Hướng dẫn chơi Lunalight - Phần 3, một vài combo nhỏ của deck

Hướng dẫn chơi Lunalight - Phần 3, một vài combo nhỏ của deck

Lunalight hay Moonlight là bộ bài được sử dụng bởi nhân vật Serena trong phần anime Arc-V. Trong anime, deck mang lối chơi triệu hồi dung hợp ra các quái thú chủ lực của deck là Cat Dancer, Panther Dancer, Leo Dancer với những hỗ trợ buff ATK, tấn công nhiều lần để kết thúc đối phương. Khác với anime với một khả năng spam quái thú nhiều cũng như không giới hạn về phương thức triệu hồi từ extra deck, Lunalight được tận dụng như là 1 engine trong deck combo.
Các lá bài trong deck

Lunalight Kaleido Chick (Key)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Rất quan trọng.

 • Xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.
 • Có khả năng gửi quái thú Lunalight từ deck/extra deck xuống mộ.
 • Là ưu tiên cho lần triệu hồi thường trong lượt.
 • Lấy lại Polymerization từ mộ.
 • Ngăn sự kích hoạt hiệu ứng trong battle phase.

Lunalight Tiger (Key)

Rất quan trọng.

 • Xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.
 • Có thể hồi sinh lại quái thú Lunalight từ mộ.
 • Hiệu ứng soft opt.

Lunalight Yellow Marten (Key)

Rất quan trọng.

 • Xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.
 • Là ưu tiên để đưa xuống mộ bằng Kaleido Chick.
 • Có thể giúp Tiger tái sử dụng hiệu ứng.
 • Lấy phép/bẫy Lunalight từ deck.

Lunalight Emerald Bird (Key)

 • Giúp lọc bài trên tay.
 • Có khả năng hồi sinh lại Lunalight ở dưới mộ hoặc đang bị loại bỏ.

Lunalight Wolf, Lunalight Black Sheep và Lunalight Purple Butterfly (Key)

Wolf:

 • Cung cấp khả năng dung hợp.
 • Quái thú Lunalight đánh xuyên thủ.

 

Black Sheep:

 • Lấy Polymerization từ deck.
 • Lấy lại quái thú Lunalight từ mộ.
 • Lấy lại quái thú pendulum Lunalight từ extra deck.

 

Purple Butterfly:

 • Triệu hồi Lunalight từ trên tay.
 • Tăng ATK.

Lunalight Fusion và Lunalight Serenade Dance (Key)

Lunalight Serenade Dance Lunalight Serenade Dance
Lunalight Serenade Dance

Lunalight Serenade Dance

 • Loại:
 • Trap Card

 • Dạng:
 • Continuous

 • Archetype:
 • Lunalight

Hiệu ứng (VN):

Khi (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự.
● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior / DARK / Cấp độ 4 / ATK 2000 / DEF 2000) đến sân của đối thủ.
● Mục tiêu đó nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Lunalight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Serenade Dance" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; apply these effects in sequence. ● Special Summon 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior/DARK/Level 4/ATK 2000/DEF 2000) to your opponent's field. ● That target gains 500 ATK for each monster your opponent controls (even if this card leaves the field). During your Main Phase: You can banish this card from your GY; send 1 card from your hand to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck. You can only use this effect of "Lunalight Serenade Dance" once per turn.


Lunalight Fusion:

 • Dung hợp quái thú Lunalight, có thể sử dụng nguyên liệu từ deck/extra deck.
 • Lấy được từ deck lên tay nhờ vào Yellow Marten.

 

Serenade Dance:

 • Triệu hồi quái thú Lunalight từ deck.
 • Giúp các quái thú Lunalight tối đa lượng thiệt hại có thể gây ra.

Lunalight Panther Dancer, Lunalight Leo Dancer và Lunalight Cat Dancer (Boss)

Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer

Lunalight Panther Dancer

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


Cat Dancer:

 • Dễ triệu hồi.

