Thông tin tổng quan của Fossil

    

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Gaia Plate the Earth Giant
UR Rarity
Gaia Plate the Earth Giant
UR Rarity
Gaia Plate the Earth Giant
EARTH 8
Gaia Plate the Earth Giant
Khổng lồ mặt đất, Gaia Plate
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này bằng cách loại bỏ 2 quái thú Loại Đá bất kỳ trong Mộ của bạn. Trong Standby Phase của bạn, loại bỏ khỏi chơi 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn hoặc gửi lá bài này đến Mộ. Giảm một nửa ATK và DEF của bất kỳ quái thú nào chiến đấu với lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card by removing from play any 2 Rock-Type monsters in your Graveyard. During your Standby Phase, remove from play 1 Rock-Type monster in your Graveyard, or send this card to the Graveyard. Halve the ATK and DEF of any monster that battles with this card.

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
EARTH 4
Shell Knight
Hiệp sĩ vỏ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chuyển lá bài này sang Thế Thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc gửi vào Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead. For the rest of this turn, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.

UR Rarity
Weathering Soldier
UR Rarity
Weathering Soldier
UR Rarity
Weathering Soldier
EARTH 4
Weathering Soldier
Lính phong hóa
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng của lá bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Fossil Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Fossil Fusion" trong hiệu ứng của nó ngoại trừ "Weathering Soldier", từ Deck của bạn đến của bạn tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Weathering Soldier" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Lá bài này mất 600 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Fossil Fusion", or 1 card that specifically lists "Fossil Fusion" in its text except "Weathering Soldier", from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Weathering Soldier" once per turn. Once per turn, during your End Phase: This card loses 600 ATK.

UR Rarity
Dark World Dealings
UR Rarity
Dark World Dealings
UR Rarity
Dark World Dealings
Spell Normal
Dark World Dealings
Giao dịch ở thế giới hắc ám

  Hiệu ứng (VN):

  Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.

  SR Rarity
  Fossil Fusion
  SR Rarity
  Fossil Fusion
  SR Rarity
  Fossil Fusion
  Spell Normal
  Fossil Fusion
  Dung hợp hóa thạch

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.

   SR Rarity
   Miracle Rupture
   SR Rarity
   Miracle Rupture
   SR Rarity
   Miracle Rupture
   Spell Normal
   Miracle Rupture
   Phép màu vỡ đá

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.

    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison
    Trap Normal
    Ice Dragon's Prison
    Rồng băng giam cầm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     N Rarity
     Fossil Dragon Skullgar
     N Rarity
     Fossil Dragon Skullgar
     N Rarity
     Fossil Dragon Skullgar
     EARTH 4
     Fossil Dragon Skullgar
     Rồng hóa thạch tân sinh Skullgar
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của đối thủ
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fossil Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Dragon Skullgar" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Rock monster + 1 Level 4 or lower monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. You can banish this card from your GY; add 1 "Fossil Fusion" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Fossil Dragon Skullgar" once per turn.

     UR Rarity
     Fossil Dragon Skullgios
     UR Rarity
     Fossil Dragon Skullgios
     UR Rarity
     Fossil Dragon Skullgios
     EARTH 8
     Fossil Dragon Skullgios
     Rồng hóa thạch cổ sinh Skullgios
     • ATK:

     • 3500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong Mộ của đối thủ
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chuyển ATK và DEF hiện tại của quái thú của đối thủ đó cho đến khi kết thúc Damage Step đó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này chiến đấu với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". Before damage calculation, if this card battles an opponent's monster: You can switch the current ATK and DEF of that opponent's monster until the end of that Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Fusion Summoned card battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled.

     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     EARTH 8
     Fossil Machine Skull Convoy
     Xe xương hóa thạch cổ sinh Convoy
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm ATK bằng với DEF gốc của chúng. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 điểm thiệt hại cho đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Rock monster in your GY + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". While you control this Fusion Summoned card, all monsters your opponent controls lose ATK equal to their original DEF. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent.

     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     EARTH 8
     Fossil Warrior Skull King
     Vua xương hóa thạch cổ sinh
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1300


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull King" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster to your field. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull King" once per turn.

