Thông tin tổng quan của Amazement

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Amazement Administrator Arlekino
UR Rarity
Amazement Administrator Arlekino
UR Rarity
Amazement Administrator Arlekino
DARK 7
Amazement Administrator Arlekino
Quản lý khu kinh ngạc Arlekino
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng "Attraction" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu đến nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Amazement Administrator Arlekino" một lần mỗi lượt. Nếu một Lá bài Bẫy được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú ngửa mà họ điều khiển; trang bị 1 "Attraction" từ Deck của bạn cho mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can banish any number of "Attraction" Traps from your GY, then target that many cards your opponent controls; destroy them. You can only use each of the following effects of "Amazement Administrator Arlekino" once per turn. If a Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 of those face-up monsters they control; equip 1 "Attraction" Trap from your Deck to that target.

SR Rarity
Amazement Attendant Comica
SR Rarity
Amazement Attendant Comica
SR Rarity
Amazement Attendant Comica
LIGHT 4
Amazement Attendant Comica
Tiếp viên khu kinh ngạc Comica
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Attraction" trực tiếp từ Deck của mình. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Attraction" được trang bị cho quái thú; trang bị nó cho 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amazement Attendant Comica" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Attraction" Trap directly from your Deck. (Quick Effect): You can target 1 of your "Attraction" Traps equipped to a monster; equip it to 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls. You can only use this effect of "Amazement Attendant Comica" once per turn.

SR Rarity
Amazing Time Ticket
SR Rarity
Amazing Time Ticket
SR Rarity
Amazing Time Ticket
Spell Quick
Amazing Time Ticket
Vé thời gian kỳ diệu

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 800 LP; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào lượt của ai.
  ● Lượt của bạn: Thêm 1 "Amazement" từ Deck lên tay của bạn.
  ● Lượt của đối thủ: Úp 1 "Attraction" trực tiếp từ Deck của bạn. Nó có thể được kích hoạt trong lượt này.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Amazing Time Ticket" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 800 LP; apply this effect, depending whose turn it is. ● Your turn: Add 1 "Amazement" card from your Deck to your hand. ● Your opponent's turn: Set 1 "Attraction" Trap directly from your Deck. It can be activated this turn. You can only activate 1 "Amazing Time Ticket" per turn.

  UR Rarity
  Pot of Duality
  UR Rarity
  Pot of Duality
  UR Rarity
  Pot of Duality
  Spell Normal
  Pot of Duality
  Hũ nhường tham

   Hiệu ứng (VN):

   Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.   Phân loại:

   R Rarity
   Amaze Attraction Cyclo-Coaster
   R Rarity
   Amaze Attraction Cyclo-Coaster
   R Rarity
   Amaze Attraction Cyclo-Coaster
   Trap Normal
   Amaze Attraction Cyclo-Coaster
   Điểm đến kinh ngạc tàu lượn siêu lốc

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
    ● Bạn: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; gửi cả lá bài và lá bài này xuống Mộ.
    ● Đối thủ của bạn: Thêm 1 "Amazement" từ Deck của bạn lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi lá bài này xuống Mộ.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Cyclo-Coaster" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 Spell/Trap your opponent controls; send both it and this card to the GY. ● Your opponent: Add 1 "Amazement" monster from your Deck to your hand, and if you do, send this card to the GY. You can only use this effect of "Amaze Attraction Cyclo-Coaster" once per turn.

    R Rarity
    Amaze Attraction Horror House
    R Rarity
    Amaze Attraction Horror House
    R Rarity
    Amaze Attraction Horror House
    Trap Normal
    Amaze Attraction Horror House
    Điểm đến kinh ngạc nhà ma

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
     ● Bạn: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
     ● Đối thủ của bạn: Thay đổi quái thú được trang bị thành Tư thế Phòng thủ úp.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Horror House" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. ● Your opponent: Change the equipped monster to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Amaze Attraction Horror House" once per turn.

