Crystal Beast từ spell/trap zone


 có rất nhiều cách nhảy con này ( mà hiệu ứng vẫn dùng được ), trong đó có 2 cách chủ yếu :
+ Cross-Sheep
+ Crystal Beacon
 
 có effect (1)

rainbow dragon enjoyer

N Rarity
Crystal Beast Amethyst Cat
N Rarity
Crystal Beast Amethyst Cat
Crystal Beast Amethyst Cat
EARTH 3
Crystal Beast Amethyst Cat
Thú pha lê mèo thạch anh tím
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, mọi Thiệt hại Chiến đấu mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly, but when it uses this effect, any Battle Damage it inflicts to your opponent is halved. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


N Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
N Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
Crystal Beast Topaz Tiger
EARTH 4
Crystal Beast Topaz Tiger
Thú pha lê hổ hoàng ngọc
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nó nhận được 400 ATK chỉ trong Damage Step. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks an opponent's monster, it gains 400 ATK during the Damage Step only. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


N Rarity
Crystal Beast Amber Mammoth
N Rarity
Crystal Beast Amber Mammoth
Crystal Beast Amber Mammoth
EARTH 4
Crystal Beast Amber Mammoth
Thú pha lê ma mút hổ phách
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

"Crystal Beast" ngửa khác mà bạn điều khiển bị chọn mục tiêu tấn công: Thay vào đó, bạn có thể biến lá bài này thành mục tiêu tấn công. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When another face-up "Crystal Beast" monster you control is targeted for an attack: You can make this card the attack target instead. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


N Rarity
Crystal Beast Emerald Tortoise
N Rarity
Crystal Beast Emerald Tortoise
Crystal Beast Emerald Tortoise
WATER 3
Crystal Beast Emerald Tortoise
Thú pha lê rùa ngọc lục bảo
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà bạn điều khiển đã tấn công lượt này; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 1 monster you control that attacked this turn; change that target to Defense Position. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


 có 2 lối chơi là combo và đánh theo kiểu control, nhưng sau banlist thì tỉ lệ người chơi combo đang nổi lên, bọn này thêm vào để khi bạn chơi deck combo dễ spam Rainbow Dragon hơnCrystal/Rainbow

 

Crystal Keeper và Crystal Master (Pendulum)

R Rarity
Crystal Keeper
R Rarity
Crystal Keeper
Crystal Keeper
FIRE 42
Crystal Keeper
Người bảo hộ Pha lê
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Mỗi lượt, lần đầu tiên một (các) quái thú "Ultimate Crystal" và/hoặc (các) lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài ở lượt đó, nó không bị phá huỷ.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu một quái thú "Crystal Beast" bạn điều khiển chiến đấu với một quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân mặt của bạn; ATK/DEF của quái thú chiến đấu của bạn tăng gấp đôi ATK/DEF ban đầu của nó chỉ trong tính toán thiệt hại đó, nhưng nó bị phá huỷ ở cuối Damage Step này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Each turn, the first time an "Ultimate Crystal" monster(s) and/or "Crystal Beast" card(s) you control would be destroyed by card effect that turn, it is not destroyed. [ Monster Effect ] If a "Crystal Beast" monster you control battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; your battling monster's ATK/DEF become double its original ATK/DEF during that damage calculation only, but it is destroyed at the end of this Damage Step.


R Rarity
Crystal Master
R Rarity
Crystal Master
Crystal Master
DARK 35
Crystal Master
Người dẫn lối Pha lê
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú "Ultimate Crystal" hoặc các lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng bài.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 quái thú "Ultimate Crystal" , quái thú "Crystal Beast" , hoặc Phép/Bẫy "Crystal" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Your opponent cannot target "Ultimate Crystal" monsters or "Crystal Beast" cards you control with card effects. [ Monster Effect ] You can Tribute this card; add 1 "Ultimate Crystal" monster, "Crystal Beast" monster, or "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.


