Thông tin tổng quan của Borrel Link

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
UR Rarity
Artifact Lancea
LIGHT 5
Artifact Lancea
Hiện vật Lancea
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
UR Rarity
Chaos Dragon Levianeer
DARK 8
Chaos Dragon Levianeer
Rồng hỗn loạn Levianeer
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.

 Rarity
Double Disruptor Dragon
 Rarity
Double Disruptor Dragon
 Rarity
Double Disruptor Dragon
DARK 8
Double Disruptor Dragon
Rồng hai cây súng
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú "Rokket" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Rapid Trigger" hoặc "Heavy Interlock" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Double Disruptor Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card, then target 2 "Rokket" monsters in your GY with different names; Special Summon them in Defense Position. You can banish this card from your GY; add 1 "Rapid Trigger" or "Heavy Interlock" from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Double Disruptor Dragon" once per turn.

 Rarity
Exploderokket Dragon
 Rarity
Exploderokket Dragon
 Rarity
Exploderokket Dragon
DARK 7
Exploderokket Dragon
Rồng viên tạn nổ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó mỗi người chơi chịu 2000 sát thương. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Exploderokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exploderokket Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then each player takes 2000 damage. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Exploderokket Dragon". You can only use each effect of "Exploderokket Dragon" once per turn.

SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
SR Rarity
Galactic Spiral Dragon
DARK 8
Galactic Spiral Dragon
Rồng xoắn ốc Bulge
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.

SR Rarity
Magnarokket Dragon
SR Rarity
Magnarokket Dragon
SR Rarity
Magnarokket Dragon
DARK 4
Magnarokket Dragon
Rồng viên tạn Magnum
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.

UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Advance Dragon
DARK 8
Odd-Eyes Advance Dragon
Rồng nâng cấp mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Odd-Eyes Advance Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Advance Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Level 5 or higher monster. If this card is Tribute Summoned: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. When this card destroys a monster by battle: You can Special Summon 1 Level 5 or higher monster from your hand or GY in Defense Position, except "Odd-Eyes Advance Dragon". You can only use this effect of "Odd-Eyes Advance Dragon" once per turn.

UR Rarity
Red-Eyes Black Meteor Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Black Meteor Dragon
UR Rarity
Red-Eyes Black Meteor Dragon
DARK 6
Red-Eyes Black Meteor Dragon
Rồng sao băng đen mắt đỏ
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó tăng Cấp độ của nó lên 1. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Red-Eyes Fusion" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Black Meteor Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 Level 5 or higher Normal Monster from your hand or Deck to the GY; Special Summon this card from your hand, then increase its Level by 1. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "Red-Eyes Fusion" from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Red-Eyes Black Meteor Dragon" once per turn.

SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
SR Rarity
Blue-Eyes White Dragon
LIGHT 8
Blue-Eyes White Dragon
Rồng trắng mắt xanh
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Con rồng huyền thoại này là một động cơ hủy diệt mạnh mẽ. Hầu như bất khả chiến bại, rất ít người đã ngửa với sinh vật tuyệt vời này và sống để kể câu chuyện.


Hiệu ứng gốc (EN):

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.

 Rarity
Borreload Riot Dragon
 Rarity
Borreload Riot Dragon
 Rarity
Borreload Riot Dragon
DARK 8
Borreload Riot Dragon
Rồng nạp nòng xúng náo loạn
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Heavy Interlock". Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa Triệu hồi Đặc biệt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó, sau đó phá hủy lá bài này hoặc 1 quái thú "Rokket" mà bạn điều khiển. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Borrel" hoặc "Rokket" trong Mộ của bạn; phá hủy 1 lá bài bạn điều khiển hoặc trong tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Riot Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Heavy Interlock". When your opponent Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the Special Summon, and if you do, destroy that monster(s), then destroy this card or 1 "Rokket" monster you control. If this card is in your GY: You can target 1 "Borrel" or "Rokket" monster in your GY; destroy 1 card you control or in your hand, and if you do, add that target to your hand. You can only use each effect of "Borreload Riot Dragon" once per turn.

SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
SR Rarity
Rokket Tracer
DARK 4
Rokket Tracer
Rồng viên tạn truy kích
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.

