Hướng dẫn chơi Lunalight - Phần 3, một vài combo nhỏ của deck

Hướng dẫn chơi Lunalight - Phần 3, một vài combo nhỏ của deck

Lunalight hay Moonlight là bộ bài được sử dụng bởi nhân vật Serena trong phần anime Arc-V. Trong anime, deck mang lối chơi triệu hồi dung hợp ra các quái thú chủ lực của deck là Cat Dancer, Panther Dancer, Leo Dancer với những hỗ trợ buff ATK, tấn công nhiều lần để kết thúc đối phương. Khác với anime với một khả năng spam quái thú nhiều cũng như không giới hạn về phương thức triệu hồi từ extra deck, Lunalight được tận dụng như là 1 engine trong deck combo.
Các lá bài trong deck

Lunalight Kaleido Chick (Key)

Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
Lunalight Kaleido Chick
DARK4
Lunalight Kaleido Chick
Gà con vạn hoa ánh trăng
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


Rất quan trọng.

 • Xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.
 • Có khả năng gửi quái thú Lunalight từ deck/extra deck xuống mộ.
 • Là ưu tiên cho lần triệu hồi thường trong lượt.
 • Lấy lại Polymerization từ mộ.
 • Ngăn sự kích hoạt hiệu ứng trong battle phase.

Lunalight Tiger (Key)

Lunalight Tiger
Lunalight Tiger
Lunalight Tiger
LIGHT35
Lunalight Tiger
Hổ ánh trăng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.


Rất quan trọng.

 • Xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.
 • Có thể hồi sinh lại quái thú Lunalight từ mộ.
 • Hiệu ứng soft opt.

Lunalight Yellow Marten (Key)

Lunalight Yellow Marten Lunalight Yellow Marten
Lunalight Yellow Marten
DARK4
Lunalight Yellow Marten
Chồn họng vàng ánh trăng
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


Rất quan trọng.

 • Xuất hiện trong hầu hết các combo của deck.
 • Là ưu tiên để đưa xuống mộ bằng Kaleido Chick.
 • Có thể giúp Tiger tái sử dụng hiệu ứng.
 • Lấy phép/bẫy Lunalight từ deck.

Lunalight Emerald Bird (Key)

Lunalight Emerald Bird
Lunalight Emerald Bird
Lunalight Emerald Bird
DARK4
Lunalight Emerald Bird
Chim lục bảo ánh trăng
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Lunalight" Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Emerald Bird"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Emerald Bird" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Lunalight" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 of your Level 4 or lower "Lunalight" monsters that is banished or in your GY, except "Lunalight Emerald Bird"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use each effect of "Lunalight Emerald Bird" once per turn.


 • Giúp lọc bài trên tay.
 • Có khả năng hồi sinh lại Lunalight ở dưới mộ hoặc đang bị loại bỏ.

Lunalight Wolf, Lunalight Black Sheep và Lunalight Purple Butterfly (Key)

Lunalight Wolf Lunalight Wolf
Lunalight Wolf
LIGHT61
Lunalight Wolf
Sói ánh trăng
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


Lunalight Black Sheep Lunalight Black Sheep
Lunalight Black Sheep
DARK2
Lunalight Black Sheep
Cừu đen ánh trăng
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".


Lunalight Purple Butterfly Lunalight Purple Butterfly
Lunalight Purple Butterfly
DARK3
Lunalight Purple Butterfly
Bướm tím ánh trăng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ, sau đó chọn vào 1 "Lunalight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Purple Butterfly" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send this card from your hand or field to the Graveyard, then target 1 "Lunalight" monster you control; it gains 1000 ATK until the end of this turn. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Lunalight" monster from your hand. You can only use this effect of "Lunalight Purple Butterfly" once per turn.


Wolf:

 • Cung cấp khả năng dung hợp.
 • Quái thú Lunalight đánh xuyên thủ.

 

Black Sheep:

 • Lấy Polymerization từ deck.
 • Lấy lại quái thú Lunalight từ mộ.
 • Lấy lại quái thú pendulum Lunalight từ extra deck.

 

Purple Butterfly:

 • Triệu hồi Lunalight từ trên tay.
 • Tăng ATK.

Lunalight Fusion và Lunalight Serenade Dance (Key)

Lunalight Fusion Lunalight Fusion
Lunalight Fusion
Spell Normal
Lunalight Fusion
Ánh trăng kết hợp

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, bạn cũng có thể sử dụng 1 "Lunalight" trong Deck hoặc Extra Deck của mình làm Nguyên liệu Fusion. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Lunalight Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. If your opponent controls a monster that was Special Summoned from the Extra Deck, you can also use 1 "Lunalight" monster in your Deck or Extra Deck as Fusion Material. You can only activate 1 "Lunalight Fusion" per turn.


