Thông tin tổng quan của Dual Avatar

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Broww, Huntsman of Dark World
R Rarity
Broww, Huntsman of Dark World
R Rarity
Broww, Huntsman of Dark World
DARK3
Broww, Huntsman of Dark World
Thợ săn thế giới hắc ám, Broww
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Rút 1 lá bài, cộng với một lá bài khác nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ tay bạn vào Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Draw 1 card, plus another card if this card was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect.

R Rarity
Dual Avatar Feet - Kokoku
R Rarity
Dual Avatar Feet - Kokoku
R Rarity
Dual Avatar Feet - Kokoku
LIGHT3
Dual Avatar Feet - Kokoku
Song Thiên cước - Hồng Cốc
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu "Dual Avatar" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Dual Avatar Feet - Kokoku", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, thì bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Feet - Kokoku" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dual Avatar" Trap from your Deck to your hand. During your opponent's turn, if a face-up "Dual Avatar" monster(s) you control, except "Dual Avatar Feet - Kokoku", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Destroy 1 "Dual Avatar" monster you control, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Dual Avatar Feet - Kokoku" once per turn.

R Rarity
Dual Avatar Fists - Yuhi
R Rarity
Dual Avatar Fists - Yuhi
R Rarity
Dual Avatar Fists - Yuhi
LIGHT4
Dual Avatar Fists - Yuhi
Song Thiên quyền - Hùng Bi
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm cái này lá bài đến tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Fists - Yuhi" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Dual Avatar" Spell from your Deck to your hand. If a face-up "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control, that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Fists - Yuhi" once per turn.

N Rarity
Dual Avatar Defeating Evil
N Rarity
Dual Avatar Defeating Evil
N Rarity
Dual Avatar Defeating Evil
Spell Quick
Dual Avatar Defeating Evil
Song Thiên đánh bại cái ác

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ chúng, sau đó nếu bạn phá huỷ "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng này, bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Rút 1 lá bài.
  ● Bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của đối thủ.
  Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Defeating Evil" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Dual Avatar" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them, then if you destroyed a "Dual Avatar" Fusion Monster you control by this effect, you can apply 1 of these effects. ● Draw 1 card. ● Banish 1 card from your opponent's GY. You can only activate 1 "Dual Avatar Defeating Evil" per turn.

  SR Rarity
  Dual Avatar Invitation
  SR Rarity
  Dual Avatar Invitation
  SR Rarity
  Dual Avatar Invitation
  Spell Normal
  Dual Avatar Invitation
  Song Thiên chiêu mộ

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
   ● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
   Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.

   UR Rarity
   Perfect Sync - A-Un
   UR Rarity
   Perfect Sync - A-Un
   UR Rarity
   Perfect Sync - A-Un
   Spell Field
   Perfect Sync - A-Un
   Đòn phối lực - A Hống

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Fusion Monsters. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Perfect Sync - A-Un" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Perfect Sync - A-Un" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 "Dual Avatar" monster from your Deck to your hand. If you control a "Dual Avatar" Effect Monster: You can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Perfect Sync - A-Un" once per turn. You can only activate 1 "Perfect Sync - A-Un" per turn.

    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    UR Rarity
    Pot of Duality
    Spell Normal
    Pot of Duality
    Hũ nhường tham

     Hiệu ứng (VN):

     Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.     Phân loại:

     UR Rarity
     Terraforming
     UR Rarity
     Terraforming
     UR Rarity
     Terraforming
     Spell Normal
     Terraforming
     Địa khai hóa

      Hiệu ứng (VN):

      Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.      Phân loại:

      UR Rarity
      Chain Disappearance
      UR Rarity
      Chain Disappearance
      UR Rarity
      Chain Disappearance
      Trap Normal
      Chain Disappearance
      Mất xích

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một (các) quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn được Triệu hồi: Loại bỏ (các) quái thú đó có 1000 ATK hoặc thấp hơn, sau đó đối thủ của bạn loại bỏ tất cả các lá có cùng tên với (các) lá đó khỏi tay và Deck của họ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a monster(s) with 1000 or less ATK is Summoned: Banish that monster(s) with 1000 or less ATK, then your opponent banishes all cards with the same name as that card(s) from their hand and Deck.

