Thông tin tổng quan của Evilswarm

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

UR Rarity
Evilswarm Castor
UR Rarity
Evilswarm Castor
UR Rarity
Evilswarm Castor
DARK 4
Evilswarm Castor
Vai-rớt Castor
 • ATK:

 • 1750

 • DEF:

 • 550


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" ngoài Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)

SR Rarity
Evilswarm Kerykeion
SR Rarity
Evilswarm Kerykeion
SR Rarity
Evilswarm Kerykeion
DARK 4
Evilswarm Kerykeion
Vai-rớt Kerykeion
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1550


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evilswarm Kerykeion" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này đang ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
Bạn có thể loại bỏ 1 "lswarm" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "lswarm" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi bình thường 1 quái thú "lswarm"


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only use each effect of "Evilswarm Kerykeion" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "lswarm" monster from your Graveyard, then target 1 "lswarm" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "lswarm" monster.

SR Rarity
Evilswarm Mandragora
SR Rarity
Evilswarm Mandragora
SR Rarity
Evilswarm Mandragora
DARK 4
Evilswarm Mandragora
Vai-rớt Mandragora
 • ATK:

 • 1550

 • DEF:

 • 1450


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand).

SR Rarity
Evilswarm O'lantern
SR Rarity
Evilswarm O'lantern
SR Rarity
Evilswarm O'lantern
DARK 4
Evilswarm O'lantern
Vai-rớt O'lantern
 • ATK:

 • 1650

 • DEF:

 • 1250


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that target.

UR Rarity
Evilswarm Salamandra
UR Rarity
Evilswarm Salamandra
UR Rarity
Evilswarm Salamandra
DARK 4
Evilswarm Salamandra
Vai-rớt Salamandra
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 950


Hiệu ứng (VN):

Tối đa hai lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được 300 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Up to twice per turn: You can banish 1 monster from your Graveyard; this card gains 300 ATK until the end of your opponent's turn.

SR Rarity
Evilswarm Heliotrope
SR Rarity
Evilswarm Heliotrope
SR Rarity
Evilswarm Heliotrope
DARK 4
Evilswarm Heliotrope
Vai-rớt Heliotrope
 • ATK:

 • 1950

 • DEF:

 • 650


Hiệu ứng (VN):

.ytilaer 1 maerd rieht ekam thgim yeht taht os ydob 1 rof gninraey, sluos mrawsleetS gniregnil fo sthguoht eht era esehT "!etanimretxE !etacidarE !etanimilE"


Hiệu ứng gốc (EN):

.ytilaer a maerd rieht ekam thgim yeht taht os ydob a rof gninraey ,sluos mrawsleetS gniregnil fo sthguoht eht era esehT "!etanimretxE !etacidarE !etanimilE"

UR Rarity
Infestation Pandemic
UR Rarity
Infestation Pandemic
UR Rarity
Infestation Pandemic
Spell Quick
Infestation Pandemic
Dịch bùng phát xâm lăng

  Hiệu ứng (VN):

  Tất cả các "lswarm" ngửa mà bạn đang điều khiển sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  All face-up "lswarm" monsters you currently control are unaffected by other Spell/Trap effects this turn.

  UR Rarity
  Monster Reborn
  UR Rarity
  Monster Reborn
  UR Rarity
  Monster Reborn
  Spell Normal
  Monster Reborn
  Phục sinh quái thú

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 monster in either GY; Special Summon it.   Phân loại:

   R Rarity
   Infestation Terminus
   R Rarity
   Infestation Terminus
   R Rarity
   Infestation Terminus
   Trap Normal
   Infestation Terminus
   Sự đổ vỡ xâm lăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 "lswarm" mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại mục tiêu thứ hai lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 "lswarm" monster you control and 2 cards your opponent controls; banish the first target, and if you do, return the second targets to the hand.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

    UR Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon
    UR Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon
    DARK
    Arc Rebellion Xyz Dragon
    Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 5
    Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.

    UR Rarity
    Evilswarm Bahamut
    UR Rarity
    Evilswarm Bahamut
    UR Rarity
    Evilswarm Bahamut
    DARK
    Evilswarm Bahamut
    Vai-rớt Bahamut
    • ATK:

    • 2350

    • DEF:

    • 1350


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "lswarm" Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; bỏ từ tay xuống Mộ 1 quái thú "lswarm" , và nếu bạn làm điều đó, hãy điều khiển quái thú của đối thủ đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "lswarm" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; discard 1 "lswarm" monster, and if you do, take control of that opponent's monster.

