Thông tin tổng quan của Dragunity

Nhìn chung

Dragunity là một bộ bài tập trung sử dụng Triệu Hồi Synchro liên tục để tạo ra quái thú chủ lực của chúng là Dragunity Knight - Ascalon lên sân để kết thúc trận đấu sớm nhất có thể. Đây từng là một bộ bài rất mạnh trong quá khứ vì nó cho phép người chơi OTK đối thủ nếu đối thủ của họ không có 1 sân tốt để phòng thủ hoặc Hand Trap.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Dragunity Arma Leyvaten
UR Rarity
Dragunity Arma Leyvaten
UR Rarity
Dragunity Arma Leyvaten
WIND 8
Dragunity Arma Leyvaten
Binh khí liên hiệp rồng Leyvaten
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn bằng cách loại bỏ khỏi trò chơi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển được trang bị (các) lá bài "Dragunity" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, bạn có thể chọn 1 quái thú rồng trong Mộ của mình, ngoại trừ "Dragunity Arma Leyvaten", và trang bị cho lá bài này. Khi lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể chọn 1 trong những quái thú được trang bị cho lá bài này khi nó được gửi đến Mộ và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card from your hand or Graveyard by removing from play 1 face-up monster you control equipped with a "Dragunity" card(s). When this card is Normal or Special Summoned, you can select 1 Dragon-Type monster in your Graveyard, except "Dragunity Arma Leyvaten", and equip it to this card. When this card is sent to the Graveyard by your opponent's card effect, you can select 1 of the monsters that were equipped to this card when it was sent to the Graveyard, and Special Summon that monster from the Graveyard.

SR Rarity
Dragunity Dux
SR Rarity
Dragunity Dux
SR Rarity
Dragunity Dux
WIND 4
Dragunity Dux
Liên hiệp rồng Dux
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nhận 200 ATK cho mỗi "Dragunity" mà bạn điều khiển. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 200 ATK for each "Dragunity" card you control. When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower Dragon "Dragunity" monster in your GY; equip that target to this card.

N Rarity
Dragunity Militum
N Rarity
Dragunity Militum
N Rarity
Dragunity Militum
WIND 4
Dragunity Militum
Liên hiệp rồng Militum
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 "Dragunity" trong Vùng Bài Phép & Bẫy của mình và Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can select 1 "Dragunity" card in your Spell & Trap Card Zone, and Special Summon it.

SR Rarity
Dragunity Senatus
SR Rarity
Dragunity Senatus
SR Rarity
Dragunity Senatus
WIND 4
Dragunity Senatus
Liên hiệp rồng Senatus
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Dragunity" trang bị 1 "Dragunity" từ Deck của bạn cho lá bài này, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Rồng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Senatus" một lần mỗi lượt. Nếu "Dragunity" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của "Dragunity" được trang bị cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 "Dragunity" card; equip 1 Dragon "Dragunity" Tuner from your Deck to this card, also, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Dragon monsters. You can only use this effect of "Dragunity Senatus" once per turn. If a "Dragunity" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can destroy 1 "Dragunity" card equipped to this card, instead.

UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
WIND 5
Wynn the Wind Channeler
Người mai mối hồn gió Wynn
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.

R Rarity
Dragunity Aklys
R Rarity
Dragunity Aklys
R Rarity
Dragunity Aklys
WIND 2
Dragunity Aklys
Liên hiệp rồng Aklys
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dragunity" từ tay của bạn, sau đó trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này được gửi đến Mộ trong khi được trang bị cho quái thú, hãy chọn 1 lá trên sân và phá huỷ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, you can Special Summon 1 "Dragunity" monster from your hand, then equip it with this card. When this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster, select 1 card on the field, and destroy it.

R Rarity
Dragunity Guisarme
R Rarity
Dragunity Guisarme
R Rarity
Dragunity Guisarme
WIND 3
Dragunity Guisarme
Liên hiệp rồng Guisarme
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú GIÓ Rồng hoặc quái thú có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này hiện đang được trang bị cho quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Guisarme" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower WIND Dragon or Winged Beast monster in your GY; Special Summon it, but negate its effects. If this card is currently equipped to a monster: You can Special Summon this equipped card. You can only use each effect of "Dragunity Guisarme" once per turn.