 Crystal Master : thường được chơi nhiều hơn Keeper, khả năng chống target giúp bảo kê imperm, veiler cực tốt, khả năng search cũng rất gì và này nọ. thậm chí không phải once per turn


 Crystal Keeper : giống raigeki,... có khả năng giúp OTK rất tốt ( nhưng đó là thứ bọn crystal beast không quá cần do có nhiều thứ tốt hơn )

Rainbow Bridge of the Heart (x2-3)

SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart
SR Rarity
Rainbow Bridge of the Heart
Rainbow Bridge of the Heart
Spell Continuous
Rainbow Bridge of the Heart
Cây cầu cầu vồng của con tim

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Crystal Beast" , ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rainbow Bridge of the Heart" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển hoặc trong tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một (các) lá bài "Crystal Beast" được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại cả lá bài đó và lá bài này lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Crystal Beast" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only use each of the following effects of "Rainbow Bridge of the Heart" once per turn. During your Main Phase: You can destroy 1 "Crystal Beast" card you control or in your hand, and if you do, add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a "Crystal Beast" card(s) is placed in your Spell & Trap Zone, even during the Damage Step: You can target 1 card your opponent controls; return both that card and this card to the hand.


   cho phép bạn normal summon thêm phát nữa ( con Pegasus không once per turn )


   có khả năng search và đẩy card, cái hay ở đây là đẩy card opp và lá này về tay, sau khi đẩy thì bạn kích hoạt lại 1 lần nữa là được, do đây là đẩy card nên nó chống bọn chạm mộ bởi hiệu ứng rất tốt

  Crystal Beacon (x0-1)

  N Rarity
  Crystal Beacon
  N Rarity
  Crystal Beacon
  Crystal Beacon
  Spell Normal
  Crystal Beacon
  Pha lê dẫn lối

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


    nếu bạn chơi control hay midrange thường sẽ không đem lá này    nhưng do hiện tại đang nhiều người combo, việc bạn dùng lá này nhảy Ruby, Ruby nhảy thêm 1 đống body Crystal Beast thì bạn có thể lên kha khá disrupt hoặc negate

   Crystal Bond (x2-3)

   UR Rarity
   Crystal Bond
   UR Rarity
   Crystal Bond
   Crystal Bond
   Spell Normal
   Crystal Bond
   Pha lê gắn bó

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn và đặt 1 quái thú "Crystal Beast" có tên khác từ Deck của bạn ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crystal Bond" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 "Crystal Beast" monster from your Deck to your hand, and place 1 "Crystal Beast" monster with a different name from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Crystal Bond" per turn.


     do nó once per turn nên tui đem x2 thôi, 1 lá +2 tài nguyên, 1 lên tay, 1 ngửa ở spell/trap zone, con ngửa đấy thì Ruby nhảy lên hoặc nó là Crystal Beast Rainbow Dragon (CBRB) thì nó +2 tiếp ( 1 trên sân, 1 trên tay ), vậy là theo sách giáo khoa thì lá này +3 ( 2 tay, 1 sân )

    Rainbow Bridge (x3)

    SR Rarity
    Rainbow Bridge
    SR Rarity
    Rainbow Bridge
    Rainbow Bridge
    Spell Normal
    Rainbow Bridge
    Cây cầu cầu vồng

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 Lá bài "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.


      search không once per turn, lại còn là SR (F2P cho người chơi cũ), quá hoàn hảo 

     Awakening of the Crystal Ultimates (x1-3)

     N Rarity
     Awakening of the Crystal Ultimates
     N Rarity
     Awakening of the Crystal Ultimates
     Awakening of the Crystal Ultimates
     Spell Quick
     Awakening of the Crystal Ultimates
     Sự thức tỉnh của thần pha lê

      Hiệu ứng (VN):

      Tiết lộ 1 quái thú "Ultimate Crystal" trên tay bạn, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ultimate Crystal" , thay vào đó, bạn có thể kích hoạt 1 hoặc 2 trong số các hiệu ứng này theo trình tự (và không cần phải để lộ quái thú).
      ● Lấy 1 lá bài "Rainbow Bridge" hoặc 1 "Rainbow Refraction" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay bạn hoặc gửi nó vào Mộ.
      ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck, Mộ hoặc Vùng Phép & Bẫy của bạn.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Awakening of the Crystal Ultimates" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Reveal 1 "Ultimate Crystal" monster in your hand, then activate 1 of these effects. If you control an "Ultimate Crystal" monster, you can activate 1 or 2 of these effects in sequence, instead (and do not have to reveal a monster). ● Take 1 "Rainbow Bridge" card or 1 "Rainbow Refraction" from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY. ● Special Summon 1 "Crystal Beast" Monster Card from your hand, Deck, GY, or Spell & Trap Zone. You can only activate 1 "Awakening of the Crystal Ultimates" per turn.


       có 2 cách kích hoạt :

      + điều khiển quái "Ultimate Crystal"
      +đưa opp xem "Ultimate Crystal" ( cách được dùng nhiều nhất )


       là một searcher siêu khỏe, với việc Rainbow Bridge không once per turn và nó thật sự là "Bridge" để tương tác với spell/trap khác

       hoặc nhảy Ruby lên và nhảy thêm hàng tấn quái từ spell/trap zone, hay đơn giản là Xyz bằng cách nhảy bọn Level 4