     N Rarity
     Amaze Attraction Rapid Racing
     N Rarity
     Amaze Attraction Rapid Racing
     N Rarity
     Amaze Attraction Rapid Racing
     Trap Normal
     Amaze Attraction Rapid Racing
     Điểm đến kinh ngạc đua xe thần tốc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
      ● Bạn: Chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú được trang bị và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn mục tiêu đó vào Deck.
      ● Đối thủ của bạn: Tăng Cấp độ của quái thú được trang bị thêm 1 (cho đến hết lượt này), và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
      Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Rapid Racing" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 card in your opponent's GY; change the equipped monster's battle position, and if you do, shuffle that target into the Deck. ● Your opponent: Increase the equipped monster's Level by 1 (until the end of this turn), and if you do, change its battle position. You can only use this effect of "Amaze Attraction Rapid Racing" once per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      SR Rarity
      Knightmare Cerberus
      EARTH
      Knightmare Cerberus
      Cerberus khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1600

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trái

      Trên


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      UR Rarity
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      DARK
      Dark Rebellion Xyz Dragon
      Rồng xyz phiến loạn bóng tối
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

      SR Rarity
      Number 11: Big Eye
      SR Rarity
      Number 11: Big Eye
      SR Rarity
      Number 11: Big Eye
      DARK
      Number 11: Big Eye
      COn số 11: Mắt bự
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 7
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.

      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      SR Rarity
      Number 70: Malevolent Sin
      DARK
      Number 70: Malevolent Sin
      Con số 70: Tội ác tử thần
      • ATK:

      • 2400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      LP Boost Alpha: 42.86%
      Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
      LP Boost Alpha: 42.86%
      Sealed Tombs: 28.57%
      Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Sealed Tombs: 28.57%
      No Mortal Can Resist: 14.29%
      Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000. Thay đổi tất cả quái vật trong Mộ của đối thủ thành 'Skull Servant' (Loại Zombie, Bóng tối, Cấp 1, 300 ATK / 200 DEF). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Skull Servant
      No Mortal Can Resist: 14.29%
      Chain Reaction: 14.29%
      Đối thủ của bạn mất 200 Điểm sinh mệnh mỗi khi bạn kích hoạt Lá bài bẫy.
      Chain Reaction: 14.29%
      Holy Guard
      Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
      Holy Guard

      Cần 13 UR

      UR Rarity
      Amazement Administrator Arlekino2 card
       Rarity
      Amazement Assistant Delia2 card
      UR Rarity
      Abyss Dweller1 card
      UR Rarity
      Number 39: Utopia1 card
       Rarity
      Amaze Attraction Thrill Train2 card
      UR Rarity
      Bottomless Trap Hole2 card
      UR Rarity
      Crackdown1 card
      UR Rarity
      Floodgate Trap Hole2 card

      Main: 27 Extra: 8

      UR Rarity
      Amazement Administrator Arlekino
      UR Rarity
      Amazement Administrator Arlekino
      Amazement Administrator Arlekino
      DARK 7
      Amazement Administrator Arlekino
      Quản lý khu kinh ngạc Arlekino
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2200


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ bất kỳ số lượng "Attraction" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu đến nhiều lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Amazement Administrator Arlekino" một lần mỗi lượt. Nếu một Lá bài Bẫy được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú ngửa mà họ điều khiển; trang bị 1 "Attraction" từ Deck của bạn cho mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn: You can banish any number of "Attraction" Traps from your GY, then target that many cards your opponent controls; destroy them. You can only use each of the following effects of "Amazement Administrator Arlekino" once per turn. If a Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can target 1 of those face-up monsters they control; equip 1 "Attraction" Trap from your Deck to that target.


