Hướng dẫn build và chơi Phantom Beast Branded (DUNE 2023)

Hướng dẫn build và chơi Phantom Beast Branded (DUNE 2023)

Bạn là 1 Duelist thời 2010 và giờ muốn quay trở lại cuộc chơi? Bạn đam mê bộ bài của Vua trò chơi - Yugi Muto? Tốt, đây là dòng bài phụ cho chàng Pharaoh của chúng ta cũng như là bộ bài tiên phong cho tộc bài Illusionist - Phantom Beast! Không phải Mecha Phantom Beast đâu nhé!

Với bài viết này, Deck sẽ đi kèm cùng Branded để có độ nhất quán cao giữa các quái Fusion!

Vài đặc điểm của Deck
 • Grind Game hay đầu game đều có chỉ số sức mạnh cao
 • Control rất tốt
 • Swarm sân tốt
 • Tái chế tài nguyên tốt
 • OTK và sức tấn công cao
 • Độ khó của deck khá cao
 • Rất ít bị brick
 • Đi trước hay sau đều tuyệt!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Core Phantom Beast

Bản thân Archetype không có gì mấy gọi là mạnh nhưng về khả năng controlnegate, cộng với việc tái chế liên tục không ngừng nghỉ, đây sẽ là archetype tốt để sử dụng với Branded hoặc 1 dòng Fusion nào đó có thể bảo vệ được các boss...

Mirror Swordknight và Cornfield Coatl (x3)

Mirror Swordknight Mirror Swordknight
Mirror Swordknight
LIGHT 4
Mirror Swordknight
Mirror Swordknight
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Mirror Swordknight" một lần trong lượt. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn đề cập đến "Chimera Fusion", ngoại trừ "Mirror Swordknight". Khi một quái thú mà đối thủ điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Mirror Swordknight" once per turn. (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 monster from your Deck that mentions "Chimera Fusion", except "Mirror Swordknight". When a monster your opponent controls activates its effect, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect.


Cornfield Coatl Cornfield Coatl
Cornfield Coatl
WIND 4
Cornfield Coatl
Coatl trên đồng ngô
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cornfield Coatl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú đề cập đến "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Cornfield Coatl". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Cornfield Coatl" once per turn. You can discard this card; add 1 monster that mentions "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, except "Cornfield Coatl". When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect, and if you do, destroy that card.


 • Loại quái thú mới có 1 hiệu ứng phòng thủ khá tốt là khiến cho cả 2 quái đang bem nhau không bị hủy diệt => Thủ tốt
 • Swordsman và Koater là 2 searcher chính của Deck => đưa được các nguyên liệu Fusion ra sân hoặc tay => từ đó search tiếp các Fusion Spell => Đưa boss ra sân
 • Negate chính (không phải handtrap) => Koater sẽ hữu dụng hơn do phạm vi negate rộng hơn
=> Max 3 cả 2...

Gazelle the King of Mythical Claws và Big-Winged Berfomet (x2)

Gazelle the King of Mythical Claws Gazelle the King of Mythical Claws
Gazelle the King of Mythical Claws
EARTH 4
Gazelle the King of Mythical Claws
Vua móng vuốt ảo Gazelle
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Quỷ Cấp 5 hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ảo ảnh từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gazelle the King of Mythical Claws" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 5 Fiend monster or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can add 1 Illusion monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gazelle the King of Mythical Claws" once per turn.


Big-Winged Berfomet Big-Winged Berfomet
Big-Winged Berfomet
DARK 5
Big-Winged Berfomet
Berfomet cánh lớn
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 4 và/hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Big-Winged Berfomet" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 Beast monster and/or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can target 1 Illusion monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Big-Winged Berfomet" once per turn.


 • Cả 2 có hiệu ứng na ná nhau => search chính nhau
 • Có thể search được nên cân nhắc ở mức lvl để đưa vào Deck
 • Search được chính Fusion Spell của dòng bài
 • Lấy được 1 Illusionist lên sân hoặc tay => Berfomet thì ss dưới GY, còn Gazelle search từ Deck lên tay
Mỗi lá 2 bản sao là đủ, do search được từ các Illusionist...

Chimera Fusion (x1-2)

Chimera Fusion Chimera Fusion
Chimera Fusion
Spell Quick
Chimera Fusion
Kết hợp Chimera

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm quái thú hoặc Ác ma. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn và bạn có "Chimera the Flying Mythical Beast" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Thêm lá bài này lên tay bạn.
  ● Loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" và 1 "Berfomet" từ Deck và/hoặc Mộ của bạn.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chimera Fusion" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During the Main Phase: Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Beast or Fiend monster. During your Main Phase, if this card is in your GY and you have "Chimera the Flying Mythical Beast" on your field or in your GY: You can activate 1 of these effects; ● Add this card to your hand. ● Banish this card, and if you do, Special Summon both 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" and 1 "Berfomet" from your Deck and/or GY. You can only use this effect of "Chimera Fusion" once per turn.


  • Quick-Play Spell => tức dùng đa dạng trong lượt opp. Lưu ý là chỉ dùng được ở Main Phase!
  • Sử dụng được cả quái trên tay để Fusion => Giải quyết được vấn đề giải quyết các nguồn lực dư thừa trên tay
  • Tái chế liên tục nếu có Chimera the Flying Mythical Beast trên sân
  • Đưa cả 2 nguyên liệu fusion ra sân với phí là loại bỏ nó => Hữu dụng nếu các bạn chơi bản dựng có 2 bản sao của lá Fusion này

  Chimera the King of Phantom Beasts và Chimera the Illusion Beast (x1)

  Chimera the King of Phantom Beasts Chimera the King of Phantom Beasts
  Chimera the King of Phantom Beasts
  WIND 6
  Chimera the King of Phantom Beasts
  Vua của các quái thú ảo Chimera
  • ATK:

  • 2100

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú + 1 quái thú
  Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Chimera the King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ trong End Phase của lượt này. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, quái thú, hoặc Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Beast monster + 1 Fiend monster This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Chimera the King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can activate this effect; send 1 random card from your opponent's hand to the GY during the End Phase of this turn. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Beast, Fiend, or Illusion monster in your GY; Special Summon it.


  Chimera the Illusion Beast Chimera the Illusion Beast
  Chimera the Illusion Beast
  DARK 8
  Chimera the Illusion Beast
  Quái thú huyễn tưởng Chimera
  • ATK:

  • 3100

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ quái thú ảo ảnh
  Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tùy theo số lượng nguyên liệu được sử dụng cho nó. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này đã chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi CÔNG của quái thú đó về 0, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ Illusion monsters This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of materials used for it. If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can change that opponent's monster's ATK to 0, also negate its effects.