      Rainbow Refraction (x0-1)

      R Rarity
      Rainbow Refraction
      R Rarity
      Rainbow Refraction
      Rainbow Refraction
      Spell Quick
      Rainbow Refraction
      Tia cực cầu vồng

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển có tên gốc là "Rainbow Dragon" hoặc "Rainbow Dark Dragon" kích hoạt hiệu ứng của nó trong lượt này: Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Crystal Beast" có tên khác từ Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If a monster(s) you control whose original name is "Rainbow Dragon" or "Rainbow Dark Dragon" activated its effect this turn: Special Summon any number of "Crystal Beast" monsters with different names from your Deck.


        siêu gạch, chơi nếu bạn có thể :)

       Field Searcher

       SR Rarity
       Rainbow Bridge of Salvation
       SR Rarity
       Rainbow Bridge of Salvation
       Rainbow Bridge of Salvation
       Trap Normal
       Rainbow Bridge of Salvation
       Cây cầu cầu vồng cứu

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu có 2 hoặc nhiều Loại quái thú khác nhau trong số các quái thú Cấp 10 hoặc lớn hơn trên sân: Xáo trộn tất cả các lá bài ngoại trừ lá bài này từ cả tay, sân và Mộ của người chơi vào Deck, sau đó mỗi người chơi rút 5 lá bài. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 quái thú "Crystal Beast" và 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể áp dụng mỗi hiệu ứng của "Rainbow Bridge of Salvation" một lần cho mỗi Trận đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If there are 2 or more different Monster Types among the Level 10 or higher monsters on the field: Shuffle all cards except this one from both players' hands, fields, and GYs into the Deck, then each player draws 5 cards. You can banish this card from your GY; add 1 "Crystal Beast" monster and 1 Field Spell from your Deck to your hand. You can only apply each effect of "Rainbow Bridge of Salvation" once per Duel.


        UR Rarity
        Necrovalley
        UR Rarity
        Necrovalley
        Necrovalley
        Spell Field
        Necrovalley
        Thung lũng lăng mộ

         Hiệu ứng (VN):

         Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


         UR Rarity
         Zombie World
         UR Rarity
         Zombie World
         Zombie World
         Spell Field
         Zombie World
         Thế giới xác sống

          Hiệu ứng (VN):

          Tất cả quái thú trên sân và trong Mộ đều trở thành quái thú Zombie. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Hiến tế quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          All monsters on the field and in the GYs become Zombie monsters. Neither player can Tribute Summon monsters, except Zombie monsters.


          SR Rarity
          Foolish Burial Goods
          SR Rarity
          Foolish Burial Goods
          Foolish Burial Goods
          Spell Normal
          Foolish Burial Goods
          Mai táng đồ dùng rất ngu

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.


            cách dùng rất đơn giản : Goods ném Trap, Trap banish để +2 ( 1 Crystal Beast và 1 Field, Field này thường là Zombie World hay Necrovalley để cấm mộ )


            thật ra lá trap còn effect nữa nhưng thường ít dùng và chẳng ai care :v

           Crystal Conclave (x1-3)

           R Rarity
           Crystal Conclave
           R Rarity
           Crystal Conclave
           Crystal Conclave
           Trap Continuous
           Crystal Conclave
           Pha lê tập hợp

            Hiệu ứng (VN):

            Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú "Crystal Beast" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của mình. Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ sân đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân; trả lại chúng lên tay. Bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng này trong cùng một Chuỗi.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Once per turn, if a face-up "Crystal Beast" monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You can send this face-up card from the field to the GY, then target 1 "Crystal Beast" card you control and 1 card on the field; return them to the hand. You cannot activate these effects in the same Chain.


             bẫy vĩnh cữu là điểm mạnh nhất của lá này tuy hơi bóp ô spell/trap zone nhưng do là bẫy vĩnh cữu nên nó OP vl


             có khả năng nhảy quái Crystal Beast từ deck nếu quái Crystal Beast bạn bị tiêu diệt, điều này không những không trừ tài nguyên mà còn cộng tại nguyên nếu bạn nhảy Ruby hay Pegasus

             khả năng đẩy Crystal Beast và 1 lá trên sân về tay cũng là một hiệu ứng mạnh, đóng vai trò là một disrupt search được

             chỉ có điều hiệu ứng không kích hoạt cũng Chain được

            Crystal Miracle (x1-3)

            SR Rarity
            Crystal Miracle
            SR Rarity
            Crystal Miracle
            Crystal Miracle
            Trap Counter
            Crystal Miracle
            Pha lê kỳ diệu