SR Rarity
Dragunity Phalanx
SR Rarity
Dragunity Phalanx
SR Rarity
Dragunity Phalanx
WIND 2
Dragunity Phalanx
Liên hiệp rồng Phalanx
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can Special Summon this equipped card.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.

   SR Rarity
   Dragon Ravine
   SR Rarity
   Dragon Ravine
   SR Rarity
   Dragon Ravine
   Spell Field
   Dragon Ravine
   Khe suối của rồng

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    "Dragunity" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.
    ● Gửi 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can discard 1 card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 Level 4 or lower "Dragunity" monster from your Deck to your hand. ● Send 1 Dragon monster from your Deck to the GY.

    R Rarity
    Dragunity Divine Lance
    R Rarity
    Dragunity Divine Lance
    R Rarity
    Dragunity Divine Lance
    Spell Equip
    Dragunity Divine Lance
    Cây thương thần của liên hiệp rồng

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ trang bị cho một quái thú "Dragunity" Nó nhận được ATK tương đương với Cấp độ x 100, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể trang bị 1 "Dragunity" quái thú rồng từ Deck của bạn cho quái thú được trang bị lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Divine Lance" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Equip only to a "Dragunity" monster. It gains ATK equal to its Level x 100, also it is unaffected by Trap effects. During your Main Phase: You can equip 1 Dragon-Type "Dragunity" Tuner monster from your Deck to the monster equipped with this card. You can only use this effect of "Dragunity Divine Lance" once per turn.

     N Rarity
     Dragunity Draft
     N Rarity
     Dragunity Draft
     N Rarity
     Dragunity Draft
     Spell Continuous
     Dragunity Draft
     Luồng gió liên hiệp rồng

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. "Dragunity" của bạn có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc lớn hơn tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dragunity Draft" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: You can target 1 Level 4 or lower "Dragunity" monster in your GY; add it to your hand. If your "Dragunity" monster whose original Level is 5 or higher attacks, it is unaffected by your opponent's card effects until the end of the Damage Step. You can only activate 1 "Dragunity Draft" per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      UR Rarity
      Battlewasp - Hama the Conquering Bow
      UR Rarity
      Battlewasp - Hama the Conquering Bow
      UR Rarity
      Battlewasp - Hama the Conquering Bow
      WIND 8
      Battlewasp - Hama the Conquering Bow
      Bắp cày chiến - Hama nỏ chinh phục
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng quái thú Synchro làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" một lần mỗi lượt.
      ● Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển mất 1000 ATK / DEF.
      ● Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn chưa chịu bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu ở Phase này: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp" trong Mộ của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card was Synchro Summoned using a Synchro Monster as material, it can make a second attack during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" once per turn. ● When this card inflicts battle damage to your opponent: You can make all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK/DEF. ● At the end of your Battle Phase, if your opponent has not taken any battle damage this Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each "Battlewasp" monster in your GY.

      UR Rarity
      Crystal Wing Synchro Dragon
      UR Rarity
      Crystal Wing Synchro Dragon
      UR Rarity
      Crystal Wing Synchro Dragon
      WIND 8
      Crystal Wing Synchro Dragon
      Rồng đồng bộ cánh tinh thể
      • ATK:

      • 3000

      • DEF:

      • 2500


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
      Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.

      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady
      WIND 8
      Cyber Slash Harpie Lady
      Quý cô Harpie giáp cào
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.

