Thông tin tổng quan của Dark Magician

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
DARK 6
Apprentice Illusion Magician
Pháp sư ảo ảnh tập sự
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.

UR Rarity
Dark Magician Girl
UR Rarity
Dark Magician Girl
UR Rarity
Dark Magician Girl
DARK 6
Dark Magician Girl
Nữ pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Nhận 300 ATK cho mỗi "Dark Magician" hoặc "Magician of Black Chaos" trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 300 ATK for every "Dark Magician" or "Magician of Black Chaos" in the GY.

SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
SR Rarity
Gravekeeper's Commandant
EARTH 4
Gravekeeper's Commandant
Tư lệnh thủ mộ
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Necrovalley" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Necrovalley" from your Deck to your hand.

R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''

UR Rarity
Dark Magical Circle
UR Rarity
Dark Magical Circle
UR Rarity
Dark Magical Circle
Spell Continuous
Dark Magical Circle
Vòng tròn ma thuật đen

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.

  SR Rarity
  Magical Dimension
  SR Rarity
  Magical Dimension
  SR Rarity
  Magical Dimension
  Spell Quick
  Magical Dimension
  Không gian ma thuật

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển quái thú Spellcaster: Chọn vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; Hiến tế mục tiêu đó, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay bạn, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Spellcaster monster: Target 1 monster you control; Tribute that target, then Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand, then you can destroy 1 monster on the field.

   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.

    UR Rarity
    Necrovalley
    UR Rarity
    Necrovalley
    UR Rarity
    Necrovalley
    Spell Field
    Necrovalley
    Thung lũng lăng mộ

     Hiệu ứng (VN):

     Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.

     SR Rarity
     Piercing the Darkness
     SR Rarity
     Piercing the Darkness
     SR Rarity
     Piercing the Darkness
     Spell Continuous
     Piercing the Darkness
     Xuyên qua màn đêm

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một (các) quái thú Thường không phải Token (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài. Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú của đối thủ và quái thú mà bạn điều khiển là quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn, hoặc được Triệu hồi Ritual bằng quái thú Thường hoặc được Triệu hồi Fusion, Synchro hoặc Xyz bằng quái thú Thường làm nguyên liệu: Bạn có thể làm cho quái thú mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Piercing the Darkness" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Normal or Special Summon a non-Token Normal Monster(s) (except during the Damage Step): You can draw 1 card. When an attack is declared involving an opponent's monster and a monster you control that is a Level 5 or higher Normal Monster, or was Ritual Summoned using a Normal Monster, or was Fusion, Synchro, or Xyz Summoned using a Normal Monster as material: You can make that monster you control gain ATK equal to that opponent's monster's ATK, until the end of this turn. You can only use each effect of "Piercing the Darkness" once per turn.

      UR Rarity
      Secrets of Dark Magic
      UR Rarity
      Secrets of Dark Magic
      UR Rarity
      Secrets of Dark Magic
      Spell Quick
      Secrets of Dark Magic
      Lễ giấu ma thuật tối

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau.
       ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl", làm Nguyên liệu Fusion.
       ● Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl", có tổng số Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of the following effects. ● Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field, including "Dark Magician" or "Dark Magician Girl", as Fusion Material. ● Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including "Dark Magician" or "Dark Magician Girl", whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster.

       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

        UR Rarity
        Magic Cylinder
        UR Rarity
        Magic Cylinder
        UR Rarity
        Magic Cylinder
        Trap Normal
        Magic Cylinder
        Ống trụ ma thuật

         Hiệu ứng (VN):

         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its ATK.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         UR Rarity
         Dark Cavalry
         UR Rarity
         Dark Cavalry
         UR Rarity
         Dark Cavalry
         DARK 8
         Dark Cavalry
         Kỵ binh đen
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2300


         Hiệu ứng (VN):

         "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
         Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.

