Thông tin tổng quan của Burning Abyss

Nhìn chung

Burning Abyss là một bộ bài tập trung vào việc spam quái liên tục lên sân sau đó Triệu hồi ra các quái thú Xyz Rank 3. Dante, Traveler of the Burning Abyss là một quái thú Xyz Rank 3 rất mạnh mẽ và nổi tiếng ở các format khác như TCG vì sự đa dụng của nó khi nó có thể gửi bài xuống mộ để rồi thực hiện các combo khác.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Alich, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Alich
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn.

N Rarity
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
N Rarity
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Barbar
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, gây ra 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi cái.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Burning Abyss" cards in your Graveyard, except "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; banish them, and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each.

SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
SR Rarity
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Cir, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Cir
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.

R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.

SR Rarity
Fiendish Rhino Warrior
SR Rarity
Fiendish Rhino Warrior
SR Rarity
Fiendish Rhino Warrior
EARTH 3
Fiendish Rhino Warrior
Chiến sĩ tê giác quỷ
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Quái thú quái thú mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior", quái", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fiendish Rhino Warrior" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Fiend monsters you control, except "Fiendish Rhino Warrior", cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the GY: You can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY, except "Fiendish Rhino Warrior". You can only use this effect of "Fiendish Rhino Warrior" once per turn.

R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
R Rarity
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Libic, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Libic
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.

UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
UR Rarity
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
DARK 3
Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".

UR Rarity
Tour Guide From the Underworld
UR Rarity
Tour Guide From the Underworld
UR Rarity
Tour Guide From the Underworld
DARK 3
Tour Guide From the Underworld
Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.

R Rarity
Shaddoll Dragon
R Rarity
Shaddoll Dragon
R Rarity
Shaddoll Dragon
DARK 4
Shaddoll Dragon
Rồng búp bê bóng đêm
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.
Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Shaddoll Dragon" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY by a card effect: You can target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Fiend Griefing
R Rarity
Fiend Griefing
R Rarity
Fiend Griefing
Trap Normal
Fiend Griefing
Quỷ than vãn

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.

  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison
  Trap Normal
  Ice Dragon's Prison
  Rồng băng giam cầm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Gravity Controller
   SR Rarity
   Gravity Controller
   SR Rarity
   Gravity Controller
   DARK
   Gravity Controller
   Người điều khiển trọng lực
   • ATK:

   • 1000

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Dưới-Trái


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
   Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

   SR Rarity
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   SR Rarity
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   SR Rarity
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   LIGHT 6
   Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
   Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
   Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.

   SR Rarity
   Beatrice, Lady of the Eternal
   SR Rarity
   Beatrice, Lady of the Eternal
   SR Rarity
   Beatrice, Lady of the Eternal
   LIGHT
   Beatrice, Lady of the Eternal
   Quý bà sự trường tồn, Beatrice
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2800


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

   UR Rarity
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   UR Rarity
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   UR Rarity
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   LIGHT
   Dante, Traveler of the Burning Abyss
   Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú Cấp 3
   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Mind of the Plana: 100%
   Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
   Mind of the Plana: 100%
   Mind of the Plana
   Gửi tất cả các lá bài bị trục xuất của đối thủ đến một không gian khác. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
   Mind of the Plana

   Cần 16 UR

   UR Rarity
   Chaos Dragon Levianeer1 card
   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss3 card
   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld3 card
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn1 card
   UR Rarity
   Dante, Traveler of the Burning Abyss2 card
   UR Rarity
   Forbidden Droplet3 card
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon3 card

   Main: 30 Extra: 8

   N Rarity
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   N Rarity
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Alich
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn.


   N Rarity
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   N Rarity
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Alich, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Alich
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Alich, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn.


   N Rarity
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   N Rarity
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Barbar
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, gây ra 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi cái.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Burning Abyss" cards in your Graveyard, except "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; banish them, and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each.


   N Rarity
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   N Rarity
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Barbar, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Barbar
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, gây ra 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi cái.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target up to 3 "Burning Abyss" cards in your Graveyard, except "Barbar, Malebranche of the Burning Abyss"; banish them, and if you do, inflict 300 damage to your opponent for each.


   UR Rarity
   Chaos Dragon Levianeer
   UR Rarity
   Chaos Dragon Levianeer
   Chaos Dragon Levianeer
   DARK 8
   Chaos Dragon Levianeer
   Rồng hỗn loạn Levianeer
   • ATK:

   • 3000

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú ÁNH SÁNG và / hoặc BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Khi được Triệu hồi theo cách này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; áp dụng hiệu ứng sau, dựa trên (các) Thuộc tính của quái thú bị loại bỏ trong Triệu hồi Đặc biệt, lá bài này cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.
   ● Chỉ ÁNH SÁNG: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
   ●Chỉ BÓNG TỐI: Xáo trộn 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn vào Deck.
   ● Cả ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI: Phá hủy tối đa 2 lá bài trên sân.
   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Chaos Dragon Levianeer" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 LIGHT and/or DARK monsters from your GY. When Summoned this way: You can activate this effect; apply the following effect, based on the Attribute(s) of the monsters banished for the Special Summon, also this card cannot attack for the rest of this turn. ● Only LIGHT: Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Only DARK: Shuffle 1 random card from your opponent's hand into the Deck. ● Both LIGHT and DARK: Destroy up to 2 cards on the field. You can only use this effect of "Chaos Dragon Levianeer" once per turn.


   SR Rarity
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   SR Rarity
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Cir
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


   SR Rarity
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   SR Rarity
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Cir
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


   SR Rarity
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   SR Rarity
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Cir, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Cir
   • ATK:

   • 1600

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Cir, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 "Burning Abyss" monster in your Graveyard, except "Cir, Malebranche of the Burning Abyss"; Special Summon it.