 

Panther Dancer:

 • Cat Dancer nhưng không cost.
 • Thường làm cost cho Kaleido Chick để triệu hồi Leo Dancer.

 

Leo Dancer:

 • Chống target.
 • Hiệu ứng tiêu diệt diện rộng.

Lunalight Crimson Fox, Lunalight White Rabbit và Lunalight Sabre Dancer (Optional)

Sabre Dancer:

 • Tăng 3000ATK cho quái thú Lunalight.

 

White Rabbit:

 • Hồi sinh quái thú Lunalight.
 • Quét phép/bẫy.

 

Crimson Fox:

 • Bảo kê cho quái thú Lunalight khi chúng bị target.
 • Giảm ATK quái thú của đối phương.


Mini combo 1

 

Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Tiger (Bài trên tay)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Đây là 1 combo nhỏ giúp bạn làm quen với Lunalight.

Các bước thực hiện

B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi 1 quái thú Lunalight level 4 từ deck xuống mộ là cost (2 target tốt nhất để trả cost cho hiệu ứng của Kaleido ChickYellow MartenEmerald Bird).

B3: Kích hoạt Tiger từ trên tay vào pendulum zone, sử dụng hiệu ứng của Tiger, hồi sinh lại quái thú vừa được gửi bởi Kaleido Chick.

Kết quả: trên sân của bạn có 3 lá bài gồm 2 quái thú level 4 và 1 Tiger là pendulum scale 5. Sau khi thực hiện combo này, bạn vẫn chưa bị bất kỳ restrict nào về triệu hồi, điều này giúp cho bạn có thể thoải mái sử dụng các quái thú link, xyz khác phù hợp cho chiến thuật của bộ bài.

Bình luận

Kaleido ChickTiger cũng là 2 mảnh combo cần thiết nhất, và có tỉ lệ có thể search được cao nhất trong các combo của Lunalight, 2 lá bài này cũng mở ra cho deck thêm nhiều khả năng để gọi ra được các quái thú khác mạnh hơn mà mình sẽ đề cập ở các phần sau.

Một điều khác cần lưu ý chính là bạn cần phải quyết định thật kỹ cho lần triệu hồi thường trong lượt của mình. Bởi vì hầu hết các lần triệu hồi thường đều giành cho Kaleido Chick giúp cho bạn có thể gửi được thêm 1 quái thú Lunalight từ deck xuống mộ.


Mini combo 2

 

Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Wolf (Bài trên tay)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Combo này giúp cho bạn hiểu được cách tương tác của Yellow Marten với các lá bài khác.

Các bước thực hiện

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Yellow Marten từ deck xuống mộ là cost.

B3: Kích hoạt Wolf từ trên tay vào pendulum zone.

B4: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Yellow Marten đẩy Wolf từ trên sân lại lên tay (có target) và triệu hồi đặc biệt cô ấy lại lên sân.

Kết quả: Trên sân của bạn có 2 quái thú là Kaleido Chick Yellow Marten, trên tay bạn còn lại 1 Wolf.

Bình luận

Mục dích của combo này là để có thể tận dụng triệt để được pendulum scale của deck này, và tất nhiên là việc bạn có được Wolf trên tay là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Thông thường, combo này sẽ được sử dụng để có thể tái sử dụng lại hiệu ứng pendulum của Tiger. Sau khi kích hoạt hiệu ứng của Tiger xong, do hiệu ứng của Tiger chỉ để là “Once per turn: …” (Soft OPT) thay vì là giới hạn sử dụng hiệu ứng tên lá bài (Hard OPT), bạn có thể kích hoạt lại hiệu ứng hồi sinh đó nếu đó là một Tiger “khác”, ví dụ như 2 Tiger ở 2 bên pendulum zone có thể kích hoạt hiệu ứng 1 lần mỗi scale, hoặc dùng Yellow Marten để đẩy Tiger lại lên tay và kích hoạt lại lá bài này 1 lần nữa như trong combo này.