  • Cả 2 đều mang cái tên Chimera the Flying Mythical Beast và là quái Phantom Beast khi ở trên sân => Hữu ích khi sử dụng được các GY eff của archetype
  • Chimera Illusion là Beater chính của Deck: không bị phá hủy và khiến cho quái của opp cũng vậy => tấn công được 2 lần và khiến cho ATK của quái opp thành 0 (no target) và negate eff của chúng sau lần đánh thứ 2 => rất tốt để xử lí các boss khó chịu của opp
  • Chimera Phantom Beast King là extender của Deck. Ngoài ra khi được Fusion, vào cuối lượt gửi 1 lá random từ tay opp xuống GY. Mặc dù sẽ giúp cho opp kích được GY eff của họ nhưng về mặt tích cực, nó sẽ khiến opp mất đi lợi thế về bài trên tay... => có vẻ không hữu ích mấy so với Illusion...  Core Branded

  Branded sẽ tăng thêm độ nhất quán, bảo vệ và vài eff siêu mạnh giúp các bạn clear sân...

  Fallen of Albaz (x3)

  Fallen of Albaz Fallen of Albaz
  Fallen of Albaz
  DARK 4
  Fallen of Albaz
  Trẻ suy tàn của Albaz
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú trên một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này, nhưng bạn không thể sử dụng các quái thú khác mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen of Albaz" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned (except during the Damage Step): You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters on either field as Fusion Material, including this card, but you cannot use other monsters you control as Fusion Material. You can only use this effect of "Fallen of Albaz" once per turn.


  Super Poly nhưng ở dạng quái :v bị hạn chế là chỉ dùng bản thân lá này và quái của opp... Tuy vậy, đây là nguyên liệu chính của Branded và là cột sống của dòng bài và cũng là 1 quái mạnh => x3

  Aluber the Jester of Despia (x2)

  Aluber the Jester of Despia
  Aluber the Jester of Despia
  Aluber the Jester of Despia
  DARK 4
  Aluber the Jester of Despia
  Gã hề của kịch tuyệt mệnh Aluber
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu một quái thú Fusion ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Aluber the Jester of Despia" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a face-up Fusion Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; Special Summon this card, and if you do, negate the targeted monster's effects until the end of this turn. You can only use 1 "Aluber the Jester of Despia" effect per turn, and only once that turn.


  • Searcher khi được triệu hồi => add bất kỳ spell/trap Branded nào
  • 1 negate quái opp và là 1 nguyên liệu tái chế tốt => Phù hợp để sử dụng cho Fusion tiếp theo, tiếc là nó thuộc tộc Fairy, nếu không thì kết hợp với Chimera là ngon rồi...

  Springans Kitt (x2)

  Springans Kitt Springans Kitt
  Springans Kitt
  DARK 4
  Springans Kitt
  Sprigguns Kitt
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn có quái thú Fusion đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay bạn, 1 trong số các Phép/Bẫy "Branded" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Kitt" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you have a Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material on your field or in your GY: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add to your hand, 1 of your "Branded" Spells/Traps that is banished or in your Deck or GY, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Springans Kitt" once per turn.


  • Extender mạnh nếu có boss trên sân
  • Searcher như Aluber => Phạm vi rộng hơn rất nhiều nhưng đi kèm các giá là load lại 1 trên tay => phù hợp cho việc reload hand
  • Tộc Beast => Làm nguyên liệu cho Chimera Phantom Beast King được

  Blazing Cartesia the Virtuous (x1)

  Blazing Cartesia, the Virtuous Blazing Cartesia, the Virtuous
  Blazing Cartesia, the Virtuous
  LIGHT 4
  Blazing Cartesia, the Virtuous
  Thánh nữ hiển hách, Cartesia
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển "Fallen of Albaz" hoặc nó nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của mình, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blazing Cartesia, the Virtuous" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control "Fallen of Albaz" or it is in your GY: You can Special Summon this card from your hand. During the Main Phase (Quick Effect): You can Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Blazing Cartesia, the Virtuous" once per turn.


  • Extender tốt nếu có Albaz trên sân
  • Fusion không cần spell mà còn Quick Eff nữa => nhanh đưa boss của bạn ra sân nhưng mục tiêu chủ yếu là dùng cho Granguignol
  • Tái chế liên tục được nếu có 1 Fusion xuống GY

  Guiding Quem the Virtuous (x1-2)

  Guiding Quem, the Virtuous Guiding Quem, the Virtuous
  Guiding Quem, the Virtuous
  LIGHT 4
  Guiding Quem, the Virtuous
  Thánh nữ dẫn lối, Quem
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Dogmatika""Despia" .)
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 lá bài nhắc nó từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Guiding Quem, the Virtuous"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guiding Quem, the Virtuous" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (This card is always treated as a "Dogmatika" and "Despia" card.) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 card that mentions it from your Deck to the GY. If a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, in your GY, except "Guiding Quem, the Virtuous"; Special Summon it. You can only use each effect of "Guiding Quem, the Virtuous" once per turn.


  Hiệu ứng cũng đơn giản thôi: đưa 1 Albaz (hoặc lá có nhắc tới Albaz) xuống GY => Bạn Fusion bằng cách nào đó đưa 1 lá từ Extra Deck lên sân => Triệu hồi lại Albaz hoặc 1 quái có nhắc tới Albaz

  => Extender + Tái chế tốt

  Fusion Monster

  Albion the Branded Dragon Albion the Branded Dragon
  Albion the Branded Dragon
  DARK 8
  Albion the Branded Dragon
  Rồng dấu ấn Albion
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.


  Rindbrumm the Striking Dragon Rindbrumm the Striking Dragon
  Rindbrumm the Striking Dragon
  DARK 8
  Rindbrumm the Striking Dragon
  Rồng sắt binh Rindbrumm
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast
  Khi một hiệu ứng Fusion, Synchro, Xyz, hoặc Link của quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó hoặc lá bài này, và loại bỏ lá bài kia. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rindbrumm the Striking Dragon" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Fallen of Albaz" + 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster When a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate that effect, then you can return 1 monster from the field to the hand. During your opponent's turn, while this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 "Fallen of Albaz" in your GY; Special Summon either that monster or this card, and banish the other. You can only use each effect of "Rindbrumm the Striking Dragon" once per turn.


  Titaniklad the Ash Dragon Titaniklad the Ash Dragon
  Titaniklad the Ash Dragon
  DARK 8
  Titaniklad the Ash Dragon
  Rồng tro tàn, Titaniklad
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
  Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


  Alba-Lenatus the Abyss Dragon Alba-Lenatus the Abyss Dragon
  Alba-Lenatus the Abyss Dragon
  DARK 8
  Alba-Lenatus the Abyss Dragon
  Rồng vực sâu Alba-Lenatus
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Fallen of Albaz" + 1+ quái thú Rồng
  Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi các lá bài trên từ bất kỳ Vùng quái thú nào đến Mộ. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số nguyên liệu được sử dụng cho nó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Thường "Polymerization" hoặc bài Phép Thường "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Fallen of Albaz" + 1+ Dragon monsters Cannot be used as Fusion Material. Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by sending the above cards from any Monster Zones to the GY. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of materials used for it. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand.


