Thông tin tổng quan của Aromages

Nhìn chung

Aromages là dòng bài rất thích hợp cho các newbie khi bắt đầu game vì đây cũng có thể cho là một dòng bài FTP (Free to play). Với sự khó chịu khi làm tăng Điểm sinh mệnh của bạn một cách nhanh chóng và kéo dài thời gian trận đấu, làm phá hỏng các combo của các dòng meta hiện tại, Aromage có thể đưa bạn leo Rank rất dễ.

Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance

Cần 7 UR

UR Rarity
Aromaseraphy Rosemary
UR Rarity
Aromaseraphy Rosemary
UR Rarity
Clear Wing Synchro Dragon
UR Rarity
Crystal Wing Synchro Dragon
UR Rarity
Cyber Slash Harpie Lady
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device

Main: 20 Extra: 8

SR Rarity
Aromage Jasmine
SR Rarity
Aromage Jasmine
Aromage Jasmine
LIGHT 2
Aromage Jasmine
Thuật sư dạ hương Jasmine
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, trong khi LP của bạn cao hơn đối thủ, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Thực vật ngoài Triệu hồi Thường / Úp của mình, ngoại trừ "Aromage Jasmine". (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, while your LP are higher than your opponent's, you can Normal Summon 1 Plant monster in addition to your Normal Summon/Set, except "Aromage Jasmine". (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn, if you gain LP: Draw 1 card.


SR Rarity
Aromage Jasmine
SR Rarity
Aromage Jasmine
Aromage Jasmine
LIGHT 2
Aromage Jasmine
Thuật sư dạ hương Jasmine
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, trong khi LP của bạn cao hơn đối thủ, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Thực vật ngoài Triệu hồi Thường / Úp của mình, ngoại trừ "Aromage Jasmine". (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, while your LP are higher than your opponent's, you can Normal Summon 1 Plant monster in addition to your Normal Summon/Set, except "Aromage Jasmine". (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn, if you gain LP: Draw 1 card.


SR Rarity
Aromage Jasmine
SR Rarity
Aromage Jasmine
Aromage Jasmine
LIGHT 2
Aromage Jasmine
Thuật sư dạ hương Jasmine
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn, trong khi LP của bạn cao hơn đối thủ, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú Thực vật ngoài Triệu hồi Thường / Úp của mình, ngoại trừ "Aromage Jasmine". (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase, while your LP are higher than your opponent's, you can Normal Summon 1 Plant monster in addition to your Normal Summon/Set, except "Aromage Jasmine". (You can only gain this effect once per turn.) Once per turn, if you gain LP: Draw 1 card.


R Rarity
Aromage Marjoram
R Rarity
Aromage Marjoram
Aromage Marjoram
DARK 5
Aromage Marjoram
Thuật sư dạ hương Marjoram
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Khi LP của bạn cao hơn đối thủ, nhưng bạn không phải chịu thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến quái thú Thực vật của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Aromage Marjoram" một lần mỗi lượt.
● Khi quái thú Thực vật mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình, sau đó nhận được 500 LP.
● Nếu bạn tăng LP: Các lá bài mục tiêu trong Mộ của đối thủ, tối đa số lượng quái thú "Aroma" mà bạn điều khiển; loại bỏ chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

While your LP are higher than your opponent's, you take no battle damage from attacks involving your Plant monsters. You can only use each of the following effects of "Aromage Marjoram" once per turn. ● When a Plant monster you control is destroyed by battle: You can Special Summon this card from your hand, then gain 500 LP. ● If you gain LP: Target cards in your opponent's GY, up to the number of "Aroma" monsters you control; banish them.


R Rarity
Aromage Rosemary
R Rarity
Aromage Rosemary
Aromage Rosemary
WATER 4
Aromage Rosemary
Thuật sư dạ hương Rosemary
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi LP của bạn cao hơn đối thủ, nhưng nếu quái thú Thực vật mà bạn điều khiển tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

While your LP are higher than your opponent's, if a Plant monster you control attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. Once per turn, if you gain LP: Target 1 face-up monster on the field; change its battle position.