    UR Rarity
    Evilswarm Ophion
    UR Rarity
    Evilswarm Ophion
    UR Rarity
    Evilswarm Ophion
    DARK
    Evilswarm Ophion
    Vai-rớt Ophion
    • ATK:

    • 2550

    • DEF:

    • 1650


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "lswarm" Cấp 4
    Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 Lá bài "Infestation" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "lswarm" monsters While this card has Xyz Material, Level 5 or higher monsters cannot be Special Summoned. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Infestation" Spell/Trap Card from your Deck to your hand.

    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    UR Rarity
    Number 39: Utopia
    LIGHT
    Number 39: Utopia
    Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    SR Rarity
    Number 70: Malevolent Sin
    DARK
    Number 70: Malevolent Sin
    Con số 70: Tội ác tử thần
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1200


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    SR Rarity
    Number S39: Utopia the Lightning
    LIGHT
    Number S39: Utopia the Lightning
    Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú LIGHT Cấp 5
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

    UR Rarity
    Raider's Knight
    UR Rarity
    Raider's Knight
    UR Rarity
    Raider's Knight
    DARK
    Raider's Knight
    Hiệp sĩ kẻ săn cướp
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú DARK Cấp 4
    (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    lswarm Union
    Gửi một quái thú "lswarm" từ tay của bạn và một quái thú "Iswarm" từ Bộ bài của bạn vào Mộ và thêm 1 quái thú "Iswarm" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Iswarm" khi bạn đang sử dụng Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn).

    Bạn chỉ có thể sử dụng Kỹ năng này một lần trong Trận đấu nếu bạn có 10 quái thú "Iswarm" trở lên trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài Phụ của bạn) khi bạn bắt đầu Trận đấu.
    lswarm Union

    Cần 18 UR

    UR Rarity
    Evilswarm Castor3 card
    UR Rarity
    Effect Veiler1 card
    UR Rarity
    Abyss Dweller1 card
    UR Rarity
    Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
    UR Rarity
    Evilswarm Bahamut1 card
    UR Rarity
    Evilswarm Ophion1 card
    UR Rarity
    Raider's Knight1 card
    UR Rarity
    Book of Moon1 card
    UR Rarity
    Infestation Pandemic2 card
    UR Rarity
    Monster Reborn1 card
    UR Rarity
    Silent Doom1 card
    UR Rarity
    Unexpected Dai1 card
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device2 card
    UR Rarity
    Lost Wind1 card

    Main: 21 Extra: 8

    UR Rarity
    Evilswarm Castor
    UR Rarity
    Evilswarm Castor
    Evilswarm Castor
    DARK 4
    Evilswarm Castor
    Vai-rớt Castor
    • ATK:

    • 1750

    • DEF:

    • 550


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" ngoài Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    UR Rarity
    Evilswarm Castor
    UR Rarity
    Evilswarm Castor
    Evilswarm Castor
    DARK 4
    Evilswarm Castor
    Vai-rớt Castor
    • ATK:

    • 1750

    • DEF:

    • 550


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" ngoài Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    UR Rarity
    Evilswarm Castor
    UR Rarity
    Evilswarm Castor
    Evilswarm Castor
    DARK 4
    Evilswarm Castor
    Vai-rớt Castor
    • ATK:

    • 1750

    • DEF:

    • 550


    Hiệu ứng (VN):

    Trong lượt này lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" ngoài Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During the turn this card was Normal Summoned, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


    SR Rarity
    Evilswarm Kerykeion
    SR Rarity
    Evilswarm Kerykeion
    Evilswarm Kerykeion
    DARK 4
    Evilswarm Kerykeion
    Vai-rớt Kerykeion
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1550


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evilswarm Kerykeion" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này đang ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
    Bạn có thể loại bỏ 1 "lswarm" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "lswarm" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
    ● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi bình thường 1 quái thú "lswarm"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use each effect of "Evilswarm Kerykeion" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "lswarm" monster from your Graveyard, then target 1 "lswarm" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "lswarm" monster.


    SR Rarity
    Evilswarm Kerykeion
    SR Rarity
    Evilswarm Kerykeion
    Evilswarm Kerykeion
    DARK 4
    Evilswarm Kerykeion
    Vai-rớt Kerykeion
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1550


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evilswarm Kerykeion" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này đang ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
    Bạn có thể loại bỏ 1 "lswarm" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "lswarm" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
    ● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi bình thường 1 quái thú "lswarm"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use each effect of "Evilswarm Kerykeion" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "lswarm" monster from your Graveyard, then target 1 "lswarm" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "lswarm" monster.