 Rarity
Heavy Interlock
 Rarity
Heavy Interlock
 Rarity
Heavy Interlock
Spell Normal
Heavy Interlock
Bật cò súng

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Borreload Riot Dragon". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc phá huỷ quái thú "Rokket" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn. Quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, và không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt nào từ Extra Deck.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card is used to Ritual Summon "Borreload Riot Dragon". You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or destroy "Rokket" monsters from your hand or face-up field, whose total Levels equal 8 or more. The monster Special Summoned by this effect cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck, and is unaffected by the activated effect of any monster Special Summoned from the Extra Deck.

  SR Rarity
  Quick Launch
  SR Rarity
  Quick Launch
  SR Rarity
  Quick Launch
  Spell Quick
  Quick Launch
  Nạp nhanh ổ xoay

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.

   UR Rarity
   Rapid Trigger
   UR Rarity
   Rapid Trigger
   UR Rarity
   Rapid Trigger
   Spell Quick
   Rapid Trigger
   Bấm cò chớp mắt

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách phá hủy các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn, nhưng nó chỉ có thể tấn công các quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào khác Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rapid Trigger" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by destroying Fusion Materials listed on it from your field, but it can only attack monsters Special Summoned from the Extra Deck, also it is unaffected by activated effects from any other monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only activate 1 "Rapid Trigger" per turn.

    SR Rarity
    The Melody of Awakening Dragon
    SR Rarity
    The Melody of Awakening Dragon
    SR Rarity
    The Melody of Awakening Dragon
    Spell Normal
    The Melody of Awakening Dragon
    Giai điệu đánh thức rồng

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon
     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon
     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon
     DARK 8
     Borreload Furious Dragon
     Rồng nạp nòng xúng giận dữ
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK Dragon
     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.

     N Rarity
     Booster Dragon
     N Rarity
     Booster Dragon
     N Rarity
     Booster Dragon
     DARK
     Booster Dragon
     Rồng động cơ đẩy
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú "Rokket"
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; nó nhận được 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Booster Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 "Rokket" monsters Once per turn: You can target 1 other face-up monster on the field; it gains 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this Link Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can target 1 other Dragon monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Booster Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Borreload Dragon
     UR Rarity
     Borreload Dragon
     UR Rarity
     Borreload Dragon
     DARK
     Borreload Dragon
     Rồng nạp nòng xúng
     • ATK:

     • 3000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     3+ quái thú Hiệu ứng
     Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.

      Rarity
     Borrelsword Dragon
      Rarity
     Borrelsword Dragon
      Rarity
     Borrelsword Dragon
     DARK
     Borrelsword Dragon
     Rồng gươm nòng xúng
     • ATK:

     • 3000

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trên

     Trái

     Dưới-Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     3+ quái thú Hiệu ứng
     Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công, hãy thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, ngoài ra, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú ngửa: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến cuối lượt này, lá bài này nhận được ATK bằng một nửa ATK hiện tại của quái thú đó và nếu đúng như vậy, ATK hiện tại của quái thú đó sẽ giảm đi một nửa.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     3+ Effect Monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Attack Position monster; change it to Defense Position, also, this card can make a second attack during each Battle Phase this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. Once per turn, when this card declares an attack on a face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, this card gains ATK equal to half that monster's current ATK, and if it does, that monster's current ATK is halved.

     R Rarity
     Dillingerous Dragon
     R Rarity
     Dillingerous Dragon
     R Rarity
     Dillingerous Dragon
     DARK
     Dillingerous Dragon
     Rồng Derringer nguy hiểm
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú DARK Dragon
     Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển không tuyên bố tấn công trong lượt này; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Nếu "Rokket" được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của bạn, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dillingerous Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 DARK Dragon monsters Once per turn, during your opponent's End Phase: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls that did not declare an attack this turn; destroy it, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. If a "Rokket" monster(s) is Special Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Dillingerous Dragon" once per turn.