     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Golem Hole: 100%
     Có thể sử dụng ở lượt 2 trở đi. Gửi 1 quái thú Loại-EARTH Rock Cấp 8 có thể được Normal Summoned hoặc Normal Set từ tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 "Fossil Fusion" hoặc 1 lá bài có "Fossil Fusion" trong văn bản của nó từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
     Trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ của bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
     ● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 7 quái vật và không chứa bất kỳ quái vật nào ngoài quái vật Loại Đá.
     ● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa bất kỳ quái thú nào ngoài Quái thú Dung hợp "Fossil".
     Fossil Fusion
     Golem Hole: 100%
     Golem Hole
     Có thể sử dụng ở lượt 2 trở đi. Gửi 1 quái thú Loại-EARTH Rock Cấp 8 có thể được Normal Summoned hoặc Normal Set từ tay của bạn vào Mộ, và thêm 1 "Fossil Fusion" hoặc 1 lá bài có "Fossil Fusion" trong văn bản của nó từ Bộ bài của bạn lên tay của bạn.
     Trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Mộ của bạn.
     Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện bên dưới:
     ● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 7 quái vật và không chứa bất kỳ quái vật nào ngoài quái vật Loại Đá.
     ● Bộ bài Phụ của bạn chứa ít nhất 5 Quái thú Dung hợp và không chứa bất kỳ quái thú nào ngoài Quái thú Dung hợp "Fossil".
     Fossil Fusion
     Golem Hole

     Cần 18 UR

     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant3 card
     UR Rarity
     Weathering Soldier2 card
     UR Rarity
     Fossil Dragon Skullgios1 card
     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy1 card
     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King2 card
     UR Rarity
     Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
     UR Rarity
     Book of Moon2 card
     UR Rarity
     Dark World Dealings3 card
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison2 card
     UR Rarity
     Needle Ceiling1 card

     Main: 22 Extra: 8

     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant
     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant
     Gaia Plate the Earth Giant
     EARTH 8
     Gaia Plate the Earth Giant
     Khổng lồ mặt đất, Gaia Plate
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này bằng cách loại bỏ 2 quái thú Loại Đá bất kỳ trong Mộ của bạn. Trong Standby Phase của bạn, loại bỏ khỏi chơi 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn hoặc gửi lá bài này đến Mộ. Giảm một nửa ATK và DEF của bất kỳ quái thú nào chiến đấu với lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card by removing from play any 2 Rock-Type monsters in your Graveyard. During your Standby Phase, remove from play 1 Rock-Type monster in your Graveyard, or send this card to the Graveyard. Halve the ATK and DEF of any monster that battles with this card.


     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant
     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant
     Gaia Plate the Earth Giant
     EARTH 8
     Gaia Plate the Earth Giant
     Khổng lồ mặt đất, Gaia Plate
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này bằng cách loại bỏ 2 quái thú Loại Đá bất kỳ trong Mộ của bạn. Trong Standby Phase của bạn, loại bỏ khỏi chơi 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn hoặc gửi lá bài này đến Mộ. Giảm một nửa ATK và DEF của bất kỳ quái thú nào chiến đấu với lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card by removing from play any 2 Rock-Type monsters in your Graveyard. During your Standby Phase, remove from play 1 Rock-Type monster in your Graveyard, or send this card to the Graveyard. Halve the ATK and DEF of any monster that battles with this card.


     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant
     UR Rarity
     Gaia Plate the Earth Giant
     Gaia Plate the Earth Giant
     EARTH 8
     Gaia Plate the Earth Giant
     Khổng lồ mặt đất, Gaia Plate
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này bằng cách loại bỏ 2 quái thú Loại Đá bất kỳ trong Mộ của bạn. Trong Standby Phase của bạn, loại bỏ khỏi chơi 1 quái thú Loại Đá trong Mộ của bạn hoặc gửi lá bài này đến Mộ. Giảm một nửa ATK và DEF của bất kỳ quái thú nào chiến đấu với lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Special Summon this card by removing from play any 2 Rock-Type monsters in your Graveyard. During your Standby Phase, remove from play 1 Rock-Type monster in your Graveyard, or send this card to the Graveyard. Halve the ATK and DEF of any monster that battles with this card.