             Hiệu ứng (VN):

             Khi một Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt: Phá huỷ 1 lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá sự kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài "Crystal Beast" được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Duy trì. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crystal Miracle" một lần trong lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated: Destroy 1 "Crystal Beast" card you control, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that card. If a "Crystal Beast" card(s) is placed in your Spell & Trap Zone while this card is in your GY, even during the Damage Step: You can banish this card; place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only use this effect of "Crystal Miracle" once per turn.


              counter trap, search được, negate và destroy, đã thế còn banish tự mộ để hồi hàng hoặc + tài nguyên             Reinbō Doragon

              

             Rainbow Dragon (x1)

             UR Rarity
             Rainbow Dragon
             UR Rarity
             Rainbow Dragon
             Rainbow Dragon
             LIGHT 10
             Rainbow Dragon
             Thần pha lê tối thượng rồng cầu vồng
             • ATK:

             • 4000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Ultimate Crystal" .)
             Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có 7 lá bài "Crystal Beast" với các tên khác nhau trên sân và / hoặc Mộ của bạn. Lá bài này không thể kích hoạt các hiệu ứng sau khi nó được Triệu hồi Đặc biệt. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi tất cả "Crystal Beast" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ; lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú được gửi đến Mộ. Bạn có thể loại bỏ tất cả "Crystal Beast" khỏi Mộ của bạn; xáo trộn tất cả các lá bài trên sân vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             (This card is always treated as an "Ultimate Crystal" card.) Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having 7 "Crystal Beast" cards with different names on your field and/or GY. This card cannot activate the following effects the turn it is Special Summoned. (Quick Effect): You can send all face-up "Crystal Beast" monsters you control to the GY; this card gains 1000 ATK for each monster sent to the GY. You can banish all "Crystal Beast" monsters from your GY; shuffle all cards on the field into the Deck.


              đem x1 để không bị brick cũng như search được, lá này nếu bạn chơi control thì chả bao giờ sài nó ngoài trừ dùng để làm điều kiện cho lá khác, chơi combo thì bạn sẽ nhảy con này và summon ra các con boss khác

             Rainbow Overdragon và Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive (x0-1)

             UR Rarity
             Rainbow Overdragon
             UR Rarity
             Rainbow Overdragon
             Rainbow Overdragon
             LIGHT 12
             Rainbow Overdragon
             Thần pha lê tối thượng rồng đại cầu vồng
             • ATK:

             • 4000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             7 quái thú "Crystal Beast"
             (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Ultimate Crystal" .)
             Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách Hiến tế "Ultimate Crystal" 1 Cấp 10 (trong trường hợp đó bạn không sử dụng "Polymerization"). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "Crystal Beast" khỏi Mộ của bạn; lá bài này nhận được ATK bằng với của quái thú bị loại bỏ, cho đến khi kết thúc lượt này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi lá bài được Triệu hồi Fusion này; xáo trộn tất cả các lá bài trên sân vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             7 "Crystal Beast" monsters (This card is always treated as an "Ultimate Crystal" card.) Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by Tributing 1 Level 10 "Ultimate Crystal" monster (in which case you do not use "Polymerization"). Once per turn: You can banish 1 "Crystal Beast" monster from your GY; this card gains ATK equal to the banished monster's, until the end of this turn. (Quick Effect): You can Tribute this Fusion Summoned card; shuffle all cards on the field into the Deck.


             UR Rarity
             Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive
             UR Rarity
             Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive
             Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive
             LIGHT 12
             Ultimate Crystal Rainbow Dragon Overdrive
             Thần pha lê tối thượng rồng vượt đại cầu vồng
             • ATK:

             • 4000

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             1 quái thú "Ultimate Crystal" + 7 quái thú "Crystal Beast"
             Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) trong Trận đấu mà bạn Đã Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Ultimate Crystal" , bằng cách loại bỏ các quái thú trên khỏi sân của bạn và / hoặc Mộ. Trong khi 7 hoặc nhiều hơn quái thú "Crystal Beast" của bạn với các tên khác nhau bị loại bỏ, lá bài này nhận được 7000 ATK. Nếu lá bài này chưa tấn công trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; xáo trộn càng nhiều lá bài trên sân nhất có thể vào Deck và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng quái thú "Crystal Beast" bị loại bỏ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Ultimate Crystal" monster + 7 "Crystal Beast" monsters Must be Special Summoned (from your Extra Deck) during a Duel you Special Summoned an "Ultimate Crystal" monster, by banishing the above monsters from your field and/or GY. While 7 or more of your "Crystal Beast" monsters with different names are banished, this card gains 7000 ATK. If this card has not battled this turn (Quick Effect): You can Tribute this card; shuffle as many cards on the field as possible into the Deck, and if you do, Special Summon any number of your banished "Crystal Beast" monsters.