         UR Rarity
         Dark Magician Girl the Dragon Knight
         UR Rarity
         Dark Magician Girl the Dragon Knight
         UR Rarity
         Dark Magician Girl the Dragon Knight
         DARK 7
         Dark Magician Girl the Dragon Knight
         Kị sĩ rồng, Nữ pháp sư bóng tối
         • ATK:

         • 2600

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         "Dark Magician Girl" + 1 quái thú Rồng
         Phải được Triệu hồi Fusion bằng Nguyên liệu Fusion ở trên hoặc bằng "The Eye of Timaeus". Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Dark Magician Girl" + 1 Dragon monster Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials or with "The Eye of Timaeus". Once per turn (Quick Effect): You can send 1 card from your hand to the GY, then target 1 face-up card on the field; destroy that target.

         UR Rarity
         Dark Paladin
         UR Rarity
         Dark Paladin
         UR Rarity
         Dark Paladin
         DARK 8
         Dark Paladin
         Hiệp sĩ đen thánh
         • ATK:

         • 2900

         • DEF:

         • 2400


         Hiệu ứng (VN):

         "Dark Magician" + "Buster Blader"
         Phải được Triệu hồi Fusion. Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này. Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng trên sân và trong Mộ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Dark Magician" + "Buster Blader" Must be Fusion Summoned. When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect. Gains 500 ATK for each Dragon monster on the field and in the GY.

         UR Rarity
         The Dark Magicians
         UR Rarity
         The Dark Magicians
         UR Rarity
         The Dark Magicians
         DARK 8
         The Dark Magicians
         Các pháp sư bóng tối
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 2300


         Hiệu ứng (VN):

         "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl" + 1 quái thú Spellcaster
         Một lần mỗi lượt, nếu một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu là Phép / Bẫy, bạn có thể Úp nó, còn nếu là Bẫy hoặc Nhanh. -Play Spell, bạn có thể kích hoạt nó trong lượt này. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Dark Magician" và 1 "Dark Magician Girl" từ tay, Deck và / hoặc Mộ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         "Dark Magician" or "Dark Magician Girl" + 1 Spellcaster monster Once per turn, if a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then if it was a Spell/Trap, you can Set it, and if it was a Trap or Quick-Play Spell, you can activate it this turn. If this card is destroyed: You can Special Summon both 1 "Dark Magician" and 1 "Dark Magician Girl" from your hand, Deck, and/or GY.

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

         SR Rarity
         Ebon Illusion Magician
         SR Rarity
         Ebon Illusion Magician
         SR Rarity
         Ebon Illusion Magician
         DARK
         Ebon Illusion Magician
         Pháp sư ảo ảnh tối
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 7
         Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Loại bài Phép Rank 6 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Mỗi lần một lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thường loại bài Phép từ tay hoặc Deck của bạn. Khi quái thú Thường loại bài Phép tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ebon Illusion Magician" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 6 Spellcaster-Type Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Spellcaster-Type Normal Monster from your hand or Deck. When a Spellcaster-Type Normal Monster declares an attack: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Ebon Illusion Magician" once per turn.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         Battle Chronicle
         Trong Trận đấu này, nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt "Chronicle Magician" và một Quái thú Thường có 2500 ATK hoặc DEF, bạn không cần Hi sinh nữa, và bạn chỉ Triệu hồi hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú QUANG/ÁM loại Spellcaster, quái thú QUANG loại Rồng, và Quái vật Hiệu ứng với Cấp độ.
         Bạn có thể sử dụng điều này một lần mỗi lượt ở lượt mà "Chronicle Sorceress" hoặc quái thú Cấp 7 trở lên được Triệu hồi hoặc Triệu hồi Dung hợp. Từ Bộ bài của bạn, thêm 1 "Successor Soul" hoặc Bài Phép Chơi Nhanh có "Dark Magician" hoặc "Blue-Eyes White Dragon" trong tên Thẻ vào tay của bạn, và gửi 1 quái thú vào Mộ của bạn từ Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn đó không phải là Quái vật Hiệu ứng và không có quái thú cùng tên trong sân hoặc Nghĩa địa của bạn.
         Chronicle Sorceress
         Chronicle Magician
         Successor Soul
         Battle Chronicle

