Hướng dẫn chơi Lunalight - Phần 2, các lỗi chơi thường gặp

Hướng dẫn chơi Lunalight - Phần 2, các lỗi chơi thường gặp

Xin chào mọi người, trong bài viết lần trước, mình đã giới thiệu với các bạn về các thành viên của tộc bài Lunalight. Lần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cách chơi của Lunalight và các lưu ý khi chơi tộc bài này.
Giới thiệu chung về archetype

Một vài lá bài Lunalight

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Lunalight Serenade Dance Lunalight Serenade Dance
Lunalight Serenade Dance

Lunalight Serenade Dance

 • Loại:
 • Trap Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Lunalight

Hiệu ứng (VN):

Khi (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự.
● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior / DARK / Cấp độ 4 / ATK 2000 / DEF 2000) đến sân của đối thủ.
● Mục tiêu đó nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Lunalight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Serenade Dance" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; apply these effects in sequence. ● Special Summon 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior/DARK/Level 4/ATK 2000/DEF 2000) to your opponent's field. ● That target gains 500 ATK for each monster your opponent controls (even if this card leaves the field). During your Main Phase: You can banish this card from your GY; send 1 card from your hand to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck. You can only use this effect of "Lunalight Serenade Dance" once per turn.


Các quái thú Linalight thường sẽ mang các hiệu ứng sau:

 • Hiệu ứng ignition.
 • Hiệu ứng trigger khi quái thú này được gửi xuống mộ bởi hiệu ứng của lá bài khác.


Phân biệt giữa cost và effect

Lỗi đầu tiên mà các bạn khi mới chơi thường dễ gặp phải nhất chính là nhầm lẫn giữa cost và effect với nhau.

Các quái thú Lunalight được ghi rõ trong phần text là chỉ có thể trigger được hiệu ứng nếu chúng được gửi xuống mộ bởi hiệu ứng của lá bài, các hiệu ứng này sẽ không thể được kích hoạt nếu như chúng bị gửi xuống mộ để trả COST cho các lá bài khác.

Thông thường, bạn có thể dễ dàng nhận biết được hành động gửi 1 lá bài xuống mộ khi 1 lá bài kích hoạt có phải là cost hay là effect hay không nhờ vào phần text của lá bài. Phần cost của lá bài sẽ được ngăn cách với phần effect bằng dấu chấm phẩy (;). Hành động gửi lá bài xuống mộ nếu nằm trước dấu (;) thì sẽ được tính là COST.

Twin Twisters và Dark World Dealings (Discard là effect và discard là cost)

Lá bài Twin Twister mang hiệu ứng tiêu diệt 1 hoặc 2 phép/bẫy trên sân với cost là bỏ 1 lá bài từ tay, do hành động discard nằm trước dấu chấm phẩy (;). Dark World Dealings cho phép cả 2 người chơi rút 1 lá bài, sau đó bỏ 1 lá bài từ trên tay xuống mộ, cả 2 hành động này đều được tình là hiệu ứng bởi vì không có hành động nào nằm trước dấu (;).

Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss và Foolish Burial (Gửi từ deck xuống mộ đôi khi cũng là cost)

Foolish Burial cho phép bạn gửi 1 quái thú từ trong deck xuống mộ là hiệu ứng vì hành động này không nằm trước dấu (;). Tuy nhiên hành động gửi 1 quái thú level 3 từ deck xuống mộ của Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss lại là COST để thực hiện hiệu ứng tăng ATK của quái thú này. Ngoài ra thì quái thú này còn có một khả năng khác giúp bạn bảo kê quái thú này khỏi bị tiêu diệt bằng cách gửi 1 lá bài khác bạn điều khiển xuống mộ, lá bài được gửi xuống mộ sẽ được tính là được gửi bởi hiệu ứng.

Number 101: Silent Honor ARK (detach nguyên liệu xyz)

Quái thú Number 101 có thể bắt quái thú của đối phương làm nguyên liệu xyz cho lá bài này bằng cách bỏ (detach) 2 nguyên liệu từ quái thú này (có target), 2 nguyên liệu bị gửi xuống mộ là để trả COST cho hiệu ứng này. Khi Number 101 có nguy cơ bị tiêu diệt, bạn có thể detach 1 nguyên liệu từ quái thú này thay cho sự tiêu diệt đó, đây lại được tính là 1 hiệu ứng và lá bài được gủi xuống mộ đó sẽ được xem là bị gửi xuống mộ bởi hiệu ứng của lá bài.

Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Emerald Bird (Đối với các quái thú Lunalight)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Kaleido Chick với hiệu ứng đầu tiên cho phép bạn sử dụng quái thú này trên sân để thay thế nguyên liệu dung hợp cho 1 quái thú Lunalight bằng cách gửi 1 quái thú Lunalight từ deck hoặc extra deck xuống mộ là COST. Do đó các quái thú được gửi từ deck xuống mộ bởi Kaleido Chick như Yellow Marten hay Emerald Bird sẽ không thể sử dụng được hiệu ứng của chúng khi được gửi xuống mộ.

Với Emerald Bird, nếu quái thú này được triệu hồi thường/đặc biệt, bạn có thể gửi 1 lá bài Lunalight từ trên tay xuống mộ, và rút 1 lá bài nếu bạn làm vậy. Vì hành động bỏ 1 lá bài xuống mộ của Emerald Bird không nằm trước dấu (;), cho nên các lá bài Lunalight có thể trigger hiệu ứng được gửi xuống mộ bởi hiệu ứng của chúng. Hơn nữa, bạn còn có thể gửi một Emerald Bird khác xuống mộ cho hiệu ứng của Emerald Bird để có thể sử dụng được cả 2 hiệu ứng của cô nàng này một cách triệt để.


Các lá bài ngoại tộc!?

 

Lunalight Wolf, Allure of Darkness và Lunalight Tiger (Các quái thú Lunalight hệ LIGHT)

Lunalight là một deck với phần đông quái thú mang hệ DARK, cho nên các hỗ trợ cho quái thú hệ DARK là một phần không thể thiếu. Một trong các lá bài hỗ trợ rút bài thường được thấy trong các deck hệ DARK nhất chính là Allure of Darkness. Lá bài này cho phép bạn rút 2, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK từ trên tay hoặc gửi hết toàn bộ số lá bài trên tay xuống mộ nếu bạn không có quái thú hệ DARK ở trên tay để loại bỏ. Vậy thì điều gì cần phải để ý ở đây nhỉ?

Không phải quái thú Lunalight nào cũng mang hệ DARK!! TigerWolf là 2 quái thú Lunalight hệ LIGHT. Một số bạn đôi khi cũng sẽ nhầm lẫn về hệ của 2 quái thú này. Một cách dễ nhớ là các quái thú pendulum thuộc tộc bài Lunalight trong main deck sẽ mang hệ LIGHT. Một điều thú vị khác đó là tên của mỗi quái thú Lunalight được ghép bởi một từ chỉ màu sắc và tên của một loài động vật, chỉ riêng TigerWolf là không có từ chỉ màu sắc trong tên.

Luna Light Perfume (Luna Light ...)

Là một lá bài hỗ trợ không thể thiếu trong bộ bài Lunalight, thật đáng tiếc khi Luna Light Perfume lại không phải là một lá bài Lunalight. Chỉ với một khoảng trắng nhỏ giữa Luna và Light đã làm cho Perfume không được tính là một lá bài mang cụm từ “Lunalight” trong tên.

Điều này có nghĩa là Luna Light Perfume không thể được lấy từ deck lên tay bằng Yellow Marten được và cách duy nhất để bạn có thể sử dụng lá bài này hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào các lần rút bài. Có vẻ như là sử dụng hiệu ứng dưới mộ của lá bài này dễ hơn việc sử dụng lá bài này để hồi sinh lại 1 quái thú Lunalight từ mộ, Tiger sẽ thay Luna Light Perfume hoàn thành nhiệm vụ này. Bạn có nhiều cách để gửi Luna Light Perfume xuống mộ hơn là rút lá bài này lên tay, bạn có thể gửi lá bài này từ deck xuống mộ nhờ vào Foolish Burial Goods hoặc Curious, the Lightsworn Dominion, và tất nhiên là bạn sẽ không thể sử dụng Luna Light Perfume cho hiệu ứng rút bài của Emerald Bird.


Một trong các cách khắc chế Lunalight Fusion

 

Ash Blossom & Joyous Spring, Lunalight Fusion và Book of Moon (Cách khắc chế Lunalight Fusion)

Là một deck có chủ lực là các quái thú fusion thì không lạ gì khi Lunalight có một hỗ trợ dung hợp riêng cho tộc bài chính là Lunalight Fusion.

Ngoài khả năng sử dụng nguyên liệu dung hợp từ trên tay và trên sân như Polymerization thì lá bài này còn cho phép bạn sử dụng 1 quái thú Lunalight từ deck hoặc extra deck làm nguyên liệu dung hợp nếu như đối phương của bạn điều khiển quái thú được triệu hồi từ extra deck.