              thường chỉ có combo mới x1 lá này, control có đem cũng chả chơi vì họ thường x3 pegasú, 1 ruby cùng lắm thêm 1 Cobalt


              tóm tắt là 2 con rồng này sau khi combo xong bạn free 1 body to, tự nhảy có ATK đấm nát mọi thứ và có khả năng dọn field cực mạnh             Staple & Handtrap

              

             Handtrap

             UR Rarity
             Dimension Shifter
             UR Rarity
             Dimension Shifter
             Dimension Shifter
             DARK 6
             Dimension Shifter
             Người đỏi không gian
             • ATK:

             • 1200

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không có lá bài nào trong Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ thay thế.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you have no cards in your GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; until the end of the next turn, any card sent to the GY is banished instead.


             UR Rarity
             Maxx "C"
             UR Rarity
             Maxx "C"
             Maxx "C"
             EARTH 2
             Maxx "C"
             “G” sinh sản
             • ATK:

             • 500

             • DEF:

             • 200


             Hiệu ứng (VN):

             Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Ash Blossom & Joyous Spring
             UR Rarity
             Ash Blossom & Joyous Spring
             Ash Blossom & Joyous Spring
             FIRE 3
             Ash Blossom & Joyous Spring
             Tro hoa xuân hạnh phúc
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
             ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
             ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
             ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
             Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Triple Tactics Talent
             UR Rarity
             Triple Tactics Talent
             Triple Tactics Talent
             Spell Normal
             Triple Tactics Talent
             Chiến lược tài ba

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Rút 2 lá bài.
              ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
              ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
              Phân loại:

               thường bọn này ít khi chơi handtrap, nhưng chắc chắn phải max Shifter vì nó gần như chả ảnh hưởng gì bạn quá nhiều, bạn có thể thêm Maxx "C" vì nó OP vl

              Pot of Extravagance và Pot of Prosperity (draw powa)

              SR Rarity
              Pot of Extravagance
              SR Rarity
              Pot of Extravagance
              Pot of Extravagance
              Spell Normal
              Pot of Extravagance
              Hũ tham vàng

               Hiệu ứng (VN):

               Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
               Phân loại:

               SR Rarity
               Pot of Prosperity
               SR Rarity
               Pot of Prosperity
               Pot of Prosperity
               Spell Normal
               Pot of Prosperity
               Hũ nhường vàng

                Hiệu ứng (VN):

                Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                Phân loại:

                 thường lối chơi combo Extra Deck là thứ rất đắt giá nên không thể bỏ cho mấy cái pot này được, còn bọn combo thì đem bọn này maximum, draw một đống lá OP như đẩy về, counter trap,... vì dù là control nhưng bọn này rút deck rất nhanh, tăng tỉ lệ bóc hay excavate ra mấy lá cần thiết

                Evenly Matched và Super Polymerization (field đẹp đấy)

                SR Rarity
                Evenly Matched
                SR Rarity
                Evenly Matched
                Evenly Matched
                Trap Normal
                Evenly Matched
                Kết quả thắng bại

                 Hiệu ứng (VN):

                 Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 Super Polymerization
                 UR Rarity
                 Super Polymerization
                 Super Polymerization
                 Spell Quick
                 Super Polymerization
                 Siêu dung hợp

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion. Cả hai người chơi không thể kích hoạt lá bài hoặc các hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from either field as Fusion Material. Neither player can activate cards or effects in response to this card's activation.
                  Phân loại:

                   Evenly Matched : không once per turn, banish không target, banish face-down nên bọn nó không kích effect được, và đặc biệt không chạm mộ nên tear không là gì cả


                   Super Poly : nguyên liệu của bạn, quái của mình

                  bạn của super poly

                  SR Rarity
                  Predaplant Dragostapelia
                  SR Rarity
                  Predaplant Dragostapelia
                  Predaplant Dragostapelia
                  DARK 8
                  Predaplant Dragostapelia
                  Thực vật săn mồi rồng Stapelia
                  • ATK:

                  • 2700

                  • DEF:

                  • 1900


                  Hiệu ứng (VN):

                  1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
                  Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


                  SR Rarity
                  Mudragon of the Swamp
                  SR Rarity
                  Mudragon of the Swamp
                  Mudragon of the Swamp
                  WATER 4
                  Mudragon of the Swamp
                  Rồng bùn của đầm lầy
                  • ATK:

                  • 1900

                  • DEF:

                  • 1600


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có cùng Thuộc tính nhưng khác loại
                  Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu, hoặc quái thú trên sân có cùng Thuộc tính với lá bài này, với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính; lá bài này trở thành Thuộc tính đó cho đến khi kết thúc lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with the same Attribute but different Types Your opponent cannot target this card, or monsters on the field with the same Attribute as this card, with card effects. Once per turn (Quick Effect): You can declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute until the end of this turn.