      UR Rarity
      Dragunity Knight - Ascalon
      UR Rarity
      Dragunity Knight - Ascalon
      UR Rarity
      Dragunity Knight - Ascalon
      WIND 10
      Dragunity Knight - Ascalon
      Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Ascalon
      • ATK:

      • 3300

      • DEF:

      • 3200


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Dragunity" + 1+ quái thú non-Tuner
      Bạn có thể loại bỏ 1 "Dragunity" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dragunity" với 3000 ATK hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn. (Đây được coi là một Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Knight - Ascalon" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Dragunity" Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can banish 1 "Dragunity" monster from your GY, then target 1 monster your opponent controls; banish it. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Dragunity" Synchro Monster with 3000 or less ATK from your Extra Deck. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Dragunity Knight - Ascalon" once per turn.

      R Rarity
      Dragunity Knight - Gormfaobhar
      R Rarity
      Dragunity Knight - Gormfaobhar
      R Rarity
      Dragunity Knight - Gormfaobhar
      WIND 7
      Dragunity Knight - Gormfaobhar
      Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Gormfaobhar
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Dragunity" + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" trong Mộ của mình; trang bị nó vào lá bài này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài này tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Gormfaobhar" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Dragunity" Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 "Dragunity" Tuner in your GY; equip it to this card. (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control that is equipped to this card to the GY, then target up to 2 cards in your opponent's GY; banish them. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Gormfaobhar" once per turn.

      UR Rarity
      Dragunity Knight - Vajrayana
      UR Rarity
      Dragunity Knight - Vajrayana
      UR Rarity
      Dragunity Knight - Vajrayana
      WIND 6
      Dragunity Knight - Vajrayana
      Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Vajrayana
      • ATK:

      • 1900

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      1 Dragon Tuner + 1+ quái thú có cánh non-Tuner
      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị được trang bị trên lá bài này xuống Mộ; nhân đôi ATK của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Dragon Tuner + 1+ non-Tuner Winged Beast monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Level 3 or lower Dragon "Dragunity" monster in your GY; equip that target to this card. Once per turn: You can send 1 Equip Card equipped to this card to the GY; double this card's ATK until the end of this turn.

      UR Rarity
      Shiranui Squiresaga
      UR Rarity
      Shiranui Squiresaga
      UR Rarity
      Shiranui Squiresaga
      FIRE 7
      Shiranui Squiresaga
      Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
      ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
      ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
      ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.

      UR Rarity
      Stardust Dragon
      UR Rarity
      Stardust Dragon
      UR Rarity
      Stardust Dragon
      WIND 8
      Stardust Dragon
      Rồng bụi sao
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
      Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Synchro Stormraze: 100%
      Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
      1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
      2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
      Synchro Stormraze: 100%
      Synchro Stormraze
      Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu Extra Deck của bạn chứa quái thú Synchro WIND.
      1: Tăng 1500 Điểm Gốc khi bắt đầu Trận đấu.
      2: Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt trong Main Phase của bạn. Chọn 1 quái thú Synchro trên sân của bạn. Quái thú được chọn tăng 300 ATK cho đến hết lượt. Nó tăng thêm 300 ATK cho đến hết lượt nếu có quái thú WIND trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn.
      Synchro Stormraze

      Cần 15 UR

      UR Rarity
      Dragunity Arma Leyvaten1 card
      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler3 card
      UR Rarity
      Battlewasp - Hama the Conquering Bow1 card
      UR Rarity
      Crystal Wing Synchro Dragon1 card
      UR Rarity
      Cyber Slash Harpie Lady1 card
      UR Rarity
      Dragunity Knight - Ascalon1 card
      UR Rarity
      Dragunity Knight - Vajrayana1 card
      UR Rarity
      Shiranui Squiresaga1 card
      UR Rarity
      Stardust Dragon1 card
      UR Rarity
      Book of Moon2 card
      UR Rarity
      Cosmic Cyclone2 card

