Thông tin tổng quan của Beast

The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds

Cần 13 UR

UR Rarity
Aleister the Invoker3 card
UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts1 card
UR Rarity
Invoked Purgatrio1 card
UR Rarity
Effect Veiler3 card
UR Rarity
The Fabled Cerburrel1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison3 card
UR Rarity
Warning Point1 card

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Aleister the Invoker
UR Rarity
Aleister the Invoker
Aleister the Invoker
DARK 4
Aleister the Invoker
Triệu hoán sư aleister
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


UR Rarity
Aleister the Invoker
UR Rarity
Aleister the Invoker
Aleister the Invoker
DARK 4
Aleister the Invoker
Triệu hoán sư aleister
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


UR Rarity
Aleister the Invoker
UR Rarity
Aleister the Invoker
Aleister the Invoker
DARK 4
Aleister the Invoker
Triệu hoán sư aleister
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts
UR Rarity
Alpha, the Master of Beasts
Alpha, the Master of Beasts
EARTH 8
Alpha, the Master of Beasts
Vua muôn loài, Alpha
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) trong khi tổng ATK của tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển nhiều hơn tổng ATK của tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn có thể chọn mục tiêu vào bất kỳ số lượng quái thú, Chiến binh và / hoặc quái thú có cánh nào mà bạn điều khiển; trả chúng về tay, sau đó, trả lại quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển lên tay, bằng với số lá bài bạn trả về tay, cũng như trong phần còn lại của lượt này, "Alpha, the Master of Beasts" mà bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alpha, the Master of Beasts" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) while the total ATK of all monsters your opponent controls is more than that of all monsters you control. You can target any number of Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters you control; return them to the hand, then, return face-up monsters your opponent controls to the hand, equal to the number of cards you returned to the hand, also for the rest of this turn, "Alpha, the Master of Beasts" you control cannot attack directly. You can only use this effect of "Alpha, the Master of Beasts" once per turn.


R Rarity
Little Chimera
R Rarity
Little Chimera
Little Chimera
FIRE 2
Little Chimera
Chimera con
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 550


Hiệu ứng (VN):

Tất cả quái thú LỬA trên sân sẽ tăng 500 ATK. Tất cả quái thú NƯỚC trên sân mất 400 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

All FIRE monsters on the field gain 500 ATK. All WATER monsters on the field lose 400 ATK.


R Rarity
Melffy Pony
R Rarity
Melffy Pony
Melffy Pony
EARTH 2
Melffy Pony
Ngựa con Melffy
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step), hoặc nếu quái thú của đối thủ chọn vào lá bài này để tấn công: Bạn có thể trả lại lá bài này lên tay, sau đó bạn có thể thêm 1 Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú từ Mộ của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Melffy Pony". Trong End Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Melffy Pony" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Normal or Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step), or if an opponent's monster targets this card for an attack: You can return this card to the hand, then you can add 1 Level 2 or lower Beast monster from your GY to your hand, except "Melffy Pony". During your End Phase: You can Special Summon this card from your hand. You can only use each effect of "Melffy Pony" once per turn.


SR Rarity
Ryko, Twilightsworn Fighter
SR Rarity
Ryko, Twilightsworn Fighter
Ryko, Twilightsworn Fighter
DARK 2
Ryko, Twilightsworn Fighter
Đấu sĩ chân lý sáng mờ, Ryko
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể loại bỏ 1 "Lightsworn" khỏi tay hoặc Mộ của bạn; loại bỏ 1 lá bài trên sân. Một lần mỗi lượt, nếu "Lightsworn" khác của bạn được kích hoạt: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can banish 1 "Lightsworn" monster from your hand or GY; banish 1 card on the field. Once per turn, if your other "Lightsworn" monster's effect is activated: Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


SR Rarity
Ryko, Lightsworn Hunter
SR Rarity
Ryko, Lightsworn Hunter
Ryko, Lightsworn Hunter
LIGHT 2
Ryko, Lightsworn Hunter
Thợ săn chân lý sáng, Ryko
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Áp dụng các hiệu ứng này (đồng thời).
● Bạn có thể hủy 1 lá bài trên sân.
● Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Apply these effects (simultaneously). ● You can destroy 1 card on the field. ● Send the top 3 cards of your Deck to the GY.


UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
Phân loại:

UR Rarity
The Fabled Cerburrel
UR Rarity
The Fabled Cerburrel
The Fabled Cerburrel
LIGHT 2
The Fabled Cerburrel
Thú thần gầm Cerburrel
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ đã được chuyển xuống Mộ: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard: Special Summon it.