                  SR Rarity
                  Predaplant Triphyoverutum
                  SR Rarity
                  Predaplant Triphyoverutum
                  Predaplant Triphyoverutum
                  DARK 9
                  Predaplant Triphyoverutum
                  Thực vật săn mồi Triphyoverutum
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 3000


                  Hiệu ứng (VN):

                  3 quái thú DARK trên sân
                  Nhận ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân với Predator Counter. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Predaplant Triphyoverutum" một lần mỗi lượt.
                  ● Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Extra Deck của họ trong khi bạn điều khiển lá Bài được Triệu hồi Fusion này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa Triệu hồi và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó.
                  ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú bằng (các) Predator Counter: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình ở Tư thế Phòng thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  3 DARK monsters on the field Gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field with a Predator Counter. You can only use each of the following effects of "Predaplant Triphyoverutum" once per turn. ● When your opponent Special Summons a monster(s) from their Extra Deck while you control this Fusion Summoned card (Quick Effect): You can negate the Summon, and if you do, destroy that monster(s). ● If your opponent controls a monster with a Predator Counter(s): You can Special Summon this card from your GY in Defense Position.


                  SR Rarity
                  Starving Venom Fusion Dragon
                  SR Rarity
                  Starving Venom Fusion Dragon
                  Starving Venom Fusion Dragon
                  DARK 8
                  Starving Venom Fusion Dragon
                  Rồng kết hợp nọc độc đói
                  • ATK:

                  • 2800

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú DARK trên sân, ngoại trừ Tokens
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ, cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên gốc của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này bị phá hủy: Bạn có thể phá huỷ tất cả các quái thú được Triệu hồi Đặc biệt của đối thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 DARK monsters on the field, except Tokens If this card is Fusion Summoned: You can make this card gain ATK equal to 1 opponent's Special Summoned monster, until the end of this turn. Once per turn: You can target 1 Level 5 or higher monster your opponent controls; until the End Phase, this card's name becomes that monster's original name, and replace this effect with that monster's original effects. If this Fusion Summoned card is destroyed: You can destroy all your opponent's Special Summoned monsters.


                  SR Rarity
                  Dragonecro Nethersoul Dragon
                  SR Rarity
                  Dragonecro Nethersoul Dragon
                  Dragonecro Nethersoul Dragon
                  DARK 8
                  Dragonecro Nethersoul Dragon
                  Rồng âm phủ Dragonecro
                  • ATK:

                  • 3000

                  • DEF:

                  • 0


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Zombie
                  Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Quái thú không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú có Cấp độ ban mặt ngửa: ATK của quái thú đó trở thành 0, đồng thời, nếu quái thú đó vẫn đang ngửa trên sân, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Soul Token" (Zombie / DARK / Cấp độ? / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, Cấp và ATK của nó sẽ bằng với Cấp và ATK ban đầu của quái thú đó.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Zombie monsters Must first be Fusion Summoned. Monsters cannot be destroyed by battle with this card. At the end of the Damage Step, if this card battled a monster that has an original Level: That monster's ATK becomes 0, also, if that monster is still face-up on the field, Special Summon 1 "Dark Soul Token" (Zombie/DARK/Level ?/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its Level and ATK become equal to the original Level and ATK of that monster.) You can only control 1 "Dragonecro Nethersoul Dragon".


                   dragonecro : bạn của zombie world :), effect con này cũng rất ngon chỉ có điều con này đấm mấy con mạnh quá thì bạn bị phản lại hơi đau, mà lên bằng 2 con của opp có bao cát 3000 ATK cũng ngon rồi :3


                   Starving Venom Fusion Dragon : lên dễ, effect ngon, rời sân còn tiêu diệt hết quái được triệu hồi đặc biệt của opp

                   Mudragon : đôi khi có vài tình huống khá là bủh lmao, và Mudragon dùng rất tốt cho việc đó, lên bằng 2 quái cùng thuộc tính nhưng khác hệ, có bảo kê 

                   Triphyoverutum : lên bằng 3 quái DARK của opp, effect ngon, có negate summon sau đó destroy, có khả năn tự nhảy ( nếu bạn dùng Dragos ), có ATK to ( nếu bạn dùng Dragos )

                   Dragostapelia : đặt P counter và đứa nào có P counter thì level thành 1 nếu level con đó là 2 hoặc nhiều hơn, con nào có P counter thì bị negate hiệu ứng kích hoạt

                    

                  Xyz

                  SR Rarity
                  Lightning Chidori
                  SR Rarity
                  Lightning Chidori
                  Lightning Chidori
                  WIND
                  Lightning Chidori
                  Điện quang thiên điểu
                  • ATK:

                  • 1900

                  • DEF:

                  • 1600


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú GIÓ Cấp 4
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.