    SR Rarity
    Evilswarm Kerykeion
    SR Rarity
    Evilswarm Kerykeion
    Evilswarm Kerykeion
    DARK 4
    Evilswarm Kerykeion
    Vai-rớt Kerykeion
    • ATK:

    • 1600

    • DEF:

    • 1550


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evilswarm Kerykeion" một lần mỗi lượt. Khi lá bài này đang ở trong Mộ, nếu nó được gửi đến đó trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "lswarm" với 1 lần Hiến tế ít hơn.
    Bạn có thể loại bỏ 1 "lswarm" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "lswarm" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, đồng thời, lá bài này được sử dụng hiệu ứng sau.
    ● Lượt này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi bình thường 1 quái thú "lswarm"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only use each effect of "Evilswarm Kerykeion" once per turn. While this card is in the Graveyard, if it was sent there this turn, you can Normal Summon 1 "lswarm" monster for 1 less Tribute. You can banish 1 "lswarm" monster from your Graveyard, then target 1 "lswarm" monster in your Graveyard; add that target to your hand, also, this card gains the following effect. ● This turn: You can activate this effect; Normal Summon 1 "lswarm" monster.


    R Rarity
    Evilswarm Ketos
    R Rarity
    Evilswarm Ketos
    Evilswarm Ketos
    DARK 4
    Evilswarm Ketos
    Vai-rớt Ketos
    • ATK:

    • 1750

    • DEF:

    • 1050


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card, then target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.


    SR Rarity
    Evilswarm O'lantern
    SR Rarity
    Evilswarm O'lantern
    Evilswarm O'lantern
    DARK 4
    Evilswarm O'lantern
    Vai-rớt O'lantern
    • ATK:

    • 1650

    • DEF:

    • 1250


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that target.


    SR Rarity
    Evilswarm Heliotrope
    SR Rarity
    Evilswarm Heliotrope
    Evilswarm Heliotrope
    DARK 4
    Evilswarm Heliotrope
    Vai-rớt Heliotrope
    • ATK:

    • 1950

    • DEF:

    • 650


    Hiệu ứng (VN):

    .ytilaer 1 maerd rieht ekam thgim yeht taht os ydob 1 rof gninraey, sluos mrawsleetS gniregnil fo sthguoht eht era esehT "!etanimretxE !etacidarE !etanimilE"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    .ytilaer a maerd rieht ekam thgim yeht taht os ydob a rof gninraey ,sluos mrawsleetS gniregnil fo sthguoht eht era esehT "!etanimretxE !etacidarE !etanimilE"


    SR Rarity
    Evilswarm Heliotrope
    SR Rarity
    Evilswarm Heliotrope
    Evilswarm Heliotrope
    DARK 4
    Evilswarm Heliotrope
    Vai-rớt Heliotrope
    • ATK:

    • 1950

    • DEF:

    • 650


    Hiệu ứng (VN):

    .ytilaer 1 maerd rieht ekam thgim yeht taht os ydob 1 rof gninraey, sluos mrawsleetS gniregnil fo sthguoht eht era esehT "!etanimretxE !etacidarE !etanimilE"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    .ytilaer a maerd rieht ekam thgim yeht taht os ydob a rof gninraey ,sluos mrawsleetS gniregnil fo sthguoht eht era esehT "!etanimretxE !etacidarE !etanimilE"


    UR Rarity
    Effect Veiler
    UR Rarity
    Effect Veiler
    Effect Veiler
    LIGHT 1
    Effect Veiler
    Người che đậy hiệu ứng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Infestation Pandemic
     UR Rarity
     Infestation Pandemic
     Infestation Pandemic
     Spell Quick
     Infestation Pandemic
     Dịch bùng phát xâm lăng

      Hiệu ứng (VN):

      Tất cả các "lswarm" ngửa mà bạn đang điều khiển sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      All face-up "lswarm" monsters you currently control are unaffected by other Spell/Trap effects this turn.


      UR Rarity
      Infestation Pandemic
      UR Rarity
      Infestation Pandemic
      Infestation Pandemic
      Spell Quick
      Infestation Pandemic
      Dịch bùng phát xâm lăng

       Hiệu ứng (VN):

       Tất cả các "lswarm" ngửa mà bạn đang điều khiển sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       All face-up "lswarm" monsters you currently control are unaffected by other Spell/Trap effects this turn.