Khi kích hoạt Lunalight Fusion, hiệu ứng của lá bài này sẽ luôn luôn tính là có bao gồm “hiệu ứng gửi bài từ deck xuống mộ” kể cả khi đối phương của bạn không hề điều khiển bất kỳ quái thú nào được triệu hồi từ extra deck. Đây cũng là hiệu ứng nằm trong khả năng có thể bị vô hiệu hóa bởi một hand trap vô cùng nổi tiếng và được sử dụng trong hầu hết các deck hiện tại là Ash Blossom. Vì lý do này mà việc chơi Lunalight thuần theo hướng dung hợp trở nên khó khăn hơn khi trong deck có một phiên bản khác của Shaddoll Fusion có thể bị vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào.

Thêm vào đó, khả năng gửi 1 quái thú Lunalight từ deck/extra deck xuống mộ sẽ không thể được sử dụng nếu như đối phương không có quái thú được triệu hồi từ extra deck tại thời điểm Lunalight Fusion resolve. Đây cũng là một trong những cách đối phó với lá bài này nếu có các hiệu ứng làm cho quái thú đó (được triệu hồi từ extra deck) rời sân, bị úp xuống (chuyển thành face-down Defense Position) trước khi lá bài này resolve. Trong Duel Links, Book of Moon là một cách khắc chế khi phải đối đầu với Lunalight, lá bài này sẽ úp quái thú được triệu hồi từ extra deck xuống.         


Triệu hồi dung hợp bằng "nguyên liệu thay thế"

 

Các lá bài hỗ trợ dung hợp cho deck

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Nói về triệu hồi dung hợp thì không thể không nhắc đến Polymerization, một lá bài hỗ trợ cho triệu hồi dung hợp cực kỳ cổ điển trong Yu-Gi-Oh!. Trong Lunalight, Polymerization cũng có thể được search lên từ deck hoặc nhặt lại từ mộ nhờ vào các lá bài Lunalight, cụ thể là Kaleido Chick, Black Sheep.

King of the Swamp là một quái thú giúp cho người chơi có thể search được Polymerization từ deck bằng cách bỏ quái thú này từ trên tay (cost). Quái thú này được nổi lên lại gần đây nhờ vào bộ bài Tearlaments có thể tận dụng được chính nó như là một nguyên liệu dung hợp thay thế tên và vừa là 1 nguyên liệu quái thú Aqua-type cho các Tearlaments. Sau đợt hit Tearlaments mới đây, King of the Swamp càng trở nên quan trọng hơn trong deck khi thay thế cho Kitkallos để triệu hồi dung hợp ra Rulkallos.

King of the Swamp có thể cho các quái thú yêu cầu nguyên liệu là TÊN CHÍNH XÁC của 1 quái thú

Tearlaments Rulkallos Tearlaments Rulkallos
Tearlaments Rulkallos

Tearlaments Rulkallos

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • WATER

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Tearlaments

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Tearlaments Kitkallos" + 1 quái thú "Tearlaments"
Các quái thú Aqua khác mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Tearlaments Rulkallos" một lần mỗi lượt. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó, sau đó, gửi 1 lá bài "Tearlaments" từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân của bạn với Mộ. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Tearlaments Kitkallos" + 1 "Tearlaments" monster Other Aqua monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Tearlaments Rulkallos" once per turn. When your opponent activates a card or effect that includes an effect that Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it, then, send 1 "Tearlaments" card from your hand or face-up field to the GY. If this Fusion Summoned card is sent to the GY by a card effect: You can Special Summon this card.


Red-Eyes Dark Dragoon
Red-Eyes Dark Dragoon
Red-Eyes Dark Dragoon

Red-Eyes Dark Dragoon

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Spellcaster

 • Archetype:
 • Red-Eyes

 • ATK:
 • 3000

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Dark Magician" + "Red-Eyes Black Dragon" hoặc 1 Dragon Quái thú có Hiệu Ứng
Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng này một số lần mỗi lượt lên đến số lượng quái thú Thường được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion cho lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 1000 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Dark Magician" + "Red-Eyes Black Dragon" or 1 Dragon Effect Monster Cannot be destroyed by card effects. Neither player can target this card with card effects. During your Main Phase: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. You can use this effect a number of times per turn up to the number of Normal Monsters used as Fusion Material for this card. Once per turn, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy that card, and if you do that, this card gains 1000 ATK.
Ví dụ để triệu hồi dung hợp Red-eyes Dark Dragoon bằng Polymerization, bạn cần có nguyên liệu dung hợp là 1 Dark Magician và 1 Red-Eyes Black Dragon (hoặc 1 quái thú Dragon có hiệu ứng). 

