Được tạo bởi: YGO Mod (20517634)

Được tạo ngày: Thứ Năm, 11 tháng 4 2024

LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha

Cần 20 UR

UR Rarity
Altergeist Kunquery1 card
UR Rarity
Altergeist Meluseek2 card
UR Rarity
Altergeist Multifaker2 card
UR Rarity
Altergeist Hexstia2 card
UR Rarity
Altergeist Primebanshee1 card
UR Rarity
Decode Talker1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Ballista Squad2 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole2 card
UR Rarity
Paleozoic Canadia2 card
UR Rarity
Paleozoic Dinomischus1 card
UR Rarity
Personal Spoofing2 card
UR Rarity
Terrors of the Overroot1 card

Main: 23 Extra: 8

UR Rarity
Altergeist Kunquery
UR Rarity
Altergeist Kunquery
Altergeist Kunquery
EARTH 5
Altergeist Kunquery
Ma quấy nhiễu mạng Kunquery
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, nếu bạn điều khiển một "Altergeist" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của lá bài đó khi nó và quái thú này đang ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack, if you control an "Altergeist" card: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, negate that attack. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card your opponent controls; negate the effects of that card while it and this monster are face-up on the field.


SR Rarity
Altergeist Marionetter
SR Rarity
Altergeist Marionetter
Altergeist Marionetter
LIGHT 4
Altergeist Marionetter
Ma quấy nhiễu mạng Marionetter
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển và 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Marionetter" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can target 1 "Altergeist" card you control and 1 "Altergeist" monster in your GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only use this effect of "Altergeist Marionetter" once per turn.


UR Rarity
Altergeist Meluseek
UR Rarity
Altergeist Meluseek
Altergeist Meluseek
WATER 1
Altergeist Meluseek
Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.


UR Rarity
Altergeist Multifaker
UR Rarity
Altergeist Multifaker
Altergeist Multifaker
DARK 3
Altergeist Multifaker
Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.


SR Rarity
Altergeist Silquitous
SR Rarity
Altergeist Silquitous
Altergeist Silquitous
WIND 2
Altergeist Silquitous
Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.


N Rarity
Altergeist Emulatelf
N Rarity
Altergeist Emulatelf
Altergeist Emulatelf
Trap Continuous
Altergeist Emulatelf
Ma quấy nhiễu mạng Emulatelf

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Spellcaster / LIGHT / Cấp độ 4 / ATK 1400 / DEF 1800). (Lá này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, khi đang ở trong Vùng quái thú, các "Altergeist" mà bạn điều khiển sẽ không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu chúng bằng các hiệu ứng của bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon this card as an Effect Monster (Spellcaster/LIGHT/Level 4/ATK 1400/DEF 1800). (This card is also still a Trap.) If Summoned this way, while it is in the Monster Zone, other "Altergeist" Traps you control cannot be destroyed by card effects, also neither player can target them with card effects.


  SR Rarity
  Altergeist Manifestation
  SR Rarity
  Altergeist Manifestation
  Altergeist Manifestation
  Trap Normal
  Altergeist Manifestation
  Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.


   UR Rarity
   Ballista Squad
   UR Rarity
   Ballista Squad
   Ballista Squad
   Trap Normal
   Ballista Squad
   Toán lính bắn đá

    Hiệu ứng (VN):

    Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.


    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    Bottomless Trap Hole
    Trap Normal
    Bottomless Trap Hole
    Hang rơi không đáy

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


     UR Rarity
     Paleozoic Canadia
     UR Rarity
     Paleozoic Canadia
     Paleozoic Canadia
     Trap Normal
     Paleozoic Canadia
     Loài giáp xác Canadia

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


      UR Rarity
      Paleozoic Dinomischus
      UR Rarity
      Paleozoic Dinomischus
      Paleozoic Dinomischus
      Trap Normal
      Paleozoic Dinomischus
      Loài giáp xác Dinomischus

       Hiệu ứng (VN):

       Tiêu 1 lá bài ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up card on the field; discard 1 card, and if you do, banish it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


       SR Rarity
       Paleozoic Olenoides
       SR Rarity
       Paleozoic Olenoides
       Paleozoic Olenoides
       Trap Normal
       Paleozoic Olenoides
       Loài giáp xác Olenoides

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Loại Loại Aqua / NƯỚC / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Lá bài Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your Graveyard: Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua-Type/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap Card.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


        UR Rarity
        Personal Spoofing
        UR Rarity
        Personal Spoofing
        Personal Spoofing
        Trap Continuous
        Personal Spoofing
        Giả mạo cá nhân

         Hiệu ứng (VN):

         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn vào Deck Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Terrors of the Overroot
         UR Rarity
         Terrors of the Overroot
         Terrors of the Overroot
         Trap Normal
         Terrors of the Overroot
         Tách khỏi kiếp này

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.


          UR Rarity
          Altergeist Hexstia
          UR Rarity
          Altergeist Hexstia
          Altergeist Hexstia
          FIRE
          Altergeist Hexstia
          Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
          • ATK:

          • 1500

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú "Altergeist"
          Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.


          UR Rarity
          Altergeist Primebanshee
          UR Rarity
          Altergeist Primebanshee
          Altergeist Primebanshee
          DARK
          Altergeist Primebanshee
          Ma quấy nhiễu mạng Primebanshee
          • ATK:

          • 2100

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Dưới-Phải

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú "Altergeist"
          Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Altergeist" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Primebanshee" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ "Altergeist" monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other "Altergeist" monster; Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck to your zone this card points to. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Primebanshee" once per turn.


          SR Rarity
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          SR Rarity
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          LIGHT
          Artemis, the Magistus Moon Maiden
          Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
          • ATK:

          • 800

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Trên


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


          UR Rarity
          Decode Talker
          UR Rarity
          Decode Talker
          Decode Talker
          DARK
          Decode Talker
          Người xử mã
          • ATK:

          • 2300

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          UR Rarity
          Knightmare Unicorn
          Knightmare Unicorn
          DARK
          Knightmare Unicorn
          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 2200

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú với các tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


          SR Rarity
          Paleozoic Opabinia
          SR Rarity
          Paleozoic Opabinia
          Paleozoic Opabinia
          WATER
          Paleozoic Opabinia
          Loài giáp xác Opabinia
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 2
          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn có thể kích hoạt "Paleozoic" từ tay của mình. Nếu lá bài này có Lá bài Bẫy là Nguyên liệu Xyz: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này; thêm 1 "Paleozoic" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Paleozoic Opabinia" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 2 monsters This card is unaffected by other monsters' effects. You can activate "Paleozoic" Trap Cards from your hand. If this card has a Trap Card as Xyz Material: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Paleozoic" Trap Card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Paleozoic Opabinia" once per turn.
          Top