      Rarity
     Flash Charge Dragon
      Rarity
     Flash Charge Dragon
      Rarity
     Flash Charge Dragon
     DARK
     Flash Charge Dragon
     Rồng đạn flash xung kích
     • ATK:

     • 2300

     • LINK-3

     Mũi tên Link:

     Trên-Trái

     Trên

     Trên-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Rồng
     Bạn không thể Triệu hồi / Úp quái thú vào khu vực mà lá bài này chỉ đến. Một lần mỗi lượt, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến, và nếu bạn làm điều đó , gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Dragon monsters You cannot Summon/Set monsters to a zone this card points to. Once per turn, if a monster(s) is Normal or Special Summoned, to a zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can destroy 1 monster this card points to, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. When a card or effect is activated that targets this face-up card (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; negate the activation.

     UR Rarity
     Quadborrel Dragon
     UR Rarity
     Quadborrel Dragon
     UR Rarity
     Quadborrel Dragon
     DARK
     Quadborrel Dragon
     Rồng bốn nòng xúng
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Rồng, bao gồm một quái thú "Rokket"
     Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Link-2 hoặc thấp hơn từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt, đồng thời phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu, sau đó, nếu đó là quái thú Link, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Rokket" với các tên khác nhau , từ tay của bạn hoặc Mộ, cho đến Link Rating của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Quadborrel Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Dragon monsters, including a "Rokket" monster You can discard 1 card, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon Link-2 or lower monsters from the Extra Deck for the rest of the turn, also destroy the targeted monster, then, if it was a Link Monster, you can Special Summon any number of "Rokket" monsters with different names, from your hand or GY, up to its Link Rating. You can only use this effect of "Quadborrel Dragon" once per turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Borreload Link
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong Trận đấu.
     1: Trong Trận đấu này, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp các quái thú có tổng ATK và DEF bằng 4000 mà không cần Hiến tế, nhưng bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú DARK Cyberse hoặc DARK Rồng.
     2: Tiết lộ 1 quái thú Rồng Cấp 7 hoặc lớn hơn trong tay của bạn, sau đó gửi 2 quái thú Rồng Cấp 7 hoặc lớn hơn từ tay và/hoặc Deck của bạn vào Mộ, đồng thời thêm 1 quái thú có tổng ATK và DEF bằng 4000 từ Deck của bạn đến tay bạn. Lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Link.
     3: Nếu một quái thú ở trên sân của đối thủ hoặc trong Mộ của họ, đưa 1 quái thú "Borrel" Link-2 từ Extra Deck của bạn lên sân của bạn.
     Borreload Link

     Cần 20 UR

     UR Rarity
     Artifact Lancea1 card
     UR Rarity
     Chaos Dragon Levianeer2 card
      Rarity
     Double Disruptor Dragon1 card
      Rarity
     Exploderokket Dragon3 card
     UR Rarity
     Odd-Eyes Advance Dragon1 card
     UR Rarity
     Red-Eyes Black Meteor Dragon1 card
     UR Rarity
     Borreload Furious Dragon2 card
     UR Rarity
     Borreload Dragon1 card
      Rarity
     Borrelsword Dragon1 card
     UR Rarity
     Quadborrel Dragon1 card
     UR Rarity
     Triple Burst Dragon1 card
      Rarity
     Borreload Riot Dragon1 card
     UR Rarity
     Forbidden Droplet2 card
      Rarity
     Heavy Interlock1 card
     UR Rarity
     Rapid Trigger1 card

     Main: 30 Extra: 8

     UR Rarity
     Artifact Lancea
     UR Rarity
     Artifact Lancea
     Artifact Lancea
     LIGHT 5
     Artifact Lancea
     Hiện vật Lancea
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Chaos Dragon Levianeer
     UR Rarity
     Chaos Dragon Levianeer
     Chaos Dragon Levianeer
     DARK 8
     Chaos Dragon Levianeer
     Rồng hỗn loạn Levianeer
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
     ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
     ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
     ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


     UR Rarity
     Chaos Dragon Levianeer
     UR Rarity
     Chaos Dragon Levianeer
     Chaos Dragon Levianeer
     DARK 8
     Chaos Dragon Levianeer
     Rồng hỗn loạn Levianeer
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
     ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
     ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
     ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


      Rarity
     Double Disruptor Dragon
      Rarity
     Double Disruptor Dragon
     Double Disruptor Dragon
     DARK 8
     Double Disruptor Dragon
     Rồng hai cây súng
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú "Rokket" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau; Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Rapid Trigger" hoặc "Heavy Interlock" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Double Disruptor Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute this card, then target 2 "Rokket" monsters in your GY with different names; Special Summon them in Defense Position. You can banish this card from your GY; add 1 "Rapid Trigger" or "Heavy Interlock" from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Double Disruptor Dragon" once per turn.


