Thông tin tổng quan của Gunkan Suship

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Gunkan Suship Shari Red
R Rarity
Gunkan Suship Shari Red
R Rarity
Gunkan Suship Shari Red
FIRE 4
Gunkan Suship Shari Red
Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)

R Rarity
Gunkan Suship Uni
R Rarity
Gunkan Suship Uni
R Rarity
Gunkan Suship Uni
FIRE 5
Gunkan Suship Uni
Thuyền sushi nhím biển Gunkan
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể tiết lộ 1 lá bài "Gunkan" khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó áp dụng hiệu ứng sau dựa trên lá bài được tiết lộ.
"Gunkan Suship Shari": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã tiết lộ.
● Khác: Úp lá bài đã tiết lộ ở dưới cùng của Deck.
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển: Thay đổi Cấp độ của nó thành 4 hoặc 5, sau đó bạn có thể thêm 1 "Gunkan Suship Shari" từ Deck của mình lên tay của bạn.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gunkan Suship Uni" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can reveal 1 other "Gunkan" card in your hand; Special Summon this card from your hand, then apply the following effect based on the revealed card. ● "Gunkan Suship Shari": You can Special Summon the revealed monster. ● Other: Place the revealed card on the bottom of the Deck. You can target 1 "Gunkan" monster you control: Change its Level to 4 or 5, then you can add 1 "Gunkan Suship Shari" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gunkan Suship Uni" once per turn.

N Rarity
Gunkan Suship Shari
N Rarity
Gunkan Suship Shari
N Rarity
Gunkan Suship Shari
FIRE 4
Gunkan Suship Shari
Thuyền sushi gạo Gunkan
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

'' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''

SR Rarity
Painful Decision
SR Rarity
Painful Decision
SR Rarity
Painful Decision
Spell Normal
Painful Decision
Lựa chọn đầy đau khổ

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  WATER
  Abyss Dweller
  Cư dân vực sâu
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

  SR Rarity
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  SR Rarity
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  SR Rarity
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  WIND
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  Tay súng trời, chim Castel
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
  FIRE
  Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
  Chiến thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan loại một
  • ATK:

  • 2200

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" một lần mỗi lượt.
  "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài.
  "Gunkan Suship Ikura": Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
  Một lần mỗi lượt, khi "Gunkan" của bạn được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Ikura": This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, when your "Gunkan" monster Special Summoned from the Extra Deck inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.

  R Rarity
  Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
  R Rarity
  Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
  R Rarity
  Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
  FIRE
  Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
  Siêu chiến thuyền sushi nhím biển Gunkan loại hai
  • ATK:

  • 2900

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 5
  Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" một lần mỗi lượt.
  "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài. ● "Gunkan Suship Uni": Lá bài này có khả năng tấn công trực tiếp.
  Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 5 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Uni": This card gains the ability to attack directly. Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase (Quick Effect): You can target face-up cards your opponent controls, up to the number of "Gunkan" monsters you control Special Summoned from the Extra Deck; negate their effects.

  UR Rarity
  Number 39: Utopia
  UR Rarity
  Number 39: Utopia
  UR Rarity
  Number 39: Utopia
  LIGHT
  Number 39: Utopia
  Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.