   R Rarity
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   R Rarity
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


   R Rarity
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   R Rarity
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


   R Rarity
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   R Rarity
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Farfa, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Farfa
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1900


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Farfa, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can target 1 monster on the field; banish it until the End Phase.


   SR Rarity
   Fiendish Rhino Warrior
   SR Rarity
   Fiendish Rhino Warrior
   Fiendish Rhino Warrior
   EARTH 3
   Fiendish Rhino Warrior
   Chiến sĩ tê giác quỷ
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 900


   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú quái thú mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior", quái", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fiendish Rhino Warrior" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fiend monsters you control, except "Fiendish Rhino Warrior", cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the GY: You can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY, except "Fiendish Rhino Warrior". You can only use this effect of "Fiendish Rhino Warrior" once per turn.


   SR Rarity
   Fiendish Rhino Warrior
   SR Rarity
   Fiendish Rhino Warrior
   Fiendish Rhino Warrior
   EARTH 3
   Fiendish Rhino Warrior
   Chiến sĩ tê giác quỷ
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 900


   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú quái thú mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior", quái", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fiendish Rhino Warrior" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fiend monsters you control, except "Fiendish Rhino Warrior", cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the GY: You can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY, except "Fiendish Rhino Warrior". You can only use this effect of "Fiendish Rhino Warrior" once per turn.


   SR Rarity
   Fiendish Rhino Warrior
   SR Rarity
   Fiendish Rhino Warrior
   Fiendish Rhino Warrior
   EARTH 3
   Fiendish Rhino Warrior
   Chiến sĩ tê giác quỷ
   • ATK:

   • 1400

   • DEF:

   • 900


   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú quái thú mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior", quái", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Fiendish Rhino Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fiendish Rhino Warrior" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fiend monsters you control, except "Fiendish Rhino Warrior", cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the GY: You can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY, except "Fiendish Rhino Warrior". You can only use this effect of "Fiendish Rhino Warrior" once per turn.


   SR Rarity
   Kiteroid
   SR Rarity
   Kiteroid
   Kiteroid
   WIND 1
   Kiteroid
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó. Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công trực tiếp (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle. During damage calculation, if your opponent's monster attacks directly (Quick Effect): You can banish this card from your Graveyard; you take no battle damage from that battle.


   R Rarity
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   R Rarity
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Libic
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 700


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.


   R Rarity
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   R Rarity
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Libic
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 700


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.


   R Rarity
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   R Rarity
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Libic, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Libic
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 700


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ tay của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Libic, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your hand, but its effects are negated.


   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   UR Rarity
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   DARK 3
   Scarm, Malebranche of the Burning Abyss
   Malebranche của địa ngục cháy, Scarm
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú không phải là quái thú "Burning Abyss" , hãy phá huỷ lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng này của "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.
   ● Nếu bạn không điều khiển Lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn.
   ● Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể thêm 1 quái thú Loại quái thú DARK Fiend Cấp 3 từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a monster that is not a "Burning Abyss" monster, destroy this card. You can only use 1 of these effects of "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss" per turn, and only once that turn. ● If you control no Spell/Trap Cards: You can Special Summon this card from your hand. ● During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 Level 3 DARK Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except "Scarm, Malebranche of the Burning Abyss".


   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld
   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld
   Tour Guide From the Underworld
   DARK 3
   Tour Guide From the Underworld
   Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld
   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld
   Tour Guide From the Underworld
   DARK 3
   Tour Guide From the Underworld
   Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld
   UR Rarity
   Tour Guide From the Underworld
   Tour Guide From the Underworld
   DARK 3
   Tour Guide From the Underworld
   Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


   UR Rarity
   Forbidden Droplet
   UR Rarity
   Forbidden Droplet
   Forbidden Droplet
   Spell Quick
   Forbidden Droplet
   Giọt thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    Forbidden Droplet
    Spell Quick
    Forbidden Droplet
    Giọt thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       UR Rarity
       Mystical Space Typhoon
       Mystical Space Typhoon
       Spell Quick
       Mystical Space Typhoon
       Cơn lốc thần bí

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        UR Rarity
        Mystical Space Typhoon
        Mystical Space Typhoon
        Spell Quick
        Mystical Space Typhoon
        Cơn lốc thần bí

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


         SR Rarity
         Gravity Controller
         SR Rarity
         Gravity Controller
         Gravity Controller
         DARK
         Gravity Controller
         Người điều khiển trọng lực
         • ATK:

         • 1000

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới-Trái


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
         Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.


         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


         SR Rarity
         Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
         SR Rarity
         Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
         Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
         LIGHT 6
         Virgil, Rock Star of the Burning Abyss
         Nhà thơ địa ngục cháy, Virgil
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
         Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Burning Abyss" , sau đó chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xáo trộn nó vào Deck. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị đưa vào Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters You can only control 1 "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss". Once per turn: You can discard 1 "Burning Abyss" card, then target 1 card your opponent controls or in their Graveyard; shuffle it into the Deck. If this card on the field is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Virgil, Rock Star of the Burning Abyss" once per turn.


         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         Beatrice, Lady of the Eternal
         LIGHT
         Beatrice, Lady of the Eternal
         Quý bà sự trường tồn, Beatrice
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         SR Rarity
         Beatrice, Lady of the Eternal
         Beatrice, Lady of the Eternal
         LIGHT
         Beatrice, Lady of the Eternal
         Quý bà sự trường tồn, Beatrice
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2800


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


         UR Rarity
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         UR Rarity
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         LIGHT
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


         UR Rarity
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         UR Rarity
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         LIGHT
         Dante, Traveler of the Burning Abyss
         Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
         • ATK:

         • 1000

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 3
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.         Deck của BURNING ABYSS trong DUEL LINKS