     SR Rarity
     Shell Knight
     SR Rarity
     Shell Knight
     Shell Knight
     EARTH 4
     Shell Knight
     Hiệp sĩ vỏ
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chuyển lá bài này sang Thế Thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc gửi vào Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead. For the rest of this turn, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


     SR Rarity
     Shell Knight
     SR Rarity
     Shell Knight
     Shell Knight
     EARTH 4
     Shell Knight
     Hiệp sĩ vỏ
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chuyển lá bài này sang Thế Thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc gửi vào Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead. For the rest of this turn, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


     UR Rarity
     Weathering Soldier
     UR Rarity
     Weathering Soldier
     Weathering Soldier
     EARTH 4
     Weathering Soldier
     Lính phong hóa
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng của lá bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Fossil Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Fossil Fusion" trong hiệu ứng của nó ngoại trừ "Weathering Soldier", từ Deck của bạn đến của bạn tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Weathering Soldier" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Lá bài này mất 600 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Fossil Fusion", or 1 card that specifically lists "Fossil Fusion" in its text except "Weathering Soldier", from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Weathering Soldier" once per turn. Once per turn, during your End Phase: This card loses 600 ATK.


     UR Rarity
     Weathering Soldier
     UR Rarity
     Weathering Soldier
     Weathering Soldier
     EARTH 4
     Weathering Soldier
     Lính phong hóa
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng của lá bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Fossil Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Fossil Fusion" trong hiệu ứng của nó ngoại trừ "Weathering Soldier", từ Deck của bạn đến của bạn tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Weathering Soldier" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Lá bài này mất 600 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Fossil Fusion", or 1 card that specifically lists "Fossil Fusion" in its text except "Weathering Soldier", from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Weathering Soldier" once per turn. Once per turn, during your End Phase: This card loses 600 ATK.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       SR Rarity
       Dark Hole
       SR Rarity
       Dark Hole
       Dark Hole
       Spell Normal
       Dark Hole
       HỐ đen

        Hiệu ứng (VN):

        Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Destroy all monsters on the field.


        UR Rarity
        Dark World Dealings
        UR Rarity
        Dark World Dealings
        Dark World Dealings
        Spell Normal
        Dark World Dealings
        Giao dịch ở thế giới hắc ám

         Hiệu ứng (VN):

         Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.


         UR Rarity
         Dark World Dealings
         UR Rarity
         Dark World Dealings
         Dark World Dealings
         Spell Normal
         Dark World Dealings
         Giao dịch ở thế giới hắc ám

          Hiệu ứng (VN):

          Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.


          UR Rarity
          Dark World Dealings
          UR Rarity
          Dark World Dealings
          Dark World Dealings
          Spell Normal
          Dark World Dealings
          Giao dịch ở thế giới hắc ám

           Hiệu ứng (VN):

           Mỗi người chơi rút 1 lá bài, sau đó mỗi người chơi gửi xuống Mộ 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Each player draws 1 card, then each player discards 1 card.


           SR Rarity
           Fossil Fusion
           SR Rarity
           Fossil Fusion
           Fossil Fusion
           Spell Normal
           Fossil Fusion
           Dung hợp hóa thạch

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.


            SR Rarity
            Fossil Fusion
            SR Rarity
            Fossil Fusion
            Fossil Fusion
            Spell Normal
            Fossil Fusion
            Dung hợp hóa thạch

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.


             SR Rarity
             Fossil Fusion
             SR Rarity
             Fossil Fusion
             Fossil Fusion
             Spell Normal
             Fossil Fusion
             Dung hợp hóa thạch

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.


              SR Rarity
              Miracle Rupture
              SR Rarity
              Miracle Rupture
              Miracle Rupture
              Spell Normal
              Miracle Rupture
              Phép màu vỡ đá

               Hiệu ứng (VN):

               Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.


               SR Rarity
               Miracle Rupture
               SR Rarity
               Miracle Rupture
               Miracle Rupture
               Spell Normal
               Miracle Rupture
               Phép màu vỡ đá

                Hiệu ứng (VN):

                Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.


                SR Rarity
                Miracle Rupture
                SR Rarity
                Miracle Rupture
                Miracle Rupture
                Spell Normal
                Miracle Rupture
                Phép màu vỡ đá

                 Hiệu ứng (VN):

                 Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.