Nếu bạn tận dụng tốt được combo này, bạn có thể triệu hồi được đến 3 quái thú Lunalight (1 lần triệu hồi thường, 2 lần sử dụng hiệu ứng của Tiger) giúp bạn có nhiều nguyên liệu để triệu hồi ra các quái thú mạnh khác từ extra deck.

Mở rộng combo

Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer

Lunalight Panther Dancer

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Bạn có thể tiếp tục combo ở trên và triệu hồi thêm được Cat Dancer.

B5: Kích hoạt Wolf từ trên tay vào pendulum zone thêm lần nữa.

B6: Sử dụng hiệu ứng của Wolf, triệu hồi dung hợp ra Cat Dancer bằng cách loại bỏ Kaleido ChickYellow Marten.

Một lưu ý nhỏ rằng Wolf chỉ có thể dùng quái thú trên sân hoặc dưới mộ làm nguyên liệu dung hợp, KHÔNG thể dùng nguyên liệu từ trên tay!

B7: Kích hoạt hiệu ứng của Kaleido Chick khi bị lọai bỏ, đối phương của bạn sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng trong battle phase lượt này.

Bình luận

Kaleido Chick là một quái thú cần thiết trong hầu hết các combo của Lunalight, nhưng cũng không quên rằng mục đích ban đầu của quái thú này là giúp cho các quái thú Lunalight được triệu hồi dung hợp ra Panther Dancer, Leo Dancer dễ dàng hơn nhờ và khả năng “treated as” các nguyên liệu dung hợp từ extra deck của cô nàng này.

So với Leo Dancer thì Panther Dancer dễ triệu hồi lên sân hơn do yêu cầu về nguyên liệu của 2 quái thú này, bạn cũng có thể triệu hồi ra được Panther Dancer với 2 là bài Kaleido ChickWolf của combo này.


Mini combo 3

 

Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Wolf (Bài trên tay)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Một combo triệu hồi dung hợp đơn giản.

Các bước thực hiện

B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Cat Dancer từ extra deck xuống mộ là cost.

B3: Kích hoạt Wolf từ trên tay vào pendulum zone.

B4: Sử dụng hiệu ứng của Wolf, triệu hồi dung hợp ra Panther Dancer bằng cách loại bỏ Kaleido ChickCat Dancer.

B5: Kích hoạt hiệu ứng của Kaleido Chick khi bị loại bỏ, đối phương của bạn sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng trong battle phase lượt này.

Bình luận

Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer

Lunalight Panther Dancer

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


Trong tình huống này, nếu có thêm 1 quái thú Lunalight khác trên sân hoặc dưới mộ, có rất nhiều cách để triệu hồi dung hợp ra chủ lực của bạn ngoài sử dụng nguyên liệu như combo trên. Tùy vào tình huống mà bạn có thể sử dụng các cách dung hợp khác nhau, với mỗi cách dung hợp khác nhau, các quái thú còn lại trên sân hoặc dưới mộ của bạn sau khi dung hợp xong sẽ khác nhau.

 • Kaleido Chick (đã sử dụng effect) + 1 Lunalight bất kỳ = Panther Dancer
 • Cat Dancer + 1 Lunalight bất kỳ = Panther Dancer
 • Kaleido Chick (gửi Panther Dancer cho cost) + 2 Lunalight bất kỳ = Leo Dancer


Mini combo 4

 

Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Black Sheep (Bài trên tay)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Trong combo này, các bạn sẽ có 3 hướng đi tùy theo quái thú được gửi xuống mộ bởi cost của Kaleido Chick.

Nếu Yellow Marten được gửi xuống mộ

Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
Lunalight Panther Dancer

Lunalight Panther Dancer

8

 • Loại:
 • Fusion Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 2800

 • DEF:
 • 2500

Hiệu ứng (VN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Yellow Marten từ deck xuống mộ là cost.