      Main: 24 Extra: 8

      UR Rarity
      Dragunity Arma Leyvaten
      UR Rarity
      Dragunity Arma Leyvaten
      Dragunity Arma Leyvaten
      WIND 8
      Dragunity Arma Leyvaten
      Binh khí liên hiệp rồng Leyvaten
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay hoặc Mộ của bạn bằng cách loại bỏ khỏi trò chơi 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển được trang bị (các) lá bài "Dragunity" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, bạn có thể chọn 1 quái thú rồng trong Mộ của mình, ngoại trừ "Dragunity Arma Leyvaten", và trang bị cho lá bài này. Khi lá bài này được gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể chọn 1 trong những quái thú được trang bị cho lá bài này khi nó được gửi đến Mộ và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can Special Summon this card from your hand or Graveyard by removing from play 1 face-up monster you control equipped with a "Dragunity" card(s). When this card is Normal or Special Summoned, you can select 1 Dragon-Type monster in your Graveyard, except "Dragunity Arma Leyvaten", and equip it to this card. When this card is sent to the Graveyard by your opponent's card effect, you can select 1 of the monsters that were equipped to this card when it was sent to the Graveyard, and Special Summon that monster from the Graveyard.


      SR Rarity
      Dragunity Dux
      SR Rarity
      Dragunity Dux
      Dragunity Dux
      WIND 4
      Dragunity Dux
      Liên hiệp rồng Dux
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Nhận 200 ATK cho mỗi "Dragunity" mà bạn điều khiển. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Gains 200 ATK for each "Dragunity" card you control. When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower Dragon "Dragunity" monster in your GY; equip that target to this card.


      SR Rarity
      Dragunity Dux
      SR Rarity
      Dragunity Dux
      Dragunity Dux
      WIND 4
      Dragunity Dux
      Liên hiệp rồng Dux
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Nhận 200 ATK cho mỗi "Dragunity" mà bạn điều khiển. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Gains 200 ATK for each "Dragunity" card you control. When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower Dragon "Dragunity" monster in your GY; equip that target to this card.


      N Rarity
      Dragunity Militum
      N Rarity
      Dragunity Militum
      Dragunity Militum
      WIND 4
      Dragunity Militum
      Liên hiệp rồng Militum
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 "Dragunity" trong Vùng Bài Phép & Bẫy của mình và Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, you can select 1 "Dragunity" card in your Spell & Trap Card Zone, and Special Summon it.


      N Rarity
      Dragunity Militum
      N Rarity
      Dragunity Militum
      Dragunity Militum
      WIND 4
      Dragunity Militum
      Liên hiệp rồng Militum
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 "Dragunity" trong Vùng Bài Phép & Bẫy của mình và Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, you can select 1 "Dragunity" card in your Spell & Trap Card Zone, and Special Summon it.


      N Rarity
      Dragunity Militum
      N Rarity
      Dragunity Militum
      Dragunity Militum
      WIND 4
      Dragunity Militum
      Liên hiệp rồng Militum
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, bạn có thể chọn 1 "Dragunity" trong Vùng Bài Phép & Bẫy của mình và Triệu hồi Đặc biệt nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, you can select 1 "Dragunity" card in your Spell & Trap Card Zone, and Special Summon it.


      SR Rarity
      Dragunity Senatus
      SR Rarity
      Dragunity Senatus
      Dragunity Senatus
      WIND 4
      Dragunity Senatus
      Liên hiệp rồng Senatus
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 600


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Dragunity" trang bị 1 "Dragunity" từ Deck của bạn cho lá bài này, ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Rồng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Senatus" một lần mỗi lượt. Nếu "Dragunity" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của "Dragunity" được trang bị cho lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can discard 1 "Dragunity" card; equip 1 Dragon "Dragunity" Tuner from your Deck to this card, also, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Dragon monsters. You can only use this effect of "Dragunity Senatus" once per turn. If a "Dragunity" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can destroy 1 "Dragunity" card equipped to this card, instead.