                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 UR Rarity
                 Ice Dragon's Prison
                 Ice Dragon's Prison
                 Trap Normal
                 Ice Dragon's Prison
                 Rồng băng giam cầm

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  UR Rarity
                  Ice Dragon's Prison
                  Ice Dragon's Prison
                  Trap Normal
                  Ice Dragon's Prison
                  Rồng băng giam cầm

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                   UR Rarity
                   Needle Ceiling
                   UR Rarity
                   Needle Ceiling
                   Needle Ceiling
                   Trap Normal
                   Needle Ceiling
                   Trần nhà đầy gai

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


                    N Rarity
                    Fossil Dragon Skullgar
                    N Rarity
                    Fossil Dragon Skullgar
                    Fossil Dragon Skullgar
                    EARTH 4
                    Fossil Dragon Skullgar
                    Rồng hóa thạch tân sinh Skullgar
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của đối thủ
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fossil Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Dragon Skullgar" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster + 1 Level 4 or lower monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. You can banish this card from your GY; add 1 "Fossil Fusion" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Fossil Dragon Skullgar" once per turn.


                    N Rarity
                    Fossil Dragon Skullgar
                    N Rarity
                    Fossil Dragon Skullgar
                    Fossil Dragon Skullgar
                    EARTH 4
                    Fossil Dragon Skullgar
                    Rồng hóa thạch tân sinh Skullgar
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của đối thủ
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Fossil Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Dragon Skullgar" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster + 1 Level 4 or lower monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. You can banish this card from your GY; add 1 "Fossil Fusion" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Fossil Dragon Skullgar" once per turn.


                    UR Rarity
                    Fossil Dragon Skullgios
                    UR Rarity
                    Fossil Dragon Skullgios
                    Fossil Dragon Skullgios
                    EARTH 8
                    Fossil Dragon Skullgios
                    Rồng hóa thạch cổ sinh Skullgios
                    • ATK:

                    • 3500

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn trong Mộ của đối thủ
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Trước khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể chuyển ATK và DEF hiện tại của quái thú của đối thủ đó cho đến khi kết thúc Damage Step đó. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Fusion này chiến đấu với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster in your opponent's GY Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". Before damage calculation, if this card battles an opponent's monster: You can switch the current ATK and DEF of that opponent's monster until the end of that Damage Step. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Fusion Summoned card battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled.


                    UR Rarity
                    Fossil Machine Skull Convoy
                    UR Rarity
                    Fossil Machine Skull Convoy
                    Fossil Machine Skull Convoy
                    EARTH 8
                    Fossil Machine Skull Convoy
                    Xe xương hóa thạch cổ sinh Convoy
                    • ATK:

                    • 2100

                    • DEF:

                    • 1800


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm ATK bằng với DEF gốc của chúng. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 điểm thiệt hại cho đối thủ.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster in your GY + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". While you control this Fusion Summoned card, all monsters your opponent controls lose ATK equal to their original DEF. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent.


                    UR Rarity
                    Fossil Warrior Skull King
                    UR Rarity
                    Fossil Warrior Skull King
                    Fossil Warrior Skull King
                    EARTH 8
                    Fossil Warrior Skull King
                    Vua xương hóa thạch cổ sinh
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 1300


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull King" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster to your field. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull King" once per turn.


                    UR Rarity
                    Fossil Warrior Skull King
                    UR Rarity
                    Fossil Warrior Skull King
                    Fossil Warrior Skull King
                    EARTH 8
                    Fossil Warrior Skull King
                    Vua xương hóa thạch cổ sinh
                    • ATK:

                    • 2800

                    • DEF:

                    • 1300


                    Hiệu ứng (VN):

                    1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
                    Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull King" một lần mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster to your field. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull King" once per turn.


                    SR Rarity
                    Diamond Dire Wolf
                    SR Rarity
                    Diamond Dire Wolf
                    Diamond Dire Wolf
                    EARTH
                    Diamond Dire Wolf
                    Sói răng khủng Diawolf
                    • ATK:

                    • 2000

                    • DEF:

                    • 1200


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú, Chiến binh-Quái thú hoặc quái thú-Quái thú Có cánh mà bạn điều khiển và 1 lá bài khác trên sân; phá hủy chúng.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster you control and 1 other card on the field; destroy them.


                    UR Rarity
                    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                    UR Rarity
                    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                    DARK
                    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                    • ATK:

                    • 2600

                    • DEF:

                    • 2100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 8
                    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.                    Deck của FOSSIL trong DUEL LINKS