Thông tin tổng quan của Altergeist

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Altergeist Kunquery
UR Rarity
Altergeist Kunquery
UR Rarity
Altergeist Kunquery
EARTH 5
Altergeist Kunquery
Ma quấy nhiễu mạng Kunquery
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, nếu bạn điều khiển một "Altergeist" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của lá bài đó khi nó và quái thú này đang ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack, if you control an "Altergeist" card: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, negate that attack. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card your opponent controls; negate the effects of that card while it and this monster are face-up on the field.

SR Rarity
Altergeist Marionetter
SR Rarity
Altergeist Marionetter
SR Rarity
Altergeist Marionetter
LIGHT 4
Altergeist Marionetter
Ma quấy nhiễu mạng Marionetter
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển và 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Marionetter" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can target 1 "Altergeist" card you control and 1 "Altergeist" monster in your GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only use this effect of "Altergeist Marionetter" once per turn.

UR Rarity
Altergeist Meluseek
UR Rarity
Altergeist Meluseek
UR Rarity
Altergeist Meluseek
WATER 1
Altergeist Meluseek
Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.

UR Rarity
Altergeist Multifaker
UR Rarity
Altergeist Multifaker
UR Rarity
Altergeist Multifaker
DARK 3
Altergeist Multifaker
Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.

 Rarity
Altergeist Pookuery
 Rarity
Altergeist Pookuery
 Rarity
Altergeist Pookuery
DARK 1
Altergeist Pookuery
Ma quấy nhiễu mạng Pookuery
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú "Altergeist" thế" mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho một quái thú "Altergeist" thay thế", thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú Link "Altergeist" được Triệu hồi Link đến sân của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If an "Altergeist" monster you control would be used as Link Material for an "Altergeist" monster, this card in your hand can also be used as material. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per turn. If an "Altergeist" Link Monster is Link Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per Duel.

SR Rarity
Altergeist Silquitous
SR Rarity
Altergeist Silquitous
SR Rarity
Altergeist Silquitous
WIND 2
Altergeist Silquitous
Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.

SR Rarity
Altergeist Manifestation
SR Rarity
Altergeist Manifestation
SR Rarity
Altergeist Manifestation
Trap Normal
Altergeist Manifestation
Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.

  UR Rarity
  Personal Spoofing
  UR Rarity
  Personal Spoofing
  UR Rarity
  Personal Spoofing
  Trap Continuous
  Personal Spoofing
  Giả mạo cá nhân

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn vào Deck Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   UR Rarity
   Altergeist Hexstia
   UR Rarity
   Altergeist Hexstia
   UR Rarity
   Altergeist Hexstia
   FIRE
   Altergeist Hexstia
   Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
   • ATK:

   • 1500

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú "Altergeist"
   Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.

    Rarity
   Altergeist Memorygant
    Rarity
   Altergeist Memorygant
    Rarity
   Altergeist Memorygant
   DARK
   Altergeist Memorygant
   Ma quấy nhiễu mạng Memorygant
   • ATK:

   • 2800

   • LINK-4

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới-Trái

   Dưới-Phải

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú "Altergeist"
   Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú khác; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được Hiến Tế đó trên sân. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp. Nếu lá bài này bị phá hủy, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Memorygant" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ "Altergeist" monsters During the Battle Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other monster; this card gains ATK equal to that Tributed monster's ATK on the field. When this card destroys a monster by battle: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, this card can make a second attack in a row. If this card would be destroyed, you can banish 1 monster from your GY instead. You can only use each effect of "Altergeist Memorygant" once per turn.

   UR Rarity
   Altergeist Primebanshee
   UR Rarity
   Altergeist Primebanshee
   UR Rarity
   Altergeist Primebanshee
   DARK
   Altergeist Primebanshee
   Ma quấy nhiễu mạng Primebanshee
   • ATK:

   • 2100

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Dưới

   Dưới-Phải

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú "Altergeist"
   Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Altergeist" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Primebanshee" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ "Altergeist" monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other "Altergeist" monster; Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck to your zone this card points to. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Primebanshee" once per turn.

