Thông tin tổng quan của Crystal Beasts

Nhìn chung

Crystal Beasts là một bộ bài dựa trên việc kiểm soát xoay quanh khả năng với việc tạo ra những lợi thế về số lá bài của Crystal Conclave bằng cách liên tục tái sử dụng liên tục Crystal Beast Sapphire Pegasus. Ngoài cơ chế nhỏ có thể dễ dàng tìm kiếm với các lá bài như Rare ValueRainbow Bridge, Crystal Beasts là bộ bài kiểm soát hàng đầu của bạn, thường lựa chọn dàn Bài Bẫy nhiều hơn và các lá bài như Necrovalley để cạnh tranh với Meta.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
R Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
R Rarity
Crystal Beast Ruby Carbuncle
LIGHT 3
Crystal Beast Ruby Carbuncle
Thú pha lê Carbuncle hồng ngọc
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Crystal Beast" nhất có thể từ Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Special Summoned: You can Special Summon as many "Crystal Beast" Monster Cards as possible from your Spell & Trap Zones. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.

UR Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
UR Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
UR Rarity
Crystal Beast Sapphire Pegasus
WIND 4
Crystal Beast Sapphire Pegasus
Thú pha lê thiên mã ngọc bích
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.

SR Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
SR Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
SR Rarity
Crystal Beast Topaz Tiger
EARTH 4
Crystal Beast Topaz Tiger
Thú pha lê hổ hoàng ngọc
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ, nó nhận được 400 ATK chỉ trong Damage Step. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks an opponent's monster, it gains 400 ATK during the Damage Step only. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.

R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
DARK 3
Orcust Cymbal Skeleton
Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.

SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
DARK 4
Orcust Harp Horror
Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.

R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
DARK 7
Orcust Knightmare
Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.

N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
N Rarity
World Legacy - "World Wand"
DARK 8
World Legacy - "World Wand"
Di vật vì sao - Trượng vì sao
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Deck / Úp được Triệu hồi Thường này không thể bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Wand"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay của bạn.
● Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú "Orcust" bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


Hiệu ứng gốc (EN):

This Normal Summoned/Set card cannot be destroyed by battle with a monster Special Summoned from the Extra Deck. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Wand"" once per turn. ● If this card is sent to the GY: You can Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand. ● You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Orcust" monsters; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.

SR Rarity
Crystal Beacon
SR Rarity
Crystal Beacon
SR Rarity
Crystal Beacon
Spell Normal
Crystal Beacon
Pha lê dẫn lối

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.

  UR Rarity
  Orcustrated Babel
  UR Rarity
  Orcustrated Babel
  UR Rarity
  Orcustrated Babel
  Spell Field
  Orcustrated Babel
  Tháp nhạc quỷ khúc Babel

   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của "Orcust" trong Mộ của bạn hoặc của Link Monster mà bạn điều khiển bằng "Orcust" trong tên gốc của chúng, dưới dạng Hiệu ứng nhanh. Trong Main Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can activate the effects of "Orcust" monsters in your GY, or of Link Monsters you control with "Orcust" in their original names, as Quick Effects. During your Main Phase, if this card is in your GY, except the turn it was sent to the GY: You can send 1 card from your hand to the GY; add this card to your hand.

   SR Rarity
   Rainbow Bridge
   SR Rarity
   Rainbow Bridge
   SR Rarity
   Rainbow Bridge
   Spell Normal
   Rainbow Bridge
   Cây cầu cầu vồng

    Hiệu ứng (VN):

    Thêm 1 Lá bài "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Decode Talker
    UR Rarity
    Decode Talker
    UR Rarity
    Decode Talker
    DARK
    Decode Talker
    Người xử mã
    • ATK:

    • 2300

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng
    Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.

    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    UR Rarity
    Galatea, the Orcust Automaton
    DARK
    Galatea, the Orcust Automaton
    Máy nhạc quỷ khúc Galatea
    • ATK:

    • 1800

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Trên-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
    Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.

