Thông tin tổng quan của Charmer

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Familiar-Possessed - Aussa
SR Rarity
Familiar-Possessed - Aussa
SR Rarity
Familiar-Possessed - Aussa
EARTH 4
Familiar-Possessed - Aussa
Người sở hữu hồn nhập - Aussa
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Aussa the Earth Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú EARTH mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Aussa the Earth Charmer" and 1 face-up EARTH monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

SR Rarity
Familiar-Possessed - Eria
SR Rarity
Familiar-Possessed - Eria
SR Rarity
Familiar-Possessed - Eria
WATER 4
Familiar-Possessed - Eria
Người sở hữu hồn nhập - Eria
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Eria the Water Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú NƯỚC ngửa mặt mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Eria the Water Charmer" and 1 face-up WATER monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

SR Rarity
Familiar-Possessed - Hiita
SR Rarity
Familiar-Possessed - Hiita
SR Rarity
Familiar-Possessed - Hiita
FIRE 4
Familiar-Possessed - Hiita
Người sở hữu hồn nhập - Hiita
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Hiita the Fire Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú LỬA ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Hiita the Fire Charmer" and 1 face-up FIRE monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

SR Rarity
Familiar-Possessed - Wynn
SR Rarity
Familiar-Possessed - Wynn
SR Rarity
Familiar-Possessed - Wynn
WIND 4
Familiar-Possessed - Wynn
Người sở hữu hồn nhập - Wynn
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Wynn the Wind Charmer" and 1 face-up WIND monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

UR Rarity
Spirit Charmers
UR Rarity
Spirit Charmers
UR Rarity
Spirit Charmers
Spell Quick
Spirit Charmers
Nhóm kiểm soát thuật tinh linh

  Hiệu ứng (VN):

  Bỏ 1 lá bài; lấy 2 lá bài từ Deck của bạn với các tên khác nhau, đó là "Charmer" , quái thú "Familiar-Possessed" và / hoặc "Possessed" , thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn và đặt cái còn lại. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spirit Charmers" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Discard 1 card; take 2 cards from your Deck with different names from each other, that are "Charmer" monsters, "Familiar-Possessed" monsters, and/or "Possessed" Spells/Traps, add 1 of them to your hand, and Set the other. You can only activate 1 "Spirit Charmers" per turn.

  UR Rarity
  Possessed Partnerships
  UR Rarity
  Possessed Partnerships
  UR Rarity
  Possessed Partnerships
  Trap Normal
  Possessed Partnerships
  Hồn nhập nối liền nhau

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster với 1500 DEF từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Tấn công hoặc Tư thế Phòng thủ úp, sau đó, nếu bạn điều khiển quái thú có 2 Thuộc tính khác nhau hoặc lớn hơn, bạn có thể phá huỷ 1 lá bài ngửa trên sân. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Possessed" đặt nó ngửa trên ô của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Possessed Partnerships" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 Spellcaster monster with 1500 DEF from your hand or GY in Attack Position or face-down Defense Position, then, if you control monsters with 2 or more different Attributes, you can destroy 1 face-up card on the field. You can banish this card from your GY, then target 1 "Possessed" Continuous Spell/Trap in your GY; place it face-up on your field. You can only use 1 "Possessed Partnerships" effect per turn, and only once that turn.

   Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   SR Rarity
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   LIGHT
   Artemis, the Magistus Moon Maiden
   Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
   • ATK:

   • 800

   • LINK-1

   Mũi tên Link:

   Trên


   Hiệu ứng (VN):

   1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
   Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.

   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   SR Rarity
   Knightmare Phoenix
   FIRE
   Knightmare Phoenix
   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 1900

   • LINK-2

   Mũi tên Link:

   Trên

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2 quái thú có tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   UR Rarity
   Knightmare Unicorn
   DARK
   Knightmare Unicorn
   Kỳ lân khúc ác mộng mơ
   • ATK:

   • 2200

   • LINK-3

   Mũi tên Link:

   Trái

   Dưới

   Phải


   Hiệu ứng (VN):

   2+ quái thú với các tên khác nhau
   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