       Rarity
      Amazement Assistant Delia
       Rarity
      Amazement Assistant Delia
      Amazement Assistant Delia
      LIGHT 4
      Amazement Assistant Delia
      Trợ lý khu kinh ngạc Delia
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể để lộ 1 "Attraction" trong tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể gửi 1 "Attraction" từ sân quay tay hoặc mặt ngửa của bạn tới Mộ; Úp 1 "Attraction" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Amazement Assistant Delia" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can reveal 1 "Attraction" Trap in your hand; Special Summon this card from your hand. You can send 1 "Attraction" Trap from your hand or face-up field to the GY; Set 1 "Attraction" Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone. You can only use each effect of "Amazement Assistant Delia" once per turn.


      SR Rarity
      Amazement Attendant Comica
      SR Rarity
      Amazement Attendant Comica
      Amazement Attendant Comica
      LIGHT 4
      Amazement Attendant Comica
      Tiếp viên khu kinh ngạc Comica
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Úp 1 "Attraction" trực tiếp từ Deck của mình. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các "Attraction" được trang bị cho quái thú; trang bị nó cho 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amazement Attendant Comica" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can Set 1 "Attraction" Trap directly from your Deck. (Quick Effect): You can target 1 of your "Attraction" Traps equipped to a monster; equip it to 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls. You can only use this effect of "Amazement Attendant Comica" once per turn.


      SR Rarity
      Fire Hand
      SR Rarity
      Fire Hand
      Fire Hand
      FIRE 4
      Fire Hand
      Bàn tay lửa
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) trong khi bạn đang điều khiển nó và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà họ điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ice Hand" từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can target 1 monster they control; destroy that target, then you can Special Summon 1 "Ice Hand" from your Deck.


      SR Rarity
      Ice Hand
      SR Rarity
      Ice Hand
      Ice Hand
      WATER 4
      Ice Hand
      Bàn tay băng
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà họ điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Fire Hand" từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can target 1 Spell/Trap Card they control; destroy that target, then you can Special Summon 1 "Fire Hand" from your Deck.


      SR Rarity
      Amazing Time Ticket
      SR Rarity
      Amazing Time Ticket
      Amazing Time Ticket
      Spell Quick
      Amazing Time Ticket
      Vé thời gian kỳ diệu

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 800 LP; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào lượt của ai.
       ● Lượt của bạn: Thêm 1 "Amazement" từ Deck lên tay của bạn.
       ● Lượt của đối thủ: Úp 1 "Attraction" trực tiếp từ Deck của bạn. Nó có thể được kích hoạt trong lượt này.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Amazing Time Ticket" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 800 LP; apply this effect, depending whose turn it is. ● Your turn: Add 1 "Amazement" card from your Deck to your hand. ● Your opponent's turn: Set 1 "Attraction" Trap directly from your Deck. It can be activated this turn. You can only activate 1 "Amazing Time Ticket" per turn.


       R Rarity
       Amaze Attraction Cyclo-Coaster
       R Rarity
       Amaze Attraction Cyclo-Coaster
       Amaze Attraction Cyclo-Coaster
       Trap Normal
       Amaze Attraction Cyclo-Coaster
       Điểm đến kinh ngạc tàu lượn siêu lốc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
        ● Bạn: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; gửi cả lá bài và lá bài này xuống Mộ.
        ● Đối thủ của bạn: Thêm 1 "Amazement" từ Deck của bạn lên tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi lá bài này xuống Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Cyclo-Coaster" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 Spell/Trap your opponent controls; send both it and this card to the GY. ● Your opponent: Add 1 "Amazement" monster from your Deck to your hand, and if you do, send this card to the GY. You can only use this effect of "Amaze Attraction Cyclo-Coaster" once per turn.


        R Rarity
        Amaze Attraction Horror House
        R Rarity
        Amaze Attraction Horror House
        Amaze Attraction Horror House
        Trap Normal
        Amaze Attraction Horror House
        Điểm đến kinh ngạc nhà ma

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
         ● Bạn: Chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.
         ● Đối thủ của bạn: Thay đổi quái thú được trang bị thành Tư thế Phòng thủ úp.
         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Horror House" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. ● Your opponent: Change the equipped monster to face-down Defense Position. You can only use this effect of "Amaze Attraction Horror House" once per turn.


