Thông tin tổng quan của Gimmick Puppet

Nhìn chung

Gimmick Puppets là một archetype Xyz Loại Máy TỐI tập trung vào việc triệu hồi Quái thú Xyz Rank 4 và Rank 8. Thông qua việc sử dụng Skill Relinquished Puppet được bổ sung cùng với sức mạnh của Gimmick Puppet Dreary Doll, bộ bài luôn có thể spam các quái vật Gimmick Puppet và áp đảo đối thủ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Gimmick Puppet Bisque Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Bisque Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Bisque Doll
DARK 8
Gimmick Puppet Bisque Doll
Con rối mánh khóe búp bê Bisque
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú "Gimmick Puppet" Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 "Gimmick Puppet" monster. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Gimmick Puppet" monsters you control with card effects this turn.

SR Rarity
Gimmick Puppet Dreary Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Dreary Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Dreary Doll
DARK 8
Gimmick Puppet Dreary Doll
Con rối mánh khóe búp bê tử thi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Dreary Doll" một lần mỗi lượt. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú "Gimmick Puppet"


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can banish 1 other "Gimmick Puppet" monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Dreary Doll" once per turn. Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a "Gimmick Puppet" monster.

SR Rarity
Gimmick Puppet Gear Changer
SR Rarity
Gimmick Puppet Gear Changer
SR Rarity
Gimmick Puppet Gear Changer
EARTH 1
Gimmick Puppet Gear Changer
Con rối mánh khóe thay bánh răng
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.

SR Rarity
Gimmick Puppet Magnet Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Magnet Doll
SR Rarity
Gimmick Puppet Magnet Doll
DARK 8
Gimmick Puppet Magnet Doll
Con rối mánh khóe búp bê nam châm
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và tất cả quái thú mà bạn điều khiển đều là "Gimmick Puppet" ngửa (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a monster, and all monsters you control are face-up "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand).

UR Rarity
Gimmick Puppet Terror Baby
UR Rarity
Gimmick Puppet Terror Baby
UR Rarity
Gimmick Puppet Terror Baby
DARK 4
Gimmick Puppet Terror Baby
Con rối mánh khóe em bé kinh dị
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.

UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

  UR Rarity
  Forbidden Droplet
  UR Rarity
  Forbidden Droplet
  UR Rarity
  Forbidden Droplet
  Spell Quick
  Forbidden Droplet
  Giọt thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.   Phân loại:

   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   UR Rarity
   Ice Dragon's Prison
   Trap Normal
   Ice Dragon's Prison
   Rồng băng giam cầm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

    Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

    SR Rarity
    Gimmick Puppet Chimera Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Chimera Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Chimera Doll
    DARK
    Gimmick Puppet Chimera Doll
    Con rối mánh khóe búp bê Chimera
    • ATK:

    • 1500

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú máy
    Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Link này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy Xyz, cũng như lấy 1 "Gimmick Puppet" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ, sau đó, nếu tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú "Gimmick Puppet" (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Chimera Doll" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Machine monsters During your Main Phase, if you control this Link Summoned card: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine Xyz Monsters, also take 1 "Gimmick Puppet" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY, then, if all monsters you control are "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon 1 "Gimmick Puppet" monster from your hand. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Chimera Doll" once per turn.

    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    DARK
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
    Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2100


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
    ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.

    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gigantes Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gigantes Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gigantes Doll
    DARK
    Gimmick Puppet Gigantes Doll
    Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.

    UR Rarity
    Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
    UR Rarity
    Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
    UR Rarity
    Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
    DARK
    Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
    Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.

    UR Rarity
    Number 40: Gimmick Puppet of Strings
    UR Rarity
    Number 40: Gimmick Puppet of Strings
    UR Rarity
    Number 40: Gimmick Puppet of Strings
    DARK
    Number 40: Gimmick Puppet of Strings
    Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.