       UR Rarity
       Monster Reborn
       UR Rarity
       Monster Reborn
       Monster Reborn
       Spell Normal
       Monster Reborn
       Phục sinh quái thú

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Silent Doom
        UR Rarity
        Silent Doom
        Silent Doom
        Spell Normal
        Silent Doom
        Mất lặng lẽ

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa, nhưng nó không thể tấn công.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it in face-up Defense Position, but it cannot attack.


         UR Rarity
         Unexpected Dai
         UR Rarity
         Unexpected Dai
         Unexpected Dai
         Spell Normal
         Unexpected Dai
         GUY đến bất ngờ

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          Compulsory Evacuation Device
          Trap Normal
          Compulsory Evacuation Device
          Thiết bị sơ tán bắt buộc

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           UR Rarity
           Compulsory Evacuation Device
           Compulsory Evacuation Device
           Trap Normal
           Compulsory Evacuation Device
           Thiết bị sơ tán bắt buộc

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


            R Rarity
            Infestation Terminus
            R Rarity
            Infestation Terminus
            Infestation Terminus
            Trap Normal
            Infestation Terminus
            Sự đổ vỡ xâm lăng

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 "lswarm" mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đầu tiên, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại mục tiêu thứ hai lên tay.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 "lswarm" monster you control and 2 cards your opponent controls; banish the first target, and if you do, return the second targets to the hand.


             UR Rarity
             Lost Wind
             UR Rarity
             Lost Wind
             Lost Wind
             Trap Normal
             Lost Wind
             Ngọn gió thất lạc

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó, đồng thời ATK ban đầu của nó cũng giảm đi một nửa. Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 face-up Special Summoned monster on the field; negate its effects, also its original ATK is halved. If a monster is Special Summoned from your opponent's Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Set this card, but banish it when it leaves the field.


              N Rarity
              Steelswarm Origin
              N Rarity
              Steelswarm Origin
              Steelswarm Origin
              LIGHT
              Steelswarm Origin
              Trùng vai-rớt gốc
              • ATK:

              • 2000

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Dưới


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "lswarm"
              Khi lá bài này nằm trong Vùng Extra Monster Zone, nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck đến Vùng quái thú Chính, nó phải được Triệu hồi trong vùng mà lá bài này chỉ đến. Trong khi lá bài này chỉ vào một quái thú, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu nó bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt Cấp 4 hoặc thấp hơn "lswarm" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, tối đa số bị phá huỷ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 "lswarm" monsters While this card is in the Extra Monster Zone, if a monster would be Special Summoned from the Extra Deck to the Main Monster Zone, it must be Summoned in the zone this card points to. While this card points to a monster, neither player can target it with card effects, also it cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn, when a monster(s) on the field is destroyed by battle or by card effect: You can Special Summon Level 4 or lower "lswarm" monsters from your Deck in Defense Position, up to the number destroyed.


              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              UR Rarity
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              UR Rarity
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              DARK
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú Cấp 5
              Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.


              SR Rarity
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              SR Rarity
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              WIND
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              Tay súng trời, chim Castel
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


              UR Rarity
              Evilswarm Bahamut
              UR Rarity
              Evilswarm Bahamut
              Evilswarm Bahamut
              DARK
              Evilswarm Bahamut
              Vai-rớt Bahamut
              • ATK:

              • 2350

              • DEF:

              • 1350


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "lswarm" Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; bỏ từ tay xuống Mộ 1 quái thú "lswarm" , và nếu bạn làm điều đó, hãy điều khiển quái thú của đối thủ đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 "lswarm" monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; discard 1 "lswarm" monster, and if you do, take control of that opponent's monster.


              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              Evilswarm Exciton Knight
              LIGHT
              Evilswarm Exciton Knight
              Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


              UR Rarity
              Evilswarm Ophion
              UR Rarity
              Evilswarm Ophion
              Evilswarm Ophion
              DARK
              Evilswarm Ophion
              Vai-rớt Ophion
              • ATK:

              • 2550

              • DEF:

              • 1650


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "lswarm" Cấp 4
              Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thêm 1 Lá bài "Infestation" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 "lswarm" monsters While this card has Xyz Material, Level 5 or higher monsters cannot be Special Summoned. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; add 1 "Infestation" Spell/Trap Card from your Deck to your hand.


              UR Rarity
              Raider's Knight
              UR Rarity
              Raider's Knight
              Raider's Knight
              DARK
              Raider's Knight
              Hiệp sĩ kẻ săn cướp
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú DARK Cấp 4
              (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.              Deck của EVILSWARM trong DUEL LINKS