                  SR Rarity
                  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  SR Rarity
                  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  EARTH
                  Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                  Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                  • ATK:

                  • 2100

                  • DEF:

                  • 2000


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                  UR Rarity
                  Gagaga Cowboy
                  UR Rarity
                  Gagaga Cowboy
                  Gagaga Cowboy
                  EARTH
                  Gagaga Cowboy
                  Cao bồi Gagaga
                  • ATK:

                  • 1500

                  • DEF:

                  • 2400


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào tư thế chiến đấu hiện tại của lá bài này.
                  ● Tư thế tấn công: Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ trong lượt này, nó nhận được 1000 ATK, còn quái thú của đối thủ mất 500 ATK, chỉ trong Damage Step.
                  ● Tư thế phòng thủ: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on this card's current battle position. ● Attack Position: If this card attacks an opponent's monster this turn, it gains 1000 ATK, also the opponent's monster loses 500 ATK, during the Damage Step only. ● Defense Position: Inflict 800 damage to your opponent.


                  UR Rarity
                  Abyss Dweller
                  UR Rarity
                  Abyss Dweller
                  Abyss Dweller
                  WATER
                  Abyss Dweller
                  Cư dân vực sâu
                  • ATK:

                  • 1700

                  • DEF:

                  • 1400


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                  SR Rarity
                  Number 60: Dugares the Timeless
                  SR Rarity
                  Number 60: Dugares the Timeless
                  Number 60: Dugares the Timeless
                  FIRE
                  Number 60: Dugares the Timeless
                  Con số 60: Người vô thời Dugares
                  • ATK:

                  • 1200

                  • DEF:

                  • 1200


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 4
                  Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
                  ● Bỏ qua Draw Phase tiếp theo của bạn, cũng như rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
                  ● Bỏ qua Main Phase 1 tiếp theo của bạn, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
                  ● Bỏ qua Battle Phase của lượt tiếp theo, đồng thời tăng gấp đôi ATK của 1 quái thú bạn điều khiển cho đến cuối lượt này.
                  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 60: Dugares the Timeless" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then activate 1 of the following effects; ● Skip your next Draw Phase, also draw 2 cards, then discard 1 card. ● Skip your next Main Phase 1, also Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Skip the Battle Phase of your next turn, also double the ATK of 1 monster you control until the end of this turn. You can only use this effect of "Number 60: Dugares the Timeless" once per turn.


                   Abyss Dweller : cười trên nỗi đau của tear

                   Number 41 : nằm ngửa trên sân, vạn vật bình đẳng
                   Number 60 : chúa tể staple, draw hay nhảy quái hay OTK đều được, dùng xong turn sau thường win lập tức hoặc thua ( do hết tài nguyên nếu combo ) hoặc phá nát board và OTK, cái giá skip 1 Phase cũng ổn
                   Chidori : đẩy về deck nên bọn nào đó sẽ không chạm mộ

                  Link Monsters

                  SR Rarity
                  Knightmare Cerberus
                  SR Rarity
                  Knightmare Cerberus
                  Knightmare Cerberus
                  EARTH
                  Knightmare Cerberus
                  Cerberus khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1600

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Trên


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  Knightmare Unicorn
                  DARK
                  Knightmare Unicorn
                  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • LINK-3

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú với các tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                  UR Rarity
                  Mekk-Knight Crusadia Avramax
                  UR Rarity
                  Mekk-Knight Crusadia Avramax
                  Mekk-Knight Crusadia Avramax
                  LIGHT
                  Mekk-Knight Crusadia Avramax
                  Hiệp sĩ giắc cắm thánh vệ tự chinh Avramax
                  • ATK:

                  • 3000

                  • LINK-4

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
                  Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.