    SR Rarity
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    SR Rarity
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    SR Rarity
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    DARK
    Longirsu, the Orcust Orchestrator
    Trưởng nhạc quỷ khúc đau buồn, Longirsu
    • ATK:

    • 2500

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Dưới-Phải

    Trên-Trái

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
    Lá bài Link này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú được mũi tên Link chỉ vào mà đối thủ của bạn điều khiển tới Mộ. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Longirsu, the Orcust Orchestrator" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by card effects. You can target 2 of your banished Machine monsters; shuffle them into the Deck, then you can send 1 linked monster your opponent controls to the GY. This card cannot attack the turn you activate this effect. You can only use this effect of "Longirsu, the Orcust Orchestrator" once per turn.

    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    LIGHT
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.

    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    DARK
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

    SR Rarity
    Lightning Chidori
    SR Rarity
    Lightning Chidori
    SR Rarity
    Lightning Chidori
    WIND
    Lightning Chidori
    Điện quang thiên điểu
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú GIÓ Cấp 4
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Transcendent Crystals: 100%
    Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi bằng cách gửi 1-3 lá bài trên tay của bạn đến Mộ của bạn. Chọn cùng một số lượng quái thú "Crystal Beast" từ Bộ bài của bạn với số lượng bài bạn đã gửi từ tay của bạn đến Mộ và đặt nó / chúng vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 7 quái thú "Crystal Beast" trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể lượt hiện tại.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
    Transcendent Crystals: 100%
    Transcendent Crystals
    Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi bằng cách gửi 1-3 lá bài trên tay của bạn đến Mộ của bạn. Chọn cùng một số lượng quái thú "Crystal Beast" từ Bộ bài của bạn với số lượng bài bạn đã gửi từ tay của bạn đến Mộ và đặt nó / chúng vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 7 quái thú "Crystal Beast" trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể lượt hiện tại.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
    Transcendent Crystals

    Cần 15 UR

    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus3 card
    UR Rarity
    Doomking Balerdroch2 card
    UR Rarity
    Gozuki3 card
    UR Rarity
    Decode Talker1 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss2 card
    UR Rarity
    Zombie World3 card

    Main: 30 Extra: 8

    R Rarity
    Crystal Beast Amethyst Cat
    R Rarity
    Crystal Beast Amethyst Cat
    Crystal Beast Amethyst Cat
    EARTH 3
    Crystal Beast Amethyst Cat
    Thú pha lê mèo thạch anh tím
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 400


    Hiệu ứng (VN):

    Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, mọi Thiệt hại Chiến đấu mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy khi đang ở trong Vùng Bài quái thú, bạn có thể đặt nó úp vào Vùng Bài Phép & Bẫy của mình dưới dạng Bài Phép Liên tục, thay vì gửi nó vào Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    This card can attack your opponent directly, but when it uses this effect, any Battle Damage it inflicts to your opponent is halved. If this face-up card is destroyed while it is in a Monster Card Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Card Zone as a Continuous Spell Card, instead of sending it to the Graveyard.


    R Rarity
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    R Rarity
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    LIGHT 3
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    Thú pha lê Carbuncle hồng ngọc
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Crystal Beast" nhất có thể từ Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Special Summoned: You can Special Summon as many "Crystal Beast" Monster Cards as possible from your Spell & Trap Zones. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


    R Rarity
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    R Rarity
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    LIGHT 3
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    Thú pha lê Carbuncle hồng ngọc
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Crystal Beast" nhất có thể từ Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Special Summoned: You can Special Summon as many "Crystal Beast" Monster Cards as possible from your Spell & Trap Zones. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


    R Rarity
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    R Rarity
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    LIGHT 3
    Crystal Beast Ruby Carbuncle
    Thú pha lê Carbuncle hồng ngọc
    • ATK:

    • 300

    • DEF:

    • 300


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Crystal Beast" nhất có thể từ Vùng Phép & Bẫy của bạn. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Special Summoned: You can Special Summon as many "Crystal Beast" Monster Cards as possible from your Spell & Trap Zones. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    WIND 4
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    Thú pha lê thiên mã ngọc bích
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    WIND 4
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    Thú pha lê thiên mã ngọc bích
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    UR Rarity
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    WIND 4
    Crystal Beast Sapphire Pegasus
    Thú pha lê thiên mã ngọc bích
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể đặt 1 quái thú "Crystal Beast" từ tay, Deck hoặc Mộ, ngửa mặt lên trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn dưới dạng bài Phép Liên tục. Nếu lá bài ngửa này bị phá hủy trong Vùng quái thú, bạn có thể đặt nó ngửa vào Vùng Phép & Bẫy của mình dưới dạng Phép liên tục, thay vì gửi đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Summoned: You can place 1 "Crystal Beast" monster from your hand, Deck, or GY, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. If this face-up card is destroyed in a Monster Zone, you can place it face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, instead of sending it to the GY.


    UR Rarity
    Doomking Balerdroch
    UR Rarity
    Doomking Balerdroch
    Doomking Balerdroch
    DARK 8
    Doomking Balerdroch
    Vua diệt vong Balerdroch
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Standby Phase, nếu một lá bài ngửa nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Doomking Balerdroch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi Chuỗi, khi quái thú Zombie, ngoại trừ "Doomking Balerdroch", kích hoạt hiệu ứng của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể áp dụng một trong các hiệu ứng này (nhưng bạn không thể áp dụng cùng hiệu ứng đó của "Doomking Balerdroch" lại đến lượt này).
    ● Vô hiệu hoá hiệu ứng đó. ● Loại bỏ 1 quái thú khỏi sân hoặc Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Standby Phase, if a face-up card is in a Field Zone and this card is in your GY: You can Special Summon this card in Defense Position. You can only use this effect of "Doomking Balerdroch" once per turn. Once per Chain, when a Zombie monster, except "Doomking Balerdroch", activates its effect (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can apply 1 of these effects (but you cannot apply that same effect of "Doomking Balerdroch" again this turn). ● Negate that effect. ● Banish 1 monster from the field or GY.


    UR Rarity
    Doomking Balerdroch
    UR Rarity
    Doomking Balerdroch
    Doomking Balerdroch
    DARK 8
    Doomking Balerdroch
    Vua diệt vong Balerdroch
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Standby Phase, nếu một lá bài ngửa nằm trong Vùng bài Phép Môi Trường và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Doomking Balerdroch" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi Chuỗi, khi quái thú Zombie, ngoại trừ "Doomking Balerdroch", kích hoạt hiệu ứng của nó (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể áp dụng một trong các hiệu ứng này (nhưng bạn không thể áp dụng cùng hiệu ứng đó của "Doomking Balerdroch" lại đến lượt này).
    ● Vô hiệu hoá hiệu ứng đó. ● Loại bỏ 1 quái thú khỏi sân hoặc Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the Standby Phase, if a face-up card is in a Field Zone and this card is in your GY: You can Special Summon this card in Defense Position. You can only use this effect of "Doomking Balerdroch" once per turn. Once per Chain, when a Zombie monster, except "Doomking Balerdroch", activates its effect (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can apply 1 of these effects (but you cannot apply that same effect of "Doomking Balerdroch" again this turn). ● Negate that effect. ● Banish 1 monster from the field or GY.