   Các Skill được sử dụng hàng đầu

   Awakening of the Charmers: 100%
   Tiết lộ 1 "Chamer" hoặc 1 "Familiar-Possessed" và đưa 1 lá bài từ Tay về Bộ bài của bạn để đặt 1 Sự thức tỉnh của người bị chiếm hữu từ bên ngoài Bộ bài của bạn.  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa: 
    ● Familiar-Possessed - Aussa ● Familiar-Possessed - Eria ● Familiar-Possessed - Hiita ● Familiar-Possessed - Wynn
   Familiar-Possessed - Hiita
   Familiar-Possessed - Aussa
   Familiar-Possessed - Wynn
   Familiar-Possessed - Eria
   Awakening of the Possessed
   Awakening of the Charmers: 100%
   Awakening of the Charmers
   Tiết lộ 1 "Chamer" hoặc 1 "Familiar-Possessed" và đưa 1 lá bài từ Tay về Bộ bài của bạn để đặt 1 Sự thức tỉnh của người bị chiếm hữu từ bên ngoài Bộ bài của bạn.  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa: 
    ● Familiar-Possessed - Aussa ● Familiar-Possessed - Eria ● Familiar-Possessed - Hiita ● Familiar-Possessed - Wynn
   Familiar-Possessed - Hiita
   Familiar-Possessed - Aussa
   Familiar-Possessed - Wynn
   Familiar-Possessed - Eria
   Awakening of the Possessed
   Awakening of the Charmers

   Cần 16 UR

   UR Rarity
   Speedroid Terrortop1 card
   UR Rarity
   Wynn the Wind Channeler1 card
   UR Rarity
   Clear Wing Synchro Dragon1 card
   UR Rarity
   Cyber Slash Harpie Lady1 card
   UR Rarity
   Draco Berserker of the Tenyi1 card
   UR Rarity
   Hi-Speedroid Kitedrake1 card
   UR Rarity
   Grand Spiritual Art - Ichirin1 card
   UR Rarity
   Spirit Charmers3 card
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison3 card
   UR Rarity
   Possessed Partnerships3 card

   Main: 20 Extra: 8

   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Aussa
   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Aussa
   Familiar-Possessed - Aussa
   EARTH 4
   Familiar-Possessed - Aussa
   Người sở hữu hồn nhập - Aussa
   • ATK:

   • 1850

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Aussa the Earth Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú EARTH mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Aussa the Earth Charmer" and 1 face-up EARTH monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Eria
   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Eria
   Familiar-Possessed - Eria
   WATER 4
   Familiar-Possessed - Eria
   Người sở hữu hồn nhập - Eria
   • ATK:

   • 1850

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Eria the Water Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú NƯỚC ngửa mặt mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Eria the Water Charmer" and 1 face-up WATER monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Hiita
   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Hiita
   Familiar-Possessed - Hiita
   FIRE 4
   Familiar-Possessed - Hiita
   Người sở hữu hồn nhập - Hiita
   • ATK:

   • 1850

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Hiita the Fire Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú LỬA ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Hiita the Fire Charmer" and 1 face-up FIRE monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Wynn
   SR Rarity
   Familiar-Possessed - Wynn
   Familiar-Possessed - Wynn
   WIND 4
   Familiar-Possessed - Wynn
   Người sở hữu hồn nhập - Wynn
   • ATK:

   • 1850

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Deck của bạn) bằng cách gửi 1 "Wynn the Wind Charmer" mặt ngửa và 1 quái thú GIÓ mặt ngửa mà bạn điều khiển tới Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Special Summon this card (from your hand or Deck) by sending 1 face-up "Wynn the Wind Charmer" and 1 face-up WIND monster you control to the GY. If this card Special Summoned by its own effect attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


   SR Rarity
   Speedroid Taketomborg
   SR Rarity
   Speedroid Taketomborg
   Speedroid Taketomborg
   WIND 3
   Speedroid Taketomborg
   Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
   • ATK:

   • 600

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.


   UR Rarity
   Speedroid Terrortop
   UR Rarity
   Speedroid Terrortop
   Speedroid Terrortop
   WIND 3
   Speedroid Terrortop
   Cỗ máy tốc độ quay cực đại
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 600


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.