      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler
      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler
      Wynn the Wind Channeler
      WIND 5
      Wynn the Wind Channeler
      Người mai mối hồn gió Wynn
      • ATK:

      • 1850

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
      Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler
      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler
      Wynn the Wind Channeler
      WIND 5
      Wynn the Wind Channeler
      Người mai mối hồn gió Wynn
      • ATK:

      • 1850

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
      Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler
      UR Rarity
      Wynn the Wind Channeler
      Wynn the Wind Channeler
      WIND 5
      Wynn the Wind Channeler
      Người mai mối hồn gió Wynn
      • ATK:

      • 1850

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      (Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
      Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


      R Rarity
      Dragunity Aklys
      R Rarity
      Dragunity Aklys
      Dragunity Aklys
      WIND 2
      Dragunity Aklys
      Liên hiệp rồng Aklys
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dragunity" từ tay của bạn, sau đó trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này được gửi đến Mộ trong khi được trang bị cho quái thú, hãy chọn 1 lá trên sân và phá huỷ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned, you can Special Summon 1 "Dragunity" monster from your hand, then equip it with this card. When this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster, select 1 card on the field, and destroy it.


      R Rarity
      Dragunity Aklys
      R Rarity
      Dragunity Aklys
      Dragunity Aklys
      WIND 2
      Dragunity Aklys
      Liên hiệp rồng Aklys
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dragunity" từ tay của bạn, sau đó trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này được gửi đến Mộ trong khi được trang bị cho quái thú, hãy chọn 1 lá trên sân và phá huỷ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned, you can Special Summon 1 "Dragunity" monster from your hand, then equip it with this card. When this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster, select 1 card on the field, and destroy it.


      R Rarity
      Dragunity Aklys
      R Rarity
      Dragunity Aklys
      Dragunity Aklys
      WIND 2
      Dragunity Aklys
      Liên hiệp rồng Aklys
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dragunity" từ tay của bạn, sau đó trang bị cho nó với lá bài này. Khi lá bài này được gửi đến Mộ trong khi được trang bị cho quái thú, hãy chọn 1 lá trên sân và phá huỷ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned, you can Special Summon 1 "Dragunity" monster from your hand, then equip it with this card. When this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster, select 1 card on the field, and destroy it.


      R Rarity
      Dragunity Guisarme
      R Rarity
      Dragunity Guisarme
      Dragunity Guisarme
      WIND 3
      Dragunity Guisarme
      Liên hiệp rồng Guisarme
      • ATK:

      • 600

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú GIÓ Rồng hoặc quái thú có cánh Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này hiện đang được trang bị cho quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Guisarme" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 4 or lower WIND Dragon or Winged Beast monster in your GY; Special Summon it, but negate its effects. If this card is currently equipped to a monster: You can Special Summon this equipped card. You can only use each effect of "Dragunity Guisarme" once per turn.


      SR Rarity
      Dragunity Phalanx
      SR Rarity
      Dragunity Phalanx
      Dragunity Phalanx
      WIND 2
      Dragunity Phalanx
      Liên hiệp rồng Phalanx
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Một lần mỗi lượt, khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Once per turn, while this card is equipped to a monster: You can Special Summon this equipped card.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Book of Moon
       UR Rarity
       Book of Moon
       Book of Moon
       Spell Quick
       Book of Moon
       Sách mặt trăng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        UR Rarity
        Cosmic Cyclone
        Cosmic Cyclone
        Spell Quick
        Cosmic Cyclone
        Xoáy vũ trụ

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         UR Rarity
         Cosmic Cyclone
         Cosmic Cyclone
         Spell Quick
         Cosmic Cyclone
         Xoáy vũ trụ

          Hiệu ứng (VN):

          Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


          SR Rarity
          Dragon Ravine
          SR Rarity
          Dragon Ravine
          Dragon Ravine
          Spell Field
          Dragon Ravine
          Khe suối của rồng

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
           "Dragunity" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.
           ● Gửi 1 quái thú Rồng từ Deck của bạn đến Mộ.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn: You can discard 1 card, then activate 1 of these effects; ● Add 1 Level 4 or lower "Dragunity" monster from your Deck to your hand. ● Send 1 Dragon monster from your Deck to the GY.