R Rarity
Aromage Rosemary
R Rarity
Aromage Rosemary
Aromage Rosemary
WATER 4
Aromage Rosemary
Thuật sư dạ hương Rosemary
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi LP của bạn cao hơn đối thủ, nhưng nếu quái thú Thực vật mà bạn điều khiển tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

While your LP are higher than your opponent's, if a Plant monster you control attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. Once per turn, if you gain LP: Target 1 face-up monster on the field; change its battle position.


R Rarity
Aromage Rosemary
R Rarity
Aromage Rosemary
Aromage Rosemary
WATER 4
Aromage Rosemary
Thuật sư dạ hương Rosemary
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi LP của bạn cao hơn đối thủ, nhưng nếu quái thú Thực vật mà bạn điều khiển tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

While your LP are higher than your opponent's, if a Plant monster you control attacks, your opponent cannot activate monster effects until the end of the Damage Step. Once per turn, if you gain LP: Target 1 face-up monster on the field; change its battle position.


SR Rarity
Aromaseraphy Angelica
SR Rarity
Aromaseraphy Angelica
Aromaseraphy Angelica
LIGHT 1
Aromaseraphy Angelica
Thuật sư dạ hương trị liệu Angelica
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Aroma" trong Mộ của bạn; tăng LP bằng ATK của mục tiêu đó. Trong khi LP của bạn cao hơn đối thủ, bạn điều khiển một "Aroma" và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aromaseraphy Angelica" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can discard this card, then target 1 "Aroma" monster in your Graveyard; gain LP equal to that target's ATK. While your LP is higher than your opponent's, you control an "Aroma" monster, and this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Aromaseraphy Angelica" once per turn.


N Rarity
Aroma Garden
N Rarity
Aroma Garden
Aroma Garden
Spell Field
Aroma Garden
Khu vườn dạ hương

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển "Aroma" : Bạn có thể nhận được 500 LP, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). "Aroma" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Nhận được 1000 LP.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, if you control an "Aroma" monster: You can gain 500 LP, also all monsters you control gain 500 ATK and DEF until the end of your opponent's next turn (even if this card leaves the field). If a face-up "Aroma" monster you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: Gain 1000 LP.


  N Rarity
  Aroma Garden
  N Rarity
  Aroma Garden
  Aroma Garden
  Spell Field
  Aroma Garden
  Khu vườn dạ hương

   Hiệu ứng (VN):

   Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển "Aroma" : Bạn có thể nhận được 500 LP, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). "Aroma" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Nhận được 1000 LP.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Once per turn, if you control an "Aroma" monster: You can gain 500 LP, also all monsters you control gain 500 ATK and DEF until the end of your opponent's next turn (even if this card leaves the field). If a face-up "Aroma" monster you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: Gain 1000 LP.


   N Rarity
   Aroma Garden
   N Rarity
   Aroma Garden
   Aroma Garden
   Spell Field
   Aroma Garden
   Khu vườn dạ hương

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, nếu bạn điều khiển "Aroma" : Bạn có thể nhận được 500 LP, tất cả quái thú bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). "Aroma" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Nhận được 1000 LP.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, if you control an "Aroma" monster: You can gain 500 LP, also all monsters you control gain 500 ATK and DEF until the end of your opponent's next turn (even if this card leaves the field). If a face-up "Aroma" monster you control is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: Gain 1000 LP.


    N Rarity
    Aroma Gardening
    N Rarity
    Aroma Gardening
    Aroma Gardening
    Spell Continuous
    Aroma Gardening
    Làm vườn dạ hương

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Aroma" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhận được 1000 LP. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Aroma" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aroma Gardening" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you Normal or Special Summon an "Aroma" monster(s) (except during the Damage Step): You can gain 1000 LP. When an opponent's monster declares an attack, while your LP are lower than your opponent's: You can Special Summon 1 "Aroma" monster from your Deck. You can only use each effect of "Aroma Gardening" once per turn.