       R Rarity
       Dual Avatar Ascendance
       R Rarity
       Dual Avatar Ascendance
       R Rarity
       Dual Avatar Ascendance
       Trap Normal
       Dual Avatar Ascendance
       Song Thiên chuyển dạng

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, có Cấp ban đầu cao hơn 1 hoặc thấp hơn 1 quái thú đó trên sân. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Ascendance" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" monster from your Deck or Extra Deck, whose original Level is 1 higher or 1 lower than that monster had on the field. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Ascendance" once per turn.

        UR Rarity
        Dual Avatar Return
        UR Rarity
        Dual Avatar Return
        UR Rarity
        Dual Avatar Return
        Trap Normal
        Dual Avatar Return
        Song Thiên trở lại

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó nếu Cấp ban đầu của nó là 4 hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Dual Avatar Return" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; Special Summon it, then if its original Level is 4 or lower, you can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only activate 1 "Dual Avatar Return" per turn.

         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          R Rarity
          Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
          R Rarity
          Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
          R Rarity
          Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
          LIGHT8
          Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
          Vị tướng Song Thiên Cương Kim
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 1700


          Hiệu ứng (VN):

          Quái thú "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar"
          Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển về tay. Khi Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của đối thủ được kích hoạt chọn vào lá bài này trên sân, trong khi bạn điều khiển 2 quái thú Fusion hoặc lớn hơn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar" monsters If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. If this card attacks, after damage calculation: You can return 1 monster your opponent controls to the hand. When your opponent's Spell/Trap Card or effect is activated that targets this card on the field, while you control 2 or more Fusion Monsters (Quick Effect): You can negate the activation. You can only use this effect of "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" once per turn.

          R Rarity
          Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
          R Rarity
          Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
          R Rarity
          Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
          LIGHT7
          Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
          Vị tướng Song Thiên Mật Tích
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          Quái thú "Dual Avatar Feet - Kokoku" + 2 "Dual Avatar"
          Lần đầu tiên mỗi "Dual Avatar" mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể trả lại tất cả bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ trong khi bạn điều khiển 2 quái thú Fusion hoặc lớn hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể phá huỷ quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          "Dual Avatar Feet - Kokoku" + 2 "Dual Avatar" monsters The first time each "Dual Avatar" Fusion Monster you control would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. Once per turn, during your Main Phase: You can return all Spells and Traps your opponent controls to the hand. When a monster effect is activated on your opponent's field while you control 2 or more Fusion Monsters (Quick Effect): You can destroy that monster. You can only use this effect of "Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku" once per turn.

          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
          LIGHT5
          Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
          Song Thiên cước - Khải Hống
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú "Dual Avatar"
          Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển. Trong Main Phase, nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 "Dual Avatar" monsters If a "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can destroy 1 "Dual Avatar" monster you control instead. During the Main Phase, if you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material (Quick Effect): You can target 1 face-up monster Special Summoned from the Extra Deck; negate its effects until the end of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo" once per turn.

          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
          LIGHT6
          Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
          Song Thiên quyền - Khải A
          • ATK:

          • 2100

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú "Dual Avatar"
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trực tiếp trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, tất cả "Dual Avatar" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 "Dual Avatar" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy it, also this card cannot attack directly for the rest of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" once per turn. While you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, all "Dual Avatar" Fusion Monsters you control gain 300 ATK/DEF.

          SR Rarity
          Ferocious Flame Swordsman
          SR Rarity
          Ferocious Flame Swordsman
          SR Rarity
          Ferocious Flame Swordsman
          FIRE
          Ferocious Flame Swordsman
          Kiếm sĩ lửa lớn
          • ATK:

          • 1300

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới-Trái


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.