         Cần 12 UR

         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician3 card
         UR Rarity
         Blue-Eyes Ultimate Dragon1 card
         UR Rarity
         Dark Cavalry1 card
         UR Rarity
         The Dark Magicians1 card
         UR Rarity
         Dark Magical Circle3 card
         UR Rarity
         Illusion Magic1 card
         UR Rarity
         Magician Navigation2 card

         Main: 20 Extra: 7

         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician
         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician
         Apprentice Illusion Magician
         DARK 6
         Apprentice Illusion Magician
         Pháp sư ảo ảnh tập sự
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician
         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician
         Apprentice Illusion Magician
         DARK 6
         Apprentice Illusion Magician
         Pháp sư ảo ảnh tập sự
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician
         UR Rarity
         Apprentice Illusion Magician
         Apprentice Illusion Magician
         DARK 6
         Apprentice Illusion Magician
         Pháp sư ảo ảnh tập sự
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


         SR Rarity
         Magician's Rod
         SR Rarity
         Magician's Rod
         Magician's Rod
         DARK 3
         Magician's Rod
         Quyền trượng của pháp sư
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn mà có liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong hiệu ứng của nó. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến Tế 1 quái thú Spellcaster; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Rod" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand, that specifically lists the card "Dark Magician" in its text. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Tribute 1 Spellcaster monster; add this card to your hand. You can only use each effect of "Magician's Rod" once per turn.


         SR Rarity
         Magician's Rod
         SR Rarity
         Magician's Rod
         Magician's Rod
         DARK 3
         Magician's Rod
         Quyền trượng của pháp sư
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn mà có liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong hiệu ứng của nó. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến Tế 1 quái thú Spellcaster; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Rod" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand, that specifically lists the card "Dark Magician" in its text. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Tribute 1 Spellcaster monster; add this card to your hand. You can only use each effect of "Magician's Rod" once per turn.


         SR Rarity
         Magician's Rod
         SR Rarity
         Magician's Rod
         Magician's Rod
         DARK 3
         Magician's Rod
         Quyền trượng của pháp sư
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn mà có liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong hiệu ứng của nó. Trong lượt của đối thủ, nếu bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến Tế 1 quái thú Spellcaster; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magician's Rod" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When this card is Normal Summoned: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand, that specifically lists the card "Dark Magician" in its text. During your opponent's turn, if you activate a Spell/Trap Card or effect while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Tribute 1 Spellcaster monster; add this card to your hand. You can only use each effect of "Magician's Rod" once per turn.


         SR Rarity
         Witchcrafter Haine
         SR Rarity
         Witchcrafter Haine
         Witchcrafter Haine
         DARK 7
         Witchcrafter Haine
         Nữ phù thủy thủ công Haine
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các quái thú Spellcaster khác mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Lá bài Phép, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Witchcrafter Haine" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Your opponent cannot target other Spellcaster monsters you control with card effects. (Quick Effect): You can discard 1 Spell, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Witchcrafter Haine" once per turn.


         R Rarity
         Dark Magician
         R Rarity
         Dark Magician
         Dark Magician
         DARK 7
         Dark Magician
         Pháp sư bóng tối
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         '' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


         R Rarity
         Dark Magician
         R Rarity
         Dark Magician
         Dark Magician
         DARK 7
         Dark Magician
         Pháp sư bóng tối
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         '' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


         R Rarity
         Dark Magician
         R Rarity
         Dark Magician
         Dark Magician
         DARK 7
         Dark Magician
         Pháp sư bóng tối
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         '' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


         Hiệu ứng gốc (EN):

         ''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


         UR Rarity
         Dark Magical Circle
         UR Rarity
         Dark Magical Circle
         Dark Magical Circle
         Spell Continuous
         Dark Magical Circle
         Vòng tròn ma thuật đen