  Lubellion the Searing Dragon Lubellion the Searing Dragon
  Lubellion the Searing Dragon
  LIGHT 8
  Lubellion the Searing Dragon
  Rồng lửa thần Lubellion
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 3000


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú BÓNG TỐI + "Fallen of Albaz"
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được đề cập trên nó vào Deck, từ các quái thú của bạn trên sân, Mộ, và/hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt . Trong thời gian còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials mentioned on it into the Deck, from your monsters on the field, GY, and/or face-up banished cards. For the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


  Mirrorjade the Iceblade Dragon Mirrorjade the Iceblade Dragon
  Mirrorjade the Iceblade Dragon
  DARK 8
  Mirrorjade the Iceblade Dragon
  Rồng kiếm băng Mirrorjade
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.


  Tất cả đều cần sự có mặt của Albaz và cần phải có tất cả trong Extra Deck => không thể thiếu Albaz :v
  • Rindbrumm: phù hợp với Chimera, dòng toàn quái Beast, negate chính và cũng là Extender phụ nếu ở dưới GY => summon Albaz lên sân hoặc bản thân nó nhưng banish lá bài còn lại... => dễ mất tài nguyên, cần cẩn thận
  • Lubellion: Nguyên liệu phù hợp với hơn nửa Deck, là Extender Fusion nhưng điểm hạn chế là không thể tấn công => dùng bản thân nó Fusion luôn :v
  • Mirrorjade: Nguyên liệu quá dễ tìm ngay trên sân opp, boss chính của Deck, banish chính, phá sân phụ nếu nó rời khỏi sân...
  • Titaniklad: Beater to, không bị ảnh hưởng bởi eff vào lượt được triệu hồi, extender đưa Albaz ra sân vào cuối lượt => target chính của Mirrorjade
  • Albion: Extender Fusion như Lubellion nhưng tốn tài nguyên hơn, searcher các Branded spell/trap
  • Alba-Lenatus: Không hẳn là beater nhưng nếu thích thì cứ dùng nó đấm :v meh, nhưng có thể search được Poly hoặc 1 Fusion Spell nào đó => bonus searcher...

  Despian Luluwalilith và Granguignol the Dusk Dragon (Despia Extra Deck)

  Despian Luluwalilith Despian Luluwalilith
  Despian Luluwalilith
  LIGHT 12
  Despian Luluwalilith
  Kịch tuyệt mệnh Luluwalilith
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner Cấp 4 + 1+ quái thú non-Tuner
  Một lần trong lượt, nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà bạn hiện điều khiển tăng 500 ATK (vĩnh viễn), sau đó bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 lá bài ngửa mặt trên sân cho đến hết lượt này. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ÁNH SÁNG Spellcaster từ tay hoặc Deck của bạn có ATK bằng với DEF của chính nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Despian Luluwalilith" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Level 4 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, if a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can make all monsters you currently control gain 500 ATK (permanently), then you can negate the effects of 1 face-up card on the field, until the end of this turn. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can Special Summon 1 LIGHT Spellcaster monster from your hand or Deck whose ATK equals its own DEF. You can only use this effect of "Despian Luluwalilith" once per turn.


  Granguignol the Dusk Dragon Granguignol the Dusk Dragon
  Granguignol the Dusk Dragon
  LIGHT 8
  Granguignol the Dusk Dragon
  Rồng tận diệt thức tỉnh Granguignol
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng quái thú đã kích hoạt của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Dogmatika" từ Deck của bạn hoặc 1 quái thú "Despia" từ Extra Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Granguignol the Dusk Dragon" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 LIGHT or DARK monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Level 6 or higher LIGHT or DARK monster from your Deck or Extra Deck to the GY. If a monster is Special Summoned by your opponent's activated monster effect (except during the Damage Step): You can banish this card from your field or GY; Special Summon 1 "Dogmatika" monster from your Deck or 1 "Despia" monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Granguignol the Dusk Dragon" once per turn.


  Cùng thuộc dòng Branded, tuy mang tên Despia thôi nhưng bọn này được việc lắm đó
  • Granguignol: Gửi 1 quái lvl 6 LIGHT hoặc DARK từ Deck hoặc Extra Deck xuống GY. Đúng vậy, Extra Deck, có nghĩa là bạn có thể sử dụng searcher eff của các Branded Fusion mà không cần tốn công suy nghĩ làm thế nào gửi chúng xuống GY. Ngoài ra, nếu có 1 quái đã được SS kích hoạt eff từ sân opp => banish lá này từ GY hoặc sân để triệu hồi 1 Despia (ở phiên bản này tập trung vào chỉ Despia và Branded thôi nhé) từ Extra Deck. Điều đó dẫn tới...
  • Luluwalilith: nếu có 1 lá rời ED => biến dàn sân thành sân chơi cho beater và khiến cho 1 lá trên sân bị negate. Ngoài ra còn là Extender cho Virtuous...

  Branded in Red và Branded Opening (1-2x)

  Branded in Red Branded in Red
  Branded in Red
  Spell Quick
  Branded in Red
  Dấu ấn của đỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú "Despia" hoặc "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
   ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay hoặc sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp ở lượt này.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded in Red" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Despia" monster or "Fallen of Albaz" in your GY; add it to your hand, then you can apply the following effect. ● Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand or field, but it cannot attack directly this turn. You can only activate 1 "Branded in Red" per turn.


   Branded Opening
   Branded Opening
   Branded Opening
   Spell Quick
   Branded Opening
   Dấu ấn mở màn

    Hiệu ứng (VN):

    Bỏ 1 lá bài, sau đó lấy 1 quái thú "Despia" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded Opening" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Discard 1 card, then take 1 "Despia" monster from your Deck, and either add it to your hand or Special Summon it in Defense Position, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. If a Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Branded Opening" once per turn.


    Cả 2 đều giúp lấy tài nguyên từ các nguồn đa dạng khác nhau
    • Red giúp lấy 1 Despia hoặc Albaz từ GY => Fusion Summon => Tái chế được tài nguyên dưới GY
    • Opening là searcher cho Despia và bảo kê cho Fusion Monster. Rất cần max lá này trong mọi Deck của Branded...

    Branded Fusion, Branded Lost và Branded in White (x2-3)

    Branded Fusion
    Branded Fusion
    Branded Fusion
    Spell Normal
    Branded Fusion
    Dấu ấn dung hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay của bạn, Deck hoặc sân làm Nguyên liệu Fusion. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded Fusion" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Material. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Branded Fusion" per turn.


     Branded Lost Branded Lost
     Branded Lost
     Spell Continuous
     Branded Lost
     Dấu ấn mất

      Hiệu ứng (VN):

      Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Fusion Triệu hồi, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú Fusion: Bạn có thể thêm 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Lost" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent cannot activate cards or effects when a monster is Fusion Summoned this way. If you Fusion Summon a Fusion Monster: You can add 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Branded Lost" once per turn.


