Thông tin tổng quan của Digital Bugs

Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw

Cần 4 UR

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Monster Reborn

Main: 20 Extra: 7

N Rarity
Battlewasp - Twinbow the Attacker
N Rarity
Battlewasp - Twinbow the Attacker
Battlewasp - Twinbow the Attacker
WIND 3
Battlewasp - Twinbow the Attacker
Bắp cày chiến - Công binh Twinbow
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Côn trùng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Battlewasp - Twinbow the Attacker" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Insect monsters. You can only use this effect of "Battlewasp - Twinbow the Attacker" once per turn. This card can make a second attack during each Battle Phase.


N Rarity
Digital Bug Centibit
N Rarity
Digital Bug Centibit
Digital Bug Centibit
LIGHT 3
Digital Bug Centibit
Bọ kỹ thuật số rết bit
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, khi lá bài ngửa này được thay đổi từ Tư thế Tấn công sang Tư thế Phòng thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú ở Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển một lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, when this face-up card is changed from Attack Position to Defense Position: You can Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your Deck in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● This card can attack all Defense Position monsters your opponent controls once each.


N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
N Rarity
Digital Bug Cocoondenser
Digital Bug Cocoondenser
LIGHT 3
Digital Bug Cocoondenser
Bọ kỹ thuật số nhộng tụ điện
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Loại Côn trùng Cấp 3 trong Mộ của mình; thay đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, các lá bài và hiệu ứng của đối thủ sẽ không thể được kích hoạt cho đến khi kết thúc Damage Step.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn, if this card is in Attack Position: You can target 1 Level 3 Insect-Type monster in your Graveyard; change this card to Defense Position, and if you do, Special Summon that monster in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If this card attacks a Defense Position monster, your opponent's cards and effects cannot be activated until the end of the Damage Step.


R Rarity
Digital Bug Websolder
R Rarity
Digital Bug Websolder
Digital Bug Websolder
LIGHT 3
Digital Bug Websolder
Bọ kỹ thuật số nhện dây đồng
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú Loại côn trùng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công ngửa mà bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 từ tay bạn ở Tư thế Phòng thủ. Quái thú Xyz đã được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân khi Nguyên liệu Xyz nhận được hiệu ứng này.
● Nếu nó được Triệu hồi Xyz: DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển trở thành 0, cũng như thay đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as an Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of an Insect-Type monster. Once per turn: You can target 1 face-up Attack Position monster you control; change it to Defense Position, and if you do, Special Summon 1 Level 3 Insect-Type monster from your hand in Defense Position. An Xyz Monster that was Summoned using this card on the field as Xyz Material gains this effect. ● If it is Xyz Summoned: The DEF of all face-up monsters your opponent controls become 0, also change them to Defense Position.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  SR Rarity
  Enemy Controller
  SR Rarity
  Enemy Controller
  Enemy Controller
  Spell Quick
  Enemy Controller
  Điều khiển địch

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
   ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
    Phân loại:

    N Rarity
    Bug Emergency
    N Rarity
    Bug Emergency
    Bug Emergency
    Trap Normal
    Bug Emergency
    Bọ cấp cứu

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 2 quái thú Loại côn trùng Cấp 3 trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng, nhưng hiệu ứng của chúng bị vô hiệu hóa. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 quái thú Xyz khỏi Mộ của mình; Cấp độ của tất cả quái thú Loại côn trùng Cấp 3 mà bạn hiện đang điều khiển sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bị loại bỏ cho đến cuối lượt này, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Loại côn trùng. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Bug Emergency" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 2 Level 3 Insect-Type monsters in your Graveyard; Special Summon them, but their effects are negated. You can banish this card and 1 Xyz Monster from your Graveyard; the Levels of all Level 3 Insect-Type monsters you currently control become equal to the banished monster's Rank until the end of this turn, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Insect-Type monsters. You can only activate 1 "Bug Emergency" per turn.


     R Rarity
     Digital Bug Corebage
     R Rarity
     Digital Bug Corebage
     Digital Bug Corebage
     LIGHT
     Digital Bug Corebage
     Bọ kỹ thuật số bướm đa lõi
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 5 LIGHT
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 3 hoặc 4 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tư thế Phòng thủ mà đối thủ của bạn điều khiển; xáo trộn nó vào Deck. Một lần mỗi lượt, nếu tư thế chiến đấu của (các) quái thú trên sân bị thay đổi (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể đưa 1 quái thú Loại Côn trùng từ Mộ của bạn vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 or more Level 5 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 3 or 4 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Defense Position monster your opponent controls; shuffle it into the Deck. Once per turn, if the battle position of a monster(s) on the field is changed (except during the Damage Step): You can attach 1 Insect-Type monster from your Graveyard to this card as Xyz Material.


     R Rarity
     Digital Bug Rhinosebus
     R Rarity
     Digital Bug Rhinosebus
     Digital Bug Rhinosebus
     LIGHT
     Digital Bug Rhinosebus
     Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
     Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


     R Rarity
     Digital Bug Scaradiator
     R Rarity
     Digital Bug Scaradiator
     Digital Bug Scaradiator
     LIGHT
     Digital Bug Scaradiator
     Bọ kỹ thuật số bọ hung tản nhiệt
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     2 hoặc nhiều hơn quái thú loại côn trùng Cấp 3 LIGHT
     Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của nó, và nếu bạn làm điều đó, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa cho đến cuối lượt này. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Bạn có thể đưa quái thú bị phá huỷ đó vào lá bài này dưới dạng Nguyên liệu Xyz.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 or more Level 3 LIGHT Insect-Type monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 monster your opponent controls; change its battle position, and if you do, it has its effects negated until the end of this turn. Once per turn, when this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can attach that destroyed monster to this card as Xyz Material.


     SR Rarity
     Number 20: Giga-Brilliant
     SR Rarity
     Number 20: Giga-Brilliant
     Number 20: Giga-Brilliant
     LIGHT
     Number 20: Giga-Brilliant
     Con số 20: Kiến đại rực rỡ
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 3
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú ngửa mà bạn hiện đang điều khiển tăng 300 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all face-up monsters you currently control gain 300 ATK.     Deck của DIGITAL BUGS trong DUEL LINKS
     Top