  Lunalight Serenade Dance Lunalight Serenade Dance
  Lunalight Serenade Dance
  Trap Continuous
  Lunalight Serenade Dance
  Vũ điệu dạ khúc ánh trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Khi (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự.
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior / DARK / Cấp độ 4 / ATK 2000 / DEF 2000) đến sân của đối thủ.
   ● Mục tiêu đó nhận được 500 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Lunalight" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Serenade Dance" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; apply these effects in sequence. ● Special Summon 1 "Lunalight Token" (Beast-Warrior/DARK/Level 4/ATK 2000/DEF 2000) to your opponent's field. ● That target gains 500 ATK for each monster your opponent controls (even if this card leaves the field). During your Main Phase: You can banish this card from your GY; send 1 card from your hand to the GY, and if you do, Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck. You can only use this effect of "Lunalight Serenade Dance" once per turn.


   Lunalight Fusion:

   • Dung hợp quái thú Lunalight, có thể sử dụng nguyên liệu từ deck/extra deck.
   • Lấy được từ deck lên tay nhờ vào Yellow Marten.

    

   Serenade Dance:

   • Triệu hồi quái thú Lunalight từ deck.
   • Giúp các quái thú Lunalight tối đa lượng thiệt hại có thể gây ra.

   Luna Light Perfume (Key)

   Luna Light Perfume Luna Light Perfume
   Luna Light Perfume
   Spell Normal
   Luna Light Perfume
   Nước hoa ánh sáng trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Lunalight" monster in your GY; Special Summon it. You can banish this card from your GY, then discard 1 card; add 1 "Lunalight" monster from your Deck to your hand.


    Rất quan trọng.

    Không được sự hỗ trợ từ các lá bài Lunalight khác.

    • Hồi sinh Lunalight từ mộ.
    • Lấy quái thú Lunalight từ deck lên tay.
    • Hiệu ứng soft opt.
    • KHÔNG search được!!! 

    Lunalight Panther Dancer, Lunalight Leo Dancer và Lunalight Cat Dancer (Boss)

    Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
    Lunalight Panther Dancer
    DARK8
    Lunalight Panther Dancer
    Vũ công beo ánh trăng
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
    Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


    Lunalight Leo Dancer Lunalight Leo Dancer
    Lunalight Leo Dancer
    DARK10
    Lunalight Leo Dancer
    Vũ công sư tử ánh trăng
    • ATK:

    • 3500

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    "Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
    Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.


    Lunalight Cat Dancer Lunalight Cat Dancer
    Lunalight Cat Dancer
    DARK7
    Lunalight Cat Dancer
    Vũ công mèo ánh trăng
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Lunalight"
    Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


    Cat Dancer:

    • Dễ triệu hồi.

     

    Panther Dancer:

    • Cat Dancer nhưng không cost.
    • Thường làm cost cho Kaleido Chick để triệu hồi Leo Dancer.

     

    Leo Dancer:

    • Chống target.
    • Hiệu ứng tiêu diệt diện rộng.

    Lunalight Sabre Dancer, Lunalight White Rabbit và Lunalight Crimson Fox (Optional)

    Lunalight Sabre Dancer Lunalight Sabre Dancer
    Lunalight Sabre Dancer
    DARK9
    Lunalight Sabre Dancer
    Vũ công kiếm ánh trăng
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú "Lunalight"
    Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Chiến binh-Thú bị loại bỏ hoặc trong Mộ. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 3000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Sabre Dancer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned. Gains 200 ATK for each Beast-Warrior monster that is banished or in the GYs. Your opponent cannot target this card with card effects. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 3000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Sabre Dancer" once per turn.


    Lunalight White Rabbit Lunalight White Rabbit
    Lunalight White Rabbit
    DARK2
    Lunalight White Rabbit
    Thỏ trắng ánh trăng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Lunalight" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Lunalight White Rabbit"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu các Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng các "Lunalight" khác mà bạn điều khiển; trả lại chúng lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard, except "Lunalight White Rabbit"; Special Summon it in Defense Position. Once per turn: You can target Spell/Trap Cards your opponent controls, up to the number of other "Lunalight" cards you control; return them to the hand.


    Lunalight Crimson Fox
    Lunalight Crimson Fox
    Lunalight Crimson Fox
    DARK4
    Lunalight Crimson Fox
    Cáo đỏ ánh trăng
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến khi kết thúc lượt này. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Lunalight" mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, mỗi người chơi sẽ nhận được 1000 LP.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. When a card or effect is activated that targets a "Lunalight" monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your GY; negate the activation, and if you do, each player gains 1000 LP.