      Rarity
     Exploderokket Dragon
      Rarity
     Exploderokket Dragon
     Exploderokket Dragon
     DARK 7
     Exploderokket Dragon
     Rồng viên tạn nổ
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó mỗi người chơi chịu 2000 sát thương. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Exploderokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exploderokket Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then each player takes 2000 damage. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Exploderokket Dragon". You can only use each effect of "Exploderokket Dragon" once per turn.


      Rarity
     Exploderokket Dragon
      Rarity
     Exploderokket Dragon
     Exploderokket Dragon
     DARK 7
     Exploderokket Dragon
     Rồng viên tạn nổ
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó mỗi người chơi chịu 2000 sát thương. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Exploderokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exploderokket Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then each player takes 2000 damage. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Exploderokket Dragon". You can only use each effect of "Exploderokket Dragon" once per turn.


      Rarity
     Exploderokket Dragon
      Rarity
     Exploderokket Dragon
     Exploderokket Dragon
     DARK 7
     Exploderokket Dragon
     Rồng viên tạn nổ
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá lá bài này, sau đó mỗi người chơi chịu 2000 sát thương. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Exploderokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Exploderokket Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then each player takes 2000 damage. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Exploderokket Dragon". You can only use each effect of "Exploderokket Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Galactic Spiral Dragon
     SR Rarity
     Galactic Spiral Dragon
     Galactic Spiral Dragon
     DARK 8
     Galactic Spiral Dragon
     Rồng xoắn ốc Bulge
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ, nếu bạn điều khiển 2 quái thú LIGHT và / hoặc DARK Dragon hoặc lớn hơn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể làm cho tất cả quái thú bạn đang điều khiển trở thành Cấp 8, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Galactic Spiral Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     While this card is in your hand or GY, if you control 2 or more LIGHT and/or DARK Dragon monsters: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field. During your Main Phase: You can make all monsters you currently control become Level 8, until the end of this turn. You can only use each effect of "Galactic Spiral Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Magnarokket Dragon
     SR Rarity
     Magnarokket Dragon
     Magnarokket Dragon
     DARK 4
     Magnarokket Dragon
     Rồng viên tạn Magnum
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Magnarokket Dragon
     SR Rarity
     Magnarokket Dragon
     Magnarokket Dragon
     DARK 4
     Magnarokket Dragon
     Rồng viên tạn Magnum
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


     UR Rarity
     Odd-Eyes Advance Dragon
     UR Rarity
     Odd-Eyes Advance Dragon
     Odd-Eyes Advance Dragon
     DARK 8
     Odd-Eyes Advance Dragon
     Rồng nâng cấp mắt kỳ lạ
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Khi lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Odd-Eyes Advance Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Advance Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Tribute Summon this card by Tributing 1 Level 5 or higher monster. If this card is Tribute Summoned: You can destroy 1 monster your opponent controls, and if you do, inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. When this card destroys a monster by battle: You can Special Summon 1 Level 5 or higher monster from your hand or GY in Defense Position, except "Odd-Eyes Advance Dragon". You can only use this effect of "Odd-Eyes Advance Dragon" once per turn.


