Thông tin tổng quan của Cubic

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
UR Rarity
Buster Gundil the Cubic Behemoth
LIGHT 4
Buster Gundil the Cubic Behemoth
Siêu thú lập phương huỷ diệt Gundil
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 3000 ATK. Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai và thứ ba trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Cubic" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Cubic" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Cubic" monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If Summoned this way, this card gains 3000 ATK. This card can make a second and third attack during each Battle Phase. If this card in your possession is sent to your Graveyard by your opponent's card (by battle or card effect): You can target up to 3 "Cubic" monsters in your Graveyard; Special Summon them, then you can add 1 "Cubic" card from your Deck or Graveyard to your hand.

UR Rarity
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
UR Rarity
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
UR Rarity
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
DARK 10
Crimson Nova the Dark Cubic Lord
Hắc thần lập phương Crimson Nova
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ 3 quái thú "Cubic" khác trên tay của bạn với các tên khác nhau, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt của quái thú khác có ATK ban đầu từ 3000 hoặc thấp hơn. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong Battle Phase này. Trong End Phase của bạn: Mỗi người chơi chịu 3000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crimson Nova the Dark Cubic Lord" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by revealing 3 other "Cubic" cards in your hand with different names, and cannot be Special Summoned by other ways. Unaffected by other monsters' activated effects, whose original ATK is 3000 or less. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack during this Battle Phase. During your End Phase: Each player takes 3000 damage. You can only use this effect of "Crimson Nova the Dark Cubic Lord" once per turn.

UR Rarity
Duza the Meteor Cubic Vessel
UR Rarity
Duza the Meteor Cubic Vessel
UR Rarity
Duza the Meteor Cubic Vessel
LIGHT 4
Duza the Meteor Cubic Vessel
Vật chứa sao băng lập phương Duza
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu một quái thú được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này trong khi lá bài này đang ngửa trên sân: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi quái thú có tên khác nhau trong Mộ của bạn, cho đến khi hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Cubic" card from your Deck to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if a monster was sent to your Graveyard this turn while this card was face-up on the field: You can make this card gain 200 ATK for each monster with a different name in your Graveyard, until the end of this turn.

UR Rarity
Vijam the Cubic Seed
UR Rarity
Vijam the Cubic Seed
UR Rarity
Vijam the Cubic Seed
DARK 1
Vijam the Cubic Seed
Hạt giống lập phương Vijam
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Phép & Bẫy của bạn như một Bài Phép liên tục, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Cubic Counter lên quái thú đó của đối thủ. (Quái thú có Cubic Counter không thể tấn công, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng.) Nếu lá bài này được coi là Bài Phép liên tục bởi hiệu ứng này, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Phép & Bẫy của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can place this card face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell Card, and if you do, place 1 Cubic Counter on that opponent's monster. (Monsters with a Cubic Counter cannot attack, also negate their effects.) If this card is treated as a Continuous Spell Card by this effect, during your Main Phase: You can Special Summon this card from your Spell & Trap Zone.

UR Rarity
Cubic Dharma
UR Rarity
Cubic Dharma
UR Rarity
Cubic Dharma
Spell Continuous
Cubic Dharma
Pháp Lập phương

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú "Cubic" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cubic Dharma" một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn:
  ● Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ tay của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.
  ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You take no battle damage from attacks involving your "Cubic" monsters. You can only use each of the following effects of "Cubic Dharma" once per turn, during your Main Phase: ● You can send 1 "Cubic" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. ● You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster in your GY; add it to your hand.

  SR Rarity
  Cubic Karma
  SR Rarity
  Cubic Karma
  SR Rarity
  Cubic Karma
  Spell Continuous
  Cubic Karma
  Nghiệp Lập phương

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Vijam the Cubic Seed"; gửi bất kỳ số lượng "Vijam the Cubic Seed" từ tay của bạn và / hoặc Deck đến Mộ, sau đó quái thú đó nhận được 800 ATK cho mỗi lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong lượt của đối thủ, nếu "Vijam the Cubic Seed" được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Cubic" : Gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa LP của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Cubic" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can target 1 "Cubic" monster you control, except "Vijam the Cubic Seed"; send any number of "Vijam the Cubic Seed" from your hand and/or Deck to the Graveyard, then that monster gains 800 ATK for each (even if this card leaves the field). During your opponent's turn, if "Vijam the Cubic Seed" is Special Summoned by the effect of a "Cubic" monster: Send this card to the Graveyard, and if you do, halve your opponent's LP. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Cubic" monster from your Deck to your hand.