    Sabre Dancer:

    • Tăng 3000ATK cho quái thú Lunalight.

     

    White Rabbit:

    • Hồi sinh quái thú Lunalight.
    • Quét phép/bẫy.

     

    Crimson Fox:

    • Bảo kê cho quái thú Lunalight khi chúng bị target.
    • Giảm ATK quái thú của đối phương.    Mini combo 1

     

    Lunalight Tiger và Lunalight Kaleido Chick (Bài trên tay)

    Lunalight Tiger
    Lunalight Tiger
    Lunalight Tiger
    LIGHT35
    Lunalight Tiger
    Hổ ánh trăng
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.


    Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
    Lunalight Kaleido Chick
    DARK4
    Lunalight Kaleido Chick
    Gà con vạn hoa ánh trăng
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


    Đây là 1 combo nhỏ giúp bạn làm quen với Lunalight.

    Các bước thực hiện

    Lunalight Black Sheep Lunalight Black Sheep
    Lunalight Black Sheep
    DARK2
    Lunalight Black Sheep
    Cừu đen ánh trăng
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
    ● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".


    Lunalight Yellow Marten Lunalight Yellow Marten
    Lunalight Yellow Marten
    DARK4
    Lunalight Yellow Marten
    Chồn họng vàng ánh trăng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


    Lunalight Emerald Bird
    Lunalight Emerald Bird
    Lunalight Emerald Bird
    DARK4
    Lunalight Emerald Bird
    Chim lục bảo ánh trăng
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ tay của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Lunalight" Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Emerald Bird"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Emerald Bird" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Lunalight" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 of your Level 4 or lower "Lunalight" monsters that is banished or in your GY, except "Lunalight Emerald Bird"; Special Summon it in Defense Position, but negate its effects. You can only use each effect of "Lunalight Emerald Bird" once per turn.


    Lunalight Purple Butterfly Lunalight Purple Butterfly
    Lunalight Purple Butterfly
    DARK3
    Lunalight Purple Butterfly
    Bướm tím ánh trăng
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ, sau đó chọn vào 1 "Lunalight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Purple Butterfly" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can send this card from your hand or field to the Graveyard, then target 1 "Lunalight" monster you control; it gains 1000 ATK until the end of this turn. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Lunalight" monster from your hand. You can only use this effect of "Lunalight Purple Butterfly" once per turn.


    B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

    B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi 1 quái thú Lunalight level 4 từ deck xuống mộ là cost (2 target tốt nhất để trả cost cho hiệu ứng của Kaleido ChickYellow MartenEmerald Bird).

    B3: Kích hoạt Tiger từ trên tay vào pendulum zone, sử dụng hiệu ứng của Tiger, hồi sinh lại quái thú vừa được gửi bởi Kaleido Chick.

    Kết quả: trên sân của bạn có 3 lá bài gồm 2 quái thú level 4 và 1 Tiger là pendulum scale 5. Sau khi thực hiện combo này, bạn vẫn chưa bị bất kỳ restrict nào về triệu hồi, điều này giúp cho bạn có thể thoải mái sử dụng các quái thú link, xyz khác phù hợp cho chiến thuật của bộ bài.

    Bình luận

    Kaleido ChickTiger cũng là 2 mảnh combo cần thiết nhất, và có tỉ lệ có thể search được cao nhất trong các combo của Lunalight, 2 lá bài này cũng mở ra cho deck thêm nhiều khả năng để gọi ra được các quái thú khác mạnh hơn mà mình sẽ đề cập ở các phần sau.

    Một điều khác cần lưu ý chính là bạn cần phải quyết định thật kỹ cho lần triệu hồi thường trong lượt của mình. Bởi vì hầu hết các lần triệu hồi thường đều giành cho Kaleido Chick giúp cho bạn có thể gửi được thêm 1 quái thú Lunalight từ deck xuống mộ.    Mini combo 2

     

    Lunalight Wolf và Lunalight Kaleido Chick (Bài trên tay)

    Lunalight Wolf Lunalight Wolf
    Lunalight Wolf
    LIGHT61
    Lunalight Wolf
    Sói ánh trăng
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


    Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
    Lunalight Kaleido Chick
    DARK4
    Lunalight Kaleido Chick
    Gà con vạn hoa ánh trăng
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


    Combo này giúp cho bạn hiểu được cách tương tác của Yellow Marten với các lá bài khác.

    Các bước thực hiện

    Lunalight Tiger
    Lunalight Tiger
    Lunalight Tiger
    LIGHT35
    Lunalight Tiger
    Hổ ánh trăng
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.


    Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
    Lunalight Kaleido Chick
    DARK4
    Lunalight Kaleido Chick
    Gà con vạn hoa ánh trăng
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


    Lunalight Yellow Marten Lunalight Yellow Marten
    Lunalight Yellow Marten
    DARK4
    Lunalight Yellow Marten
    Chồn họng vàng ánh trăng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


    Lunalight Purple Butterfly Lunalight Purple Butterfly
    Lunalight Purple Butterfly
    DARK3
    Lunalight Purple Butterfly
    Bướm tím ánh trăng
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ, sau đó chọn vào 1 "Lunalight" mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight" từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Purple Butterfly" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can send this card from your hand or field to the Graveyard, then target 1 "Lunalight" monster you control; it gains 1000 ATK until the end of this turn. You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Lunalight" monster from your hand. You can only use this effect of "Lunalight Purple Butterfly" once per turn.


    B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

    B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Yellow Marten từ deck xuống mộ là cost.

    B3: Kích hoạt Wolf từ trên tay vào pendulum zone.

    B4: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Yellow Marten đẩy Wolf từ trên sân lại lên tay (có target) và triệu hồi đặc biệt cô ấy lại lên sân.

    Kết quả: Trên sân của bạn có 2 quái thú là Kaleido Chick Yellow Marten, trên tay bạn còn lại 1 Wolf.

    Bình luận

    Mục dích của combo này là để có thể tận dụng triệt để được pendulum scale của deck này, và tất nhiên là việc bạn có được Wolf trên tay là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

    Thông thường, combo này sẽ được sử dụng để có thể tái sử dụng lại hiệu ứng pendulum của Tiger. Sau khi kích hoạt hiệu ứng của Tiger xong, do hiệu ứng của Tiger chỉ để là “Once per turn: …” (Soft OPT) thay vì là giới hạn sử dụng hiệu ứng tên lá bài (Hard OPT), bạn có thể kích hoạt lại hiệu ứng hồi sinh đó nếu đó là một Tiger “khác”, ví dụ như 2 Tiger ở 2 bên pendulum zone có thể kích hoạt hiệu ứng 1 lần mỗi scale, hoặc dùng Yellow Marten để đẩy Tiger lại lên tay và kích hoạt lại lá bài này 1 lần nữa như trong combo này.

    Nếu bạn tận dụng tốt được combo này, bạn có thể triệu hồi được đến 3 quái thú Lunalight (1 lần triệu hồi thường, 2 lần sử dụng hiệu ứng của Tiger) giúp bạn có nhiều nguyên liệu để triệu hồi ra các quái thú mạnh khác từ extra deck.

    Mở rộng combo

    Lunalight Wolf Lunalight Wolf
    Lunalight Wolf
    LIGHT61
    Lunalight Wolf
    Sói ánh trăng
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


    Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
    Lunalight Panther Dancer
    DARK8
    Lunalight Panther Dancer
    Vũ công beo ánh trăng
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
    Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


    Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
    Lunalight Kaleido Chick
    DARK4
    Lunalight Kaleido Chick
    Gà con vạn hoa ánh trăng
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


    Lunalight Cat Dancer Lunalight Cat Dancer
    Lunalight Cat Dancer
    DARK7
    Lunalight Cat Dancer
    Vũ công mèo ánh trăng
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Lunalight"
    Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


    Lunalight Yellow Marten Lunalight Yellow Marten
    Lunalight Yellow Marten
    DARK4
    Lunalight Yellow Marten
    Chồn họng vàng ánh trăng
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


    Bạn có thể tiếp tục combo ở trên và triệu hồi thêm được Cat Dancer.

    B5: Kích hoạt Wolf từ trên tay vào pendulum zone thêm lần nữa.

    B6: Sử dụng hiệu ứng của Wolf, triệu hồi dung hợp ra Cat Dancer bằng cách loại bỏ Kaleido ChickYellow Marten.

    Một lưu ý nhỏ rằng Wolf chỉ có thể dùng quái thú trên sân hoặc dưới mộ làm nguyên liệu dung hợp, KHÔNG thể dùng nguyên liệu từ trên tay!

    B7: Kích hoạt hiệu ứng của Kaleido Chick khi bị lọai bỏ, đối phương của bạn sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng trong battle phase lượt này.

    Bình luận

    Kaleido Chick là một quái thú cần thiết trong hầu hết các combo của Lunalight, nhưng cũng không quên rằng mục đích ban đầu của quái thú này là giúp cho các quái thú Lunalight được triệu hồi dung hợp ra Panther Dancer, Leo Dancer dễ dàng hơn nhờ và khả năng “treated as” các nguyên liệu dung hợp từ extra deck của cô nàng này.