Với King of the Swamp, bạn sẽ có nhiều khả năng triệu hồi dung hợp ra Dragoon hơn:
Dark Magician + Red-Eyes Black Dragon (cách triệu hồi dung hợp Dragoon thông thường) (1)
Dark Magician + Quái thú Dragon effect (cách triệu hồi dung hợp Dragoon thông thường) (2)
King of the Swamp + Red-Eyes Black Dragon (King of the Swamp thay cho Dark Magician) (3)

King of the Swamp + Quái thú Dragon effect (King of the Swamp thay cho Dark Magician) (4)

Dark Magician + King of the Swamp (King of the Swamp thay cho Red-Eyes Black Dragon) (5)

Không phải quái thú nào cũng có thể tận dụng King of the Swamp...

Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer

Lunalight Panther Dancer

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


Tuy nhiên không phải lúc nào King of the Swamp cũng có thể thay thế cho các quái thú nguyên liệu. Đối với các quái thú fusion được ghi trong phần text là “with above Fusion Materials” như Naturia Exterio, King of the Swamp sẽ không thể sử dụng làm quái thú thay thế tên cho nguyên liệu dung hợp mà thay vào đó bạn cần phải sử dụng nguyên liệu đúng yêu cầu.

Tương tự như thế, các quái thú Lunalight như Panther Dancer, Leo Dancer đều được ghi trong phần card text là “Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials” cũng sẽ không thể sử dụng King of the Swamp hay các quái thú khác tương tự (Muddy Mudragon) để thay thế tên nguyên liệu dung hợp (substitute).

Các quái thú "substitute" cho nguyên liệu dung hợp sẽ không thể sử dụng cho các quái thú "Must be ... the above Fusion Materials"!!!

Đối với Kaleido Chick, quái thú này vẫn có thể được sử dụng làm nguyên liệu dung hợp thay cho Cat Dancer (khi triệu hồi dung hợp Panther Dancer) hay Panther Dancer (khi triệu hồi dung hợp Leo Dancer). 

Và tất nhiên là bạn không thể dùng Kaleido Chick để trả cost cho Kaleido Chick bởi vì … cô ấy không thể “treated as” chính cô ấy làm nguyên liệu dung hợp.


Các lá bài khác có thể chơi cùng với Lunalight

 

Polymerization (Một lá bài cổ điển của YuGiOh!)

Polymerization không thể thiếu trong chiến thuật theo hướng dung hợp của bộ bài này, lá bài này còn có thể được search từ deck hay lấy lại từ mộ nhờ vào Black SheepKaleido Chick.

Allure of Darkness và Fire Formation - Tenki (Hỗ trợ search/rút bài)

Vì là một archetype với số lượng lớn các quái thú DARK Beast-Warrior, Lunalight có thể tận dụng được cả 2 hỗ trợ search/rút bài tốt trong game là Fire Formation – TenkiAllure of Darkness.

Fire Formation – Tenki giúp bạn lấy thêm 1 quái thú Beast-Warrior level 4 trở xuống từ deck khi được kích hoạt. Đây là một lá bài được sử dụng trong gần như tất cả các deck có sử dụng quái thú Beast-Warrior.

Allure of Darkness cho phép bạn rút 2 lá bài, sau đó loại bỏ 1 quái thú DARK từ trên tay, trong trường hợp bạn không thể loại bỏ quái thú nào, gửi toàn bộ bài trên tay xuống mộ thay thế. Đây là lá bài giúp cho bạn có thể tăng tỉ lệ rút lên được các lá bài staple hay không thể search được dễ dàng hơn.

và Foolish Burial Goods và Foolish Burial (Đôi lúc thì "chôn" nhanh hơn là search)

Một trong cách cách tiếp cận với card từ trong deck khác bên cạnh việc lấy chúng lên tay chính là gửi chúng từ deck xuống mộ. Tất nhiên là không thể thiếu Foolish Burial được rồi nhỉ, một lá bài giúp cho các quái thú Lunalight trigger được hiệu ứng và combo được mượt mà hơn, hơn nữa Foolish Burial còn là một lá bài không cost.