   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    Spell Normal
    Pot of Duality
    Hũ nhường tham

     Hiệu ứng (VN):

     Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.     Phân loại:

     UR Rarity
     Cubic Ascension
     UR Rarity
     Cubic Ascension
     UR Rarity
     Cubic Ascension
     Trap Normal
     Cubic Ascension
     Lập phương giáng thế

      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vijam the Cubic Seed" từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi mục tiêu tấn công sang nó và thực hiện Damage Calculation. Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vijam the Cubic Seed" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó, nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt thêm tối đa 2 "Vijam the Cubic Seed". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cubic Ascension" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: Special Summon 1 "Vijam the Cubic Seed" from your Deck, and if you do, change the attack target to it, and perform damage calculation. If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Vijam the Cubic Seed" from your hand, Deck, or GY, then, if only your opponent controlled a monster when this effect was activated, you can Special Summon up to 2 more "Vijam the Cubic Seed". You can only use this effect of "Cubic Ascension" once per turn.

      SR Rarity
      Cubic Causality
      SR Rarity
      Cubic Causality
      SR Rarity
      Cubic Causality
      Trap Normal
      Cubic Causality
      Tổn thất Lập phương

       Hiệu ứng (VN):

       Phân phối một số Cubic Counter lên những quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số "Cubic" mà bạn điều khiển. (Quái thú có Cubic Counter không thể tấn công, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển; trong lượt này, mỗi khi nó phá huỷ một quái thú bằng chiến đấu có Cubic Counter, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cubic Causality" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Distribute a number of Cubic Counters on face-up monsters your opponent controls, up to the number of "Cubic" monsters you control. (Monsters with a Cubic Counter cannot attack, also negate their effects.) You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster you control; this turn, each time it destroys a monster by battle that has a Cubic Counter, inflict damage to your opponent equal to the original ATK of that destroyed monster. You can only use each effect of "Cubic Causality" once per turn.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Cubic Seeds: 100%
       Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 3 "Vijam the Cubic Seed" vào Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Cubic". Ngoài ra, số lượng Bài Phép / Bài Bẫy không phải là bài "Cubic" phải từ 6 trở xuống.
       Vijam the Cubic Seed
       Cubic Seeds: 100%
       Cubic Seeds
       Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 3 "Vijam the Cubic Seed" vào Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Cubic". Ngoài ra, số lượng Bài Phép / Bài Bẫy không phải là bài "Cubic" phải từ 6 trở xuống.
       Vijam the Cubic Seed
       Cubic Seeds

       Cần 13 UR

       UR Rarity
       Buster Gundil the Cubic Behemoth1 card
       UR Rarity
       Crimson Nova the Dark Cubic Lord1 card
       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel3 card
       UR Rarity
       Vijam the Cubic Seed1 card
       UR Rarity
       Cubic Dharma3 card
       UR Rarity
       Galaxy Cyclone1 card
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon1 card
       UR Rarity
       Cubic Ascension2 card

       Main: 21

       UR Rarity
       Buster Gundil the Cubic Behemoth
       UR Rarity
       Buster Gundil the Cubic Behemoth
       Buster Gundil the Cubic Behemoth
       LIGHT 4
       Buster Gundil the Cubic Behemoth
       Siêu thú lập phương huỷ diệt Gundil
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 3000 ATK. Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai và thứ ba trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Cubic" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Cubic" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Cubic" monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If Summoned this way, this card gains 3000 ATK. This card can make a second and third attack during each Battle Phase. If this card in your possession is sent to your Graveyard by your opponent's card (by battle or card effect): You can target up to 3 "Cubic" monsters in your Graveyard; Special Summon them, then you can add 1 "Cubic" card from your Deck or Graveyard to your hand.


       UR Rarity
       Crimson Nova the Dark Cubic Lord
       UR Rarity
       Crimson Nova the Dark Cubic Lord
       Crimson Nova the Dark Cubic Lord
       DARK 10
       Crimson Nova the Dark Cubic Lord
       Hắc thần lập phương Crimson Nova
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách để lộ 3 quái thú "Cubic" khác trên tay của bạn với các tên khác nhau, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt của quái thú khác có ATK ban đầu từ 3000 hoặc thấp hơn. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong Battle Phase này. Trong End Phase của bạn: Mỗi người chơi chịu 3000 sát thương. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crimson Nova the Dark Cubic Lord" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by revealing 3 other "Cubic" cards in your hand with different names, and cannot be Special Summoned by other ways. Unaffected by other monsters' activated effects, whose original ATK is 3000 or less. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack during this Battle Phase. During your End Phase: Each player takes 3000 damage. You can only use this effect of "Crimson Nova the Dark Cubic Lord" once per turn.