    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    UR Rarity
    Gozuki
    UR Rarity
    Gozuki
    Gozuki
    EARTH 4
    Gozuki
    Ngưu đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


    SR Rarity
    Mezuki
    SR Rarity
    Mezuki
    Mezuki
    EARTH 4
    Mezuki
    Mã đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


    SR Rarity
    Mezuki
    SR Rarity
    Mezuki
    Mezuki
    EARTH 4
    Mezuki
    Mã đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


    SR Rarity
    Mezuki
    SR Rarity
    Mezuki
    Mezuki
    EARTH 4
    Mezuki
    Mã đầu quỷ
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


    R Rarity
    Necroworld Banshee
    R Rarity
    Necroworld Banshee
    Necroworld Banshee
    DARK 4
    Necroworld Banshee
    Hồn ma nữ kiếp sau
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    "Zombie World" trong Vùng Bài Phép Môi Trường không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ; kích hoạt 1 "Zombie World" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Necroworld Banshee" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Zombie World" in the Field Zone cannot be destroyed by card effects, also neither player can target it with card effects. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; activate 1 "Zombie World" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Necroworld Banshee" once per turn.


    R Rarity
    Necroworld Banshee
    R Rarity
    Necroworld Banshee
    Necroworld Banshee
    DARK 4
    Necroworld Banshee
    Hồn ma nữ kiếp sau
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    "Zombie World" trong Vùng Bài Phép Môi Trường không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ; kích hoạt 1 "Zombie World" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Necroworld Banshee" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Zombie World" in the Field Zone cannot be destroyed by card effects, also neither player can target it with card effects. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; activate 1 "Zombie World" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Necroworld Banshee" once per turn.


    R Rarity
    Necroworld Banshee
    R Rarity
    Necroworld Banshee
    Necroworld Banshee
    DARK 4
    Necroworld Banshee
    Hồn ma nữ kiếp sau
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 200


    Hiệu ứng (VN):

    "Zombie World" trong Vùng Bài Phép Môi Trường không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu bằng hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ; kích hoạt 1 "Zombie World" trực tiếp từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Necroworld Banshee" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Zombie World" in the Field Zone cannot be destroyed by card effects, also neither player can target it with card effects. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY; activate 1 "Zombie World" directly from your hand or Deck. You can only use this effect of "Necroworld Banshee" once per turn.


    R Rarity
    Samurai Skull
    R Rarity
    Samurai Skull
    Samurai Skull
    DARK 4
    Samurai Skull
    Samurai tử vong
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


    R Rarity
    Samurai Skull
    R Rarity
    Samurai Skull
    Samurai Skull
    DARK 4
    Samurai Skull
    Samurai tử vong
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


    R Rarity
    Samurai Skull
    R Rarity
    Samurai Skull
    Samurai Skull
    DARK 4
    Samurai Skull
    Samurai tử vong
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


    SR Rarity
    Crystal Beacon
    SR Rarity
    Crystal Beacon
    Crystal Beacon
    Spell Normal
    Crystal Beacon
    Pha lê dẫn lối

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


     SR Rarity
     Crystal Beacon
     SR Rarity
     Crystal Beacon
     Crystal Beacon
     Spell Normal
     Crystal Beacon
     Pha lê dẫn lối

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


      SR Rarity
      Crystal Beacon
      SR Rarity
      Crystal Beacon
      Crystal Beacon
      Spell Normal
      Crystal Beacon
      Pha lê dẫn lối

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Crystal Beast" từ Deck của bạn. Bạn phải có 2 lá bài "Crystal Beast" trong Vùng lá Bài Phép & Bẫy của bạn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Special Summon 1 "Crystal Beast" monster from your Deck. You must have 2 or more "Crystal Beast" cards in your Spell & Trap Card Zone to activate and to resolve this effect.


       SR Rarity
       Rainbow Bridge
       SR Rarity
       Rainbow Bridge
       Rainbow Bridge
       Spell Normal
       Rainbow Bridge
       Cây cầu cầu vồng

        Hiệu ứng (VN):

        Thêm 1 Lá bài "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.


        SR Rarity
        Rainbow Bridge
        SR Rarity
        Rainbow Bridge
        Rainbow Bridge
        Spell Normal
        Rainbow Bridge
        Cây cầu cầu vồng

         Hiệu ứng (VN):

         Thêm 1 Lá bài "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.