         N Rarity
         Amaze Attraction Rapid Racing
         N Rarity
         Amaze Attraction Rapid Racing
         Amaze Attraction Rapid Racing
         Trap Normal
         Amaze Attraction Rapid Racing
         Điểm đến kinh ngạc đua xe thần tốc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa vào đó người chơi điều khiển quái thú được trang bị;
          ● Bạn: Chọn vào 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú được trang bị và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn mục tiêu đó vào Deck.
          ● Đối thủ của bạn: Tăng Cấp độ của quái thú được trang bị thêm 1 (cho đến hết lượt này), và nếu bạn làm điều đó, hãy thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Rapid Racing" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Target 1 card in your opponent's GY; change the equipped monster's battle position, and if you do, shuffle that target into the Deck. ● Your opponent: Increase the equipped monster's Level by 1 (until the end of this turn), and if you do, change its battle position. You can only use this effect of "Amaze Attraction Rapid Racing" once per turn.


           Rarity
          Amaze Attraction Thrill Train
           Rarity
          Amaze Attraction Thrill Train
          Amaze Attraction Thrill Train
          Trap Normal
          Amaze Attraction Thrill Train
          Điểm đến kinh ngạc tàu kịch tính

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú "Amazement" mà bạn điều khiển hoặc 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; trang bị lá bài này cho nó. Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau, dựa trên người chơi nào điều khiển quái thú được trang bị;
           ● Bạn: Thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú được trang bị, sau đó, đối thủ chọn 1 Bẫy "Attraction" trong Mộ của bạn và bạn Úp nó trên sân của mình.
           ● Đối thủ của bạn: Loại bỏ quái thú được trang bị cho đến End Phase.
           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Amaze Attraction Thrill Train" một lần trong lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 "Amazement" monster you control or 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to it. You can activate the following effect, based on which player controls the equipped monster; ● You: Change the equipped monster's battle position, then, your opponent chooses 1 "Attraction" Trap in your GY, and you Set it to your field. ● Your opponent: Banish the equipped monster until the End Phase. You can only use this effect of "Amaze Attraction Thrill Train" once per turn.


           UR Rarity
           Bottomless Trap Hole
           UR Rarity
           Bottomless Trap Hole
           Bottomless Trap Hole
           Trap Normal
           Bottomless Trap Hole
           Hang rơi không đáy

            Hiệu ứng (VN):

            Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


            UR Rarity
            Crackdown
            UR Rarity
            Crackdown
            Crackdown
            Trap Continuous
            Crackdown
            Bắt vật lớn

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Floodgate Trap Hole
             UR Rarity
             Floodgate Trap Hole
             Floodgate Trap Hole
             Trap Normal
             Floodgate Trap Hole
             Hang rơi không đáy

              Hiệu ứng (VN):

              Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
              Phân loại:

              SR Rarity
              Knightmare Cerberus
              SR Rarity
              Knightmare Cerberus
              Knightmare Cerberus
              EARTH
              Knightmare Cerberus
              Cerberus khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1600

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trái

              Trên


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              SR Rarity
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              SR Rarity
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              WIND
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              Tay súng trời, chim Castel
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              Evilswarm Exciton Knight
              LIGHT
              Evilswarm Exciton Knight
              Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              Number 39: Utopia
              LIGHT
              Number 39: Utopia
              Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


              SR Rarity
              Number 74: Master of Blades
              SR Rarity
              Number 74: Master of Blades
              Number 74: Master of Blades
              EARTH
              Number 74: Master of Blades
              Con số 74: Vương miện phép thuật - Kiếm mất
              • ATK:

              • 2700

              • DEF:

              • 2100


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 7
              Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể hủy 1 lá bài trên sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 7 monsters During either player's turn, when a card or effect is activated that targets this face-up card: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can destroy 1 card on the field.


              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              Number S39: Utopia the Lightning
              LIGHT
              Number S39: Utopia the Lightning
              Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 5
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.              Deck của AMAZEMENT trong DUEL LINKS