    Các Skill được sử dụng hàng đầu

    Relinquished Puppet: 100%
    Gửi 1 quái thú "Gimmick Puppet" cấp 8 trong tay hoặc Bộ bài đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 "Gimmick Puppet Des Troy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài / Bộ bài Phụ không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Gimmick Puppet" và quái vật "Number" DARK Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Gimmick Puppet Des Troy
    Relinquished Puppet: 100%
    Relinquished Puppet
    Gửi 1 quái thú "Gimmick Puppet" cấp 8 trong tay hoặc Bộ bài đến Mộ của bạn. Sau đó, chơi 1 "Gimmick Puppet Des Troy" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài / Bộ bài Phụ không chứa quái vật nào khác ngoài quái vật "Gimmick Puppet" và quái vật "Number" DARK Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
    Gimmick Puppet Des Troy
    Relinquished Puppet

    Cần 14 UR

    UR Rarity
    Gimmick Puppet Terror Baby2 card
    UR Rarity
    Dingirsu, the Orcust of the Evening Star2 card
    UR Rarity
    Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder2 card
    UR Rarity
    Number 40: Gimmick Puppet of Strings1 card
    UR Rarity
    Book of Moon3 card
    UR Rarity
    Monster Reborn1 card
    UR Rarity
    Ice Dragon's Prison2 card
    UR Rarity
    Terrors of the Overroot1 card

    Main: 22 Extra: 8

    SR Rarity
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    DARK 8
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    Con rối mánh khóe búp bê Bisque
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú "Gimmick Puppet" Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 "Gimmick Puppet" monster. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Gimmick Puppet" monsters you control with card effects this turn.


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    DARK 8
    Gimmick Puppet Bisque Doll
    Con rối mánh khóe búp bê Bisque
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú "Gimmick Puppet" Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài trong lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 "Gimmick Puppet" monster. You can banish this card from your GY; your opponent cannot target "Gimmick Puppet" monsters you control with card effects this turn.


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Dreary Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Dreary Doll
    Gimmick Puppet Dreary Doll
    DARK 8
    Gimmick Puppet Dreary Doll
    Con rối mánh khóe búp bê tử thi
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gimmick Puppet" khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Dreary Doll" một lần mỗi lượt. Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz, ngoại trừ Triệu hồi Xyz của quái thú "Gimmick Puppet"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your GY: You can banish 1 other "Gimmick Puppet" monster from your GY; Special Summon this card. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Dreary Doll" once per turn. Cannot be used as material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a "Gimmick Puppet" monster.


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gear Changer
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gear Changer
    Gimmick Puppet Gear Changer
    EARTH 1
    Gimmick Puppet Gear Changer
    Con rối mánh khóe thay bánh răng
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gear Changer
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Gear Changer
    Gimmick Puppet Gear Changer
    EARTH 1
    Gimmick Puppet Gear Changer
    Con rối mánh khóe thay bánh răng
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này; Cấp của lá bài này trở thành Cấp của quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Cannot be Special Summoned from the Deck. Once per turn: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster you control, except this card; this card's Level becomes the Level of that monster.


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    DARK 8
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    Con rối mánh khóe búp bê nam châm
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và tất cả quái thú mà bạn điều khiển đều là "Gimmick Puppet" ngửa (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent controls a monster, and all monsters you control are face-up "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand).


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    DARK 8
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    Con rối mánh khóe búp bê nam châm
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và tất cả quái thú mà bạn điều khiển đều là "Gimmick Puppet" ngửa (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent controls a monster, and all monsters you control are face-up "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand).


    SR Rarity
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    SR Rarity
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    DARK 8
    Gimmick Puppet Magnet Doll
    Con rối mánh khóe búp bê nam châm
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú và tất cả quái thú mà bạn điều khiển đều là "Gimmick Puppet" ngửa (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your opponent controls a monster, and all monsters you control are face-up "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon this card (from your hand).