   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   LIGHT
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
   • ATK:

   • 800

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
   Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

   UR Rarity
   Linkuriboh
   UR Rarity
   Linkuriboh
   UR Rarity
   Linkuriboh
   DARK
   Linkuriboh
   Kuriboh liên kết
   • ATK:

   • 300

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Cấp 1
   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Altergeist Overwrite: 83.33%
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai của Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu nếu Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) chứa 9 lá bài "Altergeist" hoặc lớn hơn.

   1: Khi bắt đầu Trận đấu, nhận được 1000 Điểm Gốc.

   2: Từ lượt 2 trở đi, xáo trộn 1 quái thú từ sân của bạn vào Deck, và sau đó chơi 1 "Altergeist Fijialert" từ bên ngoài Deck của bạn lên sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt. (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
   Altergeist Fijialert
   Altergeist Overwrite: 83.33%
   Level 5 Reload: 16.67%
   Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
   Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
   Level 5 Reload: 16.67%
   Altergeist Overwrite
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai của Kỹ năng này một lần trong mỗi Trận đấu nếu Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) chứa 9 lá bài "Altergeist" hoặc lớn hơn.

   1: Khi bắt đầu Trận đấu, nhận được 1000 Điểm Gốc.

   2: Từ lượt 2 trở đi, xáo trộn 1 quái thú từ sân của bạn vào Deck, và sau đó chơi 1 "Altergeist Fijialert" từ bên ngoài Deck của bạn lên sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt. (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
   Altergeist Fijialert
   Altergeist Overwrite

   Cần 24 UR

   UR Rarity
   Altergeist Kunquery1 card
   UR Rarity
   Altergeist Meluseek3 card
   UR Rarity
   Altergeist Multifaker2 card
    Rarity
   Altergeist Pookuery1 card
   UR Rarity
   Altergeist Hexstia2 card
    Rarity
   Altergeist Memorygant1 card
   UR Rarity
   Altergeist Primebanshee1 card
   UR Rarity
   Borreload Dragon1 card
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn1 card
   UR Rarity
   Linkuriboh1 card
   UR Rarity
   One for One1 card
   UR Rarity
   Compulsory Evacuation Device2 card
   UR Rarity
   Crackdown1 card
   UR Rarity
   Paleozoic Canadia3 card
   UR Rarity
   Personal Spoofing2 card
   UR Rarity
   Warning Point1 card

   Main: 22 Extra: 8

   UR Rarity
   Altergeist Kunquery
   UR Rarity
   Altergeist Kunquery
   Altergeist Kunquery
   EARTH 5
   Altergeist Kunquery
   Ma quấy nhiễu mạng Kunquery
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 2400


   Hiệu ứng (VN):

   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, nếu bạn điều khiển một "Altergeist" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá đòn tấn công đó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của lá bài đó khi nó và quái thú này đang ngửa trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When an opponent's monster declares an attack, if you control an "Altergeist" card: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, negate that attack. If this card is Special Summoned: You can target 1 face-up card your opponent controls; negate the effects of that card while it and this monster are face-up on the field.


   SR Rarity
   Altergeist Marionetter
   SR Rarity
   Altergeist Marionetter
   Altergeist Marionetter
   LIGHT 4
   Altergeist Marionetter
   Ma quấy nhiễu mạng Marionetter
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Altergeist" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển và 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú khác đó từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Marionetter" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Altergeist" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can target 1 "Altergeist" card you control and 1 "Altergeist" monster in your GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Special Summon that other monster from your GY. You can only use this effect of "Altergeist Marionetter" once per turn.


   UR Rarity
   Altergeist Meluseek
   UR Rarity
   Altergeist Meluseek
   Altergeist Meluseek
   WATER 1
   Altergeist Meluseek
   Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.


   UR Rarity
   Altergeist Meluseek
   UR Rarity
   Altergeist Meluseek
   Altergeist Meluseek
   WATER 1
   Altergeist Meluseek
   Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.