     UR Rarity
     Red-Eyes Black Meteor Dragon
     UR Rarity
     Red-Eyes Black Meteor Dragon
     Red-Eyes Black Meteor Dragon
     DARK 6
     Red-Eyes Black Meteor Dragon
     Rồng sao băng đen mắt đỏ
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó tăng Cấp độ của nó lên 1. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Red-Eyes Fusion" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Black Meteor Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can send 1 Level 5 or higher Normal Monster from your hand or Deck to the GY; Special Summon this card from your hand, then increase its Level by 1. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "Red-Eyes Fusion" from your Deck or GY to your hand. You can only use each effect of "Red-Eyes Black Meteor Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Skull Meister
     SR Rarity
     Skull Meister
     Skull Meister
     DARK 4
     Skull Meister
     Bậc thầy sọ
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
     Phân loại:

     SR Rarity
     Skull Meister
     SR Rarity
     Skull Meister
     Skull Meister
     DARK 4
     Skull Meister
     Bậc thầy sọ
     • ATK:

     • 1700

     • DEF:

     • 400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
     Phân loại:

     R Rarity
     Hyozanryu
     R Rarity
     Hyozanryu
     Hyozanryu
     LIGHT 7
     Hyozanryu
     Rồng kim cương
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     Một con rồng được tạo ra từ một viên kim cương khổng lồ lấp lánh ánh sáng chói mắt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     A dragon created from a massive diamond that sparkles with blinding light.


      Rarity
     Borreload Riot Dragon
      Rarity
     Borreload Riot Dragon
     Borreload Riot Dragon
     DARK 8
     Borreload Riot Dragon
     Rồng nạp nòng xúng náo loạn
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Heavy Interlock". Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa Triệu hồi Đặc biệt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ (các) quái thú đó, sau đó phá hủy lá bài này hoặc 1 quái thú "Rokket" mà bạn điều khiển. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Borrel" hoặc "Rokket" trong Mộ của bạn; phá hủy 1 lá bài bạn điều khiển hoặc trong tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm mục tiêu đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Riot Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with "Heavy Interlock". When your opponent Special Summons a monster(s) (Quick Effect): You can negate the Special Summon, and if you do, destroy that monster(s), then destroy this card or 1 "Rokket" monster you control. If this card is in your GY: You can target 1 "Borrel" or "Rokket" monster in your GY; destroy 1 card you control or in your hand, and if you do, add that target to your hand. You can only use each effect of "Borreload Riot Dragon" once per turn.


     SR Rarity
     Rokket Tracer
     SR Rarity
     Rokket Tracer
     Rokket Tracer
     DARK 4
     Rokket Tracer
     Rồng viên tạn truy kích
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


     SR Rarity
     Rokket Tracer
     SR Rarity
     Rokket Tracer
     Rokket Tracer
     DARK 4
     Rokket Tracer
     Rồng viên tạn truy kích
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      UR Rarity
      Forbidden Droplet
      Forbidden Droplet
      Spell Quick
      Forbidden Droplet
      Giọt thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
       Phân loại:

        Rarity
       Heavy Interlock
        Rarity
       Heavy Interlock
       Heavy Interlock
       Spell Normal
       Heavy Interlock
       Bật cò súng

        Hiệu ứng (VN):

        Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Borreload Riot Dragon". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn và / hoặc phá huỷ quái thú "Rokket" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, có tổng Cấp bằng 8 hoặc lớn hơn. Quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, và không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng kích hoạt của bất kỳ quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt nào từ Extra Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This card is used to Ritual Summon "Borreload Riot Dragon". You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or destroy "Rokket" monsters from your hand or face-up field, whose total Levels equal 8 or more. The monster Special Summoned by this effect cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck, and is unaffected by the activated effect of any monster Special Summoned from the Extra Deck.


        SR Rarity
        Quick Launch
        SR Rarity
        Quick Launch
        Quick Launch
        Spell Quick
        Quick Launch
        Nạp nhanh ổ xoay

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


         SR Rarity
         Quick Launch
         SR Rarity
         Quick Launch
         Quick Launch
         Spell Quick
         Quick Launch
         Nạp nhanh ổ xoay

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


          SR Rarity
          Quick Launch
          SR Rarity
          Quick Launch
          Quick Launch
          Spell Quick
          Quick Launch
          Nạp nhanh ổ xoay

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


           UR Rarity
           Rapid Trigger
           UR Rarity
           Rapid Trigger
           Rapid Trigger
           Spell Quick
           Rapid Trigger
           Bấm cò chớp mắt

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách phá hủy các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân của bạn, nhưng nó chỉ có thể tấn công các quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, cũng như không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào khác Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rapid Trigger" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by destroying Fusion Materials listed on it from your field, but it can only attack monsters Special Summoned from the Extra Deck, also it is unaffected by activated effects from any other monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only activate 1 "Rapid Trigger" per turn.