  SR Rarity
  Number S39: Utopia the Lightning
  SR Rarity
  Number S39: Utopia the Lightning
  SR Rarity
  Number S39: Utopia the Lightning
  LIGHT
  Number S39: Utopia the Lightning
  Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú LIGHT Cấp 5
  Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Level 5 Reload: 50%
  Đưa 1 quái thú Cấp 5 từ tay bạn về Bộ bài của bạn, và rút 1 lá bài. Bạn không thể sử dụng Kỹ năng này ở lượt tiếp theo.
  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong lượt nếu bạn chưa sử dụng hiệu ứng của quái thú có Cấp ban đầu là 5.
  Level 5 Reload: 50%
  Salamandra & Phoenix: 50%
  Bạn có thể Triệu hồi Normal or Set "Phượng hoàng bất tử"
  Gearfried" và "Phoenix Gearfried" mà không Hi sinh trong Trận đấu này.
  Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu bằng cách tiết lộ
  1 "Phượng Hoàng Bất Tử Gearfried" từ tay bạn. Đặt 1 "Salamandra" từ bên ngoài Bộ bài của bạn và gửi 1
  "Thanh kiếm huyền thoại" từ bên ngoài Bộ bài của bạn đến Mộ.
  Kỹ năng này có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại Chiến binh HỎA.
  Legendary Sword
  Immortal Phoenix Gearfried
  Phoenix Gearfried
  Salamandra
  Salamandra & Phoenix: 50%
  ZEXAL - Ultimate Unite
  Thêm 1 "Number C39: Utopia Ray" và 1 "ZW - Leo Arms" vào Extra Deck của bạn khi bắt đầu Trận đấu. Những quái thú duy nhất bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của mình trong Trận đấu này sẽ là quái thú "Number" hoặc "ZW".
  Một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận, Kỹ năng này có thể được sử dụng bằng cách trả một nửa Điểm Sinh mệnh của bạn. Gửi 1 quái thú "Gagaga" từ Mộ lên sân của bạn, sau đó chơi 1 quái thú "Gagaga" trong số ba khả năng từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 4.
  Ngoài ra, nếu Điểm sinh mệnh của bạn từ 2000 trở xuống, hiệu ứng sau sẽ được áp dụng vào đầu lượt của bạn. Yuma và Astral xây dựng Overlay Network! ZEXAL Morph!

  Có thể sử dụng một lần sau khi chuyển đổi sang ZEXAL. Nếu bạn Xyz Triệu hồi "Ultimate Leo Utopia Ray" trong lượt này, bạn cũng có thể Xyz Triệu hồi nó bằng cách sử dụng "Number C39: Utopia Ray" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu.
  Number C39: Utopia Ray
  ZW - Leo Arms
  ZEXAL - Ultimate Unite

  Cần 6 UR

  UR Rarity
  Number 39: Utopia
  UR Rarity
  Ultimate Leo Utopia Ray
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Drowning Mirror Force
  UR Rarity
  Ice Dragon's Prison

  Main: 20 Extra: 8

  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura
  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura
  Gunkan Suship Ikura
  FIRE 4
  Gunkan Suship Ikura
  Thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển "Gunkan Suship Shari", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gunkan Suship Ikura" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng từ Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt 1 đã được lật và xem "Gunkan Suship Shari", cũng xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control "Gunkan Suship Shari", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Gunkan Suship Ikura" once per turn this way. During your Main Phase: You can excavate the top 3 cards from your Deck, and if you do, you can either add to your hand or Special Summon 1 excavated "Gunkan Suship Shari", also shuffle the rest into your Deck. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura" once per turn.


  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura
  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura
  Gunkan Suship Ikura
  FIRE 4
  Gunkan Suship Ikura
  Thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển "Gunkan Suship Shari", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gunkan Suship Ikura" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng từ Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt 1 đã được lật và xem "Gunkan Suship Shari", cũng xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control "Gunkan Suship Shari", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Gunkan Suship Ikura" once per turn this way. During your Main Phase: You can excavate the top 3 cards from your Deck, and if you do, you can either add to your hand or Special Summon 1 excavated "Gunkan Suship Shari", also shuffle the rest into your Deck. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura" once per turn.


  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura
  R Rarity
  Gunkan Suship Ikura
  Gunkan Suship Ikura
  FIRE 4
  Gunkan Suship Ikura
  Thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển "Gunkan Suship Shari", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gunkan Suship Ikura" một lần mỗi lượt theo cách này. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng từ Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt 1 đã được lật và xem "Gunkan Suship Shari", cũng xáo trộn phần còn lại vào Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control "Gunkan Suship Shari", you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Gunkan Suship Ikura" once per turn this way. During your Main Phase: You can excavate the top 3 cards from your Deck, and if you do, you can either add to your hand or Special Summon 1 excavated "Gunkan Suship Shari", also shuffle the rest into your Deck. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura" once per turn.