    So với Leo Dancer thì Panther Dancer dễ triệu hồi lên sân hơn do yêu cầu về nguyên liệu của 2 quái thú này, bạn cũng có thể triệu hồi ra được Panther Dancer với 2 là bài Kaleido ChickWolf của combo này.    Mini combo 3

     

    Lunalight Wolf và Lunalight Kaleido Chick (Bài trên tay)

    Lunalight Wolf Lunalight Wolf
    Lunalight Wolf
    LIGHT61
    Lunalight Wolf
    Sói ánh trăng
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1800


    Hiệu ứng (VN):

    [ Hiệu ứng Pendulum ]
    Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
    [ Hiệu ứng quái thú ]
    Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


    Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
    Lunalight Kaleido Chick
    DARK4
    Lunalight Kaleido Chick
    Gà con vạn hoa ánh trăng
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


    Một combo triệu hồi dung hợp đơn giản.

    Các bước thực hiện

    B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

    B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Cat Dancer từ extra deck xuống mộ là cost.

    B3: Kích hoạt Wolf từ trên tay vào pendulum zone.

    B4: Sử dụng hiệu ứng của Wolf, triệu hồi dung hợp ra Panther Dancer bằng cách loại bỏ Kaleido ChickCat Dancer.

    B5: Kích hoạt hiệu ứng của Kaleido Chick khi bị loại bỏ, đối phương của bạn sẽ không thể kích hoạt hiệu ứng trong battle phase lượt này.

    Bình luận

    Lunalight Sabre Dancer Lunalight Sabre Dancer
    Lunalight Sabre Dancer
    DARK9
    Lunalight Sabre Dancer
    Vũ công kiếm ánh trăng
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2600


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú "Lunalight"
    Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Chiến binh-Thú bị loại bỏ hoặc trong Mộ. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng của lá bài. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 3000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Sabre Dancer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned. Gains 200 ATK for each Beast-Warrior monster that is banished or in the GYs. Your opponent cannot target this card with card effects. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 3000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Sabre Dancer" once per turn.


    Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
    Lunalight Panther Dancer
    DARK8
    Lunalight Panther Dancer
    Vũ công beo ánh trăng
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
    Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


    Lunalight Leo Dancer Lunalight Leo Dancer
    Lunalight Leo Dancer
    DARK10
    Lunalight Leo Dancer
    Vũ công sư tử ánh trăng
    • ATK:

    • 3500

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    "Lunalight Panther Dancer" + 2 quái thú "Lunalight"
    Phải được Triệu hồi Fusion bằng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Một lần mỗi lượt, vào cuối Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú: Bạn có thể phá huỷ tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Lunalight Panther Dancer" + 2 "Lunalight" monsters Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, at the end of the Damage Step, if this card attacked a monster: You can destroy all Special Summoned monsters your opponent controls.


    Lunalight Cat Dancer Lunalight Cat Dancer
    Lunalight Cat Dancer
    DARK7
    Lunalight Cat Dancer
    Vũ công mèo ánh trăng
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Lunalight"
    Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


    Trong tình huống này, nếu có thêm 1 quái thú Lunalight khác trên sân hoặc dưới mộ, có rất nhiều cách để triệu hồi dung hợp ra chủ lực của bạn ngoài sử dụng nguyên liệu như combo trên. Tùy vào tình huống mà bạn có thể sử dụng các cách dung hợp khác nhau, với mỗi cách dung hợp khác nhau, các quái thú còn lại trên sân hoặc dưới mộ của bạn sau khi dung hợp xong sẽ khác nhau.

    • Kaleido Chick (đã sử dụng effect) + 1 Lunalight bất kỳ = Panther Dancer
    • Cat Dancer + 1 Lunalight bất kỳ = Panther Dancer
    • Kaleido Chick (gửi Panther Dancer cho cost) + 2 Lunalight bất kỳ = Leo Dancer    Mini combo 4

     

    Lunalight Kaleido Chick và Lunalight Black Sheep (Bài trên tay)

    Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
    Lunalight Kaleido Chick
    DARK4
    Lunalight Kaleido Chick
    Gà con vạn hoa ánh trăng
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


    Lunalight Black Sheep Lunalight Black Sheep
    Lunalight Black Sheep
    DARK2
    Lunalight Black Sheep
    Cừu đen ánh trăng
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Thêm 1 "Lunalight" từ Mộ lên tay bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".
    ● Thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    Nếu lá bài này được gửi đến Mộ làm Nguyên liệu Fusion cho Triệu hồi Fusion: Bạn có thể thêm lên tay mình 1 "Lunalight" mặt ngửa từ Extra Deck của bạn hoặc 1 "Lunalight" từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Lunalight Black Sheep".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard this card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 "Lunalight" monster from your Graveyard to your hand, except "Lunalight Black Sheep". ● Add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. If this card is sent to the Graveyard as a Fusion Material for a Fusion Summon: You can add to your hand, 1 face-up "Lunalight" Pendulum Monster from your Extra Deck or 1 "Lunalight" monster from your Graveyard, except "Lunalight Black Sheep".