          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


          UR Rarity
          Dark Magical Circle
          UR Rarity
          Dark Magical Circle
          Dark Magical Circle
          Spell Continuous
          Dark Magical Circle
          Vòng tròn ma thuật đen

           Hiệu ứng (VN):

           Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


           UR Rarity
           Dark Magical Circle
           UR Rarity
           Dark Magical Circle
           Dark Magical Circle
           Spell Continuous
           Dark Magical Circle
           Vòng tròn ma thuật đen

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


            UR Rarity
            Illusion Magic
            UR Rarity
            Illusion Magic
            Illusion Magic
            Spell Quick
            Illusion Magic
            Ma thuật ảo giác

             Hiệu ứng (VN):

             Hiến tế 1 quái thú Spellcaster; thêm tối đa 2 bản sao của "Dark Magician" từ Deck và / hoặc Mộ lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Illusion Magic" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Tribute 1 Spellcaster monster; add up to 2 copies of "Dark Magician" from your Deck and/or GY to your hand. You can only activate 1 "Illusion Magic" per turn.


             R Rarity
             Magicalized Fusion
             R Rarity
             Magicalized Fusion
             Magicalized Fusion
             Spell Normal
             Magicalized Fusion
             Kết hợp hóa ma thuật

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 Spellcaster Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magicalized Fusion" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.


              R Rarity
              Magicalized Fusion
              R Rarity
              Magicalized Fusion
              Magicalized Fusion
              Spell Normal
              Magicalized Fusion
              Kết hợp hóa ma thuật

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Fusion 1 Spellcaster Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magicalized Fusion" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.


               R Rarity
               Magicalized Fusion
               R Rarity
               Magicalized Fusion
               Magicalized Fusion
               Spell Normal
               Magicalized Fusion
               Kết hợp hóa ma thuật

                Hiệu ứng (VN):

                Triệu hồi Fusion 1 Spellcaster Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magicalized Fusion" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.


                SR Rarity
                Eternal Soul
                SR Rarity
                Eternal Soul
                Eternal Soul
                Trap Continuous
                Eternal Soul
                Linh hồn vĩnh cửu

                 Hiệu ứng (VN):

                 Mọi "Dark Magician" trong Vùng quái thú của bạn không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Eternal Soul" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                 ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay hoặc Mộ của bạn.
                 ● Thêm 1 "Dark Magic Attack" hoặc "Thousand Knives" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Every "Dark Magician" in your Monster Zone is unaffected by your opponent's card effects. If this face-up card leaves the field: Destroy all monsters you control. You can only use the following effect of "Eternal Soul" once per turn. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand or GY. ● Add 1 "Dark Magic Attack" or "Thousand Knives" from your Deck to your hand.


                 UR Rarity
                 Magician Navigation
                 UR Rarity
                 Magician Navigation
                 Magician Navigation
                 Trap Normal
                 Magician Navigation
                 Pháp sư dẫn lối

                  Hiệu ứng (VN):

                  Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy đối thủ điều khiển của bạn; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, then Special Summon 1 Level 7 or lower DARK Spellcaster monster from your Deck. If you control "Dark Magician", except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


                  UR Rarity
                  Magician Navigation
                  UR Rarity
                  Magician Navigation
                  Magician Navigation
                  Trap Normal
                  Magician Navigation
                  Pháp sư dẫn lối

                   Hiệu ứng (VN):

                   Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy đối thủ điều khiển của bạn; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, then Special Summon 1 Level 7 or lower DARK Spellcaster monster from your Deck. If you control "Dark Magician", except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


                   UR Rarity
                   Blue-Eyes Ultimate Dragon
                   UR Rarity
                   Blue-Eyes Ultimate Dragon
                   Blue-Eyes Ultimate Dragon
                   LIGHT 12
                   Blue-Eyes Ultimate Dragon
                   Rồng tối thượng mắt xanh
                   • ATK:

                   • 4500

                   • DEF:

                   • 3800


                   Hiệu ứng (VN):

                   "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"


                   UR Rarity
                   Dark Cavalry
                   UR Rarity
                   Dark Cavalry
                   Dark Cavalry
                   DARK 8
                   Dark Cavalry
                   Kỵ binh đen
                   • ATK:

                   • 2800

                   • DEF:

                   • 2300


                   Hiệu ứng (VN):

                   "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
                   Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


                   SR Rarity
                   Quintet Magician
                   SR Rarity
                   Quintet Magician
                   Quintet Magician
                   DARK 12
                   Quintet Magician
                   Pháp sư ngũ tấu
                   • ATK:

                   • 4500

                   • DEF:

                   • 4500


                   Hiệu ứng (VN):

                   5 quái thú Spellcaster
                   Phải được Triệu hồi Fusion. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng 5 quái thú Spellcaster với các tên khác nhau: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Lá bài ngửa trên sân này không thể được Hiến Tế, cũng như không được dùng làm Nguyên liệu Fusion, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   5 Spellcaster monsters Must be Fusion Summoned. If this card is Fusion Summoned using 5 Spellcaster monsters with different names: You can destroy all cards your opponent controls. This face-up card on the field cannot be Tributed, nor used as Fusion Material, also it cannot be destroyed by card effects.


                   UR Rarity
                   The Dark Magicians
                   UR Rarity
                   The Dark Magicians
                   The Dark Magicians
                   DARK 8
                   The Dark Magicians
                   Các pháp sư bóng tối
                   • ATK:

                   • 2800

                   • DEF:

                   • 2300


                   Hiệu ứng (VN):

                   "Dark Magician" hoặc "Dark Magician Girl" + 1 quái thú Spellcaster
                   Một lần mỗi lượt, nếu một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó nếu là Phép / Bẫy, bạn có thể Úp nó, còn nếu là Bẫy hoặc Nhanh. -Play Spell, bạn có thể kích hoạt nó trong lượt này. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả 1 "Dark Magician" và 1 "Dark Magician Girl" từ tay, Deck và / hoặc Mộ của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   "Dark Magician" or "Dark Magician Girl" + 1 Spellcaster monster Once per turn, if a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then if it was a Spell/Trap, you can Set it, and if it was a Trap or Quick-Play Spell, you can activate it this turn. If this card is destroyed: You can Special Summon both 1 "Dark Magician" and 1 "Dark Magician Girl" from your hand, Deck, and/or GY.


                   N Rarity
                   The Great Double Casted Caster
                   N Rarity
                   The Great Double Casted Caster
                   The Great Double Casted Caster
                   LIGHT 8
                   The Great Double Casted Caster
                   Thầy phù hai phép vĩ đại
                   • ATK:

                   • 0

                   • DEF:

                   • 2600


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú không có hiệu ứng
                   Nhận ATK bằng với ATK gốc tổng của bất kỳ quái thú Ritual, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link nào được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion cho lá bài này. Lá bài này có thể tấn công trực tiếp. Nếu lá bài này bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú không có Hiệu ứng bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Great Double Casted Caster" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 non-Effect Monsters Gains ATK equal to the combined original ATK of any Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monsters used as Fusion Material for this card. This card can attack directly. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 of your non-Effect Monsters that is banished or in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "The Great Double Casted Caster" once per turn.


                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   SR Rarity
                   Knightmare Phoenix
                   Knightmare Phoenix
                   FIRE
                   Knightmare Phoenix
                   Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                   • ATK:

                   • 1900

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú có tên khác nhau
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                   SR Rarity
                   Number 11: Big Eye
                   SR Rarity
                   Number 11: Big Eye
                   Number 11: Big Eye
                   DARK
                   Number 11: Big Eye
                   COn số 11: Mắt bự
                   • ATK:

                   • 2600

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 7
                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.                   Deck của DARK MAGICIAN trong DUEL LINKS