          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          SR Rarity
          Knightmare Phoenix
          FIRE
          Knightmare Phoenix
          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
          • ATK:

          • 1900

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú có tên khác nhau
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

          Các Skill được sử dụng hàng đầu

          LP Boost Alpha: 100%
          Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
          LP Boost Alpha: 100%
          LP Boost Alpha
          Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
          LP Boost Alpha

          Cần 9 UR

          UR Rarity
          Perfect Sync - A-Un
          UR Rarity
          Perfect Sync - A-Un
          UR Rarity
          Pot of Duality
          UR Rarity
          Pot of Duality
          UR Rarity
          Terraforming
          UR Rarity
          Chain Disappearance
          UR Rarity
          Dual Avatar Return
          UR Rarity
          Dual Avatar Return
          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison

          Main: 20 Extra: 8

          R Rarity
          Broww, Huntsman of Dark World
          R Rarity
          Broww, Huntsman of Dark World
          Broww, Huntsman of Dark World
          DARK3
          Broww, Huntsman of Dark World
          Thợ săn thế giới hắc ám, Broww
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 800


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi xuống Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Rút 1 lá bài, cộng với một lá bài khác nếu lá bài này được gửi xuống Mộ từ tay bạn vào Mộ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: Draw 1 card, plus another card if this card was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect.


          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          LIGHT3
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          Song Thiên cước - Hồng Cốc
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu "Dual Avatar" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Dual Avatar Feet - Kokoku", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, thì bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
          ● Phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Feet - Kokoku" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dual Avatar" Trap from your Deck to your hand. During your opponent's turn, if a face-up "Dual Avatar" monster(s) you control, except "Dual Avatar Feet - Kokoku", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Destroy 1 "Dual Avatar" monster you control, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Dual Avatar Feet - Kokoku" once per turn.


          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          LIGHT3
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          Song Thiên cước - Hồng Cốc
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu "Dual Avatar" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Dual Avatar Feet - Kokoku", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, thì bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
          ● Phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Feet - Kokoku" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dual Avatar" Trap from your Deck to your hand. During your opponent's turn, if a face-up "Dual Avatar" monster(s) you control, except "Dual Avatar Feet - Kokoku", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Destroy 1 "Dual Avatar" monster you control, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Dual Avatar Feet - Kokoku" once per turn.


          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          R Rarity
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          LIGHT3
          Dual Avatar Feet - Kokoku
          Song Thiên cước - Hồng Cốc
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu "Dual Avatar" ngửa mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Dual Avatar Feet - Kokoku", bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, thì bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
          ● Phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn.
          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Feet - Kokoku" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dual Avatar" Trap from your Deck to your hand. During your opponent's turn, if a face-up "Dual Avatar" monster(s) you control, except "Dual Avatar Feet - Kokoku", is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Destroy 1 "Dual Avatar" monster you control, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Dual Avatar Feet - Kokoku" once per turn.


          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          LIGHT4
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          Song Thiên quyền - Hùng Bi
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm cái này lá bài đến tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Fists - Yuhi" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Dual Avatar" Spell from your Deck to your hand. If a face-up "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control, that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Fists - Yuhi" once per turn.


          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          R Rarity
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          LIGHT4
          Dual Avatar Fists - Yuhi
          Song Thiên quyền - Hùng Bi
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển, được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm cái này lá bài đến tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Fists - Yuhi" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, add 1 "Dual Avatar" Spell from your Deck to your hand. If a face-up "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control, that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, is destroyed by battle or an opponent's card effect, while this card is in your GY: You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Fists - Yuhi" once per turn.


          N Rarity
          Dual Avatar Defeating Evil
          N Rarity
          Dual Avatar Defeating Evil
          Dual Avatar Defeating Evil
          Spell Quick
          Dual Avatar Defeating Evil
          Song Thiên đánh bại cái ác

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ chúng, sau đó nếu bạn phá huỷ "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng này, bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
           ● Rút 1 lá bài.
           ● Bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của đối thủ.
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Defeating Evil" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 "Dual Avatar" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them, then if you destroyed a "Dual Avatar" Fusion Monster you control by this effect, you can apply 1 of these effects. ● Draw 1 card. ● Banish 1 card from your opponent's GY. You can only activate 1 "Dual Avatar Defeating Evil" per turn.