    Trong combo này, các bạn sẽ có 3 hướng đi tùy theo quái thú được gửi xuống mộ bởi cost của Kaleido Chick.

    Nếu Yellow Marten được gửi xuống mộ

    Polymerization Polymerization
    Polymerization
    Spell Normal
    Polymerization
    Dung hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


     Lunalight Panther Dancer Lunalight Panther Dancer
     Lunalight Panther Dancer
     DARK8
     Lunalight Panther Dancer
     Vũ công beo ánh trăng
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     "Lunalight Cat Dancer" + 1 quái thú "Lunalight"
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Lá bài này nhận được 200 ATK cho đến khi kết thúc Battle Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     "Lunalight Cat Dancer" + 1 "Lunalight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. Cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per turn, during your Main Phase 1: You can activate this effect; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card destroys an opponent's monster by battle: This card gains 200 ATK until the end of the Battle Phase.


     Lunalight Cat Dancer Lunalight Cat Dancer
     Lunalight Cat Dancer
     DARK7
     Lunalight Cat Dancer
     Vũ công mèo ánh trăng
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Lunalight"
     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


     Lunalight Yellow Marten Lunalight Yellow Marten
     Lunalight Yellow Marten
     DARK4
     Lunalight Yellow Marten
     Chồn họng vàng ánh trăng
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Yellow Marten"; trả nó về tay, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ lá bài này khi nó rời khỏi sân. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Lunalight" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lunalight Yellow Marten" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your hand or GY: You can target 1 "Lunalight" card you control, except "Lunalight Yellow Marten"; return it to the hand, and if you do, Special Summon this card in Defense Position, but banish this card when it leaves the field. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Lunalight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Lunalight Yellow Marten" once per turn.


     B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

     B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Yellow Marten từ deck xuống mộ là cost.

     B3: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Yellow Marten đẩy Kaleido Chick từ trên sân lại lên tay (có target) và triệu hồi đặc biệt cô ấy lại lên sân.

     B4: Kích hoạt hiệu ứng của Black Sheep, discard lá bài này (cost) để lấy 1 Polymerization từ deck lên tay.

     B5: Kích hoạt Polymerization từ tay, triệu hồi dung hợp Cat Dancer sử dụng Kaleido Chick trên tay (gửi xuống mộ) và Yellow Marten trên sân (sẽ bị loại bỏ) làm nguyên liệu dung hợp.

     Lưu ý rằng Yellow Marten sẽ bị loại bỏ nếu rời sân sau khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh từ mộ của cô ấy.

     B6: Kích hoạt hiệu ứng của Kaleido Chick dưới mộ, lấy lại 1 Polymerization từ mộ lên tay.

     Kết quả: Trên sân bạn có 1 Cat Dancer, trên tay bạn có 1 Polymerization.

     Bạn có thể tiếp tục combo nếu trên tay hoặc trên sân của bạn có 1 quái thú Lunalight khác.

     B7: Tiếp tục kích hoạt Polymerization từ tay, sử dụng Cat Dancer và 1 quái thú Lunalight trên tay/sân khác, triệu hồi dung hợp Panther Dancer.

     Nếu Tiger hoặc Wolf được gửi xuống mộ

     Cross-Sheep Cross-Sheep
     Cross-Sheep
     EARTH
     Cross-Sheep
     Cừu móc vải
     • ATK:

     • 700

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
     ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


     Lunalight Tiger
     Lunalight Tiger
     Lunalight Tiger
     LIGHT35
     Lunalight Tiger
     Hổ ánh trăng
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công, hiệu ứng của nó bị vô hiệu và nó cũng bị phá huỷ trong End Phase.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Nếu lá bài này trên sân bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Lunalight" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Tiger" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it, but it cannot attack, its effects are negated, also it is destroyed during the End Phase. [ Monster Effect ] If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can target 1 "Lunalight" monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use this effect of "Lunalight Tiger" once per turn.