           R Rarity
           Dragunity Divine Lance
           R Rarity
           Dragunity Divine Lance
           Dragunity Divine Lance
           Spell Equip
           Dragunity Divine Lance
           Cây thương thần của liên hiệp rồng

            Hiệu ứng (VN):

            Chỉ trang bị cho một quái thú "Dragunity" Nó nhận được ATK tương đương với Cấp độ x 100, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể trang bị 1 "Dragunity" quái thú rồng từ Deck của bạn cho quái thú được trang bị lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Divine Lance" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Equip only to a "Dragunity" monster. It gains ATK equal to its Level x 100, also it is unaffected by Trap effects. During your Main Phase: You can equip 1 Dragon-Type "Dragunity" Tuner monster from your Deck to the monster equipped with this card. You can only use this effect of "Dragunity Divine Lance" once per turn.


            R Rarity
            Dragunity Divine Lance
            R Rarity
            Dragunity Divine Lance
            Dragunity Divine Lance
            Spell Equip
            Dragunity Divine Lance
            Cây thương thần của liên hiệp rồng

             Hiệu ứng (VN):

             Chỉ trang bị cho một quái thú "Dragunity" Nó nhận được ATK tương đương với Cấp độ x 100, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể trang bị 1 "Dragunity" quái thú rồng từ Deck của bạn cho quái thú được trang bị lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Divine Lance" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Equip only to a "Dragunity" monster. It gains ATK equal to its Level x 100, also it is unaffected by Trap effects. During your Main Phase: You can equip 1 Dragon-Type "Dragunity" Tuner monster from your Deck to the monster equipped with this card. You can only use this effect of "Dragunity Divine Lance" once per turn.


             R Rarity
             Dragunity Divine Lance
             R Rarity
             Dragunity Divine Lance
             Dragunity Divine Lance
             Spell Equip
             Dragunity Divine Lance
             Cây thương thần của liên hiệp rồng

              Hiệu ứng (VN):

              Chỉ trang bị cho một quái thú "Dragunity" Nó nhận được ATK tương đương với Cấp độ x 100, đồng thời nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể trang bị 1 "Dragunity" quái thú rồng từ Deck của bạn cho quái thú được trang bị lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Divine Lance" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Equip only to a "Dragunity" monster. It gains ATK equal to its Level x 100, also it is unaffected by Trap effects. During your Main Phase: You can equip 1 Dragon-Type "Dragunity" Tuner monster from your Deck to the monster equipped with this card. You can only use this effect of "Dragunity Divine Lance" once per turn.


              N Rarity
              Dragunity Draft
              N Rarity
              Dragunity Draft
              Dragunity Draft
              Spell Continuous
              Dragunity Draft
              Luồng gió liên hiệp rồng

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. "Dragunity" của bạn có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc lớn hơn tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dragunity Draft" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can target 1 Level 4 or lower "Dragunity" monster in your GY; add it to your hand. If your "Dragunity" monster whose original Level is 5 or higher attacks, it is unaffected by your opponent's card effects until the end of the Damage Step. You can only activate 1 "Dragunity Draft" per turn.


               UR Rarity
               Battlewasp - Hama the Conquering Bow
               UR Rarity
               Battlewasp - Hama the Conquering Bow
               Battlewasp - Hama the Conquering Bow
               WIND 8
               Battlewasp - Hama the Conquering Bow
               Bắp cày chiến - Hama nỏ chinh phục
               • ATK:

               • 2800

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng quái thú Synchro làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" một lần mỗi lượt.
               ● Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển mất 1000 ATK / DEF.
               ● Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn chưa chịu bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu ở Phase này: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp" trong Mộ của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card was Synchro Summoned using a Synchro Monster as material, it can make a second attack during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" once per turn. ● When this card inflicts battle damage to your opponent: You can make all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK/DEF. ● At the end of your Battle Phase, if your opponent has not taken any battle damage this Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each "Battlewasp" monster in your GY.