    UR Rarity
    Gimmick Puppet Terror Baby
    UR Rarity
    Gimmick Puppet Terror Baby
    Gimmick Puppet Terror Baby
    DARK 4
    Gimmick Puppet Terror Baby
    Con rối mánh khóe em bé kinh dị
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.


    UR Rarity
    Gimmick Puppet Terror Baby
    UR Rarity
    Gimmick Puppet Terror Baby
    Gimmick Puppet Terror Baby
    DARK 4
    Gimmick Puppet Terror Baby
    Con rối mánh khóe em bé kinh dị
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gimmick Puppet" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Gimmick Puppet Terror Baby"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng quái thú "Gimmick Puppet"


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Gimmick Puppet" monster in your GY, except "Gimmick Puppet Terror Baby"; Special Summon it in Defense Position. You can banish this card from your GY; your opponent cannot activate cards or effects in response to the activation of your "Gimmick Puppet" monster effects this turn.


    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Book of Moon
     UR Rarity
     Book of Moon
     Book of Moon
     Spell Quick
     Book of Moon
     Sách mặt trăng

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


       UR Rarity
       Monster Reborn
       UR Rarity
       Monster Reborn
       Monster Reborn
       Spell Normal
       Monster Reborn
       Phục sinh quái thú

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
        Phân loại:

        SR Rarity
        Trade-In
        SR Rarity
        Trade-In
        Trade-In
        Spell Normal
        Trade-In
        Trao đổi mua bán

         Hiệu ứng (VN):

         Gửi xuống mộ 1 quái thú Cấp 8; rút 2 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.


         SR Rarity
         Trade-In
         SR Rarity
         Trade-In
         Trade-In
         Spell Normal
         Trade-In
         Trao đổi mua bán

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi xuống mộ 1 quái thú Cấp 8; rút 2 lá bài.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Discard 1 Level 8 monster; draw 2 cards.


          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison
          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison
          Ice Dragon's Prison
          Trap Normal
          Ice Dragon's Prison
          Rồng băng giam cầm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           Ice Dragon's Prison
           Trap Normal
           Ice Dragon's Prison
           Rồng băng giam cầm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


            N Rarity
            Mischief of the Gnomes
            N Rarity
            Mischief of the Gnomes
            Mischief of the Gnomes
            Trap Normal
            Mischief of the Gnomes
            Trò nghịch của chú lùn

             Hiệu ứng (VN):

             Lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp). Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ; lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp).


             Hiệu ứng gốc (EN):

             This turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set). You can banish this card from the Graveyard; this turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set).


             N Rarity
             Mischief of the Gnomes
             N Rarity
             Mischief of the Gnomes
             Mischief of the Gnomes
             Trap Normal
             Mischief of the Gnomes
             Trò nghịch của chú lùn

              Hiệu ứng (VN):

              Lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp). Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ; lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp).


              Hiệu ứng gốc (EN):

              This turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set). You can banish this card from the Graveyard; this turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set).


              N Rarity
              Mischief of the Gnomes
              N Rarity
              Mischief of the Gnomes
              Mischief of the Gnomes
              Trap Normal
              Mischief of the Gnomes
              Trò nghịch của chú lùn

               Hiệu ứng (VN):

               Lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp). Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ; lượt này, giảm Cấp độ của tất cả quái thú trong tay của mỗi người chơi đi 1 (ngay cả sau khi chúng được Triệu hồi / Úp).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               This turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set). You can banish this card from the Graveyard; this turn, reduce the Levels of all monsters in each player's hand by 1 (even after they are Summoned/Set).


               UR Rarity
               Terrors of the Overroot
               UR Rarity
               Terrors of the Overroot
               Terrors of the Overroot
               Trap Normal
               Terrors of the Overroot
               Tách khỏi kiếp này

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.


                SR Rarity
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                SR Rarity
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                DARK
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                Con rối mánh khóe búp bê Chimera
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú máy
                Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Link này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy Xyz, cũng như lấy 1 "Gimmick Puppet" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ, sau đó, nếu tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú "Gimmick Puppet" (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Chimera Doll" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Machine monsters During your Main Phase, if you control this Link Summoned card: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine Xyz Monsters, also take 1 "Gimmick Puppet" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY, then, if all monsters you control are "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon 1 "Gimmick Puppet" monster from your hand. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Chimera Doll" once per turn.


                SR Rarity
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                SR Rarity
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                DARK
                Gimmick Puppet Chimera Doll
                Con rối mánh khóe búp bê Chimera
                • ATK:

                • 1500

                • LINK-2

                Mũi tên Link:

                Dưới-Trái

                Dưới-Phải


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú máy
                Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Link này: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Máy Xyz, cũng như lấy 1 "Gimmick Puppet" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ, sau đó, nếu tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú "Gimmick Puppet" (tối thiểu 1), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gimmick Puppet" từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gimmick Puppet Chimera Doll" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Machine monsters During your Main Phase, if you control this Link Summoned card: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Machine Xyz Monsters, also take 1 "Gimmick Puppet" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the GY, then, if all monsters you control are "Gimmick Puppet" monsters (min. 1), you can Special Summon 1 "Gimmick Puppet" monster from your hand. You can only use this effect of "Gimmick Puppet Chimera Doll" once per turn.


                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                DARK
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 8
                Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                UR Rarity
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                DARK
                Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                • ATK:

                • 2600

                • DEF:

                • 2100


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 8
                Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                SR Rarity
                Gimmick Puppet Gigantes Doll
                SR Rarity
                Gimmick Puppet Gigantes Doll
                Gimmick Puppet Gigantes Doll
                DARK
                Gimmick Puppet Gigantes Doll
                Con rối mánh khóe búp bê Gigantes
                • ATK:

                • 0

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú "Gimmick Puppet" Cấp 4
                Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; giành quyền điều khiển chúng cho đến End Phase, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gimmick Puppet" , cũng như không tuyên bố tấn công, ngoại trừ với quái thú Xyz. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tất cả quái thú bạn hiện đang điều khiển trở thành Cấp 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gimmick Puppet Gigantes Doll" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 4 "Gimmick Puppet" monsters You can detach 2 materials from this card, then target up to 2 monsters your opponent controls; gain control of them until the End Phase, also for the rest of this turn you cannot Special Summon monsters, except "Gimmick Puppet" monsters, nor declare an attack, except with Xyz Monsters. You can Tribute this card; all monsters you currently control become Level 8 until the end of this turn. You can only use each effect of "Gimmick Puppet Gigantes Doll" once per turn.


                UR Rarity
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                UR Rarity
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                DARK
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 8
                Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.


                UR Rarity
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                UR Rarity
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                DARK
                Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder
                Con số 15: Con rối mánh khóe tàn sát khổng lồ
                • ATK:

                • 1500

                • DEF:

                • 2500


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 8
                Tối đa hai lần mỗi lượt, trong Main Phase 1: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ nó, sau đó nếu nó là quái thú Xyz, hãy gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 8 monsters Up to twice per turn, during your Main Phase 1: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then if it was an Xyz Monster, inflict damage to your opponent equal to its original ATK.


                UR Rarity
                Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                UR Rarity
                Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                DARK
                Number 40: Gimmick Puppet of Strings
                Con số 40: Con rối mánh khóe nối dây
                • ATK:

                • 3000

                • DEF:

                • 2000


                Hiệu ứng (VN):

                2 quái thú Cấp 8
                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đặt 1 Counter chuỗi trên mỗi quái thú mặt ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase tiếp theo của đối thủ của người chơi đã đặt (các) Counter chuỗi bằng hiệu ứng này: Phá huỷ quái thú bằng Counter chuỗi và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú bị phá hủy.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; place 1 String Counter on each face-up monster on the field, except this card. Once per turn, during the next End Phase of the opponent of the player who placed a String Counter(s) by this effect: Destroy the monsters with String Counters, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.                Deck của GIMMICK PUPPET trong DUEL LINKS