R Rarity
Invocation
R Rarity
Invocation
Invocation
Spell Normal
Invocation
Phép triệu hoán

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


  SR Rarity
  Obedience Schooled
  SR Rarity
  Obedience Schooled
  Obedience Schooled
  Spell Normal
  Obedience Schooled
  Các thú thần nhớ nhung

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


   SR Rarity
   Obedience Schooled
   SR Rarity
   Obedience Schooled
   Obedience Schooled
   Spell Normal
   Obedience Schooled
   Các thú thần nhớ nhung

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


    SR Rarity
    Obedience Schooled
    SR Rarity
    Obedience Schooled
    Obedience Schooled
    Spell Normal
    Obedience Schooled
    Các thú thần nhớ nhung

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 3 Cấp độ 2 hoặc thấp hơn quái thú Hiệu ứng Loại quái thú có tên khác từ Deck của bạn. Hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hoá, và chúng bị phá hủy trong End Phase. Nếu bạn kích hoạt lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại Thú.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control no monsters: Special Summon 3 Level 2 or lower Beast-Type Effect Monsters with different names from your Deck. Their effects are negated, and they are destroyed during the End Phase. If you activate this card, you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Beast-Type monsters.


     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       UR Rarity
       Ice Dragon's Prison
       Ice Dragon's Prison
       Trap Normal
       Ice Dragon's Prison
       Rồng băng giam cầm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


        UR Rarity
        Warning Point
        UR Rarity
        Warning Point
        Warning Point
        Trap Normal
        Warning Point
        Điểm cảnh cáo

         Hiệu ứng (VN):

         Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


         R Rarity
         Invoked Caliga
         R Rarity
         Invoked Caliga
         Invoked Caliga
         DARK 4
         Invoked Caliga
         Triệu hoán thú Caliga
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         "Aleister the Invoker" + 1 quái thú DARK
         Nếu hiệu ứng quái thú của người chơi cố kích hoạt, không quái thú nào trong số quái thú của người chơi đó có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong phần còn lại của lượt này khi lá bài này đang ngửa trên sân. Mỗi người chơi chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong mỗi Battle Phase.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Aleister the Invoker" + 1 DARK monster If a player's monster effect attempts to activate, none of that player's monsters can activate their effects for the rest of this turn while this card is face-up on the field. Each player can attack with only 1 monster during each Battle Phase.


         SR Rarity
         Invoked Magellanica
         SR Rarity
         Invoked Magellanica
         Invoked Magellanica
         EARTH 8
         Invoked Magellanica
         Triệu hoán thú Magellanica
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 3300


         Hiệu ứng (VN):

         "Aleister the Invoker" + 1 quái thú EARTH


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Aleister the Invoker" + 1 EARTH monster


         UR Rarity
         Invoked Purgatrio
         UR Rarity
         Invoked Purgatrio
         Invoked Purgatrio
         FIRE 7
         Invoked Purgatrio
         Triệu hoán thú Purgatrio
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         "Aleister the Invoker" + 1 quái thú FIRE
         Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Aleister the Invoker" + 1 FIRE monster This card gains 200 ATK for each card your opponent controls. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


         SR Rarity
         Gravity Controller
         SR Rarity
         Gravity Controller
         Gravity Controller
         DARK
         Gravity Controller
         Người điều khiển trọng lực
         • ATK:

         • 1000

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
         Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


         SR Rarity
         Underclock Taker
         SR Rarity
         Underclock Taker
         Underclock Taker
         DARK
         Underclock Taker
         Máy giảm hộ tốc độ
         • ATK:

         • 1000

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Hiệu ứng
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà lá bài này chỉ đến và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; mục tiêu của đối phương mất ATK bằng với ATK của mục tiêu mà quái thú này chỉ đến, cho đến khi kết thúc lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Effect Monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster this card points to and 1 face-up monster your opponent controls; the opponent's target loses ATK equal to the ATK of the target this monster points to, until the end of this turn.


         SR Rarity
         The Fabled Unicore
         SR Rarity
         The Fabled Unicore
         The Fabled Unicore
         LIGHT 4
         The Fabled Unicore
         Thú thần gầm Unicore
         • ATK:

         • 2300

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Fabled" + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Khi bạn và đối thủ có cùng số lượng bài trong tay, hãy vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng bài Phép, Bẫy và Hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn và phá huỷ Bài phép / Bẫy / quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Fabled" Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While you and your opponent have the same number of cards in hand, negate all Spell, Trap, and Effect Monster effects activated by your opponent, and destroy that Spell/Trap/Monster.


         SR Rarity
         Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
         SR Rarity
         Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
         Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
         EARTH
         Number 64: Ronin Raccoon Sandayu
         Con số 64: Gấu mèo cổ Sandayu
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp độ 2
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type / EARTH / Cấp độ 1 / ATK? / DEF 0). (Khi được Triệu hồi, ATK của nó sẽ bằng ATK hiện tại của quái thú trên sân có ATK cao nhất. Lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau.) Trong khi bạn điều khiển quái thú Loại Beast khác, lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài .


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 2 Beast-Type monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 "Kagemusha Raccoon Token" (Beast-Type/EARTH/Level 1/ATK ?/DEF 0). (When Summoned, its ATK becomes equal to the current ATK of the monster on the field that has the highest ATK. Your choice, if tied.) While you control another Beast-Type monster, this card cannot be destroyed by battle or card effects.         Deck của BEAST trong DUEL LINKS