               UR Rarity
               Crystal Wing Synchro Dragon
               UR Rarity
               Crystal Wing Synchro Dragon
               Crystal Wing Synchro Dragon
               WIND 8
               Crystal Wing Synchro Dragon
               Rồng đồng bộ cánh tinh thể
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
               Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


               UR Rarity
               Cyber Slash Harpie Lady
               UR Rarity
               Cyber Slash Harpie Lady
               Cyber Slash Harpie Lady
               WIND 8
               Cyber Slash Harpie Lady
               Quý cô Harpie giáp cào
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 1400


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


               UR Rarity
               Dragunity Knight - Ascalon
               UR Rarity
               Dragunity Knight - Ascalon
               Dragunity Knight - Ascalon
               WIND 10
               Dragunity Knight - Ascalon
               Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Ascalon
               • ATK:

               • 3300

               • DEF:

               • 3200


               Hiệu ứng (VN):

               1 "Dragunity" + 1+ quái thú non-Tuner
               Bạn có thể loại bỏ 1 "Dragunity" khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dragunity" với 3000 ATK hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn. (Đây được coi là một Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dragunity Knight - Ascalon" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Dragunity" Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can banish 1 "Dragunity" monster from your GY, then target 1 monster your opponent controls; banish it. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Dragunity" Synchro Monster with 3000 or less ATK from your Extra Deck. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use this effect of "Dragunity Knight - Ascalon" once per turn.


               R Rarity
               Dragunity Knight - Gormfaobhar
               R Rarity
               Dragunity Knight - Gormfaobhar
               Dragunity Knight - Gormfaobhar
               WIND 7
               Dragunity Knight - Gormfaobhar
               Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Gormfaobhar
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2300


               Hiệu ứng (VN):

               1 "Dragunity" + 1+ quái thú non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" trong Mộ của mình; trang bị nó vào lá bài này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển được trang bị cho lá bài này tới Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dragunity Knight - Gormfaobhar" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Dragunity" Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 "Dragunity" Tuner in your GY; equip it to this card. (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control that is equipped to this card to the GY, then target up to 2 cards in your opponent's GY; banish them. You can only use each effect of "Dragunity Knight - Gormfaobhar" once per turn.


               UR Rarity
               Dragunity Knight - Vajrayana
               UR Rarity
               Dragunity Knight - Vajrayana
               Dragunity Knight - Vajrayana
               WIND 6
               Dragunity Knight - Vajrayana
               Hiệp sĩ liên hiệp rồng - Vajrayana
               • ATK:

               • 1900

               • DEF:

               • 1200


               Hiệu ứng (VN):

               1 Dragon Tuner + 1+ quái thú có cánh non-Tuner
               Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dragunity" Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị được trang bị trên lá bài này xuống Mộ; nhân đôi ATK của lá bài này cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Dragon Tuner + 1+ non-Tuner Winged Beast monsters When this card is Synchro Summoned: You can target 1 Level 3 or lower Dragon "Dragunity" monster in your GY; equip that target to this card. Once per turn: You can send 1 Equip Card equipped to this card to the GY; double this card's ATK until the end of this turn.


               UR Rarity
               Shiranui Squiresaga
               UR Rarity
               Shiranui Squiresaga
               Shiranui Squiresaga
               FIRE 7
               Shiranui Squiresaga
               Thần yêu ma Bất Tri Hỏa
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Squiresaga(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn, sau đó áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự, tùy thuộc vào quái thú trước khi bị loại bỏ, nếu đó là bất kỳ hiệu ứng nào trong số này.
               ● Zombie: Bạn có thể có tất cả quái thú mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK.
               ● LỬA: Bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân.
               ● Synchro: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú trên sân.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters You can only Special Summon "Shiranui Squiresaga(s)" once per turn. Once per turn: You can banish 1 face-up monster you control or in your GY, then apply these effects, in sequence, depending on what the monster was before it was banished, if it was any of these. ● Zombie: You can have all monsters you control gain 300 ATK. ● FIRE: You can destroy 1 Spell/Trap on the field. ● Synchro: You can destroy 1 monster on the field.


               UR Rarity
               Stardust Dragon
               UR Rarity
               Stardust Dragon
               Stardust Dragon
               WIND 8
               Stardust Dragon
               Rồng bụi sao
               • ATK:

               • 2500

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
               Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.               Deck của DRAGUNITY trong DUEL LINKS