      Branded in White Branded in White
      Branded in White
      Spell Normal
      Branded in White
      Dấu ấn của trắng

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Rồng. Bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi Mộ của bạn làm nguyên liệu, nếu bạn sử dụng "Fallen of Albaz" làm Nguyên liệu Fusion từ tay, sân của bạn hoặc bằng cách loại bỏ chính nó khỏi Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó để kích hoạt hiệu ứng của "Fallen of Albaz" trong lượt này: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded in White" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Dragon monster. You can also banish monsters from your GY as material, if you use "Fallen of Albaz" as Fusion Material from your hand, field, or by banishing itself from your GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there to activate the effect of "Fallen of Albaz" this turn: You can Set this card. You can only use each effect of "Branded in White" once per turn.


       Fusion Spell và hỗ trợ cho Fusion
       • Fusion thì không nói tới rồi, Fusion sử dụng cả nguyên liệu từ Deck, sân, tay :v nhưng bị cái thiếu bảo kê và bị hit nữa...
       • White là Fusion Spell ít đa dạng hơn nhưng có thể sử dụng nguyên liệu từ GY và tái chế được là 1 điểm cộng
       • Lost giúp bảo kê hiệu ứng Fusion => không bị dính Xuân => searcher phụ đưa Albaz về tay nhanh...       Tech có thể dùng

       Bổ sung cho slot bài còn thiếu của Deck...

       Xử boss

       Gadarla, the Mystery Dust Kaiju Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
       Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
       WIND 8
       Gadarla, the Mystery Dust Kaiju
       Kaiju hạt bụi lạ, Gadarla
       • ATK:

       • 2700

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ 3 Kaiju Counter từ bất kỳ đâu trên sân; ATK và DEF của tất cả các quái thú khác trên sân giảm một nửa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn, during either player's turn: You can remove 3 Kaiju Counters from anywhere on the field; the ATK and DEF of all other monsters on the field become halved.


       The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
       The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
       DIVINE 10
       The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
       Rồng cánh thần của Ra - Dạng quả cầu
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 Hiến tế từ hai bên của sân để Triệu hồi Thường đến bên đó của sân (không thể là Úp Thường), sau đó chuyển quyền điều khiển cho chủ nhân của lá bài này trong End Phase của lượt tiếp theo. Không thể tấn công. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công hoặc bởi hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Winged Dragon of Ra" từ tay hoặc Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK / DEF của nó sẽ trở thành 4000.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Special Summoned. Requires 3 Tributes from either side of the field to Normal Summon to that side of the field (cannot be Normal Set), then shift control to this card's owner during the End Phase of the next turn. Cannot attack. Your opponent cannot target this card for attacks or by card effects. You can Tribute this card; Special Summon 1 "The Winged Dragon of Ra" from your hand or Deck, ignoring its Summoning conditions, and if you do, its ATK/DEF become 4000.


       Gameciel, the Sea Turtle Kaiju Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
       Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
       WATER 8
       Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
       Kaiju rùa biển, Gameciel
       • ATK:

       • 2200

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, ngoại trừ "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent activates a card or effect, except "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Quick Effect): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate the activation, and if you do, banish that card.


       Radian, the Multidimensional Kaiju Radian, the Multidimensional Kaiju
       Radian, the Multidimensional Kaiju
       DARK 7
       Radian, the Multidimensional Kaiju
       Kaiju không gian đa chiều, Radian
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.


       Lava Golem Lava Golem
       Lava Golem
       FIRE 8
       Lava Golem
       Golem dung nham
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ bằng cách Hiến tế 2 quái thú mà họ điều khiển. Bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp lần lượt mà bạn Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn: Chịu 1000 sát thương.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) to your opponent's field by Tributing 2 monsters they control. You cannot Normal Summon/Set the turn you Special Summon this card. Once per turn, during your Standby Phase: Take 1000 damage.


       Vài opt để clear sân...

       Called by the Grave và Maxx "C" (Handtrap)

       Called by the Grave
       Called by the Grave
       Called by the Grave
       Spell Quick
       Called by the Grave
       Ngôi mộ gọi tên

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
        Phân loại:

        Maxx "C"
        Maxx "C"
        Maxx "C"
        EARTH 2
        Maxx "C"
        “G” sinh sản
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
        Phân loại:

        Dùng hay không dùng nằm ở bạn nhưng để xoay xở trong vài tình huống thì đây sẽ là những lựa chọn tốt...

        Edge Imp Chain, Polymerization và Frightfur Patchwork (Fusion Imp Engine)

        Edge Imp Chain Edge Imp Chain
        Edge Imp Chain
        DARK 4
        Edge Imp Chain
        Xích quỷ sắc cạnh
        • ATK:

        • 1200

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Chain" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Frightfur" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Edge Imp Chain" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card declares an attack: You can add 1 "Edge Imp Chain" from your Deck to your hand. If this card is sent from the hand or field to the Graveyard: You can add 1 "Frightfur" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Edge Imp Chain" effect per turn, and only once that turn.


        Polymerization Polymerization
        Polymerization
        Spell Normal
        Polymerization
        Dung hợp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


         Frightfur Patchwork Frightfur Patchwork
         Frightfur Patchwork
         Spell Normal
         Frightfur Patchwork
         Chắp vá Động vật khủng khiếp

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú "Edge Imp" "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Frightfur Patchwork" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Edge Imp" monster and 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Frightfur Patchwork" per turn.


          1 Engine nhỏ để đưa thêm Fusion Spell lên tay...

          Fusion Deployment (x3)

          Fusion Deployment Fusion Deployment
          Fusion Deployment
          Spell Normal
          Fusion Deployment
          Triển khai dung hợp

           Hiệu ứng (VN):

           Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


           Searcher tốt để đưa lẫn nguyên liệu từ Chimera và các Branded lên sân => Max 3

           Triple Tactics Talent (x2-3)

           Triple Tactics Talent Triple Tactics Talent
           Triple Tactics Talent
           Spell Normal
           Triple Tactics Talent
           Chiến lược tài ba

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
            ● Rút 2 lá bài.
            ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
            ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
            Phân loại:

            1 Tech tốt để giúp bạn xoay xở qua 1 lượt...

            Guardian Chimera (1x)

            Guardian Chimera Guardian Chimera
            Guardian Chimera
            DARK 9
            Guardian Chimera
            Vệ binh Chimera
            • ATK:

            • 3300

            • DEF:

            • 3300


            Hiệu ứng (VN):

            3 quái thú với những cái tên khác nhau
            Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


            Beater free chi phí không bị ảnh hưởng bởi eff => sweet gift

            Predaplant Dragostapelia (1x)

            Predaplant Dragostapelia Predaplant Dragostapelia
            Predaplant Dragostapelia
            DARK 8
            Predaplant Dragostapelia
            Thực vật săn mồi rồng Stapelia
            • ATK:

            • 2700

            • DEF:

            • 1900


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
            Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


            Negate ngon

            Abominable Unchained Soul (x1-2)

            Abominable Unchained Soul Abominable Unchained Soul
            Abominable Unchained Soul
            DARK 8
            Abominable Unchained Soul
            Thần phá giới của lưỡng cực
            • ATK:

            • 3000

            • DEF:

            • 1500


            Hiệu ứng (VN):

            Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Abominable Unchained Soul(s)" một lần mỗi lượt. Nếu một (các) lá bài bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; phá hủy 1 lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân và được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở cuối Deck khi nó rời khỏi sân. .


