Được tạo bởi: YGO Mod (20517634)

Được tạo ngày: Thứ Hai, 10 tháng 4 2023

Dimension Summon
Chơi 1 quái thú 'Cubic' Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn. ATK của quái thú bạn đã chơi với Kỹ năng này bằng với Cấp ban đầu x 500. Nếu quái thú bị tiêu diệt, bạn mất Điểm sinh mệnh bằng với Cấp ban đầu x 500. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú 'Cubic'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Dimension Summon

Cần 14 UR

UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
 Rarity
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
UR Rarity
Duza the Meteor Cubic Vessel
UR Rarity
Duza the Meteor Cubic Vessel
UR Rarity
Duza the Meteor Cubic Vessel
UR Rarity
Vijam the Cubic Seed
UR Rarity
Cubic Dharma
UR Rarity
Cubic Dharma
UR Rarity
Cubic Dharma
 Rarity
Cubic Causality
 Rarity
Cubic Causality
 Rarity
Cubic Causality

Main: 20

 Rarity
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
 Rarity
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
DARK10
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ 3 quái thú "Cubic" khác trên tay của bạn với các tên khác nhau, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt của quái thú khác có ATK ban đầu từ 3000 hoặc thấp hơn. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong Battle Phase này. Trong End Phase của bạn: Mỗi người chơi chịu 3000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crimson Nova the Dark Cubic Lord" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by revealing 3 other "Cubic" cards in your hand with different names, and cannot be Special Summoned by other ways. Unaffected by other monsters' activated effects, whose original ATK is 3000 or less. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack during this Battle Phase. During your End Phase: Each player takes 3000 damage. You can only use this effect of "Crimson Nova the Dark Cubic Lord" once per turn.
Top