       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       LIGHT 4
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       Vật chứa sao băng lập phương Duza
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu một quái thú được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này trong khi lá bài này đang ngửa trên sân: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi quái thú có tên khác nhau trong Mộ của bạn, cho đến khi hết lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Cubic" card from your Deck to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if a monster was sent to your Graveyard this turn while this card was face-up on the field: You can make this card gain 200 ATK for each monster with a different name in your Graveyard, until the end of this turn.


       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       LIGHT 4
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       Vật chứa sao băng lập phương Duza
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu một quái thú được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này trong khi lá bài này đang ngửa trên sân: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi quái thú có tên khác nhau trong Mộ của bạn, cho đến khi hết lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Cubic" card from your Deck to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if a monster was sent to your Graveyard this turn while this card was face-up on the field: You can make this card gain 200 ATK for each monster with a different name in your Graveyard, until the end of this turn.


       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       UR Rarity
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       LIGHT 4
       Duza the Meteor Cubic Vessel
       Vật chứa sao băng lập phương Duza
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu một quái thú được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này trong khi lá bài này đang ngửa trên sân: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 200 ATK cho mỗi quái thú có tên khác nhau trong Mộ của bạn, cho đến khi hết lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Cubic" card from your Deck to the Graveyard. Once per turn, during either player's turn, if a monster was sent to your Graveyard this turn while this card was face-up on the field: You can make this card gain 200 ATK for each monster with a different name in your Graveyard, until the end of this turn.


       R Rarity
       Geira Guile the Cubic King
       R Rarity
       Geira Guile the Cubic King
       Geira Guile the Cubic King
       WIND 2
       Geira Guile the Cubic King
       Vua lập phương Geira Guile
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 800 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 "Vijam the Cubic Seed" trong Mộ của mình; gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Vulcan Dragni the Cubic King" từ Deck của mình lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by sending 1 "Cubic" monster you control to the Graveyard. If Summoned this way, this card gains 800 ATK. If this card is Special Summoned from the hand: Inflict 800 damage to your opponent. At the end of the Damage Step, if this card battled: You can target up to 2 "Vijam the Cubic Seed" in your Graveyard; send this card to the Graveyard, and if you do, Special Summon them, then you can add 1 "Vulcan Dragni the Cubic King" from your Deck to your hand.


       UR Rarity
       Vijam the Cubic Seed
       UR Rarity
       Vijam the Cubic Seed
       Vijam the Cubic Seed
       DARK 1
       Vijam the Cubic Seed
       Hạt giống lập phương Vijam
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Phép & Bẫy của bạn như một Bài Phép liên tục, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Cubic Counter lên quái thú đó của đối thủ. (Quái thú có Cubic Counter không thể tấn công, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng.) Nếu lá bài này được coi là Bài Phép liên tục bởi hiệu ứng này, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Vùng Phép & Bẫy của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be destroyed by battle. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: You can place this card face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell Card, and if you do, place 1 Cubic Counter on that opponent's monster. (Monsters with a Cubic Counter cannot attack, also negate their effects.) If this card is treated as a Continuous Spell Card by this effect, during your Main Phase: You can Special Summon this card from your Spell & Trap Zone.


       SR Rarity
       Vulcan Dragni the Cubic King
       SR Rarity
       Vulcan Dragni the Cubic King
       Vulcan Dragni the Cubic King
       FIRE 3
       Vulcan Dragni the Cubic King
       Vua lập phương Vulcan Dragni
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 2 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 1600 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Vijam the Cubic Seed" trong Mộ của mình; gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt chúng, thì bạn có thể thêm 1 "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" từ Deck của mình lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by sending 2 "Cubic" monsters you control to the Graveyard. If Summoned this way, this card gains 1600 ATK. If this card is Special Summoned from the hand: Inflict 800 damage to your opponent. At the end of the Damage Step, if this card battled: You can target up to 3 "Vijam the Cubic Seed" in your Graveyard; send this card to the Graveyard, and if you do, Special Summon them, then you can add 1 "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" from your Deck to your hand.


       UR Rarity
       Cubic Dharma
       UR Rarity
       Cubic Dharma
       Cubic Dharma
       Spell Continuous
       Cubic Dharma
       Pháp Lập phương

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú "Cubic" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cubic Dharma" một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn:
        ● Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ tay của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.
        ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You take no battle damage from attacks involving your "Cubic" monsters. You can only use each of the following effects of "Cubic Dharma" once per turn, during your Main Phase: ● You can send 1 "Cubic" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. ● You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster in your GY; add it to your hand.