   UR Rarity
   Wynn the Wind Channeler
   UR Rarity
   Wynn the Wind Channeler
   Wynn the Wind Channeler
   WIND 5
   Wynn the Wind Channeler
   Người mai mối hồn gió Wynn
   • ATK:

   • 1850

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
   Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


   SR Rarity
   Speedroid CarTurbo
   SR Rarity
   Speedroid CarTurbo
   Speedroid CarTurbo
   WIND 3
   Speedroid CarTurbo
   Cỗ máy tốc độ thẻ xe tăng áp
   • ATK:

   • 800

   • DEF:

   • 1200


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú GIÓ mà bạn đang điều khiển tăng 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid CarTurbo" một lần cho mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a WIND monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. You can banish this card and 1 "Speedroid" monster from your GY; all WIND monsters you currently control gain 800 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Speedroid CarTurbo" once per turn.


   R Rarity
   Speedroid Den-Den Daiko Duke
   R Rarity
   Speedroid Den-Den Daiko Duke
   Speedroid Den-Den Daiko Duke
   WIND 3
   Speedroid Den-Den Daiko Duke
   Cỗ máy tốc độ công tước Den-Den Daiko
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "Speedroid Den-Den Daiko Duke". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Den-Den Daiko Duke" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can banish this card from your Graveyard; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your hand or Graveyard, except "Speedroid Den-Den Daiko Duke". You can only use this effect of "Speedroid Den-Den Daiko Duke" once per turn.


   SR Rarity
   Speedroid Fuki-Modoshi Piper
   SR Rarity
   Speedroid Fuki-Modoshi Piper
   Speedroid Fuki-Modoshi Piper
   WIND 4
   Speedroid Fuki-Modoshi Piper
   Cỗ máy tốc độ trẻ còi thổi giấy
   • ATK:

   • 1000

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lượng quái thú GIÓ khác mà bạn điều khiển, thêm 1 lá bài đã lật và xem được lên tay của bạn, đồng thời đặt phần còn lại vào cuối Deck của bạn trong bất kỳ thứ tự nào. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú GIÓ Cấp 3 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó xuống 2. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can excavate cards from the top of your Deck equal to the number of other WIND monsters you control, add 1 excavated card to your hand, also place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 3 or higher WIND monster you control; reduce its Level by 2. You can only use each effect of "Speedroid Fuki-Modoshi Piper" once per turn.


   UR Rarity
   Grand Spiritual Art - Ichirin
   UR Rarity
   Grand Spiritual Art - Ichirin
   Grand Spiritual Art - Ichirin
   Spell Field
   Grand Spiritual Art - Ichirin
   Đại linh thuật - Nhất Luân

    Hiệu ứng (VN):

    Vô hiệu hoá hiệu ứng quái thú đầu tiên của đối thủ sẽ thực thi mỗi lượt trong khi bạn điều khiển quái thú Spellcaster với 1500 DEF. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú có cùng Thuộc tính, nhưng với 1500 ATK / 200 DEF, từ Deck của bạn đến tay bạn, và nếu bạn làm điều đó đó, xáo trộn lá bài được tiết lộ vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Grand Spiritual Art - Ichirin" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Negate your opponent's first monster effect that resolves each turn while you control a Spellcaster monster with 1500 DEF. During your Main Phase: You can reveal 1 Spellcaster monster from your hand, and if you do, add 1 monster with the same Attribute, but with 1500 ATK/200 DEF, from your Deck to your hand, and if you do that, shuffle the revealed card into the Deck. You can only use this effect of "Grand Spiritual Art - Ichirin" once per turn.


    UR Rarity
    Spirit Charmers
    UR Rarity
    Spirit Charmers
    Spirit Charmers
    Spell Quick
    Spirit Charmers
    Nhóm kiểm soát thuật tinh linh

     Hiệu ứng (VN):

     Bỏ 1 lá bài; lấy 2 lá bài từ Deck của bạn với các tên khác nhau, đó là "Charmer" , quái thú "Familiar-Possessed" và / hoặc "Possessed" , thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn và đặt cái còn lại. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spirit Charmers" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Discard 1 card; take 2 cards from your Deck with different names from each other, that are "Charmer" monsters, "Familiar-Possessed" monsters, and/or "Possessed" Spells/Traps, add 1 of them to your hand, and Set the other. You can only activate 1 "Spirit Charmers" per turn.