     N Rarity
     Aroma Gardening
     N Rarity
     Aroma Gardening
     Aroma Gardening
     Spell Continuous
     Aroma Gardening
     Làm vườn dạ hương

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Aroma" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhận được 1000 LP. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Aroma" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aroma Gardening" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Normal or Special Summon an "Aroma" monster(s) (except during the Damage Step): You can gain 1000 LP. When an opponent's monster declares an attack, while your LP are lower than your opponent's: You can Special Summon 1 "Aroma" monster from your Deck. You can only use each effect of "Aroma Gardening" once per turn.


      N Rarity
      Aroma Gardening
      N Rarity
      Aroma Gardening
      Aroma Gardening
      Spell Continuous
      Aroma Gardening
      Làm vườn dạ hương

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Aroma" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể nhận được 1000 LP. Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, trong khi LP của bạn thấp hơn đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Aroma" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aroma Gardening" một lần trong mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you Normal or Special Summon an "Aroma" monster(s) (except during the Damage Step): You can gain 1000 LP. When an opponent's monster declares an attack, while your LP are lower than your opponent's: You can Special Summon 1 "Aroma" monster from your Deck. You can only use each effect of "Aroma Gardening" once per turn.


       N Rarity
       Blessed Winds
       N Rarity
       Blessed Winds
       Blessed Winds
       Trap Continuous
       Blessed Winds
       Gió chúc phúc

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
        ● Gửi 1 quái thú Thực vật từ tay của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ; tăng 500 LP.
        ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nhận được 500 LP.
        ● Trả 1000 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Aroma" từ Mộ của bạn.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Blessed Winds" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can activate 1 of the following effects. ● Send 1 Plant monster from your hand or face-up field to the GY; gain 500 LP. ● Target 1 Plant monster in your GY; shuffle it into the Deck, then gain 500 LP. ● Pay 1000 LP; Special Summon 1 "Aroma" monster from your GY. You can only use this effect of "Blessed Winds" once per turn.


        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         UR Rarity
         Compulsory Evacuation Device
         Compulsory Evacuation Device
         Trap Normal
         Compulsory Evacuation Device
         Thiết bị sơ tán bắt buộc

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


          R Rarity
          Dried Winds
          R Rarity
          Dried Winds
          Dried Winds
          Trap Continuous
          Dried Winds
          Gió khô

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn tăng LP: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu bạn điều khiển một "Aroma" và LP của bạn cao hơn đối thủ ít nhất 3000: Bạn có thể trả LP bằng khoản chênh lệch; phá huỷ quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK tổng nhỏ hơn hoặc bằng LP bạn đã trả để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dried Winds" một lần trong mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you gain LP: Target 1 face-up monster your opponent controls; destroy it. If you control an "Aroma" monster and your LP is at least 3000 higher than your opponent's: You can pay LP equal to the difference; destroy face-up monsters your opponent controls whose combined ATK is less than or equal to the LP you paid to activate this effect. You can only use each effect of "Dried Winds" once per turn.


           R Rarity
           Dried Winds
           R Rarity
           Dried Winds
           Dried Winds
           Trap Continuous
           Dried Winds
           Gió khô

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn tăng LP: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu bạn điều khiển một "Aroma" và LP của bạn cao hơn đối thủ ít nhất 3000: Bạn có thể trả LP bằng khoản chênh lệch; phá huỷ quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK tổng nhỏ hơn hoặc bằng LP bạn đã trả để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dried Winds" một lần trong mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you gain LP: Target 1 face-up monster your opponent controls; destroy it. If you control an "Aroma" monster and your LP is at least 3000 higher than your opponent's: You can pay LP equal to the difference; destroy face-up monsters your opponent controls whose combined ATK is less than or equal to the LP you paid to activate this effect. You can only use each effect of "Dried Winds" once per turn.