  R Rarity
  Gunkan Suship Shari Red
  R Rarity
  Gunkan Suship Shari Red
  Gunkan Suship Shari Red
  FIRE 4
  Gunkan Suship Shari Red
  Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
  ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)


  R Rarity
  Gunkan Suship Shari Red
  R Rarity
  Gunkan Suship Shari Red
  Gunkan Suship Shari Red
  FIRE 4
  Gunkan Suship Shari Red
  Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
  ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)


  R Rarity
  Gunkan Suship Shari Red
  R Rarity
  Gunkan Suship Shari Red
  Gunkan Suship Shari Red
  FIRE 4
  Gunkan Suship Shari Red
  Thuyền sushi gạo Gunkan đỏ
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Gunkan Suship Shari" khi ở trong tay, Deck, Mộ hoặc trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Gunkan Suship Shari Red" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tiết lộ 1 "Gunkan Suship Shari" khác trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
  ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gunkan" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Gunkan Suship Shari", nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó (nếu có), sau đó, Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz đề cập đến tên quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó, sử dụng tên đó quái thú và lá bài này làm nguyên liệu. (Đây được coi là một Triệu hồi Xyz.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Gunkan Suship Shari" while in the hand, Deck, GY, or on the field. You can only use the following effect of "Gunkan Suship Shari Red" once per turn. You can reveal 1 other "Gunkan Suship Shari" in your hand; Special Summon this card from your hand, then you can apply this effect. ● Special Summon 1 "Gunkan" monster from your Deck, except "Gunkan Suship Shari", but negate its effects (if any), then, Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that mentions that Special Summoned monster's name, using that monster and this card as material. (This is treated as an Xyz Summon.)


  R Rarity
  Gunkan Suship Uni
  R Rarity
  Gunkan Suship Uni
  Gunkan Suship Uni
  FIRE 5
  Gunkan Suship Uni
  Thuyền sushi nhím biển Gunkan
  • ATK:

  • 900

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể tiết lộ 1 lá bài "Gunkan" khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó áp dụng hiệu ứng sau dựa trên lá bài được tiết lộ.
  "Gunkan Suship Shari": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã tiết lộ.
  ● Khác: Úp lá bài đã tiết lộ ở dưới cùng của Deck.
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển: Thay đổi Cấp độ của nó thành 4 hoặc 5, sau đó bạn có thể thêm 1 "Gunkan Suship Shari" từ Deck của mình lên tay của bạn.
  Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gunkan Suship Uni" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can reveal 1 other "Gunkan" card in your hand; Special Summon this card from your hand, then apply the following effect based on the revealed card. ● "Gunkan Suship Shari": You can Special Summon the revealed monster. ● Other: Place the revealed card on the bottom of the Deck. You can target 1 "Gunkan" monster you control: Change its Level to 4 or 5, then you can add 1 "Gunkan Suship Shari" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gunkan Suship Uni" once per turn.


  R Rarity
  Gunkan Suship Uni
  R Rarity
  Gunkan Suship Uni
  Gunkan Suship Uni
  FIRE 5
  Gunkan Suship Uni
  Thuyền sushi nhím biển Gunkan
  • ATK:

  • 900

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể tiết lộ 1 lá bài "Gunkan" khác trong tay của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó áp dụng hiệu ứng sau dựa trên lá bài được tiết lộ.
  "Gunkan Suship Shari": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã tiết lộ.
  ● Khác: Úp lá bài đã tiết lộ ở dưới cùng của Deck.
  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển: Thay đổi Cấp độ của nó thành 4 hoặc 5, sau đó bạn có thể thêm 1 "Gunkan Suship Shari" từ Deck của mình lên tay của bạn.
  Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gunkan Suship Uni" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can reveal 1 other "Gunkan" card in your hand; Special Summon this card from your hand, then apply the following effect based on the revealed card. ● "Gunkan Suship Shari": You can Special Summon the revealed monster. ● Other: Place the revealed card on the bottom of the Deck. You can target 1 "Gunkan" monster you control: Change its Level to 4 or 5, then you can add 1 "Gunkan Suship Shari" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Gunkan Suship Uni" once per turn.


  R Rarity
  ZW - Tornado Bringer
  R Rarity
  ZW - Tornado Bringer
  ZW - Tornado Bringer
  WIND 5
  ZW - Tornado Bringer
  Vũ khí zexal - Kiếm tạo bão
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Utopia" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó nhận được 1300 ATK. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào quái thú đó bằng các hiệu ứng của lá bài. Nếu một quái thú được trang bị lá bài này sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, hãy phá huỷ lá bài này thay thế. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "ZW - Tornado Bringer".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Utopia" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It gains 1300 ATK. While this card is equipped to a monster, your opponent cannot target that monster with card effects. If a monster equipped with this card would be destroyed by battle, destroy this card instead. You can only control 1 face-up "ZW - Tornado Bringer".