           N Rarity
           Dual Avatar Defeating Evil
           N Rarity
           Dual Avatar Defeating Evil
           Dual Avatar Defeating Evil
           Spell Quick
           Dual Avatar Defeating Evil
           Song Thiên đánh bại cái ác

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ chúng, sau đó nếu bạn phá huỷ "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng này, bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng này.
            ● Rút 1 lá bài.
            ● Bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của đối thủ.
            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Defeating Evil" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 "Dual Avatar" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them, then if you destroyed a "Dual Avatar" Fusion Monster you control by this effect, you can apply 1 of these effects. ● Draw 1 card. ● Banish 1 card from your opponent's GY. You can only activate 1 "Dual Avatar Defeating Evil" per turn.


            SR Rarity
            Dual Avatar Invitation
            SR Rarity
            Dual Avatar Invitation
            Dual Avatar Invitation
            Spell Normal
            Dual Avatar Invitation
            Song Thiên chiêu mộ

             Hiệu ứng (VN):

             Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
             ● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.


             SR Rarity
             Dual Avatar Invitation
             SR Rarity
             Dual Avatar Invitation
             Dual Avatar Invitation
             Spell Normal
             Dual Avatar Invitation
             Song Thiên chiêu mộ

              Hiệu ứng (VN):

              Bỏ 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều "Dual Avatar Spirit Tokens" nhất có thể (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), đồng thời trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion và tất cả các Token bạn điều khiển không thể được Hiến tế và bị phá hủy trong End Phase. Sau khi Triệu hồi (các) Token này, bạn có thể áp dụng hiệu ứng này tối đa hai lần.
              ● Triệu hồi Fusion 1 "Dual Avatar" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dual Avatar Invitation" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Discard 1 card, and if you do, Special Summon as many "Dual Avatar Spirit Tokens" as possible (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, and all Tokens you control cannot be Tributed and are destroyed during the End Phase. After Summoning these Token(s), you can apply this effect up to twice. ● Fusion Summon 1 "Dual Avatar" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material. You can only activate 1 "Dual Avatar Invitation" per turn.


              UR Rarity
              Perfect Sync - A-Un
              UR Rarity
              Perfect Sync - A-Un
              Perfect Sync - A-Un
              Spell Field
              Perfect Sync - A-Un
              Đòn phối lực - A Hống

               Hiệu ứng (VN):

               Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Fusion Monsters. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Perfect Sync - A-Un" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Perfect Sync - A-Un" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When this card is activated: You can add 1 "Dual Avatar" monster from your Deck to your hand. If you control a "Dual Avatar" Effect Monster: You can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Perfect Sync - A-Un" once per turn. You can only activate 1 "Perfect Sync - A-Un" per turn.


               UR Rarity
               Perfect Sync - A-Un
               UR Rarity
               Perfect Sync - A-Un
               Perfect Sync - A-Un
               Spell Field
               Perfect Sync - A-Un
               Đòn phối lực - A Hống

                Hiệu ứng (VN):

                Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 "Dual Avatar" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Chiến binh / ÁNH SÁNG / Cấp 2 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Fusion Monsters. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Perfect Sync - A-Un" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Perfect Sync - A-Un" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When this card is activated: You can add 1 "Dual Avatar" monster from your Deck to your hand. If you control a "Dual Avatar" Effect Monster: You can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0), also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fusion Monsters. You can only use this effect of "Perfect Sync - A-Un" once per turn. You can only activate 1 "Perfect Sync - A-Un" per turn.


                UR Rarity
                Pot of Duality
                UR Rarity
                Pot of Duality
                Pot of Duality
                Spell Normal
                Pot of Duality
                Hũ nhường tham

                 Hiệu ứng (VN):

                 Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                 Phân loại:

                 UR Rarity
                 Pot of Duality
                 UR Rarity
                 Pot of Duality
                 Pot of Duality
                 Spell Normal
                 Pot of Duality
                 Hũ nhường tham

                  Hiệu ứng (VN):

                  Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                  Phân loại:

                  UR Rarity
                  Terraforming
                  UR Rarity
                  Terraforming
                  Terraforming
                  Spell Normal
                  Terraforming
                  Địa khai hóa

                   Hiệu ứng (VN):

                   Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   Chain Disappearance
                   UR Rarity
                   Chain Disappearance
                   Chain Disappearance
                   Trap Normal
                   Chain Disappearance
                   Mất xích

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi một (các) quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn được Triệu hồi: Loại bỏ (các) quái thú đó có 1000 ATK hoặc thấp hơn, sau đó đối thủ của bạn loại bỏ tất cả các lá có cùng tên với (các) lá đó khỏi tay và Deck của họ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When a monster(s) with 1000 or less ATK is Summoned: Banish that monster(s) with 1000 or less ATK, then your opponent banishes all cards with the same name as that card(s) from their hand and Deck.