     Lunalight Wolf Lunalight Wolf
     Lunalight Wolf
     LIGHT61
     Lunalight Wolf
     Sói ánh trăng
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "Lunalight" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion "Lunalight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Nếu một quái thú "Lunalight" bạn điều khiển tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Lunalight" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can Fusion Summon 1 "Lunalight" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or Graveyard. [ Monster Effect ] If a "Lunalight" monster you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


     Lunalight Cat Dancer Lunalight Cat Dancer
     Lunalight Cat Dancer
     DARK7
     Lunalight Cat Dancer
     Vũ công mèo ánh trăng
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Lunalight"
     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Lunalight" trong phần còn lại của lượt này, lần đầu tiên mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó không bị phá huỷ, ngoài ra lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, hai lần mỗi lượt, trong lượt này. Nếu lá bài này tuyên bố tấn công: Gây 100 sát thương cho đối thủ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 "Lunalight" monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn, during your Main Phase 1: You can Tribute 1 other "Lunalight" monster; for the rest of this turn, the first time each monster your opponent controls would be destroyed by battle, it is not destroyed, also this card can attack all monsters your opponent controls, twice each, this turn. If this card declares an attack: Inflict 100 damage to your opponent.


     B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

     B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Tiger/Wolf từ deck xuống mộ là cost.

     B3: Kích hoạt hiệu ứng của Black Sheep, discard lá bài này (cost) để lấy Tiger/Wolf từ mộ lên tay (không target).

     B4: Tùy vào quái thú bạn lấy lại lên tay, mà bạn có thể tiếp tục combo theo các hướng sau:

     • Tiger: Triệu hồi lại Black Sheep từ mộ, lúc này bạn có được 2 quái thú để triệu hồi link. 
     • Wolf: Triệu hồi dung hợp Cat Dancer bằng Kaleido ChickBlack Sheep.     Mini combo 5

      

     Lunalight Blue Cat và Lunalight Kaleido Chick (Bài trên tay)

     Lunalight Blue Cat Lunalight Blue Cat
     Lunalight Blue Cat
     DARK4
     Lunalight Blue Cat
     Mèo xanh ánh trăng
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Lunalight" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Lunalight Blue Cat"; ATK của nó sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Blue Cat" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lunalight" từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is Special Summoned: You can target 1 "Lunalight" monster you control, except "Lunalight Blue Cat"; its ATK becomes double its original ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Lunalight Blue Cat" once per turn. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Lunalight" monster from your Deck.


     Lunalight Kaleido Chick Lunalight Kaleido Chick
     Lunalight Kaleido Chick
     DARK4
     Lunalight Kaleido Chick
     Gà con vạn hoa ánh trăng
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Lunalight" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài ngửa này trên sân có thể được coi là của quái thú đã gửi, nếu được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Polymerization" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lunalight Kaleido Chick" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lượt này, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ không thể được kích hoạt trong Battle Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn: You can send 1 "Lunalight" monster from your Deck or Extra Deck to the GY; the name of this face-up card on the field can be treated as the sent monster's, if used as Fusion Material this turn. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 "Polymerization" in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Lunalight Kaleido Chick" once per turn. If this card is banished: You can activate this effect; this turn, your opponent's cards and effects cannot be activated during the Battle Phase.


      

     Gravity Controller, Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King và Fire Formation - Tenki (Các lá bài khác)

     Gravity Controller Gravity Controller
     Gravity Controller
     DARK
     Gravity Controller
     Người điều khiển trọng lực
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
     Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
     FIRE4
     Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
     Ngôi sao cháy - Tống Hổ
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
     Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


     Fire Formation - Tenki Fire Formation - Tenki
     Fire Formation - Tenki
     Spell Continuous
     Fire Formation - Tenki
     Vũ điệu cháy - Thiên Ki

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


      Trong combo này, bên cạnh các quái thú Lunalight thì bạn cần chạy thêm 1 Brotherhood of the Fire Fist – Tiger King, 1 Fire Formation – Tenki, và 1 Gravity Controller.

      Các bước thực hiện combo

      B1: Triệu hồi thường Kaleido Chick.

      B2: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Purple Butterfly từ deck xuống mộ là cost.

      B3: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Purple Butterfly, loại bỏ quái thú này (cost) để triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Lunalight từ trên tay.

      B4: Hiện tại trên sân của bạn đang có 2 quái thú Lunalight level 4, sử dụng 2 quái thú này để triệu hồi xyz ra Tiger King TẠI EXTRA MONSTER ZONE.

      Vô cùng quan trọng: Tiger King cần phải ở EXTRA MONSTER ZONE (EMZ) để có thể tiếp tục combo.

      {EMZ là 2 vị trí được thêm vào bàn đấu của người chơi từ master rule 4, đây là nơi cho các quái thú triệu hồi từ extra deck đặt vào. Đa số trường hợp, mỗi người chơi chỉ có thể sử dụng 1 trong 2 EMZ (tối đa 6 quái thú tất cả), ô còn lại sẽ giành cho đối phương của bạn.}

      B5: Kích hoạt hiệu ứng của Tiger King khi được triệu hồi, úp Tenki trực tiếp từ deck lên sân.