     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


      UR Rarity
      Possessed Partnerships
      UR Rarity
      Possessed Partnerships
      Possessed Partnerships
      Trap Normal
      Possessed Partnerships
      Hồn nhập nối liền nhau

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster với 1500 DEF từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Tấn công hoặc Tư thế Phòng thủ úp, sau đó, nếu bạn điều khiển quái thú có 2 Thuộc tính khác nhau hoặc lớn hơn, bạn có thể phá huỷ 1 lá bài ngửa trên sân. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục "Possessed" đặt nó ngửa trên ô của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Possessed Partnerships" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Special Summon 1 Spellcaster monster with 1500 DEF from your hand or GY in Attack Position or face-down Defense Position, then, if you control monsters with 2 or more different Attributes, you can destroy 1 face-up card on the field. You can banish this card from your GY, then target 1 "Possessed" Continuous Spell/Trap in your GY; place it face-up on your field. You can only use 1 "Possessed Partnerships" effect per turn, and only once that turn.


       SR Rarity
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       SR Rarity
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       LIGHT
       Artemis, the Magistus Moon Maiden
       Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
       • ATK:

       • 800

       • LINK-1

       Mũi tên Link:

       Trên


       Hiệu ứng (VN):

       1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
       Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       UR Rarity
       Clear Wing Synchro Dragon
       Clear Wing Synchro Dragon
       WIND 7
       Clear Wing Synchro Dragon
       Rồng đồng bộ cánh trong suốt
       • ATK:

       • 2500

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


       UR Rarity
       Cyber Slash Harpie Lady
       UR Rarity
       Cyber Slash Harpie Lady
       Cyber Slash Harpie Lady
       WIND 8
       Cyber Slash Harpie Lady
       Quý cô Harpie giáp cào
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       UR Rarity
       Draco Berserker of the Tenyi
       Draco Berserker of the Tenyi
       DARK 8
       Draco Berserker of the Tenyi
       Thiên uy long quỷ thần
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


       UR Rarity
       Hi-Speedroid Kitedrake
       UR Rarity
       Hi-Speedroid Kitedrake
       Hi-Speedroid Kitedrake
       WIND 8
       Hi-Speedroid Kitedrake
       Cỗ máy tốc độ cao diều Drake
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 WIND Machine Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Hủy tất cả các lá bài khác trên sân.
       ● Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.
       Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ bởi một lá bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn.
       Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hi-Speedroid Kitedrake" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 WIND Machine Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Destroy all other cards on the field. ● Negate the effects of all face-up cards your opponent currently controls. If this card in your possession is sent to your GY by an opponent's card: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hi-Speedroid Kitedrake" once per turn.


       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       SR Rarity
       Stardust Charge Warrior
       Stardust Charge Warrior
       WIND 6
       Stardust Charge Warrior
       Chiến binh xung kích bụi sao
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1300


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


       SR Rarity
       Castel, the Skyblaster Musketeer
       SR Rarity
       Castel, the Skyblaster Musketeer
       Castel, the Skyblaster Musketeer
       WIND
       Castel, the Skyblaster Musketeer
       Tay súng trời, chim Castel
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


       R Rarity
       Starliege Photon Blast Dragon
       R Rarity
       Starliege Photon Blast Dragon
       Starliege Photon Blast Dragon
       LIGHT
       Starliege Photon Blast Dragon
       Rồng quang tử sáng huy hoàng
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 2500


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Photon" từ tay của bạn. Khi quái thú được Triệu hồi Xyz này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú mà bạn điều khiển có 2000 ATK hoặc lớn hơn với hiệu ứng bài, cũng như không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần mỗi lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong số "Galaxy-Eyes Photon Dragon" bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can Special Summon 1 "Photon" monster from your hand. While this Xyz Summoned monster is on the field, your opponent cannot target monsters you control with 2000 or more ATK with card effects, also they cannot be destroyed by your opponent's card effects. Once per opponent's turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card, then target 1 of your "Galaxy-Eyes Photon Dragon" that is banished or in your GY; Special Summon it.       Deck của CHARMER trong DUEL LINKS