         SR Rarity
         Rainbow Bridge
         SR Rarity
         Rainbow Bridge
         Rainbow Bridge
         Spell Normal
         Rainbow Bridge
         Cây cầu cầu vồng

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 Lá bài "Crystal" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.


          UR Rarity
          Zombie World
          UR Rarity
          Zombie World
          Zombie World
          Spell Field
          Zombie World
          Thế giới xác sống

           Hiệu ứng (VN):

           Tất cả quái thú trên sân và trong Mộ đều trở thành quái thú Zombie. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Hiến tế quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           All monsters on the field and in the GYs become Zombie monsters. Neither player can Tribute Summon monsters, except Zombie monsters.


           UR Rarity
           Zombie World
           UR Rarity
           Zombie World
           Zombie World
           Spell Field
           Zombie World
           Thế giới xác sống

            Hiệu ứng (VN):

            Tất cả quái thú trên sân và trong Mộ đều trở thành quái thú Zombie. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Hiến tế quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            All monsters on the field and in the GYs become Zombie monsters. Neither player can Tribute Summon monsters, except Zombie monsters.


            UR Rarity
            Zombie World
            UR Rarity
            Zombie World
            Zombie World
            Spell Field
            Zombie World
            Thế giới xác sống

             Hiệu ứng (VN):

             Tất cả quái thú trên sân và trong Mộ đều trở thành quái thú Zombie. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Hiến tế quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             All monsters on the field and in the GYs become Zombie monsters. Neither player can Tribute Summon monsters, except Zombie monsters.


             SR Rarity
             Avendread Savior
             SR Rarity
             Avendread Savior
             Avendread Savior
             DARK
             Avendread Savior
             Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Zombie
             Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
             ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
             ● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.


             UR Rarity
             Decode Talker
             UR Rarity
             Decode Talker
             Decode Talker
             DARK
             Decode Talker
             Người xử mã
             • ATK:

             • 2300

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trên

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú Hiệu ứng
             Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


             SR Rarity
             Vampire Sucker
             SR Rarity
             Vampire Sucker
             Vampire Sucker
             DARK
             Vampire Sucker
             Ma cà rồng hút
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới-Trái

             Dưới-Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Zombie
             Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
             ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
             ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


             UR Rarity
             Abyss Dweller
             UR Rarity
             Abyss Dweller
             Abyss Dweller
             WATER
             Abyss Dweller
             Cư dân vực sâu
             • ATK:

             • 1700

             • DEF:

             • 1400


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


             UR Rarity
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             UR Rarity
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             LIGHT
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 3
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


             UR Rarity
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             UR Rarity
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             LIGHT
             Dante, Traveler of the Burning Abyss
             Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 3
             Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


             SR Rarity
             Lightning Chidori
             SR Rarity
             Lightning Chidori
             Lightning Chidori
             WIND
             Lightning Chidori
             Điện quang thiên điểu
             • ATK:

             • 1900

             • DEF:

             • 1600


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú GIÓ Cấp 4
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Chọn mục tiêu 1 lá bài Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó về cuối Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; đưa mục tiêu đó trở lại đầu Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 WIND monsters If this card is Xyz Summoned: Target 1 Set card your opponent controls; return that target to the bottom of the Deck. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; return that target to the top of the Deck.


             SR Rarity
             Steelswarm Roach
             SR Rarity
             Steelswarm Roach
             Steelswarm Roach
             DARK
             Steelswarm Roach
             Trùng vai-rớt gián
             • ATK:

             • 1900

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 4
             Trong lượt của một trong hai người chơi, khi quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn sẽ được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vô hiệu hoá Triệu hồi Đặc biệt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 4 monsters During either player's turn, when a Level 5 or higher monster would be Special Summoned: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the Special Summon, and if you do, destroy it.             Deck của CRYSTAL BEASTS trong DUEL LINKS