Thông tin tổng quan của Ancient Warriors

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
R Rarity
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
R Rarity
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
FIRE 6
Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
Tướng Hoa quốc - Trương Viễn ghê sợ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Tất cả các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" một lần mỗi lượt.
● Khi bắt đầu Damage Step, khi "Ancient Warriors" của bạn đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó của đối thủ sẽ mất 1000 ATK.
● Nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

All other "Ancient Warriors" monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" once per turn. ● At the start of the Damage Step, when your "Ancient Warriors" monster battles an opponent's face-up monster: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, that opponent's monster loses 1000 ATK. ● If a card(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.

R Rarity
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
R Rarity
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
R Rarity
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
WIND 4
Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
Tướng Hoa quốc - Chư Khổng khéo léo
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is added from the Deck to your hand by the effect of an "Ancient Warriors" card: You can Special Summon it. When a Spell/Trap Card is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. When a monster effect is activated while you control "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" once per turn.

R Rarity
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
R Rarity
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
R Rarity
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
WIND 7
Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
Tướng Hoa quốc - Quan Vân trung thành
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If only your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your hand. Your opponent cannot target other "Ancient Warriors" monsters you control with card effects. If your opponent controls more monsters than you do: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" once per turn.

UR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
UR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
UR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
WATER 4
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.

R Rarity
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
R Rarity
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
R Rarity
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
WIND 7
Ancient Warriors - Valiant Zhang De
Tướng Hoa quốc - Trương Đức hùng dũng
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, chỉ trong lượt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" một lần trong mỗi lượt.
● Nếu bạn điều khiển 2 "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 300 ATK for each monster your opponent controls, during your turn only. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" once per turn. ● If you control 2 or more "Ancient Warriors" monsters: You can Special Summon this card from your hand. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can activate this effect; this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.

SR Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
SR Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
SR Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Spell Continuous
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Sử sách tướng Hoa quốc - Ba chuyến thăm

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, if you Normal or Special Summon an "Ancient Warriors" monster(s): You can target 1 of those monsters; add 1 "Ancient Warriors" monster with a different name from your Deck to your hand. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Three Visits" once per turn. Send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation.

  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  Spell Continuous
  Fire Formation - Gyokkou
  Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.

   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   Spell Continuous
   Fire Formation - Tenki
   Vũ điệu cháy - Thiên Ki

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

    R Rarity
    Fire Formation - Tensu
    R Rarity
    Fire Formation - Tensu
    R Rarity
    Fire Formation - Tensu
    Spell Continuous
    Fire Formation - Tensu
    Vũ điệu cháy - Thiên Xu

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.

     R Rarity
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     R Rarity
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     R Rarity
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     Trap Continuous
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     Sử sách tướng Hoa quốc - Trận Trường Bản

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu quái thú của bạn "Ancient Warriors" chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
      ● Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ Vùng Phép & Bẫy của mình đến Mộ; quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Warriors" để tấn công trong lượt này.
      ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If your "Ancient Warriors" monster battles, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. You can only use 1 of the following effects of "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" per turn, and only once that turn. ● At the start of your opponent's Battle Phase: You can send this face-up card from your Spell & Trap Zone to the GY; monsters your opponent controls cannot target "Ancient Warriors" monsters for attacks this turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      SR Rarity
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      SR Rarity
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      SR Rarity
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      WIND
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
      Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.

      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      FIRE
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      Ngôi sao cháy - Tống Hổ
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Spell Swap: Fire Formation - Tenki: 100%
      Trả 1 Bài Phép  "Fire Formation" Continuous Spell từ tay của bạn về Bộ bài, và thêm 1 "Fire Formation - Tenki" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Loại Beast-Warrior trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ).
      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
      Fire Formation - Tenki
      Spell Swap: Fire Formation - Tenki: 100%
      Spell Swap: Fire Formation - Tenki
      Trả 1 Bài Phép  "Fire Formation" Continuous Spell từ tay của bạn về Bộ bài, và thêm 1 "Fire Formation - Tenki" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Loại Beast-Warrior trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ).
      Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
      Fire Formation - Tenki
      Spell Swap: Fire Formation - Tenki

      Cần 11 UR

      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      UR Rarity
      Artifact Lancea
      UR Rarity
      Artifact Lancea
      UR Rarity
      Amphibious Swarmship Amblowhale
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon

      Main: 24 Extra: 8

      R Rarity
      Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
      R Rarity
      Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
      Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
      FIRE 6
      Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
      Tướng Hoa quốc - Trương Viễn ghê sợ
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" một lần mỗi lượt.
      ● Khi bắt đầu Damage Step, khi "Ancient Warriors" của bạn đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó của đối thủ sẽ mất 1000 ATK.
      ● Nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All other "Ancient Warriors" monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" once per turn. ● At the start of the Damage Step, when your "Ancient Warriors" monster battles an opponent's face-up monster: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, that opponent's monster loses 1000 ATK. ● If a card(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


      R Rarity
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      R Rarity
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      WIND 4
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      Tướng Hoa quốc - Chư Khổng khéo léo
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is added from the Deck to your hand by the effect of an "Ancient Warriors" card: You can Special Summon it. When a Spell/Trap Card is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. When a monster effect is activated while you control "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" once per turn.