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can only Special Summon "Abominable Unchained Soul(s)" once per turn. If a card(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can discard 1 card; destroy 1 card on the field. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field and sent there this turn: You can Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field.


            Có thể cân nhắc cho vào Side Deck để xử lí vào tình huống khó khăn và có được Beater tốt

            Invoked

            Invoked Mechaba Invoked Mechaba
            Invoked Mechaba
            LIGHT 9
            Invoked Mechaba
            Triệu hoán thú Mechaba
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            "Aleister the Invoker" + 1 quái thú LIGHT
            Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi cùng một loại bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Aleister the Invoker" + 1 LIGHT monster Once per turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can send the same type of card (Monster, Spell, or Trap) from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, banish that card.


            Invocation Invocation
            Invocation
            Spell Normal
            Invocation
            Phép triệu hoán

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


             Magical Meltdown Magical Meltdown
             Magical Meltdown
             Spell Field
             Magical Meltdown
             Vòng mất kiểm soát ma thuật

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Aleister the Invoker" từ Deck của mình lên tay của bạn. Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Triệu hồi Fusion, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ cũng không thể kích hoạt khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magical Meltdown" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 "Aleister the Invoker" from your Deck to your hand. The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent's cards and effects cannot activate when a monster is Fusion Summoned this way. You can only activate 1 "Magical Meltdown" per turn.


              Aleister the Invoker Aleister the Invoker
              Aleister the Invoker
              DARK 4
              Aleister the Invoker
              Triệu hoán sư aleister
              • ATK:

              • 1000

              • DEF:

              • 1800


              Hiệu ứng (VN):

              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


              1 Engine nhỏ có thể bảo kê được dàn sân của bạn...              Deck mẫu

               

              Deck mẫu

              Main: 45 Extra: 15

              3 cardAluber the Jester of Despia
              3 cardAluber the Jester of Despia
              Aluber the Jester of Despia
              DARK 4
              Aluber the Jester of Despia
              Gã hề của kịch tuyệt mệnh Aluber
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu một quái thú Fusion ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hóa hiệu ứng của quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến cuối lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Aluber the Jester of Despia" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Branded" Spell/Trap from your Deck to your hand. If a face-up Fusion Monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; Special Summon this card, and if you do, negate the targeted monster's effects until the end of this turn. You can only use 1 "Aluber the Jester of Despia" effect per turn, and only once that turn.


              2 cardBig-Winged Berfomet 2 cardBig-Winged Berfomet
              Big-Winged Berfomet
              DARK 5
              Big-Winged Berfomet
              Berfomet cánh lớn
              • ATK:

              • 1400

              • DEF:

              • 1800


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cấp 4 và/hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Big-Winged Berfomet" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 Beast monster and/or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can target 1 Illusion monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Big-Winged Berfomet" once per turn.


              3 cardCornfield Coatl 3 cardCornfield Coatl
              Cornfield Coatl
              WIND 4
              Cornfield Coatl
              Coatl trên đồng ngô
              • ATK:

              • 500

              • DEF:

              • 1700


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cornfield Coatl" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú đề cập đến "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Cornfield Coatl". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Cornfield Coatl" once per turn. You can discard this card; add 1 monster that mentions "Chimera Fusion" from your Deck to your hand, except "Cornfield Coatl". When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect, and if you do, destroy that card.


              2 cardEdge Imp Chain 2 cardEdge Imp Chain
              Edge Imp Chain
              DARK 4
              Edge Imp Chain
              Xích quỷ sắc cạnh
              • ATK:

              • 1200

              • DEF:

              • 1800


              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể thêm 1 "Edge Imp Chain" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Frightfur" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Edge Imp Chain" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card declares an attack: You can add 1 "Edge Imp Chain" from your Deck to your hand. If this card is sent from the hand or field to the Graveyard: You can add 1 "Frightfur" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Edge Imp Chain" effect per turn, and only once that turn.


              3 cardFallen of Albaz 3 cardFallen of Albaz
              Fallen of Albaz
              DARK 4
              Fallen of Albaz
              Trẻ suy tàn của Albaz
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú trên một trong hai sân làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này, nhưng bạn không thể sử dụng các quái thú khác mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fallen of Albaz" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned (except during the Damage Step): You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters on either field as Fusion Material, including this card, but you cannot use other monsters you control as Fusion Material. You can only use this effect of "Fallen of Albaz" once per turn.


              1 cardGazelle the King of Mythical Claws 1 cardGazelle the King of Mythical Claws
              Gazelle the King of Mythical Claws
              EARTH 4
              Gazelle the King of Mythical Claws
              Vua móng vuốt ảo Gazelle
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Quỷ Cấp 5 hoặc 1 "Chimera Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ làm nguyên liệu để Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ảo ảnh từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gazelle the King of Mythical Claws" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 5 Fiend monster or 1 "Chimera Fusion" from your Deck to your hand. If this card is sent to the GY as material for a Fusion Summon: You can add 1 Illusion monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gazelle the King of Mythical Claws" once per turn.


              2 cardMaxx "C"
              2 cardMaxx "C"
              Maxx "C"
              EARTH 2
              Maxx "C"
              “G” sinh sản
              • ATK:

              • 500

              • DEF:

              • 200


              Hiệu ứng (VN):

              Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
              Phân loại:

              3 cardMirror Swordknight 3 cardMirror Swordknight
              Mirror Swordknight
              LIGHT 4
              Mirror Swordknight
              Mirror Swordknight
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 300


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Mirror Swordknight" một lần trong lượt. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Deck của bạn đề cập đến "Chimera Fusion", ngoại trừ "Mirror Swordknight". Khi một quái thú mà đối thủ điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó, trong khi bạn điều khiển "Chimera the Flying Mythical Beast" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. You can only use each of the following effects of "Mirror Swordknight" once per turn. (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 monster from your Deck that mentions "Chimera Fusion", except "Mirror Swordknight". When a monster your opponent controls activates its effect, while you control "Chimera the Flying Mythical Beast" (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; negate that effect.