 

Luna Light Perfume, như mình đã đề cập thì lá bài này không có cách nào để search được từ deck lên tay. Tuy nhiên vẫn có cách để đưa được lá bài này từ bộ bài xuống mộ đế tận dụng hiệu ứng search của lá bài này bằng Foolish Burial Goods (once per turn). Còn nếu bạn open hand với Luna Light Perfume thì quá tốt khi bạn vừa có được 1 lần Monster Reborn và một lần Tenki cho các quái thú Lunalight, và đừng quên là Luna Light Perfume không giới hạn once per turn ở bất kỳ hiệu ứng nào của lá bài này.


Tạm kết

Vừa rồi mình đã tổng hợp cho các bạn một vài lưu ý khi sử dụng các lá bài Lunalight. Về cơ bản thì đây là một deck không quá phức tạp với người chơi lâu, thông thạo tốt về luật game.

Nhưng đối với các bạn vừa tiếp xúc với game không lâu thì có rất nhiều thứ để nói về bộ bài này, từng dấu câu, từng ký tự khác nhau sẽ dẫn đến nhiều vấn đề phát sinh khác nhau.

Dưới đây mình xin phép tổng hợp lại các điều cần lưu ý trong bài viết này.

Phân biệt rõ COST và EFFECT

Tearlaments Scheiren
Tearlaments Scheiren
Tearlaments Scheiren

Tearlaments Scheiren

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Aqua

 • Archetype:
 • Tearlaments

Cost và effect là 2 thứ hoàn toàn khác nhau, thông thường cost sẽ được đặt trước dấu chấm phẩy (;).

Effect có thể bị vô hiệu hóa bởi các hiệu ứng khác nhưng cost thì không.

Luôn coi kỹ phần stat và text, bao gồm tên của lá bài

Mặc dù một số lá bài được ra mắt, sử dụng, ý nghĩa phần card text có liên quan đến nhau và đôi lúc thuộc cùng archetype, không phải lúc nào chúng cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Các lá bài “ABC” được đề cập đến trong phần text chỉ có thể tương tác được với các lá bài có tên chính xác như thể. Các sự thay đổi về ký tự (khoảng trống, thay đổi chữ cái, ký tự đặc biệt) sẽ biến chúng trở thành một tên khác hoàn toàn và làm các lá bài này không thể tương tác hỗ trợ lẫn nhau.

Ash Blossom có thể vô hiệu hóa hiệu ứng "include" trong phần text

Đối với các hiệu ứng như Lunalight Fusion, Shaddoll Fusion, mặc dù bạn không đủ điều kiện để sử dụng khả năng sử dụng nguyên liệu từ deck của các lá bài này, do hiệu ứng này sẽ được check tại resolution, Ash Blossom luôn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng do các lá bài này luôn “include” hành động gửi bài từ bộ bài xuống mộ.

Cẩn thận với các quái thú "substitute" cho nguyên liệu dung hợp

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer

Lunalight Panther Dancer

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


Grapha, Dragon Overlord of Dark World Grapha, Dragon Overlord of Dark World
Grapha, Dragon Overlord of Dark World

Grapha, Dragon Overlord of Dark World

10

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Dark World

 • ATK:
 • 3200

 • DEF:
 • 2300

Hiệu ứng (VN):

"Grapha, Dragon Lord of Dark World" + 1 quái thú ÁM
Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú, hoặc Bài Phép/Bẫy Thông thường, trong khi bạn có (các) lá bài trên tay (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; hiệu ứng được kích hoạt trở thành "Your opponent gửi xuống Mộ 1 card". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Grapha, Dragon Overlord of Dark World" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài đã được Triệu hồi Fusion này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân đấu do lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Grapha, Dragon Lord of Dark World" đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, sau đó mỗi người chơi có một tay gửi xuống Mos 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Grapha, Dragon Lord of Dark World" + 1 DARK monster When your opponent activates a monster effect, or a Normal Spell/Trap Card, while you have a card(s) in your hand (Quick Effect): You can activate this effect; the activated effect becomes "Your opponent discards 1 card". You can only use this effect of "Grapha, Dragon Overlord of Dark World" once per turn. If this Fusion Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your "Grapha, Dragon Lord of Dark World" that is banished or in your GY, then each player with a hand discards 1 card.


Các quái thú có khả năng thay thế nguyên liệu dung hợp (substitute) chỉ có thể dùng để thay thế cho tên chính xác của 1 quái thú là nguyên liệu dung hợp.

Các lá bài này sẽ không thể được sử dụng để làm nguyên liệu thay thế nếu như quái thú dung hợp đó yêu cầu chính xác nguyên liệu gốc (with the above Fusion Materials).Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong TCG