Thông tin tổng quan của Banish Control

Nhìn chung

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

 Rarity
Blaze Cannon
 Rarity
Blaze Cannon
 Rarity
Blaze Cannon

Blaze Cannon

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Quick-Play

 • Archetype:
 • Blaze Accelerator

Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này cũng luôn được coi là lá bài "Blaze Accelerator" .)
Một "The Winged Dragon of Ra" mà bạn điều khiển nhận được các hiệu ứng sau cho đến khi kết thúc lượt này. Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá.
● Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.
● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến lá bài này: Bạn có thể Hiến tế bất kỳ số quái thú nào khác không tuyên bố lần tấn công trong lượt này; lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu tổng của những quái thú bị Hiến tế, cho đến khi kết thúc lượt này.
● Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể gửi tất cả quái thú mà đối thủ điều khiển đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is also always treated as a "Blaze Accelerator" card.) One "The Winged Dragon of Ra" you control gains the following effects until the end of this turn. This card's activation and effect cannot be negated. ● This card is unaffected by your opponent's card effects. ● When an attack is declared involving this card: You can Tribute any number of other monsters that did not declare an attack this turn; this card gains ATK equal to the Tributed monsters' combined original ATK, until the end of this turn. ● After damage calculation, if this card attacked: You can send all monsters your opponent controls to the GY.


 Rarity
Fist of Fate
 Rarity
Fist of Fate
 Rarity
Fist of Fate

Fist of Fate

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Quick-Play

 • Archetype:
 • Egyptian God

Hiệu ứng (VN):

Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá. Nếu bạn điều khiển một quái thú có tên gốc là "Obelisk the Tormentor": Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, trong phần còn lại của lượt này , các hiệu ứng của quái thú đó bị vô hiệu hoá, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân quái thú có cùng tên gốc, sau đó, nếu bạn kích hoạt lá bài này trong Main Phase của mình, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Phá huỷ tất cả các Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển.
Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fist of Fate" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's activation and effect cannot be negated. If you control a monster whose original name is "Obelisk the Tormentor": Negate the effects of 1 Effect Monster your opponent controls, and if you do, destroy it, and if you do that, for the rest of this turn, the effects of that monster are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name, then, if you activated this card during your Main Phase, you can apply this effect. ● Destroy all Spells and Traps your opponent controls. You can only activate 1 "Fist of Fate" per turn.


 Rarity
The Breaking Ruin God
 Rarity
The Breaking Ruin God
 Rarity
The Breaking Ruin God

The Breaking Ruin God

 • Loại:
 • Spell Card

 • Dạng:
 • Quick-Play

Hiệu ứng (VN):

Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt lá bài này, hoặc hiệu ứng của nó, cũng như không thể vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Triệu hồi Đặc biệt 1 "Obelisk the Tormentor" từ tay của bạn hoặc Mộ, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Nếu bạn Hiến tế 2 hoặc nhiều quái thú mà bạn điều khiển cùng lúc để kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của bạn, trong khi bạn điều khiển "Obelisk the Tormentor": Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; loại bỏ tất cả quái thú trong Mộ của đối thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Breaking Ruin God" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

The activation of this card, or its effects, cannot be negated, nor can its effects be negated. Special Summon 1 "Obelisk the Tormentor" from your hand or GY, and if you do, it is unaffected by your opponent's card effects this turn. If you Tribute 2 or more monsters you control at the same time to activate your card or effect, while you control "Obelisk the Tormentor": You can banish this card from your GY; banish all monsters in your opponent's GY, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each. You can only use each effect of "The Breaking Ruin God" once per turn.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu


Deck của BANISH CONTROL trong DUEL LINKS
Top