              3 cardRadian, the Multidimensional Kaiju 3 cardRadian, the Multidimensional Kaiju
              Radian, the Multidimensional Kaiju
              DARK 7
              Radian, the Multidimensional Kaiju
              Kaiju không gian đa chiều, Radian
              • ATK:

              • 2800

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) về phía đối thủ của bạn trên sân ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Radian Token" (Loại quái thú / TỐI / Cấp 7/2800 ATK / DEF 0), nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's side of the field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. Once per turn: You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; Special Summon 1 "Radian Token" (Fiend-Type/DARK/Level 7/ATK 2800/DEF 0), but it cannot be used as a Synchro Material.


              2 cardSpringans Kitt 2 cardSpringans Kitt
              Springans Kitt
              DARK 4
              Springans Kitt
              Sprigguns Kitt
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn có quái thú Fusion đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm lên tay bạn, 1 trong số các Phép/Bẫy "Branded" của bạn đã bị loại bỏ hoặc trong Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Springans Kitt" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you have a Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material on your field or in your GY: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add to your hand, 1 of your "Branded" Spells/Traps that is banished or in your Deck or GY, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Springans Kitt" once per turn.


              1 cardBlazing Cartesia, the Virtuous 1 cardBlazing Cartesia, the Virtuous
              Blazing Cartesia, the Virtuous
              LIGHT 4
              Blazing Cartesia, the Virtuous
              Thánh nữ hiển hách, Cartesia
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn điều khiển "Fallen of Albaz" hoặc nó nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc cao hơn từ Extra Deck của mình, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Blazing Cartesia, the Virtuous" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control "Fallen of Albaz" or it is in your GY: You can Special Summon this card from your hand. During the Main Phase (Quick Effect): You can Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: You can add this card from the GY to your hand. You can only use each effect of "Blazing Cartesia, the Virtuous" once per turn.


              1 cardGuiding Quem, the Virtuous 1 cardGuiding Quem, the Virtuous
              Guiding Quem, the Virtuous
              LIGHT 4
              Guiding Quem, the Virtuous
              Thánh nữ dẫn lối, Quem
              • ATK:

              • 1500

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Dogmatika""Despia" .)
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Fallen of Albaz" hoặc 1 lá bài nhắc nó từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Guiding Quem, the Virtuous"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Guiding Quem, the Virtuous" một lần trong lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              (This card is always treated as a "Dogmatika" and "Despia" card.) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Fallen of Albaz" or 1 card that mentions it from your Deck to the GY. If a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can target 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, in your GY, except "Guiding Quem, the Virtuous"; Special Summon it. You can only use each effect of "Guiding Quem, the Virtuous" once per turn.


              1 cardBranded Fusion
              1 cardBranded Fusion
              Branded Fusion
              Spell Normal
              Branded Fusion
              Dấu ấn dung hợp

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng 2 quái thú từ tay của bạn, Deck hoặc sân làm Nguyên liệu Fusion. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded Fusion" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 Fusion Monster that mentions "Fallen of Albaz" as material from your Extra Deck, using 2 monsters from your hand, Deck, or field as Fusion Material. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Branded Fusion" per turn.


               1 cardBranded in Red 1 cardBranded in Red
               Branded in Red
               Spell Quick
               Branded in Red
               Dấu ấn của đỏ

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú "Despia" hoặc "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
                ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay hoặc sân của bạn, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp ở lượt này.
                Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Branded in Red" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 "Despia" monster or "Fallen of Albaz" in your GY; add it to your hand, then you can apply the following effect. ● Fusion Summon 1 Level 8 or higher Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand or field, but it cannot attack directly this turn. You can only activate 1 "Branded in Red" per turn.


                2 cardBranded in White 2 cardBranded in White
                Branded in White
                Spell Normal
                Branded in White
                Dấu ấn của trắng

                 Hiệu ứng (VN):

                 Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú Rồng. Bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi Mộ của bạn làm nguyên liệu, nếu bạn sử dụng "Fallen of Albaz" làm Nguyên liệu Fusion từ tay, sân của bạn hoặc bằng cách loại bỏ chính nó khỏi Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó để kích hoạt hiệu ứng của "Fallen of Albaz" trong lượt này: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded in White" một lần cho mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Dragon monster. You can also banish monsters from your GY as material, if you use "Fallen of Albaz" as Fusion Material from your hand, field, or by banishing itself from your GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there to activate the effect of "Fallen of Albaz" this turn: You can Set this card. You can only use each effect of "Branded in White" once per turn.


                 1 cardBranded Lost 1 cardBranded Lost
                 Branded Lost
                 Spell Continuous
                 Branded Lost
                 Dấu ấn mất

                  Hiệu ứng (VN):

                  Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt các lá bài và hiệu ứng của bạn bao gồm hiệu ứng mà quái thú Fusion Triệu hồi, đối thủ của bạn cũng không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng khi một quái thú được Triệu hồi Fusion theo cách này. Nếu bạn Triệu hồi Fusion quái thú Fusion: Bạn có thể thêm 1 "Fallen of Albaz", hoặc 1 quái thú đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Branded Lost" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  The activation of your cards and effects that include an effect that Fusion Summons a Fusion Monster cannot be negated, also your opponent cannot activate cards or effects when a monster is Fusion Summoned this way. If you Fusion Summon a Fusion Monster: You can add 1 "Fallen of Albaz", or 1 monster that mentions it, from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Branded Lost" once per turn.


                  1 cardBranded Opening
                  1 cardBranded Opening
                  Branded Opening
                  Spell Quick
                  Branded Opening
                  Dấu ấn mở màn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Bỏ 1 lá bài, sau đó lấy 1 quái thú "Despia" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Phụ Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Branded Opening" một lần cho mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Discard 1 card, then take 1 "Despia" monster from your Deck, and either add it to your hand or Special Summon it in Defense Position, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. If a Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Branded Opening" once per turn.


                   2 cardCalled by the Grave
                   2 cardCalled by the Grave
                   Called by the Grave
                   Spell Quick
                   Called by the Grave
                   Ngôi mộ gọi tên

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                    Phân loại:

                    2 cardChimera Fusion 2 cardChimera Fusion
                    Chimera Fusion
                    Spell Quick
                    Chimera Fusion
                    Kết hợp Chimera

                     Hiệu ứng (VN):

                     Trong Main Phase: Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm nguyên liệu, bao gồm quái thú hoặc Ác ma. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn và bạn có "Chimera the Flying Mythical Beast" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                     ● Thêm lá bài này lên tay bạn.
                     ● Loại bỏ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" và 1 "Berfomet" từ Deck và/hoặc Mộ của bạn.
                     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chimera Fusion" một lần trong lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     During the Main Phase: Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as material, including a Beast or Fiend monster. During your Main Phase, if this card is in your GY and you have "Chimera the Flying Mythical Beast" on your field or in your GY: You can activate 1 of these effects; ● Add this card to your hand. ● Banish this card, and if you do, Special Summon both 1 "Gazelle the King of Mythical Beasts" and 1 "Berfomet" from your Deck and/or GY. You can only use this effect of "Chimera Fusion" once per turn.


