Thông tin tổng quan của Gishki

Territory of the Sharks
Cấp của tất cả quái thú WATER mà bạn điều khiển trở thành 4 cho đến cuối lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài / Extra Deck không chứa quái thú nào khác ngoài quái vật WATER.
Territory of the Sharks

Cần 12 UR

UR Rarity
Swap Frog3 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Bahamut Shark1 card
UR Rarity
Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark1 card
UR Rarity
Number 47: Nightmare Shark1 card
UR Rarity
One for One1 card
UR Rarity
Salvage2 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison2 card

Main: 30 Extra: 8

SR Rarity
Beautunaful Princess
SR Rarity
Beautunaful Princess
Beautunaful Princess
WATER 1
Beautunaful Princess
Công chúa cá hổ phách
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể loại bỏ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Cá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Beautunaful Princess". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beautunaful Princess" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.


SR Rarity
Gishki Abyss
SR Rarity
Gishki Abyss
Gishki Abyss
WATER 2
Gishki Abyss
Vực thẳm nghi thực
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể thêm 1 "Gishki" với 1000 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Gishki Abyss".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: You can add 1 "Gishki" monster with 1000 or less DEF from your Deck to your hand, except "Gishki Abyss".


SR Rarity
Gishki Shadow
SR Rarity
Gishki Shadow
Gishki Shadow
WATER 4
Gishki Shadow
Hình bóng nghi thực
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn Triệu hồi đúng 1 quái thú Ritual NƯỚC với hiệu ứng của lá bài yêu cầu sử dụng quái thú, lá bài này có thể được sử dụng như toàn bộ yêu cầu. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Gishki" từ Bộ Bài của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you Ritual Summon exactly 1 WATER Ritual Monster with a card effect that requires use of monsters, this card can be used as the entire requirement. You can discard this card; add 1 "Gishki" Ritual Spell Card from your Deck to your hand.


SR Rarity
Gishki Vision
SR Rarity
Gishki Vision
Gishki Vision
WATER 2
Gishki Vision
Thứ nhìn thấu nghi thực
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn Triệu hồi đúng 1 quái thú Ritual NƯỚC với hiệu ứng của lá bài yêu cầu sử dụng quái thú, lá bài này có thể được sử dụng như toàn bộ yêu cầu. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 "Gishki" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you Ritual Summon exactly 1 WATER Ritual Monster with a card effect that requires use of monsters, this card can be used as the entire requirement. You can discard this card; add 1 "Gishki" Ritual Monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Ronintoadin
R Rarity
Ronintoadin
Ronintoadin
WATER 2
Ronintoadin
Con cóc thuần khí
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro. Tên của lá bài này trở thành "Des Frog" khi nó ở trên sân. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Frog" khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be used as a Synchro Material. This card's name becomes "Des Frog" while it is on the field. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Frog" monster from your Graveyard; Special Summon this card.


UR Rarity
Swap Frog
UR Rarity
Swap Frog
Swap Frog
WATER 2
Swap Frog
Con Ếch quỷ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 quái thú NƯỚC khác. Khi lá bài này được Triệu hồi: Bạn có thể gửi 1 quái thú WATER Aqua Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn hoặc ngửa trên sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả lại 1 quái thú mà bạn điều khiển lên tay; bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Frog" trong Main Phase của mình ở lượt này, ngoại trừ "Swap Frog", ngoài việc Triệu hồi / Úp Thường của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 other WATER monster. When this card is Summoned: You can send 1 Level 2 or lower WATER Aqua monster from your Deck or face-up field to the GY. Once per turn: You can return 1 monster you control to the hand; you can Normal Summon 1 "Frog" monster during your Main Phase this turn, except "Swap Frog", in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)


SR Rarity
Gishki Zielgigas
SR Rarity
Gishki Zielgigas
Gishki Zielgigas
WATER 10
Gishki Zielgigas
Ác nghi thực Zielgigas
 • ATK:

 • 3200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng bất kỳ Bài Phép Ritual "Gishki" Một lần mỗi lượt: Bạn có thể trả 1000 Điểm sinh mệnh; rút 1 lá bài, và nếu bạn làm điều đó, hãy tiết lộ nó, sau đó, nếu đó là "Gishki" , hãy xáo trộn 1 lá từ sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with any "Gishki" Ritual Spell Card. Once per turn: You can pay 1000 Life Points; draw 1 card, and if you do, reveal it, then, if it was a "Gishki" monster, shuffle 1 card from the field into the Deck.


R Rarity
Fishborg Launcher
R Rarity
Fishborg Launcher
Fishborg Launcher
WATER 1
Fishborg Launcher
Người máy cá phóng
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có (các) quái thú trong Mộ của mình không phải là "Fishborg Launcher", và tất cả chúng đều là NƯỚC: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình. Nếu bạn làm vậy, hãy loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Lá bài này không thể được sử dụng như một quái thú Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro một quái thú NƯỚC. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Fishborg Launcher" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have a monster(s) in your Graveyard other than "Fishborg Launcher", and all of them are WATER: You can Special Summon this card from your Graveyard. If you do, banish it when it leaves the field. This card cannot be used as a Synchro Material Monster, except for the Synchro Summon of a WATER monster. You can only use the effect of "Fishborg Launcher" once per turn.


SR Rarity
Gishki Aquamirror
SR Rarity
Gishki Aquamirror
Gishki Aquamirror
Spell Normal
Gishki Aquamirror
Gương biển nghi thực

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Gishki" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ sân hoặc tay của bạn có tổng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Bạn có thể xáo trộn lá bài này từ Mộ vào Deck để chọn mục tiêu 1 "Gishki" trong Mộ của bạn; trả lại mục tiêu đó lên tay.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Gishki" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from the field or your hand whose total Levels equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. You can shuffle this card from the Graveyard into the Deck to target 1 "Gishki" Ritual Monster in your Graveyard; return that target to the hand.


  SR Rarity
  Ice Mirror
  SR Rarity
  Ice Mirror
  Ice Mirror
  Spell Normal
  Ice Mirror
  Gương băng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trong khi bạn điều khiển quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Level 3 or lower WATER monster you control; Special Summon 1 monster with the same name from your Deck, but you cannot Special Summon from the Extra Deck while you control that face-up Special Summoned monster.


   UR Rarity
   One for One
   UR Rarity
   One for One
   One for One
   Spell Normal
   One for One
   Một đổi một

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 1 từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 monster from your hand to the GY; Special Summon 1 Level 1 monster from your hand or Deck.


    UR Rarity
    Salvage
    UR Rarity
    Salvage
    Salvage
    Spell Normal
    Salvage
    Cứu vớt

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 2 quái thú NƯỚC có 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 2 WATER monsters with 1500 or less ATK in your Graveyard; add those targets to your hand.


     SR Rarity
     Surface
     SR Rarity
     Surface
     Surface
     Spell Normal
     Surface
     Nổi lên mặt nước

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 3 hoặc thấp hơn Cá, Cá biển, hoặc Loại Aqua trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Level 3 or lower Fish, Sea Serpent, or Aqua monster in your GY; Special Summon it in face-up Defense Position.


      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


       SR Rarity
       Marincess Coral Anemone
       SR Rarity
       Marincess Coral Anemone
       Marincess Coral Anemone
       WATER
       Marincess Coral Anemone
       Công chúa biển ngọc hải quỳ san hô
       • ATK:

       • 2000

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú NƯỚC
       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC với 1500 ATK hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú NƯỚC. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Marincess" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Marincess Coral Anemone"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Marincess Coral Anemone" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 WATER monsters You can target 1 WATER monster with 1500 or less ATK in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WATER monsters. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 "Marincess" card in your GY, except "Marincess Coral Anemone"; add it to your hand. You can only use each effect of "Marincess Coral Anemone" once per turn.


       R Rarity
       Mistar Boy
       R Rarity
       Mistar Boy
       Mistar Boy
       WATER
       Mistar Boy
       Quý ông sao
       • ATK:

       • 1400

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú NƯỚC
       Tất cả quái thú NƯỚC trên sân nhận được 500 ATK và DEF, cũng như tất cả quái thú LỬA trên sân giảm 400 ATK và DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mistar Boy" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 WATER monsters All WATER monsters on the field gain 500 ATK and DEF, also all FIRE monsters on the field lose 400 ATK and DEF. If this card is destroyed by battle or card effect: You can target 1 WATER monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Mistar Boy" once per turn.


       UR Rarity
       Abyss Dweller
       UR Rarity
       Abyss Dweller
       Abyss Dweller
       WATER
       Abyss Dweller
       Cư dân vực sâu
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 1400


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 4
       Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


       UR Rarity
       Bahamut Shark
       UR Rarity
       Bahamut Shark
       Bahamut Shark
       WATER
       Bahamut Shark
       Cá mập Bahamut
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú NƯỚC Cấp 4
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú WATER Xyz Rank 3 hoặc thấp hơn từ Extra Deck của bạn. Lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 WATER monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 Rank 3 or lower WATER Xyz Monster from your Extra Deck. This card cannot attack for the rest of this turn.


       SR Rarity
       Full Armored Black Ray Lancer
       SR Rarity
       Full Armored Black Ray Lancer
       Full Armored Black Ray Lancer
       WATER
       Full Armored Black Ray Lancer
       Cá đuối cầm thương lắp giáp toàn thân
       • ATK:

       • 2100

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       3 quái thú NƯỚC Cấp 4
       Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz NƯỚC Rank 3 mà bạn không có điều khiển Nguyên liệu Xyz làm Nguyên liệu Xyz. Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi Nguyên liệu Xyz được đưa vào nó. Nếu lá bài ngửa này sắp bị phá hủy, bạn có thể tách tất cả Nguyên liệu Xyz của nó ra. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       3 Level 4 WATER monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 3 WATER Xyz Monster you control that has no Xyz Materials as the Xyz Material. This card gains 200 ATK for each Xyz Material attached to it. If this face-up card would be destroyed, you can detach all of its Xyz Materials instead. If this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.


       UR Rarity
       Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
       UR Rarity
       Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
       Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
       WATER
       Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark
       Con số 37: Cá mập nhện rồng dệt ước muốn
       • ATK:

       • 2600

       • DEF:

       • 2100


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú NƯỚC Cấp 4
       Khi quái thú của người chơi bất kỳ tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển sẽ mất 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 4 WATER monsters When any player's monster declares an attack: You can detach 1 Xyz Material from this card; all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK until the end of this turn. When this card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 other monster in your Graveyard; Special Summon it. You can only use each effect of "Number 37: Hope Woven Dragon Spider Shark" once per turn.


       UR Rarity
       Number 47: Nightmare Shark
       UR Rarity
       Number 47: Nightmare Shark
       Number 47: Nightmare Shark
       WATER
       Number 47: Nightmare Shark
       Con số 47: Cá mập ác mộng
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 3
       Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.       Deck của GISHKI trong DUEL LINKS
       Top