B3: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Yellow Marten đẩy Kaleido Chick từ trên sân lại lên tay (có target) và triệu hồi đặc biệt cô ấy lại lên sân.

B4: Kích hoạt hiệu ứng của Black Sheep, discard lá bài này (cost) để lấy 1 Polymerization từ deck lên tay.

B5: Kích hoạt Polymerization từ tay, triệu hồi dung hợp Cat Dancer sử dụng Kaleido Chick trên tay (gửi xuống mộ) và Yellow Marten trên sân (sẽ bị loại bỏ) làm nguyên liệu dung hợp.

Lưu ý rằng Yellow Marten sẽ bị loại bỏ nếu rời sân sau khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh từ mộ của cô ấy.

B6: Kích hoạt hiệu ứng của Kaleido Chick dưới mộ, lấy lại 1 Polymerization từ mộ lên tay.

Kết quả: Trên sân bạn có 1 Cat Dancer, trên tay bạn có 1 Polymerization.

Bạn có thể tiếp tục combo nếu trên tay hoặc trên sân của bạn có 1 quái thú Lunalight khác.

B7: Tiếp tục kích hoạt Polymerization từ tay, sử dụng Cat Dancer và 1 quái thú Lunalight trên tay/sân khác, triệu hồi dung hợp Panther Dancer.

Nếu Tiger hoặc Wolf được gửi xuống mộ

B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Tiger/Wolf từ deck xuống mộ là cost.

B3: Kích hoạt hiệu ứng của Black Sheep, discard lá bài này (cost) để lấy Tiger/Wolf từ mộ lên tay (không target).

B4: Tùy vào quái thú bạn lấy lại lên tay, mà bạn có thể tiếp tục combo theo các hướng sau:

 • Tiger: Triệu hồi lại Black Sheep từ mộ, lúc này bạn có được 2 quái thú để triệu hồi link. 
 • Wolf: Triệu hồi dung hợp Cat Dancer bằng Kaleido ChickBlack Sheep.


Mini combo 5

 

Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Blue Cat (Bài trên tay)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick

Lunalight Kaleido Chick

4

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Beast-Warrior

 • Archetype:
 • Lunalight

 • ATK:
 • 1400

 • DEF:
 • 800

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


 

Fire Formation - Tenki, Gravity Controller và Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King (Các lá bài khác)

Trong combo này, bên cạnh các quái thú Lunalight thì bạn cần chạy thêm 1 Brotherhood of the Fire Fist – Tiger King, 1 Fire Formation – Tenki, và 1 Gravity Controller.

Các bước thực hiện combo

B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Purple Butterfly từ deck xuống mộ là cost.

B3: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Purple Butterfly, loại bỏ quái thú này (cost) để triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Lunalight từ trên tay.

B4: Hiện tại trên sân của bạn đang có 2 quái thú Lunalight level 4, sử dụng 2 quái thú này để triệu hồi xyz ra Tiger King TẠI EXTRA MONSTER ZONE.

Vô cùng quan trọng: Tiger King cần phải ở EXTRA MONSTER ZONE (EMZ) để có thể tiếp tục combo.

{EMZ là 2 vị trí được thêm vào bàn đấu của người chơi từ master rule 4, đây là nơi cho các quái thú triệu hồi từ extra deck đặt vào. Đa số trường hợp, mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 EMZ (tối đa 6 quái thú tất cả), ô còn lại sẽ giành cho đối phương của bạn.}

B5: Kích hoạt hiệu ứng của Tiger King khi được triệu hồi, úp Tenki trực tiếp từ deck lên sân.

B6: Triệu hồi link ra Gravity Controller (nguyên liệu: 1 quái thú không phải quái thú link nằm trong EMZ) bằng Tiger King.

B7: Kích hoạt Tenki để lấy Lunalight Tiger từ deck lên tay.

Một lưu ý nhỏ là Tenki chỉ có thể search được Beast-Warrior level 4 trở xuống từ deck. Hầu hết các quái thú Lunalight đều có thể được search nhờ lá bài này ngoại trừ Wolf.