                     3 cardFrightfur Patchwork 3 cardFrightfur Patchwork
                     Frightfur Patchwork
                     Spell Normal
                     Frightfur Patchwork
                     Chắp vá Động vật khủng khiếp

                      Hiệu ứng (VN):

                      Thêm 1 quái thú "Edge Imp" "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Frightfur Patchwork" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Add 1 "Edge Imp" monster and 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Frightfur Patchwork" per turn.


                      3 cardFusion Deployment 3 cardFusion Deployment
                      Fusion Deployment
                      Spell Normal
                      Fusion Deployment
                      Triển khai dung hợp

                       Hiệu ứng (VN):

                       Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                       2 cardPolymerization 2 cardPolymerization
                       Polymerization
                       Spell Normal
                       Polymerization
                       Dung hợp

                        Hiệu ứng (VN):

                        Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


                        1 cardTriple Tactics Talent 1 cardTriple Tactics Talent
                        Triple Tactics Talent
                        Spell Normal
                        Triple Tactics Talent
                        Chiến lược tài ba

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                         ● Rút 2 lá bài.
                         ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                         ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                         Phân loại:

                         1 cardAlba-Lenatus the Abyss Dragon 1 cardAlba-Lenatus the Abyss Dragon
                         Alba-Lenatus the Abyss Dragon
                         DARK 8
                         Alba-Lenatus the Abyss Dragon
                         Rồng vực sâu Alba-Lenatus
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2500


                         Hiệu ứng (VN):

                         1 "Fallen of Albaz" + 1+ quái thú Rồng
                         Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion. Phải được Triệu hồi Fusion hoặc Triệu hồi Đặc biệt bằng cách gửi các lá bài trên từ bất kỳ Vùng quái thú nào đến Mộ. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tối đa bằng số nguyên liệu được sử dụng cho nó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã được gửi ở lượt này: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Thường "Polymerization" hoặc bài Phép Thường "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         1 "Fallen of Albaz" + 1+ Dragon monsters Cannot be used as Fusion Material. Must be either Fusion Summoned, or Special Summoned by sending the above cards from any Monster Zones to the GY. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of materials used for it. Once per turn, during the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand.


                         1 cardAlbion the Branded Dragon 1 cardAlbion the Branded Dragon
                         Albion the Branded Dragon
                         DARK 8
                         Albion the Branded Dragon
                         Rồng dấu ấn Albion
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 quái thú ÁNH SÁNG
                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Albion the Branded Dragon", bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion đề cập trên nó khỏi tay, sân và/hoặc Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của bạn hoặc Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Branded" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Albion the Branded Dragon" một lần trong lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 LIGHT monster If this card is Fusion Summoned: You can Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Albion the Branded Dragon", by banishing Fusion Materials mentioned on it from your hand, field, and/or GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand or Set 1 "Branded" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use each effect of "Albion the Branded Dragon" once per turn.


                         1 cardChimera the Illusion Beast 1 cardChimera the Illusion Beast
                         Chimera the Illusion Beast
                         DARK 8
                         Chimera the Illusion Beast
                         Quái thú huyễn tưởng Chimera
                         • ATK:

                         • 3100

                         • DEF:

                         • 2800


                         Hiệu ứng (VN):

                         "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ quái thú ảo ảnh
                         Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Lá bài này có thể tấn công quái thú nhiều lần trong mỗi Battle Phase, tùy theo số lượng nguyên liệu được sử dụng cho nó. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú, thì không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này đã chiến đấu với một quái thú của đối thủ: Bạn có thể thay đổi CÔNG của quái thú đó về 0, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         "Chimera the Flying Mythical Beast" + 1+ Illusion monsters This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. This card can attack monsters a number of times each Battle Phase, up to the number of materials used for it. If this card battles a monster, neither can be destroyed by that battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can change that opponent's monster's ATK to 0, also negate its effects.


                         1 cardChimera the King of Phantom Beasts 1 cardChimera the King of Phantom Beasts
                         Chimera the King of Phantom Beasts
                         WIND 6
                         Chimera the King of Phantom Beasts
                         Vua của các quái thú ảo Chimera
                         • ATK:

                         • 2100

                         • DEF:

                         • 1800


                         Hiệu ứng (VN):

                         1 quái thú + 1 quái thú
                         Tên của lá bài này trở thành "Chimera the Flying Mythical Beast" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Chimera the King of Phantom Beasts" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; gửi 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của đối thủ vào Mộ trong End Phase của lượt này. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, quái thú, hoặc Ảo ảnh trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         1 Beast monster + 1 Fiend monster This card's name becomes "Chimera the Flying Mythical Beast" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Chimera the King of Phantom Beasts" once per turn. If this card is Fusion Summoned: You can activate this effect; send 1 random card from your opponent's hand to the GY during the End Phase of this turn. During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Beast, Fiend, or Illusion monster in your GY; Special Summon it.


                         1 cardGranguignol the Dusk Dragon 1 cardGranguignol the Dusk Dragon
                         Granguignol the Dusk Dragon
                         LIGHT 8
                         Granguignol the Dusk Dragon
                         Rồng tận diệt thức tỉnh Granguignol
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2500


                         Hiệu ứng (VN):

                         "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI
                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng quái thú đã kích hoạt của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Dogmatika" từ Deck của bạn hoặc 1 quái thú "Despia" từ Extra Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Granguignol the Dusk Dragon" một lần trong lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         "Blazing Cartesia, the Virtuous" + 1 LIGHT or DARK monster If this card is Fusion Summoned: You can send 1 Level 6 or higher LIGHT or DARK monster from your Deck or Extra Deck to the GY. If a monster is Special Summoned by your opponent's activated monster effect (except during the Damage Step): You can banish this card from your field or GY; Special Summon 1 "Dogmatika" monster from your Deck or 1 "Despia" monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Granguignol the Dusk Dragon" once per turn.


                         1 cardGuardian Chimera 1 cardGuardian Chimera
                         Guardian Chimera
                         DARK 9
                         Guardian Chimera
                         Vệ binh Chimera
                         • ATK:

                         • 3300

                         • DEF:

                         • 3300


                         Hiệu ứng (VN):

                         3 quái thú với những cái tên khác nhau
                         Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion chỉ bằng Nguyên liệu Fusion từ tay và sân của bạn, với ít nhất 1 quái thú từ mỗi loại. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng Bài Phép hoặc hiệu ứng: Bạn có thể rút các lá bài bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ tay và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số lá bài được sử dụng làm nguyên liệu từ hiện sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Guardian Chimera" một lần mỗi lượt. Trong khi "Polymerization" trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         3 monsters with different names Must first be Fusion Summoned using only Fusion Materials from your hand and field, with at least 1 monster from each. If this card is Fusion Summoned by a Spell Card or effect: You can draw cards equal to the number of cards used as material from the hand, and if you do, destroy cards your opponent controls equal to the number of cards used as material from the field. You can only use this effect of "Guardian Chimera" once per turn. While "Polymerization" is in your GY, your opponent cannot target this card with card effects.