            SR Rarity
            The Melody of Awakening Dragon
            SR Rarity
            The Melody of Awakening Dragon
            The Melody of Awakening Dragon
            Spell Normal
            The Melody of Awakening Dragon
            Giai điệu đánh thức rồng

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


             SR Rarity
             The Melody of Awakening Dragon
             SR Rarity
             The Melody of Awakening Dragon
             The Melody of Awakening Dragon
             Spell Normal
             The Melody of Awakening Dragon
             Giai điệu đánh thức rồng

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


              SR Rarity
              The Melody of Awakening Dragon
              SR Rarity
              The Melody of Awakening Dragon
              The Melody of Awakening Dragon
              Spell Normal
              The Melody of Awakening Dragon
              Giai điệu đánh thức rồng

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài; thêm tối đa 2 quái thú Rồng với 3000 ATK hoặc lớn hơn và 2500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 card; add up to 2 Dragon monsters with 3000 or more ATK and 2500 or less DEF from your Deck to your hand.


               SR Rarity
               Necro Fusion
               SR Rarity
               Necro Fusion
               Necro Fusion
               Trap Normal
               Necro Fusion
               Kết hợp vong linh

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi mặt Mộ của bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your GY face-down, but it cannot attack this turn.


                SR Rarity
                Treacherous Trap Hole
                SR Rarity
                Treacherous Trap Hole
                Treacherous Trap Hole
                Trap Normal
                Treacherous Trap Hole
                Hang rơi lươn lẹo

                 Hiệu ứng (VN):

                 Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


                 UR Rarity
                 Borreload Furious Dragon
                 UR Rarity
                 Borreload Furious Dragon
                 Borreload Furious Dragon
                 DARK 8
                 Borreload Furious Dragon
                 Rồng nạp nòng xúng giận dữ
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú DARK Dragon
                 (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.


                 UR Rarity
                 Borreload Furious Dragon
                 UR Rarity
                 Borreload Furious Dragon
                 Borreload Furious Dragon
                 DARK 8
                 Borreload Furious Dragon
                 Rồng nạp nòng xúng giận dữ
                 • ATK:

                 • 3000

                 • DEF:

                 • 2500


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú DARK Dragon
                 (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link BÓNG TỐI trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Borreload Furious Dragon" một lần trong mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 DARK Dragon monsters (Quick Effect): You can target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can banish this card from your GY, then target 1 DARK Link Monster in your GY; Special Summon it, but it cannot activate its effects this turn. You can only use each effect of "Borreload Furious Dragon" once per turn.


                 N Rarity
                 Booster Dragon
                 N Rarity
                 Booster Dragon
                 Booster Dragon
                 DARK
                 Booster Dragon
                 Rồng động cơ đẩy
                 • ATK:

                 • 1900

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú "Rokket"
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa khác trên sân; nó nhận được 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Booster Dragon" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 "Rokket" monsters Once per turn: You can target 1 other face-up monster on the field; it gains 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this Link Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can target 1 other Dragon monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Booster Dragon" once per turn.


                 UR Rarity
                 Borreload Dragon
                 UR Rarity
                 Borreload Dragon
                 Borreload Dragon
                 DARK
                 Borreload Dragon
                 Rồng nạp nòng xúng
                 • ATK:

                 • 3000

                 • LINK-4

                 Mũi tên Link:

                 Trái

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 3+ quái thú Hiệu ứng
                 Cả hai người chơi không thể chọn lá bài này làm mục tiêu với các hiệu ứng quái thú. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; nó mất 500 ATK / DEF. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể đặt quái thú của đối thủ đó trong khu vực mà lá bài này chỉ đến và điều khiển nó, nhưng hãy gửi nó đến Mộ trong End Phase của lượt tiếp theo.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3+ Effect Monsters Neither player can target this card with monster effects. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field; it loses 500 ATK/DEF. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. At the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can place that opponent's monster in a zone this card points to and take control of it, but send it to the GY during the End Phase of the next turn.