            SR Rarity
            Humid Winds
            SR Rarity
            Humid Winds
            Humid Winds
            Trap Continuous
            Humid Winds
            Gió nồm

             Hiệu ứng (VN):

             Bạn có thể trả 1000 LP; thêm 1 "Aroma" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu LP của bạn thấp hơn đối thủ: Bạn có thể nhận được 500 LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Humid Winds" một lần cho mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             You can pay 1000 LP; add 1 "Aroma" monster from your Deck to your hand. If your LP is lower than your opponent's: You can gain 500 LP. You can only use each effect of "Humid Winds" once per turn.


             UR Rarity
             Aromaseraphy Rosemary
             UR Rarity
             Aromaseraphy Rosemary
             Aromaseraphy Rosemary
             LIGHT 5
             Aromaseraphy Rosemary
             Thuật sư dạ hương trị liệu Rosemary
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 900


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Khi LP của bạn cao hơn đối thủ, nhưng tất cả quái thú thuộc Loại thực vật mà bạn điều khiển đều nhận được 500 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While your LP is higher than your opponent's, all Plant-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF. Once per turn, if you gain LP: Target 1 face-up card your opponent controls; that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


             UR Rarity
             Aromaseraphy Rosemary
             UR Rarity
             Aromaseraphy Rosemary
             Aromaseraphy Rosemary
             LIGHT 5
             Aromaseraphy Rosemary
             Thuật sư dạ hương trị liệu Rosemary
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 900


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
             Khi LP của bạn cao hơn đối thủ, nhưng tất cả quái thú thuộc Loại thực vật mà bạn điều khiển đều nhận được 500 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While your LP is higher than your opponent's, all Plant-Type monsters you control gain 500 ATK and DEF. Once per turn, if you gain LP: Target 1 face-up card your opponent controls; that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             UR Rarity
             Clear Wing Synchro Dragon
             Clear Wing Synchro Dragon
             WIND 7
             Clear Wing Synchro Dragon
             Rồng đồng bộ cánh trong suốt
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


             UR Rarity
             Crystal Wing Synchro Dragon
             UR Rarity
             Crystal Wing Synchro Dragon
             Crystal Wing Synchro Dragon
             WIND 8
             Crystal Wing Synchro Dragon
             Rồng đồng bộ cánh tinh thể
             • ATK:

             • 3000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
             Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


             UR Rarity
             Cyber Slash Harpie Lady
             UR Rarity
             Cyber Slash Harpie Lady
             Cyber Slash Harpie Lady
             WIND 8
             Cyber Slash Harpie Lady
             Quý cô Harpie giáp cào
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


             SR Rarity
             Gaia Knight, the Force of Earth
             SR Rarity
             Gaia Knight, the Force of Earth
             Gaia Knight, the Force of Earth
             EARTH 6
             Gaia Knight, the Force of Earth
             Hiệp sĩ thiên địa, Gaia
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 800


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters


             SR Rarity
             Hi-Speedroid Chanbara
             SR Rarity
             Hi-Speedroid Chanbara
             Hi-Speedroid Chanbara
             WIND 5
             Hi-Speedroid Chanbara
             Cỗ máy tốc độ cao tay lái Chanbara
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Nó nhận được 200 ATK. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Speedroid" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hi-Speedroid Chanbara(s)" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. At the start of the Damage Step, if this card battles: It gains 200 ATK. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Speedroid" cards; add it to your hand. You can only Special Summon "Hi-Speedroid Chanbara(s)" once per turn.


             R Rarity
             Samurai Destroyer
             R Rarity
             Samurai Destroyer
             Samurai Destroyer
             EARTH 7
             Samurai Destroyer
             Samurai tiêu diệt
             • ATK:

             • 2600

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
             Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step, quái thú của đối thủ đó cũng chỉ bị vô hiệu hóa trong Battle Phase. Nếu lá bài ngửa này trong tầm điều khiển của chủ nhân rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú Máy trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card battles an opponent's monster, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step, also that opponent's monster has its effects negated during the Battle Phase only. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 Machine monster in your GY; Special Summon it.             Deck của AROMAGES trong DUEL LINKS