                         2 cardLubellion the Searing Dragon 2 cardLubellion the Searing Dragon
                         Lubellion the Searing Dragon
                         LIGHT 8
                         Lubellion the Searing Dragon
                         Rồng lửa thần Lubellion
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 3000


                         Hiệu ứng (VN):

                         1 quái thú BÓNG TỐI + "Fallen of Albaz"
                         Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion Cấp 8 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn, ngoại trừ "Lubellion the Searing Dragon", bằng cách xáo trộn các Nguyên liệu Fusion được đề cập trên nó vào Deck, từ các quái thú của bạn trên sân, Mộ, và/hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa mặt . Trong thời gian còn lại của lượt này, lá bài này không thể tấn công, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lubellion the Searing Dragon" một lần trong lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         1 DARK monster + "Fallen of Albaz" If this card is Fusion Summoned: You can discard 1 card; Fusion Summon 1 Level 8 or lower Fusion Monster from your Extra Deck, except "Lubellion the Searing Dragon", by shuffling Fusion Materials mentioned on it into the Deck, from your monsters on the field, GY, and/or face-up banished cards. For the rest of this turn, this card cannot attack, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Lubellion the Searing Dragon" once per turn.


                         2 cardMirrorjade the Iceblade Dragon 2 cardMirrorjade the Iceblade Dragon
                         Mirrorjade the Iceblade Dragon
                         DARK 8
                         Mirrorjade the Iceblade Dragon
                         Rồng kiếm băng Mirrorjade
                         • ATK:

                         • 3000

                         • DEF:

                         • 2500


                         Hiệu ứng (VN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link
                         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn vào Mộ có đề cập đến "Fallen of Albaz" làm nguyên liệu; loại bỏ 1 quái thú trên sân, đồng thời lá bài này không thể sử dụng hiệu ứng này ở lượt tiếp theo. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này trong sự điều khiển của chủ nhân nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú đối thủ điều khiển trong End Phase của lượt này.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster You can only control 1 "Mirrorjade the Iceblade Dragon". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 Fusion Monster from your Extra Deck to the GY that mentions "Fallen of Albaz" as material; banish 1 monster on the field, also this card cannot use this effect next turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can destroy all monsters your opponent controls during the End Phase of this turn.


                         1 cardPredaplant Dragostapelia 1 cardPredaplant Dragostapelia
                         Predaplant Dragostapelia
                         DARK 8
                         Predaplant Dragostapelia
                         Thực vật săn mồi rồng Stapelia
                         • ATK:

                         • 2700

                         • DEF:

                         • 1900


                         Hiệu ứng (VN):

                         1 quái thú Fusion + 1 quái thú TỐI
                         Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đặt 1 Predator Counter trên đó và nếu nó là Cấp 2 hoặc lớn hơn, nó sẽ trở thành Cấp 1 miễn là nó có Predator Counter. Vô hiệu hoá các hiệu ứng đã kích hoạt của quái thú đối thủ của bạn có Predator Counters.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         1 Fusion Monster + 1 DARK monster Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; place 1 Predator Counter on it, and if it is Level 2 or higher, it becomes Level 1 as long as it has a Predator Counter. Negate the activated effects of your opponent's monsters that have Predator Counters.


                         2 cardRindbrumm the Striking Dragon 2 cardRindbrumm the Striking Dragon
                         Rindbrumm the Striking Dragon
                         DARK 8
                         Rindbrumm the Striking Dragon
                         Rồng sắt binh Rindbrumm
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2000


                         Hiệu ứng (VN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast
                         Khi một hiệu ứng Fusion, Synchro, Xyz, hoặc Link của quái thú được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng đó, sau đó bạn có thể đưa 1 quái thú từ sân về tay. Trong lượt của đối thủ, khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Fallen of Albaz" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó hoặc lá bài này, và loại bỏ lá bài kia. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rindbrumm the Striking Dragon" một lần trong lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster When a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate that effect, then you can return 1 monster from the field to the hand. During your opponent's turn, while this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 "Fallen of Albaz" in your GY; Special Summon either that monster or this card, and banish the other. You can only use each effect of "Rindbrumm the Striking Dragon" once per turn.


                         1 cardTitaniklad the Ash Dragon 1 cardTitaniklad the Ash Dragon
                         Titaniklad the Ash Dragon
                         DARK 8
                         Titaniklad the Ash Dragon
                         Rồng tro tàn, Titaniklad
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2500


                         Hiệu ứng (VN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 quái thú có 2500 ATK hoặc lớn hơn
                         Nhận ATK bằng với Cấp độ ban đầu tổng của quái thú được sử dụng để Triệu hồi Fusion của nó x 100. Sau khi lá bài này được Triệu hồi Fusion, trong phần còn lại của lượt này, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú nào khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck . Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm lên tay của mình, hoặc Triệu hồi Đặc biệt, 1 "Fallen of Albaz" hoặc "Dogmatika" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Titaniklad the Ash Dragon" một lần mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         "Fallen of Albaz" + 1 monster with 2500 or more ATK Gains ATK equal to the combined original Levels of the monsters used for its Fusion Summon x 100. After this card is Fusion Summoned, for the rest of this turn, it is unaffected by the activated effects of any other monsters Special Summoned from the Extra Deck. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can add to your hand, or Special Summon, 1 "Fallen of Albaz" or "Dogmatika" monster from your Deck. You can only use this effect of "Titaniklad the Ash Dragon" once per turn.


                         1 cardDespian Luluwalilith 1 cardDespian Luluwalilith
                         Despian Luluwalilith
                         LIGHT 12
                         Despian Luluwalilith
                         Kịch tuyệt mệnh Luluwalilith
                         • ATK:

                         • 2500

                         • DEF:

                         • 2500


                         Hiệu ứng (VN):

                         1 Tuner Cấp 4 + 1+ quái thú non-Tuner
                         Một lần trong lượt, nếu (các) lá bài rời khỏi Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà bạn hiện điều khiển tăng 500 ATK (vĩnh viễn), sau đó bạn có thể vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 lá bài ngửa mặt trên sân cho đến hết lượt này. Trong End Phase, nếu lá bài này ở trong Mộ vì nó được gửi đến đó ở lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ÁNH SÁNG Spellcaster từ tay hoặc Deck của bạn có ATK bằng với DEF của chính nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Despian Luluwalilith" một lần trong lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         1 Level 4 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, if a card(s) leaves the Extra Deck (except during the Damage Step): You can make all monsters you currently control gain 500 ATK (permanently), then you can negate the effects of 1 face-up card on the field, until the end of this turn. During the End Phase, if this card is in the GY because it was sent there this turn: You can Special Summon 1 LIGHT Spellcaster monster from your hand or Deck whose ATK equals its own DEF. You can only use this effect of "Despian Luluwalilith" once per turn.


                          
                         Đơn vị đồng hành:

                         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                         Deck được sử dụng gần đây trong OCG

                         Top