                  Rarity
                 Borrelsword Dragon
                  Rarity
                 Borrelsword Dragon
                 Borrelsword Dragon
                 DARK
                 Borrelsword Dragon
                 Rồng gươm nòng xúng
                 • ATK:

                 • 3000

                 • LINK-4

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Trái

                 Dưới-Trái

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 3+ quái thú Hiệu ứng
                 Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công, hãy thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, ngoài ra, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú ngửa: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến cuối lượt này, lá bài này nhận được ATK bằng một nửa ATK hiện tại của quái thú đó và nếu đúng như vậy, ATK hiện tại của quái thú đó sẽ giảm đi một nửa.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3+ Effect Monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Attack Position monster; change it to Defense Position, also, this card can make a second attack during each Battle Phase this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. Once per turn, when this card declares an attack on a face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, this card gains ATK equal to half that monster's current ATK, and if it does, that monster's current ATK is halved.


                 UR Rarity
                 Quadborrel Dragon
                 UR Rarity
                 Quadborrel Dragon
                 Quadborrel Dragon
                 DARK
                 Quadborrel Dragon
                 Rồng bốn nòng xúng
                 • ATK:

                 • 1000

                 • LINK-2

                 Mũi tên Link:

                 Trái

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 2 quái thú Rồng, bao gồm một quái thú "Rokket"
                 Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Link-2 hoặc thấp hơn từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt, đồng thời phá huỷ quái thú được chọn làm mục tiêu, sau đó, nếu đó là quái thú Link, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ số lượng "Rokket" với các tên khác nhau , từ tay của bạn hoặc Mộ, cho đến Link Rating của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Quadborrel Dragon" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2 Dragon monsters, including a "Rokket" monster You can discard 1 card, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon Link-2 or lower monsters from the Extra Deck for the rest of the turn, also destroy the targeted monster, then, if it was a Link Monster, you can Special Summon any number of "Rokket" monsters with different names, from your hand or GY, up to its Link Rating. You can only use this effect of "Quadborrel Dragon" once per turn.


                 UR Rarity
                 Triple Burst Dragon
                 UR Rarity
                 Triple Burst Dragon
                 Triple Burst Dragon
                 DARK
                 Triple Burst Dragon
                 Rồng bắn nổ ba phát
                 • ATK:

                 • 2400

                 • LINK-3

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Trái

                 Dưới


                 Hiệu ứng (VN):

                 2+ quái thú, ngoại trừ Token
                 Một lần mỗi lượt, trong Damage Step, khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Link-2 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng Cấp 4 hoặc thấp hơn từ tay của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2+ monsters, except Tokens Once per turn, during the Damage Step, when a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated (Quick Effect): You can negate the activation. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your Main Phase, except the turn this card was Special Summoned: You can Tribute this card, then target 1 Link-2 or lower monster in your GY; Special Summon it, then you can Special Summon 1 Level 4 or lower Dragon monster from your hand.


                 SR Rarity
                 World Gears of Theurlogical Demiurgy
                 SR Rarity
                 World Gears of Theurlogical Demiurgy
                 World Gears of Theurlogical Demiurgy
                 DARK
                 World Gears of Theurlogical Demiurgy
                 Vũ khí vì sao thần Demiurgear
                 • ATK:

                 • 3500

                 • LINK-3

                 Mũi tên Link:

                 Trái

                 Dưới

                 Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 3 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn
                 Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú khác. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "World Gears of Theurlogical Demiurgy" một lần mỗi lượt.
                 ● Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng 3 quái thú có 3 Loại và Thuộc tính khác nhau trên sân: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá khác trên sân.
                 ● Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ Deck của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 3 Level 5 or higher monsters Cannot be used as Link Material. This Link Summoned card is unaffected by other monsters' effects. You can only use each of the following effects of "World Gears of Theurlogical Demiurgy" once per turn. ● During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using 3 monsters that had 3 different Types and Attributes on the field: You can destroy all other cards on the field. ● If your opponent Special Summons a monster(s) from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your Deck.                 Deck của BORREL LINK trong DUEL LINKS