B8: Kích hoạt Tiger từ trên tay vào pendulum zone.

B9: Sử dụng hiệu ứng của Tiger để hồi sinh lại Kaleido Chick.

B10: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Yellow Marten xuống mộ.

Mặc dù hiệu ứng của quái thú được triệu hồi bởi Tiger đã bị vô hiệu hóa (negated), COST là một phần yêu cầu cần phải thực hiện trước khi resolve một hiệu ứng nào đó (nếu có), hành động này không thể bị negated.

Do hành động gửi 1 quái thú Lunalight từ deck/extra deck xuống mộ của Kaleido Chick là COST vẫn sẽ được thực hiện bình thường kể cả khi hiệu ứng của quái thú này bị negated.

B11: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Yellow Marten, target và đẩy lên tay Tiger để triệu hồi lại quái thú này từ mộ.

Bình luận

Combo sẽ được tạm dừng tại đây, các bước tiếp theo là do các bạn quyết định tùy theo lối chơi, lối xây dựng bộ bài của các bạn mà bạn có thể tiếp tục triệu hồi ra được các quái thú khác nhau.

Sân của bạn đang có 1 Gravity Controller, 1 Kaleido Chick và 1 Yellow Marten. Tay của bạn vẫn còn Tiger và bạn có thể tái kích hoạt lại hiệu ứng của cô ấy.

Do không có giới hạn triệu hồi gì trong lượt này, bạn có thể thoải mái triệu hồi ra các quái thú link 2, 3, 4 hay xyz 4 khác.

Bạn có thể đợi cho Kaleido Chick xuống mộ để sử dụng Tiger và hồi sinh lá bài này lại lần nữa, sau đó bạn có thể gửi thêm 1 quái thú Lunalight khác từ deck/extra deck xuống mộ.

Yellow Marten sau khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh sẽ bị loại bỏ, bạn có thể đem quái thú này làm nguyên liệu cho triệu hồi xyz, điều này sẽ giúp cho quái thú này không bị loại bỏ do hành động này không làm cho cô ấy “leave field”.

Đừng quên rằng Tenki cũng cho bạn một boost nho nhỏ 100ATK các quái thú Beast-Warrior.

Trong combo này, mục đích của việc triệu hồi Gravity Controller là dùng để đưa các quái thú Lunalight làm nguyên liệu cho Tiger King xuống mộ. Điều này là không cần thiết nếu như bạn có cách khác tốt hơn để đưa các quái thú Lunalight xuống mộ.

Nói về Tenki, đây là một lá bài searcher xuất hiện trong nhiều chiến thuật, có cả các top deck giải đấu, và đã từng có một thời gian Tenki xuất hiện trên ban list. Nhưng Tiger King, có thể giúp bạn search Tenki, lại rất ít khi được sử dụng khi Tri-Brigade sử dụng quái thú link nhiều hơn là xyz hay Zoodiac có thể triệu hồi xyz chỉ với 1 quái thú Zoodiac.

Có vẻ như bên cạnh chiến thuật thuần về Fire Fist thì Lunalight là archetype tiếp theo có thể tận dụng tốt được cả Tiger KingTenki. Bên cạnh việc search Tenki để search Lunalight Tiger thay cho Luna Light Perfume, Tiger King còn giúp cho Yellow Marten của bạn không bị loại bỏ sau khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh của cô nàng này. Hơn nữa, Tiger King là 1 break board tương đối tốt, bằng cách bỏ 1 nguyên liệu từ lá bài này (cost), các quái thú effect đang ngửa (face-up) trên sân ngoài Beast-Warrior sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng cho đến hết lượt tiếp theo của đối phương.


Tạm kết

Trên đây, mình đã đưa đến cho các bạn một vài combo nhỏ của Lunalight cho bạn có thể làm quen với cách chơi của deck này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


Deck được sử dụng gần đây trong TCG