        UR Rarity
        Cubic Dharma
        UR Rarity
        Cubic Dharma
        Cubic Dharma
        Spell Continuous
        Cubic Dharma
        Pháp Lập phương

         Hiệu ứng (VN):

         Bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú "Cubic" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cubic Dharma" một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn:
         ● Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ tay của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.
         ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You take no battle damage from attacks involving your "Cubic" monsters. You can only use each of the following effects of "Cubic Dharma" once per turn, during your Main Phase: ● You can send 1 "Cubic" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. ● You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster in your GY; add it to your hand.


         UR Rarity
         Cubic Dharma
         UR Rarity
         Cubic Dharma
         Cubic Dharma
         Spell Continuous
         Cubic Dharma
         Pháp Lập phương

          Hiệu ứng (VN):

          Bạn không bị thiệt hại trong chiến đấu nào từ tấn công liên quan đến quái thú "Cubic" Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cubic Dharma" một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn:
          ● Bạn có thể gửi 1 "Cubic" từ tay của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài.
          ● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You take no battle damage from attacks involving your "Cubic" monsters. You can only use each of the following effects of "Cubic Dharma" once per turn, during your Main Phase: ● You can send 1 "Cubic" card from your hand to the GY, and if you do, draw 1 card. ● You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster in your GY; add it to your hand.


          SR Rarity
          Cubic Karma
          SR Rarity
          Cubic Karma
          Cubic Karma
          Spell Continuous
          Cubic Karma
          Nghiệp Lập phương

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Vijam the Cubic Seed"; gửi bất kỳ số lượng "Vijam the Cubic Seed" từ tay của bạn và / hoặc Deck đến Mộ, sau đó quái thú đó nhận được 800 ATK cho mỗi lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong lượt của đối thủ, nếu "Vijam the Cubic Seed" được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Cubic" : Gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa LP của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Cubic" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: You can target 1 "Cubic" monster you control, except "Vijam the Cubic Seed"; send any number of "Vijam the Cubic Seed" from your hand and/or Deck to the Graveyard, then that monster gains 800 ATK for each (even if this card leaves the field). During your opponent's turn, if "Vijam the Cubic Seed" is Special Summoned by the effect of a "Cubic" monster: Send this card to the Graveyard, and if you do, halve your opponent's LP. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Cubic" monster from your Deck to your hand.


           SR Rarity
           Cubic Karma
           SR Rarity
           Cubic Karma
           Cubic Karma
           Spell Continuous
           Cubic Karma
           Nghiệp Lập phương

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Vijam the Cubic Seed"; gửi bất kỳ số lượng "Vijam the Cubic Seed" từ tay của bạn và / hoặc Deck đến Mộ, sau đó quái thú đó nhận được 800 ATK cho mỗi lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong lượt của đối thủ, nếu "Vijam the Cubic Seed" được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Cubic" : Gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa LP của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Cubic" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can target 1 "Cubic" monster you control, except "Vijam the Cubic Seed"; send any number of "Vijam the Cubic Seed" from your hand and/or Deck to the Graveyard, then that monster gains 800 ATK for each (even if this card leaves the field). During your opponent's turn, if "Vijam the Cubic Seed" is Special Summoned by the effect of a "Cubic" monster: Send this card to the Graveyard, and if you do, halve your opponent's LP. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Cubic" monster from your Deck to your hand.


            SR Rarity
            Cubic Karma
            SR Rarity
            Cubic Karma
            Cubic Karma
            Spell Continuous
            Cubic Karma
            Nghiệp Lập phương

             Hiệu ứng (VN):

             Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Vijam the Cubic Seed"; gửi bất kỳ số lượng "Vijam the Cubic Seed" từ tay của bạn và / hoặc Deck đến Mộ, sau đó quái thú đó nhận được 800 ATK cho mỗi lá bài (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong lượt của đối thủ, nếu "Vijam the Cubic Seed" được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Cubic" : Gửi lá bài này đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa LP của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Cubic" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When this card is activated: You can target 1 "Cubic" monster you control, except "Vijam the Cubic Seed"; send any number of "Vijam the Cubic Seed" from your hand and/or Deck to the Graveyard, then that monster gains 800 ATK for each (even if this card leaves the field). During your opponent's turn, if "Vijam the Cubic Seed" is Special Summoned by the effect of a "Cubic" monster: Send this card to the Graveyard, and if you do, halve your opponent's LP. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "Cubic" monster from your Deck to your hand.


             UR Rarity
             Galaxy Cyclone
             UR Rarity
             Galaxy Cyclone
             Galaxy Cyclone
             Spell Normal
             Galaxy Cyclone
             Lốc xoáy ngân hà

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 Úp Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Bẫy / bài Phép ngửa trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galaxy Cyclone" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 Set Spell/Trap on the field; destroy it. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Galaxy Cyclone" once per turn.