                    R Rarity
                    Dual Avatar Ascendance
                    R Rarity
                    Dual Avatar Ascendance
                    Dual Avatar Ascendance
                    Trap Normal
                    Dual Avatar Ascendance
                    Song Thiên chuyển dạng

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, có Cấp ban đầu cao hơn 1 hoặc thấp hơn 1 quái thú đó trên sân. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dual Avatar Ascendance" một lần cho mỗi lượt.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 "Dual Avatar" monster you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Dual Avatar" monster from your Deck or Extra Deck, whose original Level is 1 higher or 1 lower than that monster had on the field. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; add it to your hand. You can only use each effect of "Dual Avatar Ascendance" once per turn.


                     UR Rarity
                     Dual Avatar Return
                     UR Rarity
                     Dual Avatar Return
                     Dual Avatar Return
                     Trap Normal
                     Dual Avatar Return
                     Song Thiên trở lại

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó nếu Cấp ban đầu của nó là 4 hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Dual Avatar Return" mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; Special Summon it, then if its original Level is 4 or lower, you can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only activate 1 "Dual Avatar Return" per turn.


                      UR Rarity
                      Dual Avatar Return
                      UR Rarity
                      Dual Avatar Return
                      Dual Avatar Return
                      Trap Normal
                      Dual Avatar Return
                      Song Thiên trở lại

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 "Dual Avatar" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó nếu Cấp ban đầu của nó là 4 hoặc thấp hơn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior / LIGHT / Cấp độ 2 / ATK 0 / DEF 0). Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Dual Avatar Return" mỗi lượt.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 "Dual Avatar" monster in your GY; Special Summon it, then if its original Level is 4 or lower, you can Special Summon 1 "Dual Avatar Spirit Token" (Warrior/LIGHT/Level 2/ATK 0/DEF 0). You can only activate 1 "Dual Avatar Return" per turn.


                       UR Rarity
                       Ice Dragon's Prison
                       UR Rarity
                       Ice Dragon's Prison
                       Ice Dragon's Prison
                       Trap Normal
                       Ice Dragon's Prison
                       Rồng băng giam cầm

                        Hiệu ứng (VN):

                        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                        R Rarity
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        R Rarity
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        LIGHT8
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        Vị tướng Song Thiên Cương Kim
                        • ATK:

                        • 3000

                        • DEF:

                        • 1700


                        Hiệu ứng (VN):

                        Quái thú "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar"
                        Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển về tay. Khi Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của đối thủ được kích hoạt chọn vào lá bài này trên sân, trong khi bạn điều khiển 2 quái thú Fusion hoặc lớn hơn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar" monsters If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. If this card attacks, after damage calculation: You can return 1 monster your opponent controls to the hand. When your opponent's Spell/Trap Card or effect is activated that targets this card on the field, while you control 2 or more Fusion Monsters (Quick Effect): You can negate the activation. You can only use this effect of "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" once per turn.


                        R Rarity
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        R Rarity
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        LIGHT8
                        Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo
                        Vị tướng Song Thiên Cương Kim
                        • ATK:

                        • 3000

                        • DEF:

                        • 1700


                        Hiệu ứng (VN):

                        Quái thú "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar"
                        Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu lá bài này tấn công, sau khi Damage Calculation: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển về tay. Khi Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng của đối thủ được kích hoạt chọn vào lá bài này trên sân, trong khi bạn điều khiển 2 quái thú Fusion hoặc lớn hơn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        "Dual Avatar Fists - Yuhi" + 2 "Dual Avatar" monsters If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. If this card attacks, after damage calculation: You can return 1 monster your opponent controls to the hand. When your opponent's Spell/Trap Card or effect is activated that targets this card on the field, while you control 2 or more Fusion Monsters (Quick Effect): You can negate the activation. You can only use this effect of "Dual Avatar - Empowered Kon-Gyo" once per turn.