      R Rarity
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      R Rarity
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      WIND 4
      Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
      Tướng Hoa quốc - Chư Khổng khéo léo
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is added from the Deck to your hand by the effect of an "Ancient Warriors" card: You can Special Summon it. When a Spell/Trap Card is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. When a monster effect is activated while you control "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" once per turn.


      R Rarity
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      R Rarity
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      WIND 7
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      Tướng Hoa quốc - Quan Vân trung thành
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If only your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your hand. Your opponent cannot target other "Ancient Warriors" monsters you control with card effects. If your opponent controls more monsters than you do: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" once per turn.


      R Rarity
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      R Rarity
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      WIND 7
      Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
      Tướng Hoa quốc - Quan Vân trung thành
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If only your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your hand. Your opponent cannot target other "Ancient Warriors" monsters you control with card effects. If your opponent controls more monsters than you do: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" once per turn.


      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      WATER 4
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
      ● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      WATER 4
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
      ● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      UR Rarity
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      WATER 4
      Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
      Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
      ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
      ● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


      R Rarity
      Ancient Warriors - Valiant Zhang De
      R Rarity
      Ancient Warriors - Valiant Zhang De
      Ancient Warriors - Valiant Zhang De
      WIND 7
      Ancient Warriors - Valiant Zhang De
      Tướng Hoa quốc - Trương Đức hùng dũng
      • ATK:

      • 2700

      • DEF:

      • 900


      Hiệu ứng (VN):

      Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, chỉ trong lượt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" một lần trong mỗi lượt.
      ● Nếu bạn điều khiển 2 "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
      ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Gains 300 ATK for each monster your opponent controls, during your turn only. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" once per turn. ● If you control 2 or more "Ancient Warriors" monsters: You can Special Summon this card from your hand. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can activate this effect; this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


      R Rarity
      Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
      R Rarity
      Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
      Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
      WIND 4
      Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
      Tướng Hoa quốc - Lưu Huyền đức hạnh
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" một lần mỗi lượt.
      ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển: Bạn có thể rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" once per turn. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck, except "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● When an attack is declared involving another "Ancient Warriors" monster you control: You can draw 1 card.


      UR Rarity
      Artifact Lancea
      UR Rarity
      Artifact Lancea
      Artifact Lancea
      LIGHT 5
      Artifact Lancea
      Hiện vật Lancea
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Artifact Lancea
      UR Rarity
      Artifact Lancea
      Artifact Lancea
      LIGHT 5
      Artifact Lancea
      Hiện vật Lancea
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
      Phân loại:

      SR Rarity
      Ancient Warriors Saga - Three Visits
      SR Rarity
      Ancient Warriors Saga - Three Visits
      Ancient Warriors Saga - Three Visits
      Spell Continuous
      Ancient Warriors Saga - Three Visits
      Sử sách tướng Hoa quốc - Ba chuyến thăm

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase, if you Normal or Special Summon an "Ancient Warriors" monster(s): You can target 1 of those monsters; add 1 "Ancient Warriors" monster with a different name from your Deck to your hand. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Three Visits" once per turn. Send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation.


       SR Rarity
       Ancient Warriors Saga - Three Visits
       SR Rarity
       Ancient Warriors Saga - Three Visits
       Ancient Warriors Saga - Three Visits
       Spell Continuous
       Ancient Warriors Saga - Three Visits
       Sử sách tướng Hoa quốc - Ba chuyến thăm

        Hiệu ứng (VN):

        Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your Main Phase, if you Normal or Special Summon an "Ancient Warriors" monster(s): You can target 1 of those monsters; add 1 "Ancient Warriors" monster with a different name from your Deck to your hand. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Three Visits" once per turn. Send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation.