      B6: Triệu hồi link ra Gravity Controller (nguyên liệu: 1 quái thú không phải quái thú link nằm trong EMZ) bằng Tiger King.

      B7: Kích hoạt Tenki để lấy Lunalight Tiger từ deck lên tay.

      Một lưu ý nhỏ là Tenki chỉ có thể search được Beast-Warrior level 4 trở xuống từ deck. Hầu hết các quái thú Lunalight đều có thể được search nhờ lá bài này ngoại trừ Wolf.

      B8: Kích hoạt Tiger từ trên tay vào pendulum zone.

      B9: Sử dụng hiệu ứng của Tiger để hồi sinh lại Kaleido Chick.

      B10: Sử dụng hiệu ứng của Kaleido Chick, gửi Yellow Marten xuống mộ.

      Mặc dù hiệu ứng của quái thú được triệu hồi bởi Tiger đã bị vô hiệu hóa (negated), COST là một phần yêu cầu cần phải thực hiện trước khi resolve một hiệu ứng nào đó (nếu có), hành động này không thể bị negated.

      Do hành động gửi 1 quái thú Lunalight từ deck/extra deck xuống mộ của Kaleido Chick là COST vẫn sẽ được thực hiện bình thường kể cả khi hiệu ứng của quái thú này bị negated.

      B11: Kích hoạt hiệu ứng dưới mộ của Yellow Marten, target và đẩy lên tay Tiger để triệu hồi lại quái thú này từ mộ.

      Bình luận

      Combo sẽ được tạm dừng tại đây, các bước tiếp theo là do các bạn quyết định tùy theo lối chơi, lối xây dựng bộ bài của các bạn mà bạn có thể tiếp tục triệu hồi ra được các quái thú khác nhau.

      Sân của bạn đang có 1 Gravity Controller, 1 Kaleido Chick và 1 Yellow Marten. Tay của bạn vẫn còn Tiger và bạn có thể tái kích hoạt lại hiệu ứng của cô ấy.

      Do không có giới hạn triệu hồi gì trong lượt này, bạn có thể thoải mái triệu hồi ra các quái thú link 2, 3, 4 hay xyz 4 khác.

      Bạn có thể đợi cho Kaleido Chick xuống mộ để sử dụng Tiger và hồi sinh lá bài này lại lần nữa, sau đó bạn có thể gửi thêm 1 quái thú Lunalight khác từ deck/extra deck xuống mộ.

      Yellow Marten sau khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh sẽ bị loại bỏ, bạn có thể đem quái thú này làm nguyên liệu cho triệu hồi xyz, điều này sẽ giúp cho quái thú này không bị loại bỏ do hành động này không làm cho cô ấy “leave field”.

      Đừng quên rằng Tenki cũng cho bạn một boost nho nhỏ 100ATK các quái thú Beast-Warrior.

      Trong combo này, mục đích của việc triệu hồi Gravity Controller là dùng để đưa các quái thú Lunalight làm nguyên liệu cho Tiger King xuống mộ. Điều này là không cần thiết nếu như bạn có cách khác tốt hơn để đưa các quái thú Lunalight xuống mộ.

      Nói về Tenki, đây là một lá bài searcher xuất hiện trong nhiều chiến thuật, có cả các top deck giải đấu, và đã từng có một thời gian Tenki xuất hiện trên ban list. Nhưng Tiger King, có thể giúp bạn search Tenki, lại rất ít khi được sử dụng khi Tri-Brigade sử dụng quái thú link nhiều hơn là xyz hay Zoodiac có thể triệu hồi xyz chỉ với 1 quái thú Zoodiac.

      Có vẻ như bên cạnh chiến thuật thuần về Fire Fist thì Lunalight là archetype tiếp theo có thể tận dụng tốt được cả Tiger KingTenki. Bên cạnh việc search Tenki để search Lunalight Tiger thay cho Luna Light Perfume, Tiger King còn giúp cho Yellow Marten của bạn không bị loại bỏ sau khi sử dụng hiệu ứng hồi sinh của cô nàng này. Hơn nữa, Tiger King là 1 break board tương đối tốt, bằng cách bỏ 1 nguyên liệu từ lá bài này (cost), các quái thú effect đang ngửa (face-up) trên sân ngoài Beast-Warrior sẽ bị vô hiệu hóa hiệu ứng cho đến hết lượt tiếp theo của đối phương.      Tạm kết

      Trên đây, mình đã đưa đến cho các bạn một vài combo nhỏ của Lunalight cho bạn có thể làm quen với cách chơi của deck này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
      Đơn vị đồng hành:

      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


      Deck được sử dụng gần đây trong TCG

      Top