                        R Rarity
                        Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
                        R Rarity
                        Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
                        Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
                        LIGHT7
                        Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku
                        Vị tướng Song Thiên Mật Tích
                        • ATK:

                        • 2000

                        • DEF:

                        • 3000


                        Hiệu ứng (VN):

                        Quái thú "Dual Avatar Feet - Kokoku" + 2 "Dual Avatar"
                        Lần đầu tiên mỗi "Dual Avatar" mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể trả lại tất cả bài Phép và Bẫy mà đối thủ điều khiển. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ trong khi bạn điều khiển 2 quái thú Fusion hoặc lớn hơn (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể phá huỷ quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        "Dual Avatar Feet - Kokoku" + 2 "Dual Avatar" monsters The first time each "Dual Avatar" Fusion Monster you control would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. Once per turn, during your Main Phase: You can return all Spells and Traps your opponent controls to the hand. When a monster effect is activated on your opponent's field while you control 2 or more Fusion Monsters (Quick Effect): You can destroy that monster. You can only use this effect of "Dual Avatar - Empowered Mitsu-Jaku" once per turn.


                        R Rarity
                        Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
                        R Rarity
                        Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
                        Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
                        LIGHT5
                        Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo
                        Song Thiên cước - Khải Hống
                        • ATK:

                        • 1700

                        • DEF:

                        • 2100


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Dual Avatar"
                        Nếu "Dual Avatar" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể phá huỷ 1 "Dual Avatar" mà bạn điều khiển. Trong Main Phase, nếu bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 "Dual Avatar" monsters If a "Dual Avatar" Fusion Monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can destroy 1 "Dual Avatar" monster you control instead. During the Main Phase, if you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material (Quick Effect): You can target 1 face-up monster Special Summoned from the Extra Deck; negate its effects until the end of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Feet - Armored Un-Gyo" once per turn.


                        R Rarity
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        R Rarity
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        LIGHT6
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        Song Thiên quyền - Khải A
                        • ATK:

                        • 2100

                        • DEF:

                        • 1500


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Dual Avatar"
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trực tiếp trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, tất cả "Dual Avatar" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 "Dual Avatar" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy it, also this card cannot attack directly for the rest of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" once per turn. While you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, all "Dual Avatar" Fusion Monsters you control gain 300 ATK/DEF.


                        R Rarity
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        R Rarity
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        LIGHT6
                        Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo
                        Song Thiên quyền - Khải A
                        • ATK:

                        • 2100

                        • DEF:

                        • 1500


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú "Dual Avatar"
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trực tiếp trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" một lần mỗi lượt. Trong khi bạn điều khiển "Dual Avatar" đã được Triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng quái thú Hiệu ứng làm nguyên liệu, tất cả "Dual Avatar" mà bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 "Dual Avatar" monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 Attack Position monster your opponent controls; destroy it, also this card cannot attack directly for the rest of this turn. You can only use this effect of "Dual Avatar Fists - Armored Ah-Gyo" once per turn. While you control a "Dual Avatar" Fusion Monster that was Fusion Summoned using an Effect Monster as material, all "Dual Avatar" Fusion Monsters you control gain 300 ATK/DEF.


                        SR Rarity
                        Ferocious Flame Swordsman
                        SR Rarity
                        Ferocious Flame Swordsman
                        Ferocious Flame Swordsman
                        FIRE
                        Ferocious Flame Swordsman
                        Kiếm sĩ lửa lớn
                        • ATK:

                        • 1300

                        • LINK-2

                        Mũi tên Link:

                        Trái

                        Dưới-Trái


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú có tên khác nhau
                        Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


                        SR Rarity
                        Knightmare Phoenix
                        SR Rarity
                        Knightmare Phoenix
                        Knightmare Phoenix
                        FIRE
                        Knightmare Phoenix
                        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                        • ATK:

                        • 1900

                        • LINK-2

                        Mũi tên Link:

                        Trên

                        Phải


                        Hiệu ứng (VN):

                        2 quái thú có tên khác nhau
                        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.                        Deck của DUAL AVATAR trong DUEL LINKS