        SR Rarity
        Ancient Warriors Saga - Three Visits
        SR Rarity
        Ancient Warriors Saga - Three Visits
        Ancient Warriors Saga - Three Visits
        Spell Continuous
        Ancient Warriors Saga - Three Visits
        Sử sách tướng Hoa quốc - Ba chuyến thăm

         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your Main Phase, if you Normal or Special Summon an "Ancient Warriors" monster(s): You can target 1 of those monsters; add 1 "Ancient Warriors" monster with a different name from your Deck to your hand. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Three Visits" once per turn. Send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation.


         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Book of Moon
          UR Rarity
          Book of Moon
          Book of Moon
          Spell Quick
          Book of Moon
          Sách mặt trăng

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


           SR Rarity
           Fire Formation - Gyokkou
           SR Rarity
           Fire Formation - Gyokkou
           Fire Formation - Gyokkou
           Spell Continuous
           Fire Formation - Gyokkou
           Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.


            SR Rarity
            Fire Formation - Gyokkou
            SR Rarity
            Fire Formation - Gyokkou
            Fire Formation - Gyokkou
            Spell Continuous
            Fire Formation - Gyokkou
            Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.


             SR Rarity
             Fire Formation - Tenki
             SR Rarity
             Fire Formation - Tenki
             Fire Formation - Tenki
             Spell Continuous
             Fire Formation - Tenki
             Vũ điệu cháy - Thiên Ki

              Hiệu ứng (VN):

              Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


              SR Rarity
              Fire Formation - Tenki
              SR Rarity
              Fire Formation - Tenki
              Fire Formation - Tenki
              Spell Continuous
              Fire Formation - Tenki
              Vũ điệu cháy - Thiên Ki

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


               R Rarity
               Fire Formation - Tensu
               R Rarity
               Fire Formation - Tensu
               Fire Formation - Tensu
               Spell Continuous
               Fire Formation - Tensu
               Vũ điệu cháy - Thiên Xu

                Hiệu ứng (VN):

                Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.


                R Rarity
                Fire Formation - Tensu
                R Rarity
                Fire Formation - Tensu
                Fire Formation - Tensu
                Spell Continuous
                Fire Formation - Tensu
                Vũ điệu cháy - Thiên Xu

                 Hiệu ứng (VN):

                 Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.


                 R Rarity
                 Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
                 R Rarity
                 Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
                 Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
                 Trap Continuous
                 Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
                 Sử sách tướng Hoa quốc - Trận Trường Bản

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu quái thú của bạn "Ancient Warriors" chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                  ● Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ Vùng Phép & Bẫy của mình đến Mộ; quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Warriors" để tấn công trong lượt này.
                  ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If your "Ancient Warriors" monster battles, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. You can only use 1 of the following effects of "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" per turn, and only once that turn. ● At the start of your opponent's Battle Phase: You can send this face-up card from your Spell & Trap Zone to the GY; monsters your opponent controls cannot target "Ancient Warriors" monsters for attacks this turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck.


                  UR Rarity
                  Amphibious Swarmship Amblowhale
                  UR Rarity
                  Amphibious Swarmship Amblowhale
                  Amphibious Swarmship Amblowhale
                  FIRE
                  Amphibious Swarmship Amblowhale
                  Tàu lặn theo bầy Amblowhale
                  • ATK:

                  • 2600

                  • LINK-4

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới

                  Dưới-Phải

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú Hiệu ứng
                  Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
                  ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
                  ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


                  SR Rarity
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  SR Rarity
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  WIND
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                  • ATK:

                  • 1100

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                  Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                  SR Rarity
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  SR Rarity
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  WIND
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                  • ATK:

                  • 1100

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                  Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                  SR Rarity
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  SR Rarity
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  WIND
                  Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
                  Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
                  • ATK:

                  • 1100

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Dưới-Trái

                  Dưới-Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
                  Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  SR Rarity
                  Knightmare Phoenix
                  Knightmare Phoenix
                  FIRE
                  Knightmare Phoenix
                  Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 1900

                  • LINK-2

                  Mũi tên Link:

                  Trên

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú có tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  UR Rarity
                  Knightmare Unicorn
                  Knightmare Unicorn
                  DARK
                  Knightmare Unicorn
                  Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • LINK-3

                  Mũi tên Link:

                  Trái

                  Dưới

                  Phải


                  Hiệu ứng (VN):

                  2+ quái thú với các tên khác nhau
                  Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                  UR Rarity
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  UR Rarity
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  FIRE
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  Ngôi sao cháy - Tống Hổ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
                  Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


                  UR Rarity
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  UR Rarity
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  FIRE
                  Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                  Ngôi sao cháy - Tống Hổ
                  • ATK:

                  • 2200

                  • DEF:

                  • 1800


                  Hiệu ứng (VN):

                  2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
                  Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.                  Deck của ANCIENT WARRIORS trong DUEL LINKS