                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  Knightmare Phoenix
                  FIRE
                  Knightmare Phoenix
                  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1900

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                  R Rarity
                  Cross-Sheep
                  R Rarity
                  Cross-Sheep
                  Cross-Sheep
                  EARTH
                  Cross-Sheep
                  Cừu móc vải
                  • ATK:

                  • 700

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
                  ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
                  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


                  UR Rarity
                  Accesscode Talker
                  UR Rarity
                  Accesscode Talker
                  Accesscode Talker
                  DARK
                  Accesscode Talker
                  Người xử mã truy cập
                  • ATK:

                  • 2300

                  • LINK-4

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú Hiệu ứng
                  Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                  UR Rarity
                  Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                  Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                  DARK
                  Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                  Thiên thần đen địa ngục cháy, Cherubini
                  • ATK:

                  • 500

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Cấp 3
                  quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể gửi 1 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ để thay thế. Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 3 từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trên sân; nó nhận được ATK / DEF bằng với ATK / DEF của quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 3 monsters Monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If this card would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can send 1 other card you control to the GY instead. You can send 1 Level 3 monster from your Deck to the GY, then target 1 "Burning Abyss" monster on the field; it gains ATK/DEF equal to the ATK/DEF of the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use this effect of "Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss" once per turn.


                   Knightmares : đánh thuê lỏd, chỉ đơn giản là bắn card hoặc vừa leo link vừa bắn card sau đó lên Accesscode và *boom*

                   Accesscode : OTK lỏd, đấm vô mặt skill drain, opp không chen vào được
                   Cherubini : bọn Crystal Beast có gần phân nửa là level 3, là một phần của combo sách giáo khoa
                   Cross-Sheep : lôi 1 body dưới mộ lên, thường là Ruby hoặc pegasus, nằm trong combo của sách giáo khoa
                   Avramax : Chad
                                     Combo

                   

                  Ready Fusion và Crystal Bond (Sau Banlist)

                  UR Rarity
                  Ready Fusion
                  UR Rarity
                  Ready Fusion
                  Ready Fusion
                  Spell Normal
                  Ready Fusion
                  Bao bì kết hợp

                   Hiệu ứng (VN):

                   Trả 1000 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion Cấp 6 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, cũng như phá huỷ nó trong End Phase. (Đây được coi là một Triệu hồi Fusion.) Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ready Fusion" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Pay 1000 LP; Special Summon 1 Level 6 or lower non-Effect Fusion Monster from your Extra Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase. (This is treated as a Fusion Summon.) You can only activate 1 "Ready Fusion" per turn.


                   UR Rarity
                   Crystal Bond
                   UR Rarity
                   Crystal Bond
                   Crystal Bond
                   Spell Normal
                   Crystal Bond
                   Pha lê gắn bó

                    Hiệu ứng (VN):

                    Thêm 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn và đặt 1 quái thú "Crystal Beast" có tên khác từ Deck của bạn ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crystal Bond" mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Add 1 "Crystal Beast" monster from your Deck to your hand, and place 1 "Crystal Beast" monster with a different name from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Crystal Bond" per turn.


                    Combo Crystal Beast Sau Banlist | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube

                    Rainbow Bridge of the Heart và Crystal Bond ( 2 cards combo)

                    SR Rarity
                    Rainbow Bridge of the Heart
                    SR Rarity
                    Rainbow Bridge of the Heart
                    Rainbow Bridge of the Heart
                    Spell Continuous
                    Rainbow Bridge of the Heart
                    Cây cầu cầu vồng của con tim

                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Crystal Beast" , ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Rainbow Bridge of the Heart" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Crystal Beast" mà bạn điều khiển hoặc trong tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu một (các) lá bài "Crystal Beast" được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; trả lại cả lá bài đó và lá bài này lên tay.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Crystal Beast" monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) You can only use each of the following effects of "Rainbow Bridge of the Heart" once per turn. During your Main Phase: You can destroy 1 "Crystal Beast" card you control or in your hand, and if you do, add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a "Crystal Beast" card(s) is placed in your Spell & Trap Zone, even during the Damage Step: You can target 1 card your opponent controls; return both that card and this card to the hand.


                     UR Rarity
                     Crystal Bond
                     UR Rarity
                     Crystal Bond
                     Crystal Bond
                     Spell Normal
                     Crystal Bond
                     Pha lê gắn bó

                      Hiệu ứng (VN):

                      Thêm 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn lên tay của bạn và đặt 1 quái thú "Crystal Beast" có tên khác từ Deck của bạn ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crystal Bond" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Add 1 "Crystal Beast" monster from your Deck to your hand, and place 1 "Crystal Beast" monster with a different name from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. You can only activate 1 "Crystal Bond" per turn.


                      Crystal Beast 2 Cards Combo | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube
                      Đơn vị đồng hành:

                      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                      Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

                      Top