              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              UR Rarity
              Mystical Space Typhoon
              Mystical Space Typhoon
              Spell Quick
              Mystical Space Typhoon
              Cơn lốc thần bí

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


               SR Rarity
               Storm
               SR Rarity
               Storm
               Storm
               Spell Normal
               Storm
               Bão

                Hiệu ứng (VN):

                Phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó phá hủy càng nhiều Bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, tối đa số lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Destroy as many Spell/Trap Cards you control as possible, then destroy as many Spell/Trap Cards your opponent controls as possible, up to the number of cards destroyed by this effect.


                UR Rarity
                Cubic Ascension
                UR Rarity
                Cubic Ascension
                Cubic Ascension
                Trap Normal
                Cubic Ascension
                Lập phương giáng thế

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vijam the Cubic Seed" từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi mục tiêu tấn công sang nó và thực hiện Damage Calculation. Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vijam the Cubic Seed" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó, nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt thêm tối đa 2 "Vijam the Cubic Seed". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cubic Ascension" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When an opponent's monster declares an attack: Special Summon 1 "Vijam the Cubic Seed" from your Deck, and if you do, change the attack target to it, and perform damage calculation. If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Vijam the Cubic Seed" from your hand, Deck, or GY, then, if only your opponent controlled a monster when this effect was activated, you can Special Summon up to 2 more "Vijam the Cubic Seed". You can only use this effect of "Cubic Ascension" once per turn.


                 UR Rarity
                 Cubic Ascension
                 UR Rarity
                 Cubic Ascension
                 Cubic Ascension
                 Trap Normal
                 Cubic Ascension
                 Lập phương giáng thế

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vijam the Cubic Seed" từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi mục tiêu tấn công sang nó và thực hiện Damage Calculation. Nếu LP của đối thủ cao hơn của bạn ít nhất 2000: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Vijam the Cubic Seed" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó, nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt thêm tối đa 2 "Vijam the Cubic Seed". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cubic Ascension" một lần mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When an opponent's monster declares an attack: Special Summon 1 "Vijam the Cubic Seed" from your Deck, and if you do, change the attack target to it, and perform damage calculation. If your opponent's LP are at least 2000 higher than yours: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Vijam the Cubic Seed" from your hand, Deck, or GY, then, if only your opponent controlled a monster when this effect was activated, you can Special Summon up to 2 more "Vijam the Cubic Seed". You can only use this effect of "Cubic Ascension" once per turn.


                  SR Rarity
                  Cubic Causality
                  SR Rarity
                  Cubic Causality
                  Cubic Causality
                  Trap Normal
                  Cubic Causality
                  Tổn thất Lập phương

                   Hiệu ứng (VN):

                   Phân phối một số Cubic Counter lên những quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số "Cubic" mà bạn điều khiển. (Quái thú có Cubic Counter không thể tấn công, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển; trong lượt này, mỗi khi nó phá huỷ một quái thú bằng chiến đấu có Cubic Counter, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cubic Causality" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Distribute a number of Cubic Counters on face-up monsters your opponent controls, up to the number of "Cubic" monsters you control. (Monsters with a Cubic Counter cannot attack, also negate their effects.) You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster you control; this turn, each time it destroys a monster by battle that has a Cubic Counter, inflict damage to your opponent equal to the original ATK of that destroyed monster. You can only use each effect of "Cubic Causality" once per turn.


                   SR Rarity
                   Cubic Causality
                   SR Rarity
                   Cubic Causality
                   Cubic Causality
                   Trap Normal
                   Cubic Causality
                   Tổn thất Lập phương

                    Hiệu ứng (VN):

                    Phân phối một số Cubic Counter lên những quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số "Cubic" mà bạn điều khiển. (Quái thú có Cubic Counter không thể tấn công, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng.) Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cubic" mà bạn điều khiển; trong lượt này, mỗi khi nó phá huỷ một quái thú bằng chiến đấu có Cubic Counter, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cubic Causality" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Distribute a number of Cubic Counters on face-up monsters your opponent controls, up to the number of "Cubic" monsters you control. (Monsters with a Cubic Counter cannot attack, also negate their effects.) You can banish this card from your GY, then target 1 "Cubic" monster you control; this turn, each time it destroys a monster by battle that has a Cubic Counter, inflict damage to your opponent equal to the original ATK of that destroyed monster. You can only use each effect of "Cubic Causality" once per turn.                    Deck của CUBIC trong DUEL LINKS