   UR Rarity
   Altergeist Meluseek
   UR Rarity
   Altergeist Meluseek
   Altergeist Meluseek
   WATER 1
   Altergeist Meluseek
   Ma quấy nhiễu mạng Meluseek
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Altergeist Meluseek". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Meluseek" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can attack directly. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; send it to the GY. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand, except "Altergeist Meluseek". You can only use this effect of "Altergeist Meluseek" once per turn.


   UR Rarity
   Altergeist Multifaker
   UR Rarity
   Altergeist Multifaker
   Altergeist Multifaker
   DARK 3
   Altergeist Multifaker
   Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.


   UR Rarity
   Altergeist Multifaker
   UR Rarity
   Altergeist Multifaker
   Altergeist Multifaker
   DARK 3
   Altergeist Multifaker
   Ma quấy nhiễu mạng Multifaker
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn kích hoạt Lá bài Bẫy (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Altergeist Multifaker". Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, ngoại trừ quái thú "Altergeist" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Multifaker" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you activate a Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck in Defense Position, except "Altergeist Multifaker". You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Altergeist" monsters. You can only use each effect of "Altergeist Multifaker" once per turn.


    Rarity
   Altergeist Pookuery
    Rarity
   Altergeist Pookuery
   Altergeist Pookuery
   DARK 1
   Altergeist Pookuery
   Ma quấy nhiễu mạng Pookuery
   • ATK:

   • 300

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu một quái thú "Altergeist" thế" mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho một quái thú "Altergeist" thay thế", thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú Link "Altergeist" được Triệu hồi Link đến sân của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Pookuery" một lần trong mỗi Trận đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If an "Altergeist" monster you control would be used as Link Material for an "Altergeist" monster, this card in your hand can also be used as material. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per turn. If an "Altergeist" Link Monster is Link Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Pookuery" once per Duel.


   SR Rarity
   Altergeist Silquitous
   SR Rarity
   Altergeist Silquitous
   Altergeist Silquitous
   WIND 2
   Altergeist Silquitous
   Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.


   SR Rarity
   Altergeist Silquitous
   SR Rarity
   Altergeist Silquitous
   Altergeist Silquitous
   WIND 2
   Altergeist Silquitous
   Ma quấy nhiễu mạng Silquitous
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể trả lại 1 "Altergeist" mà bạn điều khiển lên tay, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Silquitous" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can return 1 other "Altergeist" card you control to the hand, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add that card to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Silquitous" once per turn.


   UR Rarity
   One for One
   UR Rarity
   One for One
   One for One
   Spell Normal
   One for One
   Một đổi một

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


    SR Rarity
    Altergeist Manifestation
    SR Rarity
    Altergeist Manifestation
    Altergeist Manifestation
    Trap Normal
    Altergeist Manifestation
    Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.


     SR Rarity
     Altergeist Manifestation
     SR Rarity
     Altergeist Manifestation
     Altergeist Manifestation
     Trap Normal
     Altergeist Manifestation
     Ma quấy nhiễu mạng hiện hình

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Tấn công, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho nó lá bài này. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Manifestation" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Altergeist" monster in your GY; Special Summon it in Attack Position, and if you do, equip it with this card. When this card leaves the field, destroy that monster. You can banish this card from your GY, then target 1 "Altergeist" Trap in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Manifestation" once per turn.


      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device
      Compulsory Evacuation Device
      Trap Normal
      Compulsory Evacuation Device
      Thiết bị sơ tán bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


        UR Rarity
        Crackdown
        UR Rarity
        Crackdown
        Crackdown
        Trap Continuous
        Crackdown
        Bắt vật lớn

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Paleozoic Canadia
         UR Rarity
         Paleozoic Canadia
         Paleozoic Canadia
         Trap Normal
         Paleozoic Canadia
         Loài giáp xác Canadia

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          UR Rarity
          Paleozoic Canadia
          Paleozoic Canadia
          Trap Normal
          Paleozoic Canadia
          Loài giáp xác Canadia

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


           UR Rarity
           Paleozoic Canadia
           UR Rarity
           Paleozoic Canadia
           Paleozoic Canadia
           Trap Normal
           Paleozoic Canadia
           Loài giáp xác Canadia

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


            UR Rarity
            Personal Spoofing
            UR Rarity
            Personal Spoofing
            Personal Spoofing
            Trap Continuous
            Personal Spoofing
            Giả mạo cá nhân

             Hiệu ứng (VN):

             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn vào Deck Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.


             UR Rarity
             Personal Spoofing
             UR Rarity
             Personal Spoofing
             Personal Spoofing
             Trap Continuous
             Personal Spoofing
             Giả mạo cá nhân

              Hiệu ứng (VN):

              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài "Altergeist" từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn vào Deck Chính; thêm 1 quái thú "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Once per turn: You can shuffle 1 "Altergeist" card from your hand or face-up from your field into the Main Deck; add 1 "Altergeist" monster from your Deck to your hand.


              UR Rarity
              Warning Point
              UR Rarity
              Warning Point
              Warning Point
              Trap Normal
              Warning Point
              Điểm cảnh cáo

               Hiệu ứng (VN):

               Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


               UR Rarity
               Altergeist Hexstia
               UR Rarity
               Altergeist Hexstia
               Altergeist Hexstia
               FIRE
               Altergeist Hexstia
               Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
               • ATK:

               • 1500

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Altergeist"
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.


               UR Rarity
               Altergeist Hexstia
               UR Rarity
               Altergeist Hexstia
               Altergeist Hexstia
               FIRE
               Altergeist Hexstia
               Ma quấy nhiễu mạng Hexstia
               • ATK:

               • 1500

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú "Altergeist"
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của mỗi "Altergeist" mà nó chỉ đến. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 "Altergeist" mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Altergeist" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Altergeist Hexstia" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 "Altergeist" monsters Gains ATK equal to the original ATK of each "Altergeist" monster it points to. When a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can Tribute 1 "Altergeist" monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Altergeist" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Altergeist Hexstia" once per turn.


                Rarity
               Altergeist Memorygant
                Rarity
               Altergeist Memorygant
               Altergeist Memorygant
               DARK
               Altergeist Memorygant
               Ma quấy nhiễu mạng Memorygant
               • ATK:

               • 2800

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Altergeist"
               Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú khác; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được Hiến Tế đó trên sân. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp. Nếu lá bài này bị phá hủy, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Memorygant" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Altergeist" monsters During the Battle Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other monster; this card gains ATK equal to that Tributed monster's ATK on the field. When this card destroys a monster by battle: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, this card can make a second attack in a row. If this card would be destroyed, you can banish 1 monster from your GY instead. You can only use each effect of "Altergeist Memorygant" once per turn.


               UR Rarity
               Altergeist Primebanshee
               UR Rarity
               Altergeist Primebanshee
               Altergeist Primebanshee
               DARK
               Altergeist Primebanshee
               Ma quấy nhiễu mạng Primebanshee
               • ATK:

               • 2100

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Dưới

               Dưới-Phải

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú "Altergeist"
               Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "Altergeist" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Altergeist" từ Deck của bạn đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Altergeist" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Altergeist Primebanshee" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ "Altergeist" monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 other "Altergeist" monster; Special Summon 1 "Altergeist" monster from your Deck to your zone this card points to. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Altergeist" card in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Altergeist Primebanshee" once per turn.


               SR Rarity
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               SR Rarity
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               LIGHT
               Artemis, the Magistus Moon Maiden
               Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
               • ATK:

               • 800

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Trên


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
               Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


               UR Rarity
               Borreload Dragon
               UR Rarity
               Borreload Dragon
               Borreload Dragon
               DARK
               Borreload Dragon
               Rồng nạp nòng xúng
               • ATK:

               • 3000

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               3+ quái thú Hiệu ứng
               Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               UR Rarity
               Knightmare Unicorn
               Knightmare Unicorn
               DARK
               Knightmare Unicorn
               Kỳ lân khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú với các tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


               UR Rarity
               Linkuriboh
               UR Rarity
               Linkuriboh
               Linkuriboh
               DARK
               Linkuriboh
               Kuriboh liên kết
               • ATK:

               • 300

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               1 quái thú Cấp 1
               Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.               Deck của ALTERGEIST trong DUEL LINKS