  N Rarity
  Gunkan Suship Shari
  N Rarity
  Gunkan Suship Shari
  Gunkan Suship Shari
  FIRE 4
  Gunkan Suship Shari
  Thuyền sushi gạo Gunkan
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


  Hiệu ứng gốc (EN):

  ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


  N Rarity
  Gunkan Suship Shari
  N Rarity
  Gunkan Suship Shari
  Gunkan Suship Shari
  FIRE 4
  Gunkan Suship Shari
  Thuyền sushi gạo Gunkan
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


  Hiệu ứng gốc (EN):

  ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


  N Rarity
  Gunkan Suship Shari
  N Rarity
  Gunkan Suship Shari
  Gunkan Suship Shari
  FIRE 4
  Gunkan Suship Shari
  Thuyền sushi gạo Gunkan
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  '' Cuối cùng cũng phải đến thăm bến cảng chuyên về Gunkan Suships mà tôi đã tò mò bấy lâu nay! "Shari" cao Cấp ở đây được giới hạn ở 2000 Suships một năm và sử dụng loại gạo già mịn được phát triển đặc biệt, mang lại cho nó vị đậm đà hơn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Bầu không khí sang trọng khiến trái tim tôi cũng muốn hát. Gunkan Suship được phục vụ có sự cân bằng hoàn hảo giữa giấm, nigiri, độ sáng bóng và hình dạng, thể hiện tay nghề thủ công tinh tế. Chủ sở hữu nói với tôi, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," mà tôi thực sự mong đợi. Tuy nhiên, tôi thất vọng vì các vùng biển xung quanh hơi ồn ào .. vì vậy, hãy cho nó 4 sao với hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai. ''


  Hiệu ứng gốc (EN):

  ''Finally got to visit that harbor specializing in Gunkan Suships that I've been curious about for a while! The premium "Shari" here is limited to 2000 Suships a year, and uses specially developed smooth aged rice, giving it extra boldness not found anywhere else. The classy atmosphere made my heart sing, too. The Gunkan Suship served had a perfect balance of vinegar, nigiri, shine, and shape, demonstrating exquisite artisanship. The owner told me, "We are introducing rich yet mellow scented EDO-FRONT red vinegar in the near future," which I'm really looking forward to. However, I was disappointed the surrounding seas were a little noisy... so, giving it 4 stars with hope for improvements in the future.''


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   Forbidden Lance
   Spell Quick
   Forbidden Lance
   Cây thương thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


    SR Rarity
    Painful Decision
    SR Rarity
    Painful Decision
    Painful Decision
    Spell Normal
    Painful Decision
    Lựa chọn đầy đau khổ

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài trùng tên với lá bài đó từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Painful Decision" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 Level 4 or lower Normal Monster from your Deck to the Graveyard, and if you do, add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Painful Decision" per turn.


     R Rarity
     Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
     R Rarity
     Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
     Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
     Spell Normal
     Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
     Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)


      R Rarity
      Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
      R Rarity
      Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
      Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
      Spell Normal
      Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
      Phép thăng hạng - Lực giới hạn của Barian

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "Number C" cao hơn quái thú bạn điều khiển 1 Rank bằng cách sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi như là một Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào mục tiêu đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Rank 4 Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Number C" monster that is 1 Rank higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.)


       SR Rarity
       Xyz Import
       SR Rarity
       Xyz Import
       Xyz Import
       Spell Quick
       Xyz Import
       Nhập vào Xyz

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng nó; đưa quái thú của đối thủ đó với quái thú của bạn để làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Xyz Import" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 Xyz Monster you control and 1 monster your opponent controls with ATK less than or equal to it; attach that opponent's monster to your monster as material. You can only activate 1 "Xyz Import" per turn.


        UR Rarity
        Drowning Mirror Force
        UR Rarity
        Drowning Mirror Force
        Drowning Mirror Force
        Trap Normal
        Drowning Mirror Force
        Hàng rào sóng - Lực chìm

         Hiệu ứng (VN):

         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         UR Rarity
         Ice Dragon's Prison
         Ice Dragon's Prison
         Trap Normal
         Ice Dragon's Prison
         Rồng băng giam cầm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          WIND
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          Tay súng trời, chim Castel
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


          R Rarity
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          R Rarity
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          FIRE
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          Chiến thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan loại một
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 300


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" một lần mỗi lượt.
          "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài.
          "Gunkan Suship Ikura": Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
          Một lần mỗi lượt, khi "Gunkan" của bạn được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Ikura": This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, when your "Gunkan" monster Special Summoned from the Extra Deck inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


          R Rarity
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          R Rarity
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          FIRE
          Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought
          Chiến thuyền sushi trứng cá hồi Gunkan loại một
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 300


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" một lần mỗi lượt.
          "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài.
          "Gunkan Suship Ikura": Lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.
          Một lần mỗi lượt, khi "Gunkan" của bạn được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Ikura-class Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Ikura": This card can make a second attack during each Battle Phase. Once per turn, when your "Gunkan" monster Special Summoned from the Extra Deck inflicts battle damage to your opponent: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


          R Rarity
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          R Rarity
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          FIRE
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          Siêu chiến thuyền sushi nhím biển Gunkan loại hai
          • ATK:

          • 2900

          • DEF:

          • 500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 5
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" một lần mỗi lượt.
          "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài. ● "Gunkan Suship Uni": Lá bài này có khả năng tấn công trực tiếp.
          Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 5 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Uni": This card gains the ability to attack directly. Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase (Quick Effect): You can target face-up cards your opponent controls, up to the number of "Gunkan" monsters you control Special Summoned from the Extra Deck; negate their effects.


          R Rarity
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          R Rarity
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          FIRE
          Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought
          Siêu chiến thuyền sushi nhím biển Gunkan loại hai
          • ATK:

          • 2900

          • DEF:

          • 500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 5
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng này theo trình tự dựa trên nguyên liệu được sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" một lần mỗi lượt.
          "Gunkan Suship Shari": Rút 1 lá bài. ● "Gunkan Suship Uni": Lá bài này có khả năng tấn công trực tiếp.
          Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào các lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Gunkan" mà bạn điều khiển được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 5 monsters If this card is Xyz Summoned: You can apply these effects, in sequence, based on the materials used. You can only use this effect of "Gunkan Suship Uni-class Super-Dreadnought" once per turn. ● "Gunkan Suship Shari": Draw 1 card. ● "Gunkan Suship Uni": This card gains the ability to attack directly. Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase (Quick Effect): You can target face-up cards your opponent controls, up to the number of "Gunkan" monsters you control Special Summoned from the Extra Deck; negate their effects.


          UR Rarity
          Number 39: Utopia
          UR Rarity
          Number 39: Utopia
          Number 39: Utopia
          LIGHT
          Number 39: Utopia
          Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


          SR Rarity
          Number S39: Utopia the Lightning
          SR Rarity
          Number S39: Utopia the Lightning
          Number S39: Utopia the Lightning
          LIGHT
          Number S39: Utopia the Lightning
          Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú LIGHT Cấp 5
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


          UR Rarity
          Ultimate Leo Utopia Ray
          UR Rarity
          Ultimate Leo Utopia Ray
          Ultimate Leo Utopia Ray
          LIGHT
          Ultimate Leo Utopia Ray
          Hợp thể hi vọng sáng sư giáp
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          3 quái thú Cấp 5
          (Lá bài này luôn được coi là "Number C39: Utopia Ray".)
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; trang bị 1 quái thú "ZW -" từ Deck của bạn hoặc Extra Deck vào lá bài này như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Kích hoạt và hiệu ứng của hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần mỗi lượt, trong khi lá bài này được trang bị Lá bài quái thú "ZW -" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy giảm một nửa ATK của nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          3 Level 5 monsters (This card is always treated as "Number C39: Utopia Ray".) Once per turn: You can detach 1 material from this card; equip 1 "ZW -" monster from your Deck or Extra Deck to this card as if it were equipped by that monster's effect. This effect's activation and effect cannot be negated. Once per turn, while this card is equipped with a "ZW -" Monster Card (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects, and if you do, halve its ATK.          Deck